Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Որոնման արդյունք ( - Աշխարհագրություն գտնվել է 492 նյութ)


  Կուրսային | Աշխարհագրություն

  Թուրքիայի և Իրանի աշխարհագրական համեմատական բնութագրերը





  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  Գրականության ցանկ

   

  1. А.Шемарин, Страны мира, Москва 1998, 304 с.
  2. Ж.Динин, Страны и народы мира, Харьков Белгород 2008, 64с.
  3. Географический справочник, “Сравнение основных данных Турции и Ирана” Աշխարհագրական տեղեկատու – http://ostranach.ru
  4. География Турции – http://easttime.ru/countries/topics/2/6/44.html
  5. Энциклопедия “Кругосвет” (Турция) http://krugosvet.ru/enc/strany_mira/turtsiya.html
  6. Энциклопедия “Кругосвет” (Иран) http://krugosvet.ru/enc/strany_mira/iran.html
  7. Н.А. Симония, Энциклопедия стран мира, Москва 2004, 1331 с.
  description_2

  Բովանդակություն

   

  1. Ներածություն
  2. Գլուխ 1. Թուրքիայի աշխարհագրական բնութագիրը
  3. Գլուխ 2. Իրանի աշխարհագրական բնութագիրը
  4. Գլուխ 3. Թուրքիայի և Իրանի աշխարհագրական ընդհանուր եզրերը
  5. Եզրակացություն
  6. Գրականության ցանկ
  title_arm Թուրքիայի և Իրանի աշխարհագրական համեմատական բնութագրերը title_eng convertot_1 Turqiayi EV Irani ashxarhagrakan hamematakan [email protected] convertot_2 Turqiayi EV Irani ashxarhagrakan hamematakan [email protected] convertot_3 Turqiayi EV Irani ashxarhagrakan hamematakan [email protected] convertot_4 Turqiayi EV Irani azxarhagrakan hamematakan [email protected] convertot_5 Turqiayi EV Irani ashxarhagrakan hamematakan [email protected] convertot_6 Turqiayi EV Irani ashxarhagrakan hamematakan bnutagrery convertot_7 Turqiayi EV Irani ashkharhagrakan hamematakan [email protected] convertot_8 Turqiayi EV Irani ashxarhagrakan hamematakan [email protected] convertot_9 Turqiayi EV Irani ashxarhagrakan hamematakan [email protected] convertot_10 Turqiayi EV Irani askharhagrakan hamematakan bnutagrery convertot_11 Turqiayi EV Irani ashxarhagrakan hamematakan [email protected] convertot_13 Turqiaji EV Irani ashxarhagrakan hamematakan [email protected] convertot_14 Turqiayi EV Irani ashxarhagrakan hamematakan [email protected] convertot_15 Turqiayi EV Irani ashxarhagrakan hamematakan [email protected] convertot_16 Tyrqiayi EV Irani ashxarhagrakan hamematakan [email protected] convertot_17 Turkiayi EV Irani ashxarhagrakan hamematakan [email protected] convertot_18 Turqiayi YEV Irani ashxarhagrakan hamematakan [email protected]

  Կուրսային | Աշխարհագրություն

  ՀՀ հանքային ջրերը





  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2

  Բովանդակություն

  Ներածություն

  Գլուխ 1. Հանքային ջրերի և աղբյուրների ձևավորման բնական                           նախադրյալները

  1.1 . ՀՀ երկրաբանական կառուցվածքի առանձնահատկություններ

  1.2 Աղբյուրների ընդհանուր բնութագիրը

  1.3 Հանքային  ջրերի  ընդհանուր բնութագիրը և քիմիական կազմը

  Գլուխ  2. ՀՀ հանքային ջրերի հիմնական շրջանները և դրանց ռեսուրսների գնահատականը ըստ մարզերի

  2.1 Տարածման օրինաչափությունները

  2.2 Ռեսուրսները և օգտագործումը

  Գլուխ  3.

  3.1 Առողջապահական զբոսաշրջությունը Հայաստանում
  32 Կուրորտաբանություն և ֆիզիոթերապիա

  33 Բնական բուժական պաշարների ուսումնասիրությունը

  Եզրակացություն

  Գրականություն

  title_arm ՀՀ հանքային ջրերը title_eng convertot_1 HH hanqayin [email protected] convertot_2 HH hanqayin [email protected] convertot_3 HH hanqayin [email protected] convertot_4 HH hanqayin [email protected] convertot_5 HH hanqayin [email protected] convertot_6 HH hanqayin jrery convertot_7 HH hanqayin [email protected] convertot_8 HH hanqayin [email protected] convertot_9 HH hanqayin [email protected] convertot_10 HH hanqayin jrery convertot_11 HH hanqayin [email protected] convertot_13 HH hanqajin [email protected] convertot_14 HH hanqayin [email protected] convertot_15 HH hanqayin [email protected] convertot_16 HH hanqayin [email protected] convertot_17 HH hankayin [email protected] convertot_18 HH hanqayin [email protected]

  Կուրսային | Աշխարհագրություն

  Շրջանի աշխարհագրա-երկրաբանական բնութագիրը





  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2

  Ներածություն
  Գլուխ 1. Շրջանի աշխարհագրա-տնտեսական բնութագիր
  Գլուխ 2. Շրջանի համառոտ երկրաբանական բնութագիր
  2.1 Շերտագրություն
  2.2 Ինտրուզիվ առաջացումներ
  2.3 Սուբհրաբխային առաջացումներ
  2.4 Շրջանի տեկտոնական կառուցվածք
  2.5 Շրջանի օգտակար հանածոները
  Գլուխ 3. Շիրվանի հանքավայրի երկրաբանական առանձնահատկություններ
  3.1 Հանքային մարմնի մորֆոլոգիա և ներքին կառուցվածք
  3.2 Հանքաքարի նյութական կազմ և հանքային մարմինների ձևավորման պայմաններ

  title_arm Շրջանի աշխարհագրա-երկրաբանական բնութագիրը title_eng convertot_1 SHrjani ashxarhagra-erkrabanakan [email protected] convertot_2 SHrjani ashxarhagra-erkrabanakan [email protected] convertot_3 SHrjani ashxarhagra-erkrabanakan [email protected] convertot_4 Zrjani azxarhagra-erkrabanakan [email protected] convertot_5 SHrjani ashxarhagra-erkrabanakan [email protected] convertot_6 SHrjani ashxarhagra-erkrabanakan bnutagiry convertot_7 SHrjani ashkharhagra-erkrabanakan [email protected] convertot_8 SHrjani ashxarhagra-erkrabanakan [email protected] convertot_9 SHrjani ashxarhagra-erkrabanakan [email protected] convertot_10 Srjani askharhagra-erkrabanakan bnutagiry convertot_11 SHrjani ashxarhagra-erkrabanakan [email protected] convertot_13 SHrjani ashxarhagra-erkrabanakan [email protected] convertot_14 SHrjani ashxarhagra-erkrabanakan [email protected] convertot_15 SHrghani ashxarhagra-erkrabanakan [email protected] convertot_16 SHrjani ashxarhagra-erkrabanakan [email protected] convertot_17 SHrjani ashxarhagra-erkrabanakan [email protected] convertot_18 SHrjani ashxarhagra-erkrabanakan [email protected]

  Կուրսային | Աշխարհագրություն

  Սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրություն





  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

  1. Վալեսյան Լեմվել, Հասարակական աշխարհագրության ներածություն, Երևան <<Լույս>> հրատարակչություն, 1999թ.
  2.  Մարգարյան Ռ.Գ., Մանասյան Մ.Գ, Տնտեսական աշխարհագրություն, Երեվանի պետական համալսարան, 2004թ.
  3. Հակոբյան Թ.Խ., Աշխարհագրության համառոտ պատմություն, Երեվան <<Լույս>> հրատարակչություն, 1976թ.
  4. Յու.Գ. Սաուշկին, Տնտեսական աշխարհագրության ներածություն, Երեվանի պետական համալսարան, 1974թ.
  5. Голубчик, История географии, Издательство СГУ, Смоленск 1998г.
  6. Баранский, Экономическая география
  7. Состояние и развитие экономической социальной географии в СССР и в России http://vseprostrany.ru/index.php/2011-12-03-17-28-44.html
  description_2

  ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

  ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

  ԳԼՈՒԽ 1.   ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ  ՁևԱՎՈՐՄԱՆ  ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ                 

  ԳԼՈՒԽ 2.     ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

   20-ՐԴ ԴԱՐՈՒՄ            

  ԳԼՈՒԽ 3.     ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԽՍՀՄ-ՈՒՄ               

  ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ       

  ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ                  

  title_arm Սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրություն title_eng convertot_1 Social-tntesakan ashxarhagrutyun convertot_2 Social-tntesakan ashxarhagrutyun convertot_3 Social-tntesakan ashxarhagrutyun convertot_4 Social-tntesakan azxarhagrutyun convertot_5 Social-tntesakan ashxarhagrutyun convertot_6 Social-tntesakan ashxarhagrutyun convertot_7 Social-tntesakan ashkharhagrutyun convertot_8 Social-tntesakan ashxarhagrutyun convertot_9 Social-tntesakan ashxarhagrutyun convertot_10 Social-tntesakan askharhagrutyun convertot_11 Social-tntesakan ashxarhagrutyun convertot_13 Social-tntesakan ashxarhagrutjun convertot_14 Swcial-tntesakan ashxarhagrutyun convertot_15 Social-tntesakan ashxarhagrutyun convertot_16 Social-tntesakan ashxarhagrytyyn convertot_17 Social-tntesakan ashxarhagrutyun convertot_18 Social-tntesakan ashxarhagrutyun

  Կուրսային | Աշխարհագրություն

  ՕԴԱՅԻՆ ԶԱՆԳՎԱԾՆԵՐ ԴՐԱՆՑ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ





  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1
  •  
  1. Ալեքսանդրյան  Գ.Ա.  Օդերևութաբանություն և կլիմայագիտւթյուն:Ուս. ձեռնարկ բուհերի համար /խմբ. Գ.Ս. Աբրահամյան -2-րդ, լրաց. և բարեփոխ. հրատ.-Եր.:Երեվանի համալս. հրատ., 1980,-320 էջ
  2. Թ.Գ. Վարդանյան, Վ.Գ. Մարգարյան  Օդերևութաբանություն և կլիմայագիտություն:Ձեռնարկ բուհերի համար-Եր.:Աստղիկ գրատուն, 2014,- 532 էջ:- ISBN 978-9939-840-88-8
  3. Կալեսնիկ Ս.Վ. Ընդհանուր երկրագիտության հիմունքներ մասն   

  1:Հրատ.Երևան 1956,-376 էջ                                                                                                                                   

  1. Зверев А.С. Синоптическая метерологиа.-Л.:Гидрометеоиздат,1977-712с.
  2. Климаталогиа  /О.а. дроздова,В.А. Василев,Н.В кобышева,А.Н.Раевский, Л.К. Смекалова, В.П. Школный-Л.:Гидрометеоиздат, 1989.-568 с.
  3. Матвеев Л.Т. Курс обшей метерологии:Физика атмосферы.-Л.:Гидрометеоиздат, 1984. -752 с.
  4. Палмен Э. Циркуляцонные системы атмосферы /Ч. Ньютон –Л.:Гидрометеоиздат. -1973. – 615с.
  5. Переведенцев Ю.П. Теория  обшей циркуляции атмосферы и климата/П.Н. Белов – Казань: Изд-во КГУ, 1987, -110 с.
  6. Погосян Х.П. Атмосфера земли /З.Л. Туркенти – М.: Просвещение, 1987. -320 с.
  7. Хромов С.П Метеорология и климатология для географических факултетов. 3-е изд., перераб. – Л.: Гидрометеоиздат, 1983. -456 с.
  8. Хромов С.П. Метеорология и климатология /М.А. Петросянц – М.:Изд-во МГУ, 2001. -528 с.
  9. Хромов С.П., Петросянц М.А. Метеорология и климатология. Учебник-6-е изд., перераб. и доп.- М.: Изд_во МГУ, 2006. – 582 с.
  description_2

  Բովանդակություն

   Ներածություն

  1. Օդային զանգվածների առաջացման աշխարհագրական պայմանները
  2. Օդային զանգվածների տեսակները և բնութագիրը

  2.1 Թերմոդինամիկական դասակարգում

  2.2 Տաք օդային զանգվածների բնութագրումը

  2.3 Ցուրտ և չեզոք օդային զանգվածների բնութագրումը

  1. Օդային զանգվածների աշխարհագրական բաշխվածությունը

  3.1 Հյուսիսային կիսագնդի օդային զանգվածների աշխարհագրական տիպերի բնութագիր

  Եզրակացություն

  Օգտագործված գրականություն

  title_arm ՕԴԱՅԻՆ ԶԱՆԳՎԱԾՆԵՐ ԴՐԱՆՑ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ title_eng convertot_1 ODAYIN ZANGVACNER DRANC [email protected] EV [email protected] convertot_2 ODAYIN ZANGVACNER DRANC [email protected] EV [email protected] convertot_3 ODAYIN ZANGVACNER DRANC [email protected] EV [email protected] convertot_4 ODAYIN ZANGVACNER DRANC [email protected] EV [email protected] convertot_5 ODAYIN ZANGVACNER DRANC [email protected] EV [email protected] convertot_6 ODAYIN ZANGVACNER DRANC CEVAVORUMY EV DASAKARGUMY convertot_7 ODAYIN ZANGVACNER DRANC [email protected] EV [email protected] convertot_8 ODAYIN ZANGVACNER DRANC [email protected] EV [email protected] convertot_9 ODAYIN ZANGVACNER DRANC [email protected] EV [email protected] convertot_10 ODAYIN ZANGVATSNER DRANC ZEVAVORUMY EV DASAKARGUMY convertot_11 ODAYIN ZANGVACNER DRANC [email protected] EV [email protected] convertot_13 ODAJIN ZANGVACNER DRANC [email protected] EV [email protected] convertot_14 ODAYIN ZANGVACNER DRANC [email protected] EV [email protected] convertot_15 ODAYIN ZANGVACNER DRANC [email protected] EV [email protected] convertot_16 ODAYIN ZANGVACNER DRANC [email protected] EV [email protected] convertot_17 ODAYIN ZANGVACNER DRANC [email protected] EV [email protected] convertot_18 ODAYIN ZANGVACNER DRANC [email protected] EV [email protected]

  Կուրսային | Աշխարհագրություն

  Օդերևութաբանություն





  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  Գրականություն

   

  1. Թ․Գ․ Վարդանյան, Վ․Գ․ Մարգարյան «Օդերևութաբանություն և կլիմայագիտուրյուն», Երևան  2014թ, 531 էջ։
  2. Գ․Ա․Ալեքսանդրյան , «Օդերևութաբանություն և կլիմայագիտություն», Երևան, 1980թ., 315 էջ
  3. Г.Я.Наровлянский ՛՛Авиационная климатология՛՛, Ленинград 1968 г, 256с.
  4. М.С. Кулика В.В Синельщикова ՛՛Лекции по сельскохозяйственной метеорологии՛՛Ленинград 1966 г, 339с.

   

             

  Ինտերնետային կայքեր

   

  1. http://hy.wikipedia.org/wiki/D4.BF.D5.AB.D6.80.D5.A1.D5.BC.D5.A1.D5.AF.D5.A1.D5.B6_.D5.A2.D5.A1.D5.AA.D5.AB.D5.B6.D5.B6.D

  http://wa-com.com/materologia.com

  description_2

  Բովանդակություն

   

  Ներածություն

  ԳԼՈՒԽ 1. Օդերևութաբանության դերը գիտությունների համակարգում

  1․1 Օդերևութաբանությունը որպես առանձինգիտություն

  1.2 Զարգացման պատմությունը Հայաստանում և աշխարհում

  Գլուխ 2. Ագրոօդերևութաբանությունը և դրակիրառական նշանակությունը

  2․1 Ագրոօդերևութաբանությունը որպես գիտություն

  ԳԼՈՒԽ  3. Աէրոօդերևութաբանությունը և դրա կիրառական նշանակությունը

  3.1 Աէրոօդերևութաբանության կիրառական նշանակությունը

  3.2 Աէրոօդերևութաբանությունը որպես գիտություն

  Եզրակացություն

  Գրականություն

  title_arm Օդերևութաբանություն title_eng convertot_1 OderEVutabanutyun convertot_2 OderEVutabanutyun convertot_3 OderEVutabanutyun convertot_4 OderEVutabanutyun convertot_5 OderEVutabanutyun convertot_6 OderEVutabanutyun convertot_7 OderEVutabanutyun convertot_8 OderEVutabanutyun convertot_9 OderEVutabanutyun convertot_10 OderEVutabanutyun convertot_11 OderEVutabanutyun convertot_13 OderEVutabanutjun convertot_14 OderEVutabanutyun convertot_15 OderEVutabanutyun convertot_16 OderEVytabanytyyn convertot_17 OderEVutabanutyun convertot_18 OderYEVutabanutyun

  Ռեֆերատ | Աշխարհագրություն

  Հասարակական տարածական համակարգեր





  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  Գրականություն

  А. Г. Исаченко -  Теория и методология  географическои  науки-    Москва 2004

  Մ. Գ.  Մանասյան - Աշխարհագրության ներածություն

  description_2

  Հասարակական տարածական համակարգեր

  title_arm Հասարակական տարածական համակարգեր title_eng convertot_1 Hasarakakan taracakan hamakarger convertot_2 Hasarakakan taracakan hamakarger convertot_3 Hasarakakan taracakan hamakarger convertot_4 Hasarakakan taracakan hamakarger convertot_5 Hasarakakan taracakan hamakarger convertot_6 Hasarakakan taracakan hamakarger convertot_7 Hasarakakan taracakan hamakarger convertot_8 Hasarakakan taracakan hamakarger convertot_9 Hasarakakan taracakan hamakarger convertot_10 Hasarakakan taratsakan hamakarger convertot_11 Hasarakakan taracakan hamakarger convertot_13 Hasarakakan taracakan hamakarger convertot_14 Hasarakakan taracakan hamakarger convertot_15 Hasarakakan taracakan hamakarger convertot_16 Hasarakakan taracakan hamakarger convertot_17 Hasarakakan taracakan hamakarger convertot_18 Hasarakakan taracakan hamakarger

  Ռեֆերատ | Աշխարհագրություն

  ՀՀ հյուսիսային տարածաշրջանների անտառային կենսացենոզների տարածման օրինաչափությունները





  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2

  ՀՀ հյուսիսային տարածաշրջանների անտառային կենսացենոզների տարածման օրինաչափությունները

  title_arm ՀՀ հյուսիսային տարածաշրջանների անտառային կենսացենոզների տարածման օրինաչափությունները title_eng convertot_1 HH hyusisayin taracashrjanneri antarayin kensacenozneri taracman [email protected] convertot_2 HH hyusisayin taracashrjanneri antarayin kensacenozneri taracman [email protected] convertot_3 HH hyusisayin taracashrjanneri antarayin kensacenozneri taracman [email protected] convertot_4 HH hyusisayin taracazrjanneri antarayin kensacenozneri taracman [email protected] convertot_5 HH hyusisayin taracashrjanneri antarayin kensacenozneri taracman [email protected] convertot_6 HH hyusisayin taracashrjanneri antarayin kensacenozneri taracman orinachaputyunnery convertot_7 HH hyusisayin taracashrjanneri antarayin kensacenozneri taracman [email protected] convertot_8 HH hyusisayin taracashrjanneri antarayin kensacenozneri taracman [email protected] convertot_9 HH hyusisayin taracashrjanneri antarayin kensacenozneri taracman [email protected] convertot_10 HH hyusisayin taratsasrjanneri antarayin kensacenozneri taratsman orina4aputyunnery convertot_11 HH hyusisayin taracashrjanneri antarayin kensacenozneri taracman [email protected] convertot_13 HH hjusisajin taracashrjanneri antarajin kensacenozneri taracman [email protected] convertot_14 HH hyusisayin taracashrjanneri antarayin kensacenwzneri taracman [email protected] convertot_15 HH hyusisayin taracashrghanneri antarayin kensacenozneri taracman [email protected] convertot_16 HH hyysisayin taracashrjanneri antarayin kensacenozneri taracman [email protected] convertot_17 HH hyusisayin taracashrjanneri antarayin kensacenozneri taracman [email protected] convertot_18 HH hyusisayin taracashrjanneri antarayin kensacenozneri taracman [email protected]

  Կուրսային | Աշխարհագրություն

  Արեգակնային համակարգի առաջման վարկածների վերլուծությունը





  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

          Գրականության  ցանկ

  1. Պողոսյան Վ, Ընդհանուր երկրագիտություն, Աշխարհագրական թաղանթի զարգացման և կառուցվածքի օրինաչափությունները,  Ե, 1990:
  2. Ավետիք Գրիգորյան, «Դարերի խորքից դեպի Տիեզերք», «Տիգրան Մեծ հրատարակչություն», 2013:
  3. Գաբրիելյան, Հ.Կ. Երկիր մոլորակը և նրա աշխարհագրական թաղանթը : Ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ. 1983:
  4. Գագինյան Ռ.Խ. Բնաշխարհագրական տեսություններ | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2010, ԵՊՀ հրատարակ:
  5. Ֆ. Էնգելս, Բնության դիալեկտիկա, 1950:
  6. Кононович Э. В., Мороз В. И.: «11.1. Объекты, принадлежащие нашей Галактике», «Общий курс астрономии», Иванов В. В.: Едиториал УРСС, 2004.
  7.  Проблемы современной космогонии, под ред. В. А. Амбарцумяна, 2 изд., М., 1972.
  8. Antonucci, Miller 1985; Hines, Wills 1993; Goodrich et al. 1994, p. 916-18:
  9. Maiolino, Rieke 1995; Schmitt, Kinney 1996; Schmitt et al. 1997; Simcoe et al. 1997, p. -4.
  10. Cid Fernandes, Terlevich 1995; Gonzalez Delgado et al. 2001
  11. Gyulzadian M. V., Spectoscopy of some SBS Galaxies., Astrofizika, 1995.
  12.  Abazajian, K., Adelman-McCarthy, Jennifer K. et al., The Second Data Realase of the Slon Digital Sky Survey, 2004.
  13. Sparke L. S., Gallagher III J. S.: «Galaxies in the Universe: An Introduction.», Cambridge University Press, 2007.
  14. Sparke L. S., Gallagher III J. S.: «Galaxies in the Universe: An Introduction.», Cambridge University Press, 2007.
  15. Mackie, Glen. To see the Universe in a Grain of Taranaki Sand, 2002.
  16.  http://irsa.ipac.caltech.edu 
  description_2

        Բովանդակություն

  Ներածություն

  1.Գալակտիկաների  առաջացման  վարկածների  համառոտ վերլուծություն

  2.Արեգակնային  համակարգի առաջման վարկածները / Կանտ-Լապաս, Ջինս-Ջեֆերսոն, Շմիդտ/

  3.Ժամանակակից  այլ  վարկածներ

  Եզրակացություն

  Օգտագործված  գրականության  ցանկ

   

   

  title_arm Արեգակնային համակարգի առաջման վարկածների վերլուծությունը title_eng convertot_1 Aregaknayin hamakargi arajman varkacneri [email protected] convertot_2 Aregaknayin hamakargi arajman varkacneri [email protected] convertot_3 Aregaknayin hamakargi arajman varkacneri [email protected] convertot_4 Aregaknayin hamakargi arajman varkacneri [email protected] convertot_5 Aregaknayin hamakargi arajman varkacneri [email protected] convertot_6 Aregaknayin hamakargi arajman varkacneri verlucutyuny convertot_7 Aregaknayin hamakargi arajman varkacneri [email protected] convertot_8 Aregaknayin hamakargi arajman varkacneri [email protected] convertot_9 Aregaknayin hamakargi arajman varkacneri [email protected] convertot_10 Aregaknayin hamakargi arajman varkatsneri verlutsutyuny convertot_11 Aregaknayin hamakargi arajman varkacneri [email protected] convertot_13 Aregaknajin hamakargi arajman varkacneri [email protected] convertot_14 Aregaknayin hamakargi arajman varkacneri [email protected] convertot_15 Aregaknayin hamakargi araghman varkacneri [email protected] convertot_16 Aregaknayin hamakargi arajman varkacneri [email protected] convertot_17 Aregaknayin hamakargi arajman varkacneri [email protected] convertot_18 Aregaknayin hamakargi arajman varkacneri [email protected]

  Կուրսային | Աշխարհագրություն

  Կենսաբանական շրջապտույտը աշխարհագրական թաղանթում





  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

         Գրականություն

  1. Գաբրիելյան Հ. Կ. Երկիր մոլորակը և նրա աշխարհագրական թաղանթը, Երևան, 1983,  245 էջ.
  2. Գրիգորյան Վ. Կ.,  Եսայան Ա. Հ.  Էկոլոգիայի  և  բնության  պահանության  հիմունքներ, Երևան, 2010, 205 էջ.
  3. Սաուշկին Յու. Գ.  Տնտեսական աշխարհագրության ներածություն, Երևան, 1974, 480 էջ.
  4. Вернадский В. И., Биосфера. М.: Наука, 1989, 261 с.
  5. Воронов А. Г.  Биогеография (с элементами биологии). М.,1963, 342 с.
  6. Воронов А. Г., Дроздов Н. Н. и др. Биогеография с основами экологии, M., 1987,  260 с.
  7. Второв П. П.Дроздов Н. Н. Биогеография. М.: Владос-Пресс, 2001, 304 с.
  8. Киселев В. Н., Биогеография с основами экологии. Минск,1995,  352 с.
  9. Рубин А. Б. Биофизика. В 2 тт.  М.: Изд.-во Московского университета и Наука, 2004,  464 с.
  10. Степановских А. С, Экология,  М., 2001, 703 с.
  11. Тимирязев К. А.  Жизнь растения. M., 1984, 285  с.
  12. Шубаев Л. П., Общее землеведение, М.: Высшая школа, 1977, 455  с.

   

   

   

   

  description_2

  Բովանդակություն

  Ներածություն

  1.Ընդհանուր հասկացություն կենսաբանական շրջապտույտի մասին

  2.Առանձին  տարրերի  կենսաբանական  շրջապտույտը և դրա  նշանակությունը

  3.Ֆոտոսինթեզի երևույթը

  4.Կենսաբանական շրջապտույտների  դերը աշխարհագրական թաղանթում

  Եզրակացություններ

  Գրականություն

  title_arm Կենսաբանական շրջապտույտը աշխարհագրական թաղանթում title_eng convertot_1 Kensabanakan [email protected] ashxarhagrakan taxantum convertot_2 Kensabanakan [email protected] ashxarhagrakan taxantum convertot_3 Kensabanakan [email protected] ashxarhagrakan taxantum convertot_4 Kensabanakan [email protected] azxarhagrakan taxantum convertot_5 Kensabanakan [email protected] ashxarhagrakan taxantum convertot_6 Kensabanakan shrjaptuyty ashxarhagrakan taxantum convertot_7 Kensabanakan [email protected] ashkharhagrakan taxantum convertot_8 Kensabanakan [email protected] ashxarhagrakan taghantum convertot_9 Kensabanakan [email protected] ashxarhagrakan taxantum convertot_10 Kensabanakan srjaptuyty askharhagrakan taghantum convertot_11 Kensabanakan [email protected] ashxarhagrakan taxantum convertot_13 Kensabanakan [email protected] ashxarhagrakan taxantum convertot_14 Kensabanakan [email protected] ashxarhagrakan taxantum convertot_15 Kensabanakan [email protected] ashxarhagrakan taxantum convertot_16 Kensabanakan [email protected] ashxarhagrakan taxantym convertot_17 Kensabanakan [email protected] ashxarhagrakan taxantum convertot_18 Kensabanakan [email protected] ashxarhagrakan taxantum

  Կուրսային | Աշխարհագրություն

  Հարավային մայրցամաքների ներքին ջրերի առանձնահատկությունները և համեմատական վերլուծությունը





  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

   Գրականություն

   1. Օհանյան Կ. Օ., Ոսկանյան Ա. Մ., Աշխարհամասերի ֆիզիկական    աշխարհագրություն, Երևան, 1973, 266 էջ                            

  2.  Власова Т. В.  Физическая география материков и океанов,  М., 2009, 640 с.

  3.  Дорст Ж.  Южная и Центральная Америка,  М., 1997,  331 с.

  4.  Лукоянов С. М.  Африка  Л., 1962, 147 с.

   5. Притула Т. Ю, Еремина В. А., Спрялин А. Н., Физическая география  материков и океанов М., 2003, 688 с.

  6. Страны и народы, Южная Америка, М., 1981, 286 с.                                                          

  7. Ամազոն    գետ, https://www.google.am/search?q=%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%A6

  8.Աֆրիկայի  ստորերկրյա            ջրերը,            http://drvoda.com/post/2591                                                   9. Էյր լիճ; http://corporate-air.com.au/wp-content/uploads/020023LakeEyre02-e1299    10. Կոնգո  գետ,wikipedia.org/wiki/%http://hy.D4%BF%D5%B8%D5%B6%D5%A3(%A6             

  11. Հարավային մայրցամաքներ, www. ephotopix.com

  12. Մուրրեյ-Դառլինգ  համակարգ, https://www.google.am/search?q=%D5%B4%D5%B8%

  13.Նեղոս գետ, https://www.google.am/search?q=%D5%BF%D5%AB%D5%BF%D5%AB% 

  14. Սենեգալ գետ, http://geosfera.info/afrika/955-senegal-reka-afriki.html                               

  15. Վիկտորիա լիճ, http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/Sunset_on_ the_                                                                                                        

  description_2

  Բովանդակություն

  Ներածություն

  1. Հարավային մայրցամաքների ներքին ջրերի ընդհանուր առանձնահատկությունները 
  2. Գետերի համեմատական վերլուծությունը 
  3. Լճերի համեմատական վերլուծությունը 
  4. Ստորերկրյա ջրեր
  5. Գրականություն

   

   

  title_arm Հարավային մայրցամաքների ներքին ջրերի առանձնահատկությունները և համեմատական վերլուծությունը title_eng convertot_1 Haravayin mayrcamaqneri nerqin jreri [email protected] EV hamematakan [email protected] convertot_2 Haravayin mayrcamaqneri nerqin jreri [email protected] EV hamematakan [email protected] convertot_3 Haravayin mayrcamaqneri nerqin jreri [email protected] EV hamematakan [email protected] convertot_4 Haravayin mayrcamaqneri nerqin jreri [email protected] EV hamematakan [email protected] convertot_5 Haravayin mayrcamaqneri nerqin jreri [email protected] EV hamematakan [email protected] convertot_6 Haravayin mayrcamaqneri nerqin jreri arancnahatkutyunnery EV hamematakan verlucutyuny convertot_7 Haravayin mayrcamaqneri nerqin jreri [email protected] EV hamematakan [email protected] convertot_8 Haravayin mayrcamaqneri nerqin jreri [email protected] EV hamematakan [email protected] convertot_9 Haravayin mayrcamaqneri nerqin jreri [email protected] EV hamematakan [email protected] convertot_10 Haravayin mayrcamaqneri nerqin jreri aranznahatkutyunnery EV hamematakan verlutsutyuny convertot_11 Haravayin mayrcamaqneri nerqin jreri [email protected] EV hamematakan [email protected] convertot_13 Haravajin majrcamaqneri nerqin jreri [email protected] EV hamematakan [email protected] convertot_14 Haravayin mayrcamaqneri nerqin jreri [email protected] EV hamematakan [email protected] convertot_15 Haravayin mayrcamaqneri nerqin ghreri [email protected] EV hamematakan [email protected] convertot_16 Haravayin mayrcamaqneri nerqin jreri [email protected] EV hamematakan [email protected] convertot_17 Haravayin mayrcamakneri nerkin jreri [email protected] EV hamematakan [email protected] convertot_18 Haravayin mayrcamaqneri nerqin jreri [email protected] YEV hamematakan [email protected]

  Կուրսային | Աշխարհագրություն

  ՀՀ հանքային ջրերը և դրանց նշանակությունը





  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  Օգտագործված  գրականության  ցանկ

  1. Մաքուր  էներգետիկա  և ջուր ծրագիր, «Արարատյան դաշտի ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների գնահատում» ուսումնասիրություն ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ, մարտ 2014:
  2. Հանքի շահագործման ազդեցությունները՝ ի պատասխան ներկայացված մտահոգություններին, հուլիս 2014,

     

  1. Ланге O. K. Подземные воды СССР, ч. 1-2, М., 1959—1963.
  2. Савцова Т. М. Общее землеведение, М., 2005.
  3. Кусков А.С., Голубева В.Л., Одинцова Т.Н., Рекреационная география: Учебно-методический комплекс, М. – 2006.
  4. Мироненко Н. С. и др. Рекреационная география, М. Изд. МГУ 1981.
  5. Веденин Ю. А. Мирошниченко Н.Н. Оценка природных условий для организации отдыха. М. Меркурий, 1969.
  6. В. И. Федотов и др. Региональные модели карт комфортности природной среды. //Вестник ВГУ, серия География и геоэкология, 2001, № 1б.
  7. Преображенский В. С., Шеломов Н. П., Преображенский В. С., Шеломов Н. П., Проблемы использования естественных ресурсов для отдыха и туризма (Известия АН СССР, серия географическая, 1967, N 5).
  8.  www.armstat.am   
  9.  http://www.geoteam.am/images/amulsar/_21_.pdf 
  description_2

  Բովանդակություն

  Ներածություն

  Գլուխ 1. Հանքային  ջրերի ձևավորման  և տարածման առանձնահատկությունները  ՀՀ-ում

  1.1.Հանքային  ջրերի  վրա ազդող  գործոններ

  1.2.Հանքային  ջրերի  տեղաբաշխումը

  1.3.Հանքային  ջրերի  օգտագործման  տեսակները

  Գլուխ 2. Ռեկրեացիոնօգտագործմանառանձնահատկություններըև զարգացման ուղղությունները

  2.1.Ռեկրեացիոն  օգտագործման  կազմակերպումը

  1. .2.Զարգացման համար անհրաժեշտ միջոցառումները և  ուղղությունները

  Եզրակացություն

  Օգտագործված  գրականության  ցանկ

   

   

   

   

  title_arm ՀՀ հանքային ջրերը և դրանց նշանակությունը title_eng convertot_1 HH hanqayin [email protected] EV dranc [email protected] convertot_2 HH hanqayin [email protected] EV dranc [email protected] convertot_3 HH hanqayin [email protected] EV dranc [email protected] convertot_4 HH hanqayin [email protected] EV dranc [email protected] convertot_5 HH hanqayin [email protected] EV dranc [email protected] convertot_6 HH hanqayin jrery EV dranc nshanakutyuny convertot_7 HH hanqayin [email protected] EV dranc [email protected] convertot_8 HH hanqayin [email protected] EV dranc [email protected] convertot_9 HH hanqayin [email protected] EV dranc [email protected] convertot_10 HH hanqayin jrery EV dranc nsanakutyuny convertot_11 HH hanqayin [email protected] EV dranc [email protected] convertot_13 HH hanqajin [email protected] EV dranc [email protected] convertot_14 HH hanqayin [email protected] EV dranc [email protected] convertot_15 HH hanqayin [email protected] EV dranc [email protected] convertot_16 HH hanqayin [email protected] EV dranc [email protected] convertot_17 HH hankayin [email protected] EV dranc [email protected] convertot_18 HH hanqayin [email protected] YEV dranc [email protected]

  Կուրսային | Աշխարհագրություն

  Հողային ռեսուրսների օգտագործման գեոէկոլոգիական պրոբլեմները





  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

                Գրականության  ցանկ

  1. Зырин Н.Г. Физикохимические методы исследования почв,  M. – 1999.
  2. Кауричев И.С. (ред). Почвоведение..М., 1989.
  3. Գալստյան, Ց.Մ.,  Երկրագործության հիմունքներ, Երևան 2004.
  4. Հայրապետյան Է.Մ.Հողագիտություն, Երևան 2000.
  5. Մանուկյան Ռ.Ռ., Կարապետյան Ֆ. Հ.Երկրագործություն հողագիտության հիմունքներով, Եր. 2011.
  6. Միրիմանյան Խ.Պ. Հողագիտության հիմունքնորը, Եր. 1971.
  7. Յու. Պոլյանսկի, Բուսական աշխարհի զարգացման փուլերը Երկրի վրա, Երևան, 1992.
  description_2

  Բովանդակություն

  Ներածություն

  1. Հողային  ոլորտի  հիմնական  ֆունկցիաները

  2. Հողերի անթրոպոգեն վատթարացումը

  3. Աշխարհի  հողային ռեսուրսները  և  նրանց  օգտագործումը

  4. Հողօգտագործության գեոէկոլոգիական պրոբլեմները

  4.1 Հողերի  ջրային և  հողմային էրոզիա

  4.2 Պարարտանյութերի օգտագործման գեոէկոլոգիական  հետևանքները

  4.3 Թունաքիմիկատների  օգտագործման  գռեէկոլոգիական  պրոբլեմները

  4.4 Հողի  պնդացումը

  4.5 Ոռոգման գեոէկոլոգիական պրոբլեմը

  4.6 Գյուղատնտեսության  գեոէկոլոգիական  կայունությունը

  Եզրակացություն

  Օգտագործված  գրականության ցանկ

   

  title_arm Հողային ռեսուրսների օգտագործման գեոէկոլոգիական պրոբլեմները title_eng convertot_1 Hoxayin resursneri ogtagorcman geoekologiakan [email protected] convertot_2 Hoxayin resursneri ogtagorcman geoekologiakan [email protected] convertot_3 Hoxayin resursneri ogtagorcman geoekologiakan [email protected] convertot_4 Hoxayin resursneri ogtagorcman geoekologiakan [email protected] convertot_5 Hoxayin resursneri ogtagorcman geoekologiakan [email protected] convertot_6 Hoxayin resursneri ogtagorcman geoekologiakan problemnery convertot_7 Hoxayin resursneri ogtagorcman geoekologiakan [email protected] convertot_8 Hoghayin resursneri ogtagorcman geoekologiakan [email protected] convertot_9 Hoxayin resursneri ogtagorcman geoekologiakan [email protected] convertot_10 Hoghayin resursneri ogtagortsman geoekologiakan problemnery convertot_11 Hoxayin resursneri ogtagorcman geoekologiakan [email protected] convertot_13 Hoxajin resursneri ogtagorcman geoekologiakan [email protected] convertot_14 Hwxayin resursneri ogtagwrcman gewekwlwgiakan [email protected] convertot_15 Hoxayin resursneri ogtagorcman geoekologiakan [email protected] convertot_16 Hoxayin resyrsneri ogtagorcman geoekologiakan [email protected] convertot_17 Hoxayin resursneri ogtagorcman geoekologiakan [email protected] convertot_18 Hoxayin resursneri ogtagorcman geoekologiakan [email protected]

  Կուրսային | Աշխարհագրություն

  Հողերի տնտեսական գնահատումը





  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  Օգտագործված գրականության ցանկ

  1.    Արշակյան Ա., Տնտեսական մրցակցության համակարգը հողյական էկոմիկայում, Երևան, 1997թ.
  2.    Էվանս Ռ., Բերման Բ., Տնտեսագիտություն, Երևան, 1992թ.
  3.    Հ.Բ.Ղուշչյան ՙՄակրոտնտեսական կար•ավորում՚ Ե. 2000
  4.    Մարկոսյան Ա., Սաֆարյան Ռ., Հողյական տնտեսության հիմունքները, Երևան, 2002,
  5.    Մարկոսյան Ա, Տնտեսագիտություն բոլորի համար, Երևան, 2001
  6.    Ա. Մարկոսյան ՙՀողյական տնտեսություն՚ Ե.2003
  7.    Սամուելսոն Պ., Տնտեսագիտություն, Ե., 1991
  8.    Եզեկյան Ա. Ս., Էֆենդյան Պ. Ս., Հողային կադաստր, Երևան, ՀՊԱՀ, 2008:

  9.    Экономика. Под ред. Профессора А. С. Булатова, Москва, ЮРИСТЬ, 2002 г.

  description_2

  Բովանդակություն

  Ներածություն

  1.Հողերի տնտեսական գնահատումն ու խնդիրները

  2.Հողերի տնտեսական գնահատման ցուցանիշները

  3.Հողերի տնտեսական գնահատման աշխատանքների հաջորդականությունը

  4.Հողերի տնտեսական գնահատման սանղակների մշակում

  5.Հողերի տնտեսական գնահատման առանձնահատկությունները

  5.1Գյուղատնտեսական հողատեսքերի ներհամայնքային գնահատում

  5.2.Բազմամյա տնկարկներով զբաղեցված հողերի լադաստրային գնահատման առանձնահատկությունները

  5.3.Բնական կերահանդակների կադաստարյին գնահատման առանձնահատկությունները

  Եզրակացություն

  Օգտագործված գրականության ցանկ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  title_arm Հողերի տնտեսական գնահատումը title_eng convertot_1 Hoxeri tntesakan [email protected] convertot_2 Hoxeri tntesakan [email protected] convertot_3 Hoxeri tntesakan [email protected] convertot_4 Hoxeri tntesakan [email protected] convertot_5 Hoxeri tntesakan [email protected] convertot_6 Hoxeri tntesakan gnahatumy convertot_7 Hoxeri tntesakan [email protected] convertot_8 Hogheri tntesakan [email protected] convertot_9 Hoxeri tntesakan [email protected] convertot_10 Hogheri tntesakan gnahatumy convertot_11 Hoxeri tntesakan [email protected] convertot_13 Hoxeri tntesakan [email protected] convertot_14 Hwxeri tntesakan [email protected] convertot_15 Hoxeri tntesakan [email protected] convertot_16 Hoxeri tntesakan [email protected] convertot_17 Hoxeri tntesakan [email protected] convertot_18 Hoxeri tntesakan [email protected]

  Ռեֆերատ | Աշխարհագրություն

  Աշխարհի հողային ֆոնդը և ՀՀ հողային ռեսուրսները





  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

  1. http://www.e-reading.club/ - Мировой земельный фонд
  2. http://emanuelagjoyan.blogspot.am/ - Հողային ռեսուրսների պահպանումը և ռացիոնալ օգտագործումը
  3. http://karagevorgyan.blogspot.am/ - Հողային ռեսուրսներ
  4. http://www.encyclopedia.am/ - Հայկական Հանրագիտարան/Հող
  5. http://emanuelagjoyan.blogspot.am/ - Հայաստանի Հանրապետության հողային ռեսուրսները
  description_2

  Բովանդակություն

  ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

  1. ԱՇԽԱՐՀԻ ՀՈՂԱՅԻՆ ՖՈՆԴԸ

  2. ՀՀ ՀՈՂԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ

  ՀՀ հողային ռեսուրսները

  Հողային ռեսուրսները և դրանց օգտագորգործման առանձնահատկությունները

  Հողային ռեսուրսների պահպանումը և ռացիոնալ օգտագործումը

  ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

  ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

  title_arm Աշխարհի հողային ֆոնդը և ՀՀ հողային ռեսուրսները title_eng convertot_1 Ashxarhi hoxayin [email protected] EV HH hoxayin [email protected] convertot_2 Ashxarhi hoxayin [email protected] EV HH hoxayin [email protected] convertot_3 Ashxarhi hoxayin [email protected] EV HH hoxayin [email protected] convertot_4 Azxarhi hoxayin [email protected] EV HH hoxayin [email protected] convertot_5 Ashxarhi hoxayin [email protected] EV HH hoxayin [email protected] convertot_6 Ashxarhi hoxayin fondy EV HH hoxayin resursnery convertot_7 Ashkharhi hoxayin [email protected] EV HH hoxayin [email protected] convertot_8 Ashxarhi hoghayin [email protected] EV HH hoghayin [email protected] convertot_9 Ashxarhi hoxayin [email protected] EV HH hoxayin [email protected] convertot_10 Askharhi hoghayin fondy EV HH hoghayin resursnery convertot_11 Ashxarhi hoxayin [email protected] EV HH hoxayin [email protected] convertot_13 Ashxarhi hoxajin [email protected] EV HH hoxajin [email protected] convertot_14 Ashxarhi hwxayin [email protected] EV HH hwxayin [email protected] convertot_15 Ashxarhi hoxayin [email protected] EV HH hoxayin [email protected] convertot_16 Ashxarhi hoxayin [email protected] EV HH hoxayin [email protected] convertot_17 Ashxarhi hoxayin [email protected] EV HH hoxayin [email protected] convertot_18 Ashxarhi hoxayin [email protected] YEV HH hoxayin [email protected]

   

  Եթե չեք գտել նյութը դուք կարող եք պատվիրել այն Արագ, հարմար, հուսալի, մատչելի