Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Որոնման արդյունք (Դիպլոմային - գտնվել է 4136 նյութ)


  Դիպլոմային | Գրականություն

  Ջոն Ապդայքի «Կենտավրոս » վեպը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

   


  1. ИсториязарубежнойлитературыXXвека: Учеб./Подред. Л. Г. МихайловойиЯ. Н. Засурского. М.: ТКВелби, 2003;
  2. ПудовочкинаН. Е. НеомифологизмвхудожественнойкультуреСША: Дисс. канд. культур.наук. Саранск, 2005.
  3. ТворчествописателяДжонаАпдайка. http://www.apdayk.net.ru/lib/ar/author/238
  4. Биографияисборникпроизведений: ДжонАпдайк
  Годиздания: 1932-2009

   

   

  description_2

   


  Ներածություն
  Գլուխ 1. Ջոն Ապդայքի կյանքն ու ստեղծագործությունը
  Գլուխ 2. «Կենտավրոս » վեպը , գրական աղբյուրները
  Գլուխ 3.«Կենտավրոս » վեպի բնորոշ գծերն ու առանձնահատկությունները
  Եզրակացություն 


   

   

  title_arm Ջոն Ապդայքի «Կենտավրոս » վեպը title_eng Jon Abdaiki Kentavros vep@ convertot_1 Jon Apdayqi «Kentavros » vep@ convertot_2 Jon Apdayqi «Kentavros » vep@ convertot_3 Jon Apdayqi «Kentavros » vep@ convertot_4 Jon Apdayqi «Kentavros » vep@ convertot_5 Jon Apdayqi «Kentavros » vep@ convertot_6 Jon Apdayqi «Kentavros » vepy convertot_7 Jon Apdayqi «Kentavros » vep@ convertot_8 Jon Apdayqi «Kentavros » vep@ convertot_9 Jon Apdayqi «Kentavros » vep@ convertot_10 Jon Apdayqi «Kentavros » vepy convertot_11 Jon Apdayqi «Kentavros » vep@ convertot_13 Jon Apdajqi «Kentavros » vep@ convertot_14 Jwn Apdayqi «Kentavrws » vep@ convertot_15 GHon Apdayqi «Kentavros » vep@ convertot_16 Jon Apdayqi «Kentavros » vep@ convertot_17 Jon Apdayki «Kentavros » vep@ convertot_18 Jon Apdayqi «Kentavros » vep@

  Դիպլոմային | Հայոց լեզու

  Ածական անունը և նրա կիրառությունը Վ. Տերյանի քնարերգությունում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

   


  1. Աբրահամյան Ս.,Ժամանակակից հայերենի քերականություն,Երևան,1975 թ:
  2. Աբրահամյան Ս. Գ.,Պառնասյան Ն.Ա., Օհանյան Հ. Ա., ժամանակակից հայոց լեզու ,Երևան,1974թ:
  3. Ասատրյան Մ.Ե.,Ժամանակակից հայոց լեզվի ձևաբանության հարցեր, հատոր Բ, Երևան, 1973թ:
  4. Պողոսյան Պ. Մ., Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքներ, հատոր Գ, Երևան,1990թ:
  5. Օհանյան Հ. Ա.,Ածականը ժամանակակից հայերենում,Երևան 1962թ:
   

   

  description_2

   


  Ներածություն
  Գլուխ І. Ածական անունը և նրա կազմությունը
  Գլուխ І І. Ածականների տեսակներն ըստ իմաստի
  Գլուխ ІІІ. Ածականի համեմատության
  աստիճանները
  Գլուխ ІV. Ածականի և այլ խոսքի մասերի
  հարաբերակցությունը
  Եզրակացություն
  Օգտագործած գրականության ցանկ

   

   

  title_arm Ածական անունը և նրա կիրառությունը Վ. Տերյանի քնարերգությունում title_eng Acakan anun@ ev nra kirarutyun@ V.Teryani qnarergutyunum convertot_1 Acakan anun@ EV nra kirarutyun@ V. Teryani qnarergutyunum convertot_2 Acakan anun@ EV nra kirarutyun@ V. Teryani qnarergutyunum convertot_3 Acakan anun@ EV nra kirarutyun@ V. Teryani qnarergutyunum convertot_4 Acakan anun@ EV nra kirarutyun@ V. Teryani qnarergutyunum convertot_5 Acakan anun@ EV nra kirarutyun@ V. Teryani qnarergutyunum convertot_6 Acakan anuny EV nra kirarutyuny V. Teryani qnarergutyunum convertot_7 Acakan anun@ EV nra kirarutyun@ V. Teryani qnarergutyunum convertot_8 Acakan anun@ EV nra kirarutyun@ V. Teryani qnarergutyunum convertot_9 Acakan anun@ EV nra kirarutyun@ V. Teryani qnarergutyunum convertot_10 Atsakan anuny EV nra kirarutyuny V. Teryani qnarergutyunum convertot_11 Acakan anun@ EV nra kirarutyun@ V. Teryani qnarergutyunum convertot_13 Acakan anun@ EV nra kirarutjun@ V. Terjani qnarergutjunum convertot_14 Acakan anun@ EV nra kirarutyun@ V. Teryani qnarergutyunum convertot_15 Acakan anun@ EV nra kirarutyun@ V. Teryani qnarergutyunum convertot_16 Acakan anyn@ EV nra kirarytyyn@ V. Teryani qnarergytyynym convertot_17 Acakan anun@ EV nra kirarutyun@ V. Teryani knarergutyunum convertot_18 Acakan anun@ YEV nra kirarutyun@ V. Teryani qnarergutyunum

  Դիպլոմային | Գրականություն

  Գիրը և գրականությունը 16-17-րդ դարերում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

   


  1. Աբրահամյան Ա. Գ. « Հայոց գիր և գրչություն», Երևան, 1973.
  2. Խաչիկյան Լ.«ԺԵ դարի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ», Մասն 1.Երևան 1955
  3. Հովսեփյան Գ., «Նյութեր և ուսումնասիրություններ հայ արվեստի պատմության» Երևան, 1972
  4. Մաթևոսյան Ա. «Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարանները միջնադարյան հայ մշակույթի ուսումնասիրության սկզբնաղբյուր», Երևան, 1998.
  5. Ներսիսյան Մ. Գ. «Հայ ժողովրդի պատմություն», Երևան, 1972.
  6. Պողոսյան Ս.Պ. «Հայ ժողովրդի պատմություն», Երևան, 1965.
  7. Արտաշես Մաթևոսյան «Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարանները միջնադարյան հայ մշակույթի ուսումնասիրության սկզբնաղբյուր», Երևան 1998:
  8. Գարեգին Հովսեփյան «Նյութեր և ուսումնասիրություններ հայ արվեստի պատմության», 1972:
  9. Լևոն Ս. Խաչիկյան «Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ», մասն առաջին. Երևան 1955:
  10.Հայ ժողովրդի պատմություն, հատոր IV ,Երևան 1972:
  11.Ա. Մովսիսյան , Ուրվագծեր հայ դպրոցի և մանկավարժության պատմության , Երևան 195
  12.Տես Լ. Խաչիկյան, Գլաձորյան համալսարանը և նրա սաների ավարտական աշխատությունները, Երևանի պետ, համալսարանի գիտական աշխատություններ

   

  description_2

   


  Ներածություն
  1. Կազմարարական դպրոցները
  2. Հայկական կազմարվեստի սկզբնավորումն ու զարգացումը, հայերեն ձեռագրերի, կազմերի, արձանագրությունների հիշատակարանները
  3. Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական զարգացումը միջնադարյան Հայաստանում 9-17-րդ դարերում
  4. Գրչության արվեստը 9-17-րդ դարերում
  Եզրակացություն
  Օգտագործված րականության ցանկ

   

   

  title_arm Գիրը և գրականությունը 16-17-րդ դարերում title_eng gir@ ev grakanutyun@ 16-17-rd dd convertot_1 Gir@ EV grakanutyun@ 16-17-rd darerum convertot_2 Gir@ EV grakanutyun@ 16-17-rd darerum convertot_3 Gir@ EV grakanutyun@ 16-17-rd darerum convertot_4 Gir@ EV grakanutyun@ 16-17-rd darerum convertot_5 Gir@ EV grakanutyun@ 16-17-rd darerum convertot_6 Giry EV grakanutyuny 16-17-rd darerum convertot_7 Gir@ EV grakanutyun@ 16-17-rd darerum convertot_8 Gir@ EV grakanutyun@ 16-17-rd darerum convertot_9 Gir@ EV grakanutyun@ 16-17-rd darerum convertot_10 Giry EV grakanutyuny 16-17-rd darerum convertot_11 Gir@ EV grakanutyun@ 16-17-rd darerum convertot_13 Gir@ EV grakanutjun@ 16-17-rd darerum convertot_14 Gir@ EV grakanutyun@ 16-17-rd darerum convertot_15 Gir@ EV grakanutyun@ 16-17-rd darerum convertot_16 Gir@ EV grakanytyyn@ 16-17-rd darerym convertot_17 Gir@ EV grakanutyun@ 16-17-rd darerum convertot_18 Gir@ YEV grakanutyun@ 16-17-rd darerum

  Դիպլոմային | Գրականություն

  Ջիմ Դիքսոն

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

   


  1. Philip Roth «The professor of desire» 1977
  2. Amis K. «Lucky Jim» USA 1992
  3. Kingsley amis: an english moralist. New York: St. Martin's Press. Salwak, D. (1992)
  4. Amis, K. (1953). Lucky jim. Toronto: Penguin Books Canada Ltd. Bradford, R. (1989)
  5. Kingsley amis. Boston: Twayne Publishers. McDermott, J. (1989)
   

   

  description_2

   


  Ներածություն
  1. Ջիմ Դիքսոն կերպարը Հաջողակ Ջիմում
  2. Դեվիդ Քեպեշի կերպարը Ցանկության պռոֆեսոր գրքում
  3. Ջիմ Դիքսոնի և Դեվիդ Քեպեշի ճակատագրերի համեմատական
  Եզրակացություն


   

   

  title_arm Ջիմ Դիքսոն title_eng Jim Diqson convertot_1 Jim Diqson convertot_2 Jim Diqson convertot_3 Jim Diqson convertot_4 Jim Diqson convertot_5 Jim Diqson convertot_6 Jim Diqson convertot_7 Jim Diqson convertot_8 Jim Diqson convertot_9 Jim Diqson convertot_10 Jim Diqson convertot_11 Jim Diqson convertot_13 Jim Diqson convertot_14 Jim Diqswn convertot_15 GHim Diqson convertot_16 Jim Diqson convertot_17 Jim Dikson convertot_18 Jim Diqson

  Դիպլոմային | Գրականություն

  Մուրացան

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

   


  1. Ա. Տերտերյան, Մուրացան, Երևան-1971, էջ 14:
  2. Վ. Պարտիզունի, Մուրացան, Կյանքը և ստեղծագործությունը, Երևան 1956, էջ18:
  3. Ս.Ն. Սարինյան, Մուրացան, Տիպաբանություն, էտիկա, պատմության փիլիսոփայությունը, Երևան, 1976, էջ 244:
  4. Մուրացան, Երկերի ժողովածու, հատոր 5, Երևան 1963, էջ 65:
  5. Խ. Աբովյան, Վերք Հայաստանի, Երևան-1981,էջ 58:

   

  description_2

   


  Ներածություն
  1. Պատմությունը և պատմականը Մուրացանի ստեղծագործության մեջ
  2. Սյուժեն և կերպարային ընդհանուր համակարգը
  3. Անձնազոհության գաղափարը «Անդրեաս երեց» վիպակում
  Եզրակացություն


   

   

  title_arm Մուրացան title_eng Muracan -Diplomayin convertot_1 Muracan convertot_2 Muracan convertot_3 Muracan convertot_4 Muracan convertot_5 Muracan convertot_6 Muracan convertot_7 Muracan convertot_8 Muracan convertot_9 Muracan convertot_10 Muracan convertot_11 Muracan convertot_13 Muracan convertot_14 Muracan convertot_15 Muracan convertot_16 Myracan convertot_17 Muracan convertot_18 Muracan

  Դիպլոմային | Գրականություն

  Փանջունու կերպարը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

   


  6. «Հայրենիքե, Կ. Պոլիս, 1893, հոկտեմբերի 25
  7. «Հայրենիքե 1894, ապրիլի 6
  8. «Վերջին լուրե, Կ. Պոլիս, 1921, օգոստոսի 14
  9. «Հորիզոնե, 1910, թիվ 219
  10. «Բագինե, 1969, թիվ 11-12, էջ 141
  11. Հոդվածներ, հուշեր, նամակներ, Եր., 1994, էջ 32

   

  description_2

   


  Ներածություն
  Գլուխ 1
  Փանջունին Ծապլվարում
  Գլուխ 2 Փանջունին Վասպուրականում
  Գլուխ 3
  Փանջունին տարագրության մեջ
  Եզրակացություն


   

   

  title_arm Փանջունու կերպարը title_eng Panjunu kerpar@ convertot_1 Panjunu kerpar@ convertot_2 Panjunu kerpar@ convertot_3 Panjunu kerpar@ convertot_4 Panjunu kerpar@ convertot_5 Panjunu kerpar@ convertot_6 Panjunu kerpary convertot_7 Panjunu kerpar@ convertot_8 Panjunu kerpar@ convertot_9 Panjunu kerpar@ convertot_10 Panjunu kerpary convertot_11 Panjunu kerpar@ convertot_13 Panjunu kerpar@ convertot_14 Panjunu kerpar@ convertot_15 Panghunu kerpar@ convertot_16 Panjyny kerpar@ convertot_17 Panjunu kerpar@ convertot_18 Panjunu kerpar@

  Դիպլոմային | Գրականություն

  Թ. Դրայզերի Ամերիկյան ողբերգություն

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

   


  1. Dudley D. Forgotten Frontiers: Dreiser and the land of the Free. New York, 1932.
  2. Lawrence E., Hussman. Jr. Dreiser and his fiction. A Twentieth-century Quest. -Philadelphia. 1983.
  3. Lehan R. Th. Dreiser. His World and his Novels. Edwardsville, 1969.
  4. Lingeman Richard . T. Dreiser. An American Journey 1908-1945. Vol. II, New York, 1990.
  5. Lunden R. The Inevitable Equation. The Antithetic Pattern of Teodore Dreiser's Thought and Art. Uppsala, 1973.
  6. Lundquist James. Teodore Dreiser.- New York, 1974.
  7. Mattiessen F. O. Teodore Dreiser. New York, 1951.
  8. Mencken H.L. Dreiser's Novel // Pizer Donald. Critical Essays on T.Dreiser.-Boston, Massachusetts, 1981.
  9. Moers Ellen. Two Dreisers.- New York, 1969.
  10.Richman Sidney. Theodore Dreiser's. The Bulwark: A Final Resolution // Pizer Donald. Critical Essays on T.Dreiser.- Boston, Massachusetts, 1981.
  11.Sherman S.F. The barbaric naturalism of Mr. Dreiser // Dreiser. A collection of critical essays. Ed. Ludenberg, Englewood Cliffs, 1971
  12.Wadlington Warwick. Pathos and Dreiser // Pizer Donald. Critical Essays on T.Dreiser.- Boston, Massachusetts, 1981.
  13.Lingeman 1990 – R. Lingeman. Theodore Dreiser. An American Journey. 1908-1945/ – N.Y., 1990.
  14.Батурин С. С. Драйзер. – М. : Мол. Гвардия, 1975
  15.Гиленсон Б. А. История литератур США: Учеб. пособие для студ. высш. учб. заведения. – М.: Издательский центр «Академияե, 2003
  16.Гиленсон Б. А. История литературы США. Учебное пособие. - М., 2003
  17.Гиленсон Б. А. Литература // История США. 1877-1918. М., 1985, т.2
  18.Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. М.: 1999
  19.Гордеева Е. Ю. Американский характер и национальные традиции в произведениях Т. Драйзера // США: становление и развитие национальной традиции и национального характера. – М., 1999
  20.Гумерова О. Ф. Проблема преступной личности в творческой и философской системе Теодора Драйзера // Актуальные пробл. совр. науки. – 2007. – № 5. – С. 25-27.
  21.Драйзер Т. Американская трагедия. Роман. Ч. 1 /Пер. с англ. З. Вершининой и Н. Галь. – М.: Худож. лит., 1986. (Классики и современники. Зарубеж. лит.)
  22.Драйзер Т. Американская трагедия. Роман. Ч. 2 / Пер. с англ. З. Вершининой и Н. Галь. – М.: Худож. лит., 1986.
  23.Зарубежная литература конца XIX – начала ХХ века : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. В 2 т. Т. 2 / [В.М. Толмачев, А.Ю. Зиновьева, Д.А. Иванов и др.] ; под ред. В.М. Толмачева. – 3-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академияե, 2008
  24.Засурский А.Н. Теодор Драйзер // История литературы США: В 8 томах / ИМЛИ им. М.Горького РАН. – М.: 2009. – Т. 5
  25.Засурский Я. Н. Американская литература XX века. М., 1984. – М
  26.Засурский Я. Н. Теодор Драйзер. Жизнь и творчество. МГУ, 1977
  27.Засурский Я.Н. Теодор Драйзер / Я.Н. Засурский. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1964
  28.Зверев А. М. Драйзер (до 1917 г.) // История всемирной литературы: В 8 томах / АН СССР; Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. – М.: Наука, 1983. –1994. Т. 8
  29.Злобин Г.П. По ту сторону мечты: Страницы амер. лит. XX века. М.: Худож. лит., 1985
  30.Иванько С.С. Теодор Драйзер // Собрание сочинения в 12-ти т. Т. 1 (Библиотека «Огонекե) М. – Правда, 1973.
  31.История американской литературы. – В 2 т. Т.1 – Под ред. Н.И. Самохвалова. – М. : Просвещение, 1971,
  32.Литературная история Соединенных Штатов Америки. М., Прогресс, 1979, т. III
  33.Мендельсон М. «Американская трагедияե Теодора Драйзера. - М.: Художественная литература, 1971
  34.Нефедов В. П. История зарубежной критики и литературоведения. - М.: Высшая школа, 1988
  35.Парчевская Б.М. Теодор Драйзер : библиогр. указатель / Б.М. Парчевская. – М. : Книга, 1976
  36.Самарин: Т. Драйзер в борьбе против Американского империализма. М– 1952
  37.Толмачев 1996 – В.М. Толмачев. Становление американского литературного сознания в ХХ веке // Зарубежная литература ХХ века. Учебник. – М., 1996.
  38.Эйзенштейн С.М. Избр. произв. : в 6 т. – М., 1964 – 1971. – Т.2

   

  description_2

   


  Ներածություն
  Գլուխ 1. Ամերիկյան երազանք թե ողբերգություն
  Գլուխ 2. Մեղք թե անմեղություն
  Եզրակացություն   

  title_arm Թ. Դրայզերի Ամերիկյան ողբերգություն title_eng Drayzeri Amerikyan voxbergutyun -popoxvac convertot_1 T. Drayzeri Amerikyan oxbergutyun convertot_2 T. Drayzeri Amerikyan oxbergutyun convertot_3 T. Drayzeri Amerikyan oxbergutyun convertot_4 T. Drayzeri Amerikyan oxbergutyun convertot_5 T. Drayzeri Amerikyan oxbergutyun convertot_6 T. Drayzeri Amerikyan oxbergutyun convertot_7 T. Drayzeri Amerikyan oxbergutyun convertot_8 T. Drayzeri Amerikyan oghbergutyun convertot_9 T. Drayzeri Amerikyan oxbergutyun convertot_10 T. Drayzeri Amerikyan oghbergutyun convertot_11 T. Drayzeri Amerikyan oxbergutyun convertot_13 T. Drajzeri Amerikjan oxbergutjun convertot_14 T. Drayzeri Amerikyan wxbergutyun convertot_15 T. Drayzeri Amerikyan oxbergutyun convertot_16 T. Drayzeri Amerikyan oxbergytyyn convertot_17 T. Drayzeri Amerikyan oxbergutyun convertot_18 T. Drayzeri Amerikyan oxbergutyun

  Դիպլոմային | Փիլիսոփայություն

  Միգել դե Ունամունոյի փիլիսոփայական պոեզիան

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

   


  1. Միքայելյան Լ.Հ., Միգել դե Ունամունոյի կիխոտիզմը՝ որպես ազգային կրոն, Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 2007թ, № 2
  2. Сsejtei D. Muerte e inmortalidad en la obrafilosofica y literaria de Miguel de Unamuno.Salamanca, 2004
  3. Tempelmann de Bustinduy , Vida y muerte en lasnovelas de Miguel de Unamuno.Unstudio entorno a Unamuno. Salamanca, 1986.
  4. Unamuno M. de. La agonia del Cristianismo. Madrid, 1984.
  5. Unamuno M. de. San Manuel Bueno, mոrtir y Tres historias mas. 19. Madrid, 1969.
  6. Unamuno M. Como se hace una novela http://www.solodelibros.es/09/03/2009/como-se-hace-una-novela-miguel-de-unamuno/
  7. Unamuno M. Como se haceun
  8. Unamuno M. Narrativa completа II. Barcelona, 1978
  9. Valdes, M. J. Death in the Literature of Unamuno. Urbana, 1964.
  10.Багно В.Е. Унамуно и Л.Толстой // Известия АН СССР. М., 1978, т.37. N 4
  11.Багно В.Е., Испанская поэзия в русских переводах // Багно В. Е. Россия и Испания: общая граница. СПб.: Наука, 2006
  12.Гараджа Е.В. ,Евангелие от Дон Кихота // Унамуно М. де. О трагическом чувстве жизни. К., 1996.
  13.Гараджа Е.В. Унамуно об "агонии" христианства // Историко-философский ежегодник. М., 1991.
  14.Гараджа Е.В. Философия "трагического чувства жизни" Мигеля де Унамуно: Дис. .канд. филос. наук. М., 1986. МГУ им. М.В.Ломоносова.
  15.Житие Дон Кихота и Санчо, СП, 2002
  16.Журавлев O.B. Мигель де Унамуно и Хосе Ортега-и-Гассет: диалог мыслителей // Культура народов Пиренейского полуострова в XX в. Л., 1989.
  17.Журавлев О.В. Испанская философия 18-20 вв.: этапы становления и логика развития. Дис. в форме науч. доклада .д-ра филос. наук. СПб., 1993.
  18.Журавлев О.В. Пути и перепутья: очерки испанской философии XIX-XX вв. СПб., 1992.
  19.Западная философия: итоги тысячелетия. Екатеринбург, 1997.
  20.Зыкова А.Б. Экзистенциализм в Испании // Современный экзистенциализм. М., 1966.
  21.Изотова И.С. Человек, Бог и религия в философской танатологии Мигеля де Унамуно // Вопросы философии. 2001. № 1
  22.Испанская поэзия в русских переводах. 1789—1980.Сборник./ Сост. С.Гончаренко. М. 1984.
  23.Испытание историей. Очерки испанскoй литературы 20 века, М., 1973
  24.Кутлунин А.Г., Малышев М.А. О трагическом чувстве жизни в философии Унамуно // Вопросы философии, 1981, N 10.
  25.Малышев М. А. Антиномия веры и разума в философии «трагического чувства жизни Мигеля де Унамуноե // Философские науки. 1986. №3.
  26.Малышев М. А. Проблема смерти в истории нравственно-религиозной мысли // Отношение человека к иррациональному. Свердловск, 1989.
  27.Малышев М. А. Проблема смерти в философии «несчастного сознанияե// Философские науки. 1989.
  28.Малышев М.А. Антиномия веры и разума в философии Мигеля де Унамуно // Философские науки, 1986, N 3.
  29.Мамонтов С. П. Унамуно и Ортега в культуре испаноязычного мира // Латинская Америка. 2000. № 3.
  30.Плавскин З. И., Испанская литература XIX —XX веков: Учеб.пособие для студентов филол. фак. ун-товипед. ин-тов, М.1982
  31.Порайко А.Л. Некоторые аспекты философской концепции Унамуно // Вопросы философии и методики преподавания германских и романских языков. Воронеж, 1977.
  32.Силюнас В. Ю. Драматургия Мигеля де Унамуно // Испанская драма XX века. М., 1980
  33.Современная испанская новелла. Составление, предисловие и справки об авторах В. Ясного. М. 1971
  34.Темпельманде Бустиндуй, Vida y muerte en lasnovelas de Miguel de Unamuno. Un studio en torno a Unamuno. Salamanca, 1986.
  35.Тертерян И. А. Человек мифотворящий: О литературе Испании, Португалии и Латинской Америки. М.: Советский писатель, 1988.
  36.Тертерян И.А. Испытание историей. М., 1973.
  37.Тертерян И. А. Второй золотой век испанской литературы: Мигель де Унамуно. Антонио Мачадо // Испытание историей: (Очерки испанской литературы). М., 1976
  38.Уваров Ю.П, Современный испанский роман, М., 1968.
  39.Унамуно М. де. Фарисей Никодим // Западная философия: итоги тысячелетия. Екатеринбург, 1997.
  40.Унамуно М. Избранное в 2 т. Л., 1981
  41.Унамуно М. Туман. М., 1973
  42.Человек мифотворящий. О литературе Испании, Португалии и Латинской Америки, М., 1988,
  43.Эджертон В. Достоевский и Унамуно // Сравнительное изучение литератур. Л., 1976
  44.Ясный В. К. Бегство в действительность. Современный испанский роман. М., 1971
  45.http://filosof.historic.ru
  46.http://vphil.ru

   

  description_2

   


  Ներածություն
  Գլուխ 1.
  Միգել դե Ունամունո.Մահ և անմահություն
  Գլուխ 2.
  Սիրո, կրոնի և հավատի փոխհարաբերությունը
  Եզրակացություն


   

  title_arm Միգել դե Ունամունոյի փիլիսոփայական պոեզիան title_eng Migel De Unamunoyi pilisopayakan poezian convertot_1 Migel de Oւnamunoyi pilisopayakan poezian convertot_2 Migel de Oւnamunoyi pilisopayakan poezian convertot_3 Migel de Oւnamunoyi pilisopayakan poezian convertot_4 Migel de Oւnamunoyi pilisopayakan poezian convertot_5 Migel de Oւnamunoyi pilisopayakan poezian convertot_6 Migel de Oւnamunoyi pilisopayakan poezian convertot_7 Migel de Oւnamunoyi pilisopayakan poezian convertot_8 Migel de Oւnamunoyi pilisopayakan poezian convertot_9 Migel de Oւnamunoyi pilisopayakan poezian convertot_10 Migel de Oւnamunoyi pilisopayakan poezian convertot_11 Migel de Oւnamunoyi pilisopayakan poezian convertot_13 Migel de Oւnamunoji pilisopajakan poezian convertot_14 Migel de Wւnamunwyi piliswpayakan pwezian convertot_15 Migel de Oւnamunoyi pilisopayakan poezian convertot_16 Migel de Oւnamynoyi pilisopayakan poezian convertot_17 Migel de Oւnamunoyi pilisopayakan poezian convertot_18 Migel de Oւnamunoyi pilisopayakan poezian

  Դիպլոմային | Աշխարհագրություն

  Բնության և մարդու փոխհարաբերությունը Հերման Մելվիլի «Մոբի Դիկ կամ Ճերմակ կետաձուկ» վեպում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Հ. Մելվիլ., «Մոբի Դիկ»., Երևան 1979:
  2. Herman Melville. Moby Dick, 1851
  3. Barbour J. The Composition of Moby Dick// American Literature. 1975. -№47.
  4. Berthoff W. The Example of Melville. Princeton: PrincetonUP, 1962.
  5. Bloom H. Modern Melville. N.Y. Chelsea House Publ., 1986.
  6. Bowen M. The Long Encounter. Self and Experience in the Writings of Herman Melville. Chicago: The University of Chicago Press, 1963.
  7. Brodtkorb P. Ishmael's Wnite World: A Phenomenological Reading of Moby Dick. New Haven: Yale UP, 1965.
  8. Cowan B. Exiled Waters: Moby-Dick and the Crisis of Allegory. -Louisiana State Univ. Press, 1982.
  9. Friedrich G. In Pursuit of Moby-Dick. Melville's Image of Man. -Wallingford, Pendele Hill, 1938.
  10.Herbert T. W. Moby-Dick and Calvinism. A World Pismantled. New Brunswick: Rutgers University Press, 1977.
  11.Higgins B. Herman Melville: An Annotated Bibliography. Boston (Mass.), 1979.
  12.Steward G.R. The Two Moby-Dick// American Literature. 1954. - № 25.
  13.Ujhazy M. Herman Melville's World of Whaling. Budapest: Academial Kiado, 1986.
  14.Боброва М.Н. Романтизм в американской литературе XIX века. М.: "Высшая школа", 1972.
  15.Брукс В.В. Писатель и американская жизнь/ Пер. с англ.: В 2 т. М.: Прогресс, 1967-71.
  16.Зверев A.M. Герман Мелвилл и XX век// Романтические традиции американской литературы и современность/ Ред. Я.Н.Засурский. М.: Наука, 1982.
  17.Зверев A.M. Герман Мелвилл// История литературы США. Литература середины XIX в.: Поздний романтизм. т. 3. - М., 2000.
  18.Ковалев Ю. Герман Мелвилл и американский романтизм. Л.: Художественная литература, 1972.
  19.Литературная история США/Под ред. Р.Спиллера, У. Торпа и др./Пер. с англ. В 3 т. М.: Прогресс, 1977-79.
  20.Маттисен Ф.О. Мелвилл (Американский Ренессанс)//Маттисен Ф.О. Ответственность критики/ Пер. с англ. М.: Прогресс, 1972.
  21.Мелвилл Г. Собрание сочинений: В 3 т./ Редкол. Я. Засурский и др. Пер. с англ. Л.: Худож. лит., 1987.
  22.Мелвилл Г. Белый Бушлат. Л.: Наука, 1973.
  23.Петровская Е. Кит как текст// Логос, Философско-литературный журнал. М., 1991. - № 2.
  24.Писатели США о литературе/ Пер. с англ.: В 2 т. М.: Прогресс, 1982.
  25.Ратушинская Н.В. Пуританское духовное наследние в творчестве Н.Готорна и Г.Мелвилла: Дис.к-та филол. наук: 10.01.03. Москва, 1997.
  26.Романтические традиции американской литературы XIX в. и современность/ Отв. ред. Я.Н.Засурский. М.: Наука, 1982.
  27.Старцев А. О «Моби Дикеե //Старцев А. От Уитмена до Хемингуэя. — М.: Советский писатель. 1972.
  28.Творчество Г.Мелвилла в отечественном литературоведении.1. Американистика
  29.Трубников Н.Н. Притча о Белом ките// Вопросы
  30.философии. 1989.-№1.
  description_2

  Ներածություն
  Գլուխ 1.
  Հերման Մելվիլի կյանքն ու ստեղծագործությունը
  Գլուխ 2.
  «Մոբի Դիկ կամ Ճերմակ Կետաձուկե վեպը
  Գլուխ 3.
  Բնության և մարդու փոխհարաբերությունը Հերման Մելվիլի «Մոբի Դիկ կամ Ճերմակ կետաձուկ» վեպում 19
  Եզրակացություն
  Օգտագործած գրականության ցանկ


  title_arm Բնության և մարդու փոխհարաբերությունը Հերման Մելվիլի «Մոբի Դիկ կամ Ճերմակ կետաձուկ» վեպում title_eng Mobi Dik Herman Melville (1) convertot_1 Bnutyan EV mardu poxharaberutyun@ Herman Melvili «Mobi Dik kam Jermak ketacuk» vepum convertot_2 Bnutyan EV mardu poxharaberutyun@ Herman Melvili «Mobi Dik kam Jermak ketadzuk» vepum convertot_3 Bnutyan EV mardu poxharaberutyun@ Herman Melvili «Mobi Dik kam Jermak ketacuk» vepum convertot_4 Bnutyan EV mardu poxharaberutyun@ Herman Melvili «Mobi Dik kam Jermak ketacuk» vepum convertot_5 Bnutyan EV mardu poxharaberutyun@ Herman Melvili «Mobi Dik kam Jermak ketacuk» vepum convertot_6 Bnutyan EV mardu poxharaberutyuny Herman Melvili «Mobi Dik kam Jermak ketacuk» vepum convertot_7 Bnutyan EV mardu pokhharaberutyun@ Herman Melvili «Mobi Dik kam Jermak ketacuk» vepum convertot_8 Bnutyan EV mardu poxharaberutyun@ Herman Melvili «Mobi Dik kam Jermak ketacuk» vepum convertot_9 Bnutyan EV mardu poxharaberutyun@ Herman Melvili «Mobi Dik kam Jermak ketacuk» vepum convertot_10 Bnutyan EV mardu pokhharaberutyuny Herman Melvili «Mobi Dik kam Jermak ketazuk» vepum convertot_11 Bnutyan EV mardu poxharaberutyun@ Herman Melvili «Mobi Dik kam Jermak ketacuk» vepum convertot_13 Bnutjan EV mardu poxharaberutjun@ Herman Melvili «Mobi Dik kam Jermak ketacuk» vepum convertot_14 Bnutyan EV mardu pwxharaberutyun@ Herman Melvili «Mwbi Dik kam Jermak ketacuk» vepum convertot_15 Bnutyan EV mardu poxharaberutyun@ Herman Melvili «Mobi Dik kam Jermak ketacuk» vepum convertot_16 Bnytyan EV mardy poxharaberytyyn@ Herman Melvili «Mobi Dik kam Jermak ketacyk» vepym convertot_17 Bnutyan EV mardu poxharaberutyun@ Herman Melvili «Mobi Dik kam Jermak ketacuk» vepum convertot_18 Bnutyan YEV mardu poxharaberutyun@ Herman Melvili «Mobi Dik kam Jermak ketacuk» vepum

  Դիպլոմային | Աշխարհագրություն

  Հունական դիցաբանական հերոսների դասակարգումը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Гомер. Илиада / Пер. с древнегреч. Н. Гнедича. - М.: Худож. лит., 1978. - 534 с. - (Б-ка античной лит-ры).
  2. Гомер. Одиссея / Пер. с древнегреч. В.А. Жуковского. - М.: Правда, 1984. - 320 с.
  1. Античная литература: Учеб. для студентов / А.Ф. Лосев, Г.А. Сонкина, А.А. Тахо-Годи и др.; Под ред. А.А. Тахо-Годи. - 4-е изд., дораб. - М.: Просвещение, 1986. - 464 с.
  2. Гордезиани Р.В. Проблемы гомеровского эпоса. - Тбилиси: Изд-во Тбилис. ун-та, 1978. - 395 с.
  3. Грейвс Р. Мифы Древней Греции: Пер. с англ. / Под ред. и послесл. А.А. Тахо-Годи. - М.: Прогресс, 1992. - 624 с.
  4. Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции / Подг. к изданию А.Г. Бокщанин. - Алма-Ата: Жалын, 1985. - 384 с.
  5. Лисовый И.А., Ревяко К.А. Античный мир в терминах, именах и названиях: Словарь - справочник по истории и культуре Древней Греции и Рима / Науч. ред. А.И. Немировский. - 2-е изд. - Минск: Беларусь, 1997. - 253 с.
  6. Лосев А.Ф. Античная мифология в ее историческом развитии. - М.: Учпедгиз, 1957. - 518 с.
  7. Лосев А.Ф. Гомер. - М.: Просвещение, 1960. - 285 с.
  8. Макушкина С. Ю.В.А. Жуковский и Гомер (Путь к эпосу): автореф. дис. … канд. филол. наук / С.Ю. Макушкина. - Томск, 2002. - 22 с.
  9. Мальчукова Т.Г. "Одиссея" Гомера и проблемы ее изучения: Уч. пос. по спецкурсу. - Петрозаводск, 1983. - 92 с.
  10. Маркиш С.П. Гомер и его поэмы. - М.: Гос. изд-во худож. лит-ры, 1962. - 127 с.
  11. Мелетинский Е.М. О древнейшем типе героя в эпосе тюрко-монгольских народов Сибири // Проблемы сравнительной филологии: Сб. ст. к 70-летию В.М. Жирмунского. - М.; Л.: Наука, 1964. - С.426 -
  12. Мелетинский Е.М. Происхождение героического эпоса: Ранние формы и архаические памятники. - М.: Изд-во вост. лит-ры, 1963. - 317 с.
  13. Садыкова Н.К. К вопросу об эпическом синкретизме (на примере гомеровского glaucos) // Вестн. МГУ. Сер.9. Филология. - 1975. - № 1. - С.73 - 82.
  14. Сахарный Н.Л. Гомеровский эпос. - М.: Худож. лит-ра, 1976. - 319 с.
  15. Словарь античности: Пер. с нем. / Редкол.: В.И. Кузищин и др. - М.: Прогресс, 1989. - 704 с.
  16. Тахо-Годи А.А. Греческая мифология. - М.: Искусство, 1989. - 304 с.
  17. Тахо-Годи А.А. Мифологическое происхождение поэтического языка "Илиады" Гомера // Античность и современность. - М.: Наука, 1972. - С. 194 - 215.
  18. Томсон Дж. Исследования по истории древнегреческого общества. - М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1958. - 274 с.
  19. Флоренсов Н.А. Троянская война и поэмы Гомера. - М.: Наука, 1991. - 144 с.
  20. Фрейденберг О.М. Терсит // Яфетический сборник. - Л., 1930. - Т.6. - С.231 - 253.
  21. Шталь И.В. "Одиссея" - героическая поэма странствий. - М.: Наука, 1978. - 166 с.
  22. Шталь И.В. Гомеровский эпос. Опыт текстологического анализа "Илиады": Уч. пос. - М.: Высш. шк., 1975. - 246 с.
  23. Шталь И.В. Художественный мир гомеровского эпоса. - М.: Наука, 1983. - 296 с.
  description_2


  Ներածություն
  Գլուխ 1.
  Հերոսությունը անտիկ առասպելաբանության մեջ
  1.1 Հերոսության պատմությունը հին հույների մոտ
  1.2 Տրոյական ցիկլի առասպելների հերոսները
  Գլուխ 2. Հոմերական էպոսի հերոսները
  2.1 Տրոյական պատերազմի հերոսների ճակատագիրը
  2.2 Հոմերական էպոսի գլխավոր հերոսները
  Եզրակացություն  title_arm Հունական դիցաբանական հերոսների դասակարգումը title_eng Hunakan dicabanakan herosneri dasakargum@ convertot_1 Hunakan dicabanakan herosneri dasakargum@ convertot_2 Hunakan dicabanakan herosneri dasakargum@ convertot_3 Hunakan dicabanakan herosneri dasakargum@ convertot_4 Hunakan dicabanakan herosneri dasakargum@ convertot_5 Hunakan dicabanakan herosneri dasakargum@ convertot_6 Hunakan dicabanakan herosneri dasakargumy convertot_7 Hunakan dicabanakan herosneri dasakargum@ convertot_8 Hunakan dicabanakan herosneri dasakargum@ convertot_9 Hunakan dicabanakan herosneri dasakargum@ convertot_10 Hunakan dicabanakan herosneri dasakargumy convertot_11 Hunakan dicabanakan herosneri dasakargum@ convertot_13 Hunakan dicabanakan herosneri dasakargum@ convertot_14 Hunakan dicabanakan herwsneri dasakargum@ convertot_15 Hunakan dicabanakan herosneri dasakargum@ convertot_16 Hynakan dicabanakan herosneri dasakargym@ convertot_17 Hunakan dicabanakan herosneri dasakargum@ convertot_18 Hunakan dicabanakan herosneri dasakargum@

  Դիպլոմային | Աշխարհագրություն

  Լուսավորչական գաղափարների քննադատության արտացոլումը Դիդրոյի «Ռամոյի ազգականը» վիպակում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Бахмутский В. Я., Пороги культуры, М, 2005
  2. Библер В.С. Век Просвещения и критика способности суждения. Дидро и Кант //Западноевропейская художественная культура XVIII в. М., 1980
  3. Винделъбанд В.История новой философии в ее связи с общей культурой и отдельными науками: В 2 т. СПб., 1902. Т . 1
  4. Гачев Д. Эстетические взгляды Дидро, Москва 1961
  5. Гегель Г.В. Феноменология духа. СПб., 1994,
  6. Гольбах П. А . И збр. произв.: В 2 т. М., 1963,
  7. Дидро Д . Собр. соч.: В 10 т. М.; Л., 1935— 1947
  8. Дидро Д . Соч.: В 2 т. М., 1986. Т .1.
  9. Дидро Д. Племянник Рамо // Сочинения в 2 т. М.: Мысль, 1991. Т. 2
  10.Длугач Т.Б. Дени Дидро. М., 1986
  11.Кант, Иммануил. Собр.соч. в 8 т . М.: Чоро, 1994. Т. 8
  12.Лифшиц М .Великий французский просветитель//Новый мир. 1953. № 6
  13.Луппол И . К, Дени Дидро. М., 1960.
  14.Маркс Κ., Энгельс Ф. Соч. 2 изд, М. 1956
  15.Маркс К. и Энгельс Ф., Сочинения, т. 24
  16.Морлей Д . Дидро и энциклопедисты. М., 1882
  17.Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Т.3, 1996
  18.Сементковский Р.: Дени Дидро, Челябинск, 1998,
  19.Философский словарь. Под ред. Фролова И.Т., Изд.четвёртое, М., Политическая литература, 1980
  20.Хоркхаймер М.,Адорно Т.В. Диалектика просвещения. Философские фрагменты, М., С-Пб., 1997
  21.Beiaval J., L’esthռtique sans paradoxe de Diderot. Paris, 1950,
  22.Buffat M. Le Thռorique et son autre//Jacques Proust Lecture de Diderot. Paris, 1974
  23.Diderot D. Observations sur l’instruction etc., publiռes par P. Ledieu. Paris, 1921
  24.EuropՊische AufklՊrung, ed. by H. Friedrich und F. Schalk. MՖnchen, 1967


  description_2


  Ներածություն
  Գլուխ 1. Դենի Դիդրոն որպես իր ժամանակաշրջանի նշանավոր ներկայացուցիչ և գաղափարակիր 7
  Գլուխ 2. Լուսավորչական գաղափարների քննադատությունը «Ռամոյի ազգականը» վիպակում 24
  Եզրակացություն  title_arm Լուսավորչական գաղափարների քննադատության արտացոլումը Դիդրոյի «Ռամոյի ազգականը» վիպակում title_eng Didro convertot_1 Lusavorchakan gaxaparneri qnnadatutyan artacolum@ Didroyi «Ramoyi azgakan@» vipakum convertot_2 Lusavorchakan gaxaparneri qnnadatutyan artacolum@ Didroyi «Ramoyi azgakan@» vipakum convertot_3 Lusavorchakan gaxaparneri qnnadatutyan artacolum@ Didroyi «Ramoyi azgakan@» vipakum convertot_4 Lusavorchakan gaxaparneri qnnadatutyan artacolum@ Didroyi «Ramoyi azgakan@» vipakum convertot_5 Lusavor4akan gaxaparneri qnnadatutyan artacolum@ Didroyi «Ramoyi azgakan@» vipakum convertot_6 Lusavorchakan gaxaparneri qnnadatutyan artacolumy Didroyi «Ramoyi azgakany» vipakum convertot_7 Lusavorchakan gaxaparneri qnnadatutyan artacolum@ Didroyi «Ramoyi azgakan@» vipakum convertot_8 Lusavorchakan gaghaparneri qnnadatutyan artacolum@ Didroyi «Ramoyi azgakan@» vipakum convertot_9 Lusavorchakan gaxaparneri qnnadatutyan artacolum@ Didroyi «Ramoyi azgakan@» vipakum convertot_10 Lusavor4akan gaghaparneri qnnadatutyan artacolumy Didroyi «Ramoyi azgakany» vipakum convertot_11 Lusavorchakan gaxaparneri qnnadatutyan artacolum@ Didroyi «Ramoyi azgakan@» vipakum convertot_13 Lusavorchakan gaxaparneri qnnadatutjan artacolum@ Didroji «Ramoji azgakan@» vipakum convertot_14 Lusavwrchakan gaxaparneri qnnadatutyan artacwlum@ Didrwyi «Ramwyi azgakan@» vipakum convertot_15 Lusavorchakan gaxaparneri qnnadatutyan artacolum@ Didroyi «Ramoyi azgakan@» vipakum convertot_16 Lysavorchakan gaxaparneri qnnadatytyan artacolym@ Didroyi «Ramoyi azgakan@» vipakym convertot_17 Lusavorchakan gaxaparneri knnadatutyan artacolum@ Didroyi «Ramoyi azgakan@» vipakum convertot_18 Lusavorchakan gaxaparneri qnnadatutyan artacolum@ Didroyi «Ramoyi azgakan@» vipakum

  Դիպլոմային | Աշխարհագրություն

  Շուկշինը`գյուղագրության ներկայացուցիչ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Շուկշին Վ., Պատմվածքներ, Երևան, 1979::
  2. Горн В., Василий Шукшин. Личност книги, Барнаул, 1990.
  3. Гусев В., Рождение слова, Москва, 1984, стр. 150.
  4. Горбунова Е., Бондерев Ю., Очерк творчества, Москва, 1981.
  5. Ершов Л. Ф., Муромский В. П., Русская советская литературная критика (1956 - 1983), Москва, 1984.
  6. Зайцев В. А., История русской литературы второй половины XX века, Москва, 2006.
  7. Коробов В., Василий Шукшин, Москва, 1988.
  8. Корпова В., Василий Шукшин – прозаик, Москва, 1986.
  9. Русская литература XIX–XX веков, т. II, Русскаяа литература XX века. Литературоведческий словарь, Москва, 2000.
  10.Толченова Н. П., Слово о Шукшине, Москва, 1982.
  11.http://www.litra.ru/composition/get/coid/00022401184864024664/
  description_2


  Ներածություն
  Գլուխ 1
  Գյուղագրության արձակի ժանրը ռուս գրականության մեջ: Շուկշինը որպես գյուղագիր
  Գլուխ 2
  Շուկշինի ստեղծագործությունների հիմնական թեմաներն ու կերպարները
  Եզրակացություն  title_arm Շուկշինը`գյուղագրության ներկայացուցիչ title_eng Shukshin@ gyuxagrutyan nerkayacucich convertot_1 SHukshin@`gyuxagrutyan nerkayacucich convertot_2 SHukshin@`gyuxagrutyan nerkayacucich convertot_3 SHukshin@`gyuxagrutyan nerkayacucich convertot_4 Zukzin@`gyuxagrutyan nerkayacucich convertot_5 SHukshin@`gyuxagrutyan nerkayacuci4 convertot_6 SHukshiny`gyuxagrutyan nerkayacucich convertot_7 SHukshin@`gyuxagrutyan nerkayacucich convertot_8 SHukshin@`gyughagrutyan nerkayacucich convertot_9 SHukshin@`gyuxagrutyan nerkayacucich convertot_10 Suksiny`gyughagrutyan nerkayacuci4 convertot_11 SHukshin@`gyuxagrutyan nerkayacucich convertot_13 SHukshin@`gjuxagrutjan nerkajacucich convertot_14 SHukshin@`gyuxagrutyan nerkayacucich convertot_15 SHukshin@`gyuxagrutyan nerkayacucich convertot_16 SHykshin@`gyyxagrytyan nerkayacycich convertot_17 SHukshin@`gyuxagrutyan nerkayacucich convertot_18 SHukshin@`gyuxagrutyan nerkayacucich

  Դիպլոմային | Աշխարհագրություն

  Ֆրանսուա Մորիակի հոգեբանական ռեալիզմի առանձնահատկությունները ''Իժերի կծիկ'' և ''Թերեզա Դիսկեյրու'' վեպերում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Ս. Արտամոնով, 17-18-րդ դարերի արտասահմանյան գրականության պատմություն, Երևան, 1986 թ.
  2. Ս.Սողոմոնյան, Արտասահմանյան գրականության պատմություն, Երևան, 1981 թ.:
  3. Ֆրանսիական կլասիցիզմ, Երևան, 1982 թ.
  4. Ֆրանսուա Մորիակ «Իժերի կծիկ», Երևան, 1962 թ.
  5. Ֆրանսուա Մորիակ «Թերեզա Դիսկեյրու» Երևան
  6. http: //dic.academic.ru/dic.nsf/enc_literature/3174/ Moriak
  7. http;// www.ffosu.net/languages/francaislit.php
  8. Francois Mauriac “Le noeus de vipers” 1932
  9. Francois Mauriac “Therese Desqueyroux” 1927
  description_2


  Ներածություն
  Գլուխ 1. Ֆ. Մորիակի գրական ժառանգությունը
  Գլուխ 2. Չարության հիմնահարցը Ֆ.Մորիակի «Իժերի կծիկ» և «Թերեզա Դիսկեյրու» վեպերում
  Գլուխ 3. Մարդու ներանձնական ճգնաժամը, հասարակության և անհատի բախման հիմնահարցերը Ֆ.Մորիակի «Իժերի կծիկ» և «Թերեզա Դիսկեյրու» վեպերում
  Եզրակացություն  title_arm Ֆրանսուա Մորիակի հոգեբանական ռեալիզմի առանձնահատկությունները ''Իժերի կծիկ'' և ''Թերեզա Դիսկեյրու'' վեպերում title_eng Fransua Moriaki hogebanakan realizmi arandznahatkutyunner@ 'Ijeri kcik' ev 'Tereza Diskeyru' veperum convertot_1 Fransua Moriaki hogebanakan realizmi arancnahatkutyunner@ ''Ijeri kcik'' EV ''Tereza Diskeyru'' veperum convertot_2 Fransua Moriaki hogebanakan realizmi arandznahatkutyunner@ ''Ijeri kcik'' EV ''Tereza Diskeyru'' veperum convertot_3 Fransua Moriaki hogebanakan realizmi arancnahatkutyunner@ ''Ijeri kcik'' EV ''Tereza Diskeyru'' veperum convertot_4 Fransua Moriaki hogebanakan realizmi arancnahatkutyunner@ ''Ijeri kcik'' EV ''Tereza Diskeyru'' veperum convertot_5 Fransua Moriaki hogebanakan realizmi arancnahatkutyunner@ ''Ijeri kcik'' EV ''Tereza Diskeyru'' veperum convertot_6 Fransua Moriaki hogebanakan realizmi arancnahatkutyunnery ''Ijeri kcik'' EV ''Tereza Diskeyru'' veperum convertot_7 Fransua Moriaki hogebanakan realizmi arancnahatkutyunner@ ''Ijeri kcik'' EV ''Tereza Diskeyru'' veperum convertot_8 Fransua Moriaki hogebanakan realizmi arancnahatkutyunner@ ''Ijeri kcik'' EV ''Tereza Diskeyru'' veperum convertot_9 Fransua Moriaki hogebanakan realizmi arancnahatkutyunner@ ''Igheri kcik'' EV ''Tereza Diskeyru'' veperum convertot_10 Fransua Moriaki hogebanakan realizmi aranznahatkutyunnery ''Igheri ktsik'' EV ''Tereza Diskeyru'' veperum convertot_11 Fransua Moriaki hogebanakan realizmi arancnahatkutyunner@ ''Ijeri kcik'' EV ''Tereza Diskeyru'' veperum convertot_13 Fransua Moriaki hogebanakan realizmi arancnahatkutjunner@ ''Ijeri kcik'' EV ''Tereza Diskejru'' veperum convertot_14 Fransua Mwriaki hwgebanakan realizmi arancnahatkutyunner@ ''Ijeri kcik'' EV ''Tereza Diskeyru'' veperum convertot_15 Fransua Moriaki hogebanakan realizmi arancnahatkutyunner@ ''Ijeri kcik'' EV ''Tereza Diskeyru'' veperum convertot_16 Fransya Moriaki hogebanakan realizmi arancnahatkytyynner@ ''Ijeri kcik'' EV ''Tereza Diskeyry'' veperym convertot_17 Fransua Moriaki hogebanakan realizmi arancnahatkutyunner@ ''Ijeri kcik'' EV ''Tereza Diskeyru'' veperum convertot_18 Fransua Moriaki hogebanakan realizmi arancnahatkutyunner@ ''Ijeri kcik'' YEV ''Tereza Diskeyru'' veperum

  Դիպլոմային | Աշխարհագրություն

  Ջեկ Լոնդոն «Ծովագայլըե վեպը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Ջեկ Լոնդոն, «Երկերի ժողովածու 12 հատորովե, Երևան1965թ.
  2. Джек Лондон, "Собрание сочениений в тридцати томах" т. XXIV, Составление и общая редакция Т.П. Злобинка и С.С. Иванько, 1976
  3. Джек Лондон, Сочениения в 2 томах: т. 1, Киев, 1987
  4. Джек Лондон, "Собрание сочениений в тридцати томах" т. 4, Составление и общая редакция Т.П. Злобинка и С.С. Иванько, 1976
  5. Джек Лондон, "Собрание сочинений" т.2, Издательство "Правда", 1961
  6. Իրվինգ Սթոուն, «Նավաստին թամբի վրա», Երևան, 1962թ.
  7. Charmian London, "Jack London". vol 2, N.Y, 1921
  8. Iving Stone, "Sailor on Harsebach", Cambridge, 1938
  9. Joan London, "Jack London and his Times", N.Y, 1939
  10.Philip Foner, "Jack London. American Rebel", N.Y, 1947
  11.Quinn A., "American Fiction", NY, 1936
  12.Батурин C., "Ваш во имя революции", Москва, 1983
  13.Роберт Балтроп, "Джек Лондон. Человек, писатель, бунтарь", Москва, 1981
  14.Быков В.М., "Джек Лондон", Издательство Московского Университета, 1964
  15.Быков В.М., "На родине Джека Лондона", Издательство Саратовского Университета, 1968
  16.Богословский В.Н.,Джек Лондон. Издательство ”Просвещение",1964
  17.Богословский В.Н., Джек Лондон. Курс лекций по истории зарубежных литератур XX века, Москва, 1956
  18.Куприн А., "Заметки о Джеке Лондоне. Собрание сочинений" т. 8, Москва, 1960
  19.Садагурский А.С., "Джек Лондон. Время, идеи, творчество", Киев, 1978
  20.Филипп Фонер, "Джек Лондон", Москва, 1966 description_2  Ներածություն
  Գլուխ 1. «Ծովագայլըե վեպի սյուժեն, կառուցվածքը, կերպարային համակարգը
  Գլուխ 2. Գայլ Լարսենի կերպարը.
  Գլուխ 3. «Ծովագայլըե վեպի մյուս կերպարները և գեղարվեստական արժեքները
  Եզրակացություն  title_arm Ջեկ Լոնդոն «Ծովագայլըե վեպը title_eng Jek London - Covagayl@ vep@ convertot_1 Jek London «Covagayl@e vep@ convertot_2 Jek London «Covagayl@e vep@ convertot_3 Jek London «Covagayl@e vep@ convertot_4 Jek London «Covagayl@e vep@ convertot_5 Jek London «Covagayl@e vep@ convertot_6 Jek London «Covagaylye vepy convertot_7 Jek London «Covagayl@e vep@ convertot_8 Jek London «Covagayl@e vep@ convertot_9 Jek London «Covagayl@e vep@ convertot_10 Jek London «TSovagaylye vepy convertot_11 Jek London «Covagayl@e vep@ convertot_13 Jek London «Covagajl@e vep@ convertot_14 Jek Lwndwn «Cwvagayl@e vep@ convertot_15 GHek London «Covagayl@e vep@ convertot_16 Jek London «Covagayl@e vep@ convertot_17 Jek London «Covagayl@e vep@ convertot_18 Jek London «Covagayl@e vep@

  Դիպլոմային | Աշխարհագրություն

  Միքայել Նալբանդյանի կյանքը, գործունեությունը, հայացքները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Զաքարյան Ս., Փիլիսոփայության պատմություն, Երևան, 2000
  2. Սարգսյան Ս., 19-րդ դարի կեսերի հայ լուսավորական միտքը ընդդեմ կրոնական գաղափարախոսության և արդիականություը, Երևան, 1990
  3. Գաբրիելյան Հ., Հայ փիլիսոփայության պատմություն, Երևան, 1976
  4. Խաչատուրյան Մ., Միքայել Նալբանդյան, Երևան, 1987թ.,
  5. Հայ գրականության պատմություն, հ. 2-րդ, Երևան, 1985
  6. Գաբրիելյան Հ. Հայ փիլիսոփայության պատմություն, հ. 3-րդ, Երևան, 1959թ
  7. Գաբրելյան Ռ., Մ. Նալբանդյանը և բնագիտությունը, Երևան, 1966
  8. Նալբանդյան Մ., Երկրագործությունը որպես ուղիղ ճանապարհ, Երևան, 1954,
  9. Դարոյան Ս., Միքայել Նալբանդյան, Կյանքը և գործունեությունը, Երևան, 1979,
  10.Նալբանդյան Մ., Մինին խոսք, մյուսին հարսն, Երևան, 1971
  11.Սարգսյան Ս., Միքայել Նալբանդյանի մարդաբանական հայացքները, Երևան, 1979
  12.Սարգսյան Ս., Մարդու պրոբլեմը 19-րդ դարի 40-60-ական թթ. հայ փիլիսոփայության մեջ, Երևան, 1986
  13.Գերցեն Ա.Ի., Ընտիր փիլիսոփայական երկեր, հ. 1, Երևան, 1950
  14.Բելինսկի Վ.Գ., Փիլիսոփայական ընտիր երկեր, Երևան, 1954-1956, էջ 396
  15.Հովհաննիսյան Ա., Նալբանդյանը և նրա ժամանակը, հ. 2, Երևան, 1956,
  16.Плеханов Г.В., Соч., т. 5, М., 1923,
  17.Хачатурян АБ., История прогрессивной армянской филсофской и общественно-политечской мысли конца VII середины XIX века, М. 1973
  description_2


  Ներածություն
  Գլուխ 1. Կյանքը և գործունեությունը
  Գլուխ 2. Նալբանդյանի մատերիալիստական հայացքները
  Գլուխ 3. Մարդու էությունը, ծագումըª ըստ Նալբանդյանի
  Գլուխ 4. Նալբանդյանի բարոյագիտությունը և գեղագիտությունը
  Եզրակացություն  title_arm Միքայել Նալբանդյանի կյանքը, գործունեությունը, հայացքները title_eng Miqayel Nalbandyani kyanq@, gorcuneutyun@, hayacqner@ convertot_1 Miqayel Nalbandyani kyanq@, gorcuneutyun@, hayacqner@ convertot_2 Miqayel Nalbandyani kyanq@, gorcuneutyun@, hayacqner@ convertot_3 Miqayel Nalbandyani kyanq@, gorcuneutyun@, hayacqner@ convertot_4 Miqayel Nalbandyani kyanq@, gorcuneutyun@, hayacqner@ convertot_5 Miqayel Nalbandyani kyanq@, gorcuneutyun@, hayacqner@ convertot_6 Miqayel Nalbandyani kyanqy, gorcuneutyuny, hayacqnery convertot_7 Miqayel Nalbandyani kyanq@, gorcuneutyun@, hayacqner@ convertot_8 Miqayel Nalbandyani kyanq@, gorcuneutyun@, hayacqner@ convertot_9 Miqayel Nalbandyani kyanq@, gorcuneutyun@, hayacqner@ convertot_10 Miqayel Nalbandyani kyanqy, gortsuneutyuny, hayacqnery convertot_11 Miqayel Nalbandyani kyanq@, gorcuneutyun@, hayacqner@ convertot_13 Miqajel Nalbandjani kjanq@, gorcuneutjun@, hajacqner@ convertot_14 Miqayel Nalbandyani kyanq@, gwrcuneutyun@, hayacqner@ convertot_15 Miqayel Nalbandyani kyanq@, gorcuneutyun@, hayacqner@ convertot_16 Miqayel Nalbandyani kyanq@, gorcyneytyyn@, hayacqner@ convertot_17 Mikayel Nalbandyani kyank@, gorcuneutyun@, hayackner@ convertot_18 Miqayel Nalbandyani kyanq@, gorcuneutyun@, hayacqner@

   

  Եթե չեք գտել նյութը դուք կարող եք պատվիրել այն Արագ, հարմար, հուսալի, մատչելի