Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Որոնման արդյունք ( - Սոցիալական աշխատանք գտնվել է 52 նյութ)


  Ռեֆերատ | Սոցիալական աշխատանք

  Սոցիալական աշխատողը հիվանդանոցում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. M. Argyle. “Social Skills and Health”, Methuem. London and New York,1981.
  2. M. Badavi, B. Biamonti. “Social Work Practice in Helth Care”, Woodhead-Faulkner LTD, Cambridge, England, 1990.

  description_2 title_arm Սոցիալական աշխատողը հիվանդանոցում title_eng Socialakan ashxatox@ hivandanocum convertot_1 Socialakan ashxatox@ hivandanocum convertot_2 Socialakan ashxatox@ hivandanocum convertot_3 Socialakan ashxatox@ hivandanocum convertot_4 Socialakan azxatox@ hivandanocum convertot_5 Socialakan ashxatox@ hivandanocum convertot_6 Socialakan ashxatoxy hivandanocum convertot_7 Socialakan ashkhatox@ hivandanocum convertot_8 Socialakan ashxatogh@ hivandanocum convertot_9 Socialakan ashxatox@ hivandanocum convertot_10 Socialakan askhatoghy hivandanocum convertot_11 Socialakan ashxatox@ hivandanocum convertot_13 Socialakan ashxatox@ hivandanocum convertot_14 Swcialakan ashxatwx@ hivandanwcum convertot_15 Socialakan ashxatox@ hivandanocum convertot_16 Socialakan ashxatox@ hivandanocym convertot_17 Socialakan ashxatox@ hivandanocum convertot_18 Socialakan ashxatox@ hivandanocum

  Ռեֆերատ | Սոցիալական աշխատանք

  Սոցիալական աշխատողի էթիկական պատասխանատվությունն իր մասնագիտության հանդեպ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Սոցիալական աշխատողի էթիկական պատասխանատվությունն իր մասնագիտության հանդեպ title_eng Socialan ashxatoxi etikakan patasxanatvutyunn ir masnagitutyan handep convertot_1 Socialakan ashxatoxi etikakan patasxanatvutyunn ir masnagitutyan handep convertot_2 Socialakan ashxatoxi etikakan patasxanatvutyunn ir masnagitutyan handep convertot_3 Socialakan ashxatoxi etikakan patasxanatvutyunn ir masnagitutyan handep convertot_4 Socialakan azxatoxi etikakan patasxanatvutyunn ir masnagitutyan handep convertot_5 Socialakan ashxatoxi etikakan patasxanatvutyunn ir masnagitutyan handep convertot_6 Socialakan ashxatoxi etikakan patasxanatvutyunn ir masnagitutyan handep convertot_7 Socialakan ashkhatoxi etikakan pataskhanatvutyunn ir masnagitutyan handep convertot_8 Socialakan ashxatoghi etikakan patasxanatvutyunn ir masnagitutyan handep convertot_9 Socialakan ashxatoxi etikakan patasxanatvutyunn ir masnagitutyan handep convertot_10 Socialakan askhatoghi etikakan pataskhanatvutyunn ir masnagitutyan handep convertot_11 Socialakan ashxatoxi etikakan patasxanatvutyunn ir masnagitutyan handep convertot_13 Socialakan ashxatoxi etikakan patasxanatvutjunn ir masnagitutjan handep convertot_14 Swcialakan ashxatwxi etikakan patasxanatvutyunn ir masnagitutyan handep convertot_15 Socialakan ashxatoxi etikakan patasxanatvutyunn ir masnagitutyan handep convertot_16 Socialakan ashxatoxi etikakan patasxanatvytyynn ir masnagitytyan handep convertot_17 Socialakan ashxatoxi etikakan patasxanatvutyunn ir masnagitutyan handep convertot_18 Socialakan ashxatoxi etikakan patasxanatvutyunn ir masnagitutyan handep

  Կուրսային | Սոցիալական աշխատանք

  Արժութային գործառնությունները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1


  1.Киреев А. Мировая экономика, М., 2001
  2.Международные валютно-кредитные отношения/ Носкова И. Я./Учеб. пособие. - М.: 1995.
  3.Международные валютно-кредитные и финансовые отношения/ под ред. Красавиной, М., 2000г.
  4.Шмырева А.И. Международные валютно-кредитные отношения. – СПб: Питер, 2002.
  5.Международные валютно-финансовые отношения/ К. А. Семенов, М., 1999г.
  6.§Արժույթային կարգավորման և արժույթային վերահսկողության մասին¦


  description_2


  Ներածություն
  1. Արժութային գործառնությունների տնտեսագիտական բովանդակությունը
  2. Վալյուտային գործառնությունների տեսակները`
  ա/ անհապաղ իրականացմամբ վալյուտային գործառնություններ /spot/
  բ/ ժամկետային Վալյուտային գործառնություններ
  Ֆյուչերս
  Ֆորֆարդ
  օպցիոն
  Swop
  3. Վալյուտային գործառնությունների շուկաները
  4. Վալյուտային գործառնությունների մասնակիցները
  5. ՀՀ արժութային շուկան և այդ շուկայում իրականացվող հիմնական գործառնությունները /դրանց ծավալը վերջին տարիներին/
  Եզրակացություններ


  title_arm Արժութային գործառնությունները title_eng Arjutayin gorcarnutyunner convertot_1 Arjutayin gorcarnutyunner@ convertot_2 Arjutayin gorcarnutyunner@ convertot_3 Arjutayin gorcarnutyunner@ convertot_4 Arjutayin gorcarnutyunner@ convertot_5 Arjutayin gorcarnutyunner@ convertot_6 Arjutayin gorcarnutyunnery convertot_7 Arjutayin gorcarnutyunner@ convertot_8 Arjutayin gorcarnutyunner@ convertot_9 Arghutayin gorcarnutyunner@ convertot_10 Arghutayin gortsarnutyunnery convertot_11 Arjutayin gorcarnutyunner@ convertot_13 Arjutajin gorcarnutjunner@ convertot_14 Arjutayin gwrcarnutyunner@ convertot_15 Arjutayin gorcarnutyunner@ convertot_16 Arjytayin gorcarnytyynner@ convertot_17 Arjutayin gorcarnutyunner@ convertot_18 Arjutayin gorcarnutyunner@

  Կուրսային | Սոցիալական աշխատանք

  Արժութային քլիրինգ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1


  1. Балабанов И. Т. Валютные операции. – М.: 1993.
  2. Дегтярева О. И. Организация и техника внешнетоговых операций. – М.:
  1992.
  3. Максимова Б. И., Носкова И. Я. Международные экономические
  отношения: Учеб. пособие. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995
  4. Гамидов Г. М. Банковское и кредитное дело. – М.: Банки и биржи,
  ЮНИТИ,1994.
  5. Деньги, кредит, банки: Учебник/ Под ред. Сейткасимова Г. С. – Алматы:
  Экономика, 1999.  description_2  Ներածություն
  1. Քլիրինգ հասկացությունը
  1.1.Քլիրինգը իրական ապրանքների շուկայում
  1.2.Ֆյուչերսային օպերացիաների քլիրինգ
  1.3.Արժույթային շուկա և արժույթային քլիրինգ
  1.3.Քլիրինգի համակարգի տիպերը
  2.Քլիրինգային պալատները, նրանց դերը, ֆունկցիաները: Քլիրինգային
  կորպորացիաներ
  Եզրակացություններ և առաջարկություններ
  Գրականության ցանկ


  title_arm Արժութային քլիրինգ title_eng Arjutayin qliring convertot_1 Arjutayin qliring convertot_2 Arjutayin qliring convertot_3 Arjutayin qliring convertot_4 Arjutayin qliring convertot_5 Arjutayin qliring convertot_6 Arjutayin qliring convertot_7 Arjutayin qliring convertot_8 Arjutayin qliring convertot_9 Arghutayin qliring convertot_10 Arghutayin qliring convertot_11 Arjutayin qliring convertot_13 Arjutajin qliring convertot_14 Arjutayin qliring convertot_15 Arjutayin qliring convertot_16 Arjytayin qliring convertot_17 Arjutayin kliring convertot_18 Arjutayin qliring

  Կուրսային | Սոցիալական աշխատանք

  Կուրսային Արհմիությունները և կոլեկտիվ պայմանագրերը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. ՙԱրհեստակցական միությունների մասին՚ Հայաստանի Հանրապետության օրենք
  2. ՀՀ Աշխատանքային օրենսգիրք
  4. Роль профсоюзов в социально-трудовых отношениях, М,
  4. Роль профсоюзов в социально-трудовых отношениях, М,
  5. Մելքումյան Ա. ՙԱշխատանքի շուկա և զբաղվածություն՚, Երևան, ՙՆահապետ՚, 1999թ., 214 էջ:
  6. Մելքումյան Ա. ՙԱշխատաշուկայի և զբաղվածության քաղաքականության համեմատական ուսումնասիրություն առանձին երկրների օրինակով՚, ՙԱջակցություն ՀՀ զբաղվածության քաղաքականությանը՚ ծրագիր, TACIS, հուլիս-օգոստոս 2000թ.:

  description_2

  Ներածություն
  Գլուխ 1.Արհմիությունները հասարակական կյանքում
  1.1. Աշխատանքային իրավունք հասկացությունը
  1.2. Արհմիությունների ազդեցությունը աշխատաշուկայի վրա
  Գլուխ 2. Արհմիության և գործատուի միջև պայմանագրերի գործընթացը
  2.1.Կոլեկտիվ պայմանագրի անհրաժեշտությունը շուկայական տնտեսության պայմաններում
  2.2.Արհմիությունների գործունեության վերլուծությունը ՀՀ-ում
  Եզրակացություններ  title_arm Կուրսային Արհմիությունները և կոլեկտիվ պայմանագրերը title_eng Arhmiutyunneri der@ ev kolektiv paymanagrer convertot_1 Kursayin Arhmiutyunner@ EV kolektiv paymanagrer@ convertot_2 Kursayin Arhmiutyunner@ EV kolektiv paymanagrer@ convertot_3 Kursayin Arhmiutyunner@ EV kolektiv paymanagrer@ convertot_4 Kursayin Arhmiutyunner@ EV kolektiv paymanagrer@ convertot_5 Kursayin Arhmiutyunner@ EV kolektiv paymanagrer@ convertot_6 Kursayin Arhmiutyunnery EV kolektiv paymanagrery convertot_7 Kursayin Arhmiutyunner@ EV kolektiv paymanagrer@ convertot_8 Kursayin Arhmiutyunner@ EV kolektiv paymanagrer@ convertot_9 Kursayin Arhmiutyunner@ EV kolektiv paymanagrer@ convertot_10 Kursayin Arhmiutyunnery EV kolektiv paymanagrery convertot_11 Kursayin Arhmiutyunner@ EV kolektiv paymanagrer@ convertot_13 Kursajin Arhmiutjunner@ EV kolektiv pajmanagrer@ convertot_14 Kursayin Arhmiutyunner@ EV kwlektiv paymanagrer@ convertot_15 Kursayin Arhmiutyunner@ EV kolektiv paymanagrer@ convertot_16 Kyrsayin Arhmiytyynner@ EV kolektiv paymanagrer@ convertot_17 Kursayin Arhmiutyunner@ EV kolektiv paymanagrer@ convertot_18 Kursayin Arhmiutyunner@ YEV kolektiv paymanagrer@

  Դիպլոմային | Սոցիալական աշխատանք

  Արժույթային հարաբերություններ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Աղասի Հովակիմյան <<Միջազդային տնտեսական հարաբերություններ >>, Երևան 2002 թ.
  2. Աշոտ Մարկոսյան <<Միջազդային տնտեսական հարաբերություններ >>, Երևան 2003 թ.
  3. Ջեյմս Դ. Գոռթնի <<Տնտեսագիտություն>> Երևան 1999թ.
  4. Արման Բագրատյան, Անի Բալաբանյան, «Բանկային գործ», Երևան 2003թ
  5. Գ.Մենքյու <<Մակրոէկոնոմիկա>> Երևան 1997թ.
  6. Ջեֆֆրի Դ. Սաքս <<Մակրո տնտեսագիտությունը գլոբալ տնտեսությունում>> Երևան 2002.թ.
  7. ՀՀ ԿԲ դրամավարկային քաղաքականության դեպարտամենտ, “Դոլարիզացիան Հայաստանում. աշխատանքային նախագիծ” դեկտեմբեր 2000
  8. ՀՀ ԿԲ Ֆինանսական շուկաներում գործառնությունների վարչության Արժույթային գործառնությունների բաժնի 1994-2003թթ. տարեկան հաշվետվություններ
  9. <<Դիտարկումներ Հայկական դրամի փոխարժեքի արժեքավորման վերաբերյալ>> Երևան 2004թ.
  10. ՀՀ ԿԲ տարեկան հաշվետվություն 2004թ.
  11. ՀՀ սոցիալ տնտեսական վիճակը Երըան 2004թ.
  12. ՀՀ օրենքը <<Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին>>
  13. Миклашевская Н.А «международная эканомикаե Москва 2000 г.
  14. В.Н. Ширай «Международная эканомика и МЭОե Москва 2003 г.
  15. А.С. Булатова «Эканомикаե Москва 1997 г.
  16. М.Н. Чепурина «Курс экономической теорииե Кироб 2001г.
  17. К.Р. Макконнел , С . Л . Брю «Экономиксե том 2 Москва 1992г.
  18. В.А . Таран «Играть на бирже просто?!ե 2004 г.
  19. Эрлих А. «Технический анализ фондовых рынковե 1996г.
  20. Нисон С. «Японские свечи : графический анализ финансових рынковե Москва 1997г.
  21. Фундаментальный анализ финансовых рынков, Форекс клуб 2003г.
  22. Журнал «Вопросы экономикиե номер 3 2003г .
  23. Журнал «Рынок капитала в Арменииե Ереван июнь 2003г.
  24. A.Г.Мовсесян, С.Б.Огнивцев “Международные валютно-кредитные отношения” Москва 2003
  25. В.Н.Лиховидов, “Фундаментальный анализ мировых валютных рынков: методы прогнозирования и принятия решений” Владивосток 2000
  26. Д.М. Михайлов, ”Мировой финансовый рынок. Тенденции развития и инструменты”, Москва 2000
  27. “Конспект лекций по FOREX”, 5 июля 2000г., PROFinanceService
  28. Л.Н.Красавина “Международные валютно-кредитные и финансовые отношения” 2002г.
  29. Том Нордман “Интервенции центрального банка на валютном рынке при разных условиях и валютных режимах”, Семинар по государственному управлению валютными отношениями 3-6 ноября 1997 года, Ханчжоу, Китай
  30. http://www.forexpf.ru
  31. http://www.newyorkfed.org/
  32. http://www.ecb.int
  33. http://www.stlouis.fed.org/
  34. http://www.bloomberg.com/
  35. http://www.imf.org/


  description_2  Ներածություն
  ԳԼՈՒԽ 1 Արժութային հարաբերությունների էությունը
  1.1 Արժութային հարաբերությունների ծագումը և զարգացումը
  1.1.1 Արժութային հարաբերությունների բովանդակությունը
  1.1.2 Միջազգային արժութային համակարգի ձևավորումն ու զարգացումը
  1.2 Փոխարժեքի էությունը և նրա բնութագրիչները
  1.2.1 Փոխարժեքը և նրա տարատեսակները
  1.2.2 Գնողունակության պարիտետը և փոխարժեքը
  1.2.3 Արժութային փոխարժեքի վրա ազդող գործոնները
  1.3 Փոխարժեքի մակրոտնտեսական նշանակությունը և փոխարժեքային քաղաքականությունը
  1.3.1 Փոխարժեքի ազդեցությունը վճարյին հաշվեկշռի վրա
  1.3.2 Փոխարժեքի ազդեցությունը ներքին գների մակարդակի վրա
  1.3.3 Փոխարժեքի ազդեցությունը դրամական համակարգի վրա
  1.3.4 Փոխարժեքի ազդեցությունը պետբյուջեի վրա
  1.3.5 Փոխարժեքի ազդեցությունը իրական հատվածի վրա
  1.3.6 Փոխարժեքային քաղաքականությունը և դրա գործիքները  title_arm Արժույթային հարաբերություններ (ԹԵԶ) title_eng ARJUTAYIN HARABERUTYUNNER convertot_1 Arjuytayin haraberutyunner (TEZ) convertot_2 Arjuytayin haraberutyunner (TEZ) convertot_3 Arjuytayin haraberutyunner (TEZ) convertot_4 Arjuytayin haraberutyunner (TEZ) convertot_5 Arjuytayin haraberutyunner (TEZ) convertot_6 Arjuytayin haraberutyunner (TEZ) convertot_7 Arjuytayin haraberutyunner (TEZ) convertot_8 Arjuytayin haraberutyunner (TEZ) convertot_9 Arghuytayin haraberutyunner (TEZ) convertot_10 Arghuytayin haraberutyunner (TEZ) convertot_11 Arjuytayin haraberutyunner (TEZ) convertot_13 Arjujtajin haraberutjunner (TEZ) convertot_14 Arjuytayin haraberutyunner (TEZ) convertot_15 Arjuytayin haraberutyunner (TEZ) convertot_16 Arjyytayin haraberytyynner (TEZ) convertot_17 Arjuytayin haraberutyunner (TEZ) convertot_18 Arjuytayin haraberutyunner (TEZ)

  Կուրսային | Սոցիալական աշխատանք

  Էթիկա հասկացություն

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

  1. Դեպքի վարումը. երեխայի և ընտանիքի հետ աշխատանքի համատեքստում (ուղեցույց վերապատրաստողների համար), Եր, 2013
  2. Апресян Р. Г. Профессиональная, прикладная и практическая этики Тюмень: НИИПЭ, 2004. С. 160–181.
  3. Гусейнов А. А. Этика // ЭТИКА։ образовательный ресурсный центр. ЭТИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ Москва: Гардарики, 2001.
  4. Словарь по этике, под ред. А. А. Гусейнова, И. С. Кона. 6-е изд. М., 1989. С. 321–323.
  5. Разин А. В. Этика։ Учебник для вузов.,3-е изд., Москва, 2006. - 624 с
  6. http://etika-estetika-moral.jimdo.com  20.05.16  00:16
  7. http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy    15.05.16 19:40
  8. http://armsocwork.blogspot.am 10.05.16  23:40

   

  description_2

  ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

  ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

  1: «ԷԹԻԿԱ» ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՐՄԱՏՆԵՐԸ

  2. ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԷԹԻԿԱՆ. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐՆ ՈՒ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ

  3:ԷԹԻԿԱԿԱՆ ԵՐԿԸՆՏՐԱՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՈՒՄ

  ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

  ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

  title_arm Էթիկա հասկացություն title_eng convertot_1 Etika haskacutyun convertot_2 Etika haskacutyun convertot_3 Etika haskacutyun convertot_4 Etika haskacutyun convertot_5 Etika haskacutyun convertot_6 Etika haskacutyun convertot_7 Etika haskacutyun convertot_8 Etika haskacutyun convertot_9 Etika haskacutyun convertot_10 Etika haskacutyun convertot_11 Etika haskacutyun convertot_13 Etika haskacutjun convertot_14 Etika haskacutyun convertot_15 Etika haskacutyun convertot_16 Etika haskacytyyn convertot_17 Etika haskacutyun convertot_18 Etika haskacutyun

  Կուրսային | Սոցիալական աշխատանք

  Կյանքի որակ հասկացությունը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

   

  Գրականության ցանկ

  1. https://www.google.am/?gws_rd=ssl#q=%D5%AF%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D6%84%D5%AB+%D5%B8%D6%80%D5%A1%D5%AF.20.12.2015թ.
  description_2

  Բովանդակություն

   

  1. Ներածություն
  2. Կյանքի որակ հասկացությունը
  3.  Կյանքի որակի հետազոտման խնդիրները
  4. Կյանքի մակարդակի ցուցանիշները
  5. Կյանքի որակի ցուցանիշները
  6. Եզրակացություն
  7. Գրականության ցանկ
  title_arm Կյանքի որակ հասկացությունը title_eng convertot_1 Kyanqi orak haskacutyun@ convertot_2 Kyanqi orak haskacutyun@ convertot_3 Kyanqi orak haskacutyun@ convertot_4 Kyanqi orak haskacutyun@ convertot_5 Kyanqi orak haskacutyun@ convertot_6 Kyanqi orak haskacutyuny convertot_7 Kyanqi orak haskacutyun@ convertot_8 Kyanqi orak haskacutyun@ convertot_9 Kyanqi orak haskacutyun@ convertot_10 Kyanqi orak haskacutyuny convertot_11 Kyanqi orak haskacutyun@ convertot_13 Kjanqi orak haskacutjun@ convertot_14 Kyanqi wrak haskacutyun@ convertot_15 Kyanqi orak haskacutyun@ convertot_16 Kyanqi orak haskacytyyn@ convertot_17 Kyanki orak haskacutyun@ convertot_18 Kyanqi orak haskacutyun@

  Կուրսային | Սոցիալական աշխատանք

  Հակախտրականական մոտեցում , Ճնշման և խտացման բնագավառների ընդլայնումը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  Գրականության ցանկ

  1.  МАЛЬКОЛЬМ ПЭИН << СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА: СОВРЕМЕННАЯ ТЕОРИЯ>>   МоскваИздательский центр «Академия» 2007

   

  description_2

  Բովանդակություն
  Ներածություն

  Հակախտրականկան  թեորիան

  Հակախտրականական մոտեցում

  Ճնշման և խտացման բնագավառների ընդլայնումը

  Ճնշմանն դիմադրելու պրակտիկա

  Եզրակացություն

  Գրականության ցանկ

  title_arm Հակախտրականական մոտեցում , Ճնշման և խտացման բնագավառների ընդլայնումը title_eng convertot_1 Hakaxtrakanakan motecum , Jnshman EV xtacman bnagavarneri @ndlaynum@ convertot_2 Hakaxtrakanakan motecum , Jnshman EV xtacman bnagavarneri @ndlaynum@ convertot_3 Hakaxtrakanakan motecum , Jnshman EV xtacman bnagavarneri @ndlaynum@ convertot_4 Hakaxtrakanakan motecum , Jnzman EV xtacman bnagavarneri @ndlaynum@ convertot_5 Hakaxtrakanakan motecum , Jnshman EV xtacman bnagavarneri @ndlaynum@ convertot_6 Hakaxtrakanakan motecum , Jnshman EV xtacman bnagavarneri yndlaynumy convertot_7 Hakakhtrakanakan motecum , Jnshman EV khtacman bnagavarneri @ndlaynum@ convertot_8 Hakaxtrakanakan motecum , Jnshman EV xtacman bnagavarneri @ndlaynum@ convertot_9 Hakaxtrakanakan motecum , Jnshman EV xtacman bnagavarneri @ndlaynum@ convertot_10 Hakakhtrakanakan motecum , Jnsman EV khtacman bnagavarneri yndlaynumy convertot_11 Hakaxtrakanakan motecum , Jnshman EV xtacman bnagavarneri @ndlaynum@ convertot_13 Hakaxtrakanakan motecum , Jnshman EV xtacman bnagavarneri @ndlajnum@ convertot_14 Hakaxtrakanakan mwtecum , Jnshman EV xtacman bnagavarneri @ndlaynum@ convertot_15 Hakaxtrakanakan motecum , Jnshman EV xtacman bnagavarneri @ndlaynum@ convertot_16 Hakaxtrakanakan motecym , Jnshman EV xtacman bnagavarneri @ndlaynym@ convertot_17 Hakaxtrakanakan motecum , Jnshman EV xtacman bnagavarneri @ndlaynum@ convertot_18 Hakaxtrakanakan motecum , Jnshman YEV xtacman bnagavarneri @ndlaynum@

  Կուրսային | Սոցիալական աշխատանք

  Սոցիալական աշխատանք իրավախախտ կանանց հետ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

   

  1. «Սոցիալական աշխատանքի հիմունքները»/ուղեցույց սոցիալական աշխատողների համար, ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ամբիոն, ՀՀ Սոց. ապ. նախարարություն. Եր. 2002
  2. Женщины 2000 г. Кампания за достижения равенства между мужчинами и женщинами и улучшение положения женщин. 129 Социологические исследования NN 1-12-2004 г., N 1, 3, 4, 5,-2005 г
  3. Куренкова О.Е. , Уханова Т.С. Описание опыта «Социальная работа с осужденными в исправительных учреждениях УФСИН России по Вологодской области». Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2006. - www.socialworks.ru
  4. Основы социальной работы. Подготовка социальных работников, М., 1997.
  5. А.М. Панова, Е.И. Холостова Социальная работа: - М.: Социально-технологический институт, 1997. – С. 720.
  6. Теория Социальной работы, под ред. Проф. Е. И. Холостовой, 2001
  7.  Технологии социальной работы с различными группами населения, П.Д. Павленок, М.Я. Руднева, 2010
  8. Никитин В.А. Социальная работа: проблемы теории и подготовки специалистов. Учеб. Пособие /В.А. Никитин. – М.: Московский психолого-социальный институт, 2002. – 236 с.
  9. Т.Г. Татидинова Социальная реадаптация бывших заключенных Прикладные исследования. 1992 №3 – С. 120.
  10. Никитин В.А. Социальная работа: проблемы теории и подготовки специалистов. Учеб. Пособие /В.А. Никитин. – М.: Московский психолого-социальный институт, 2002. – 236 с.
  11. интернет сайт www.socialworks.ru
  description_2

  Բովանդակություն

  Ներածություն
  ԳԼՈՒԽ 1. ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻՀԱՍԿԱՑՈՒԹՈՅՒՆՆ ՈՒ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
  1.1    Սոցիալական աշխատանքի հասկացությունն ու դերը սոցիալական համակարգում
  1.2    Սոցիալական աշխատողներն որպես սոցիալական աշխատանք իրականացնողներ
  ԳԼՈՒԽ 2. ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏ ԿԱՆԱՆՑ ՀԵՏ 
  2.1 Իրավախախտ կանանց հետ սոցիալական աշխատանքի բարոյահոգեբանական առանձնահատկությունները
  2.2 Իրավախախտ կանանց նկատմամբ մարդասիրական վերաբերմունք և  սոցիալ-իրավական աջակցություն սոցիալական աշխատողների կողմից
  Գլուխ 2. ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
  Գրականության ցանկ

  title_arm Սոցիալական աշխատանք իրավախախտ կանանց հետ title_eng convertot_1 Socialakan ashxatanq iravaxaxt kananc het convertot_2 Socialakan ashxatanq iravaxaxt kananc het convertot_3 Socialakan ashxatanq iravaxaxt kananc het convertot_4 Socialakan azxatanq iravaxaxt kananc het convertot_5 Socialakan ashxatanq iravaxaxt kananc het convertot_6 Socialakan ashxatanq iravaxaxt kananc het convertot_7 Socialakan ashkhatanq iravakhakht kananc het convertot_8 Socialakan ashxatanq iravaxaxt kananc het convertot_9 Socialakan ashxatanq iravaxaxt kananc het convertot_10 Socialakan askhatanq iravakhakht kananc het convertot_11 Socialakan ashxatanq iravaxaxt kananc het convertot_13 Socialakan ashxatanq iravaxaxt kananc het convertot_14 Swcialakan ashxatanq iravaxaxt kananc het convertot_15 Socialakan ashxatanq iravaxaxt kananc het convertot_16 Socialakan ashxatanq iravaxaxt kananc het convertot_17 Socialakan ashxatank iravaxaxt kananc het convertot_18 Socialakan ashxatanq iravaxaxt kananc het

  Կուրսային | Սոցիալական աշխատանք

  Սոցիալական աշխատանք ՌԴ-ում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  Օգտագործված գրականության ցանկ

  1. http://pokoleniefond.ru/istoricheskaja-spravka/41-istorija-socialnoj-raboty-v-rossii/54-under-construction.html.23.11.2015:
  2. http://social-orthodox.info/3_2.htm.05.12.2015:
  description_2

  Բովանդակություն

     1.Սոցիալական աշխատանքի պատմությունը Ռուսաստանում

   2.Սոցիալական աշխատանքի կրթությունը Ռուսաստանում

  3.Բնակչության սոցիալական պաշտպանությունը Ռոսաստանում

  4.Օգտագործված գրականության ցանկ

  title_arm Սոցիալական աշխատանք ՌԴ-ում title_eng convertot_1 Socialakan ashxatanq RD-um convertot_2 Socialakan ashxatanq RD-um convertot_3 Socialakan ashxatanq RD-um convertot_4 Socialakan azxatanq RD-um convertot_5 Socialakan ashxatanq RD-um convertot_6 Socialakan ashxatanq RD-um convertot_7 Socialakan ashkhatanq RD-um convertot_8 Socialakan ashxatanq RD-um convertot_9 Socialakan ashxatanq RD-um convertot_10 Socialakan askhatanq RD-um convertot_11 Socialakan ashxatanq RD-um convertot_13 Socialakan ashxatanq RD-um convertot_14 Swcialakan ashxatanq RD-um convertot_15 Socialakan ashxatanq RD-um convertot_16 Socialakan ashxatanq RD-ym convertot_17 Socialakan ashxatank RD-um convertot_18 Socialakan ashxatanq RD-um

  Կուրսային | Սոցիալական աշխատանք

  Սոցիալական աշխատողի վաղ միջամտությունը երեխաներին խնամող ընտանիքների կյանքին՝ որպես երեխաների մոտ իրավախախտ վարքի կանխարգելման երաշխիք

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  Օգտագործված գրականության ցանկ

   

   

  1. Гидденс, Э. Социология / Пер. с англ.; науч. ред. В. А. Ядов; общ. ред. Л. С. Гурьевой, Л. Н. Посилевича. — М.: Эдиториал УРСС, 1999. 
  2. Смелзер Н. Социализация: основные проблемы и направления исследований // Социальная психология: Хрестоматия: Учебное пособие для студентов вузов / Сост. Е. П. Белинская, О. А. Тихомандрицкая. — М: Аспект Пресс, 2003.
  3. А.И. Антонов, В.М. Медков Социология семьи, 1996.
  4. Харчев А.Г., Мацковский М.С. Современная семья и её проблемы М.,1978.
  5. Бергер П.; Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания, М.  1995.
  6. Фролов С.С., Социология. Учебник, 3-е изд., М., Гардарики, 2000.
  7. Психология и педагогика. Учебное пособие для вузов. Радугин А.А. Москва,1997.
  8. Мудрик А.В. Социализация человека М.; 2007. 
  9. Бергер П.Л., Приглашение в социологию: гуманистическая перспектива. Превод с англ. Под редакцией Г.С. Батыгина. М., 1996.
  10. Кравченко А.И., Социология: учебник, М., 2001.
  description_2

  Բովանդակություն

   

  Ներածություն

  1.Ընտանիքը որպես երեխաների սոցիալականացման գործիք

  2.Երեխաների մոտ իրավախախտ վարքի ձևավորման տեսանկյունից ռիսկային ընտանիքները

  3.Սոցիալական աշխատողի վաղ միջամտությունը երեխաներին խնամող ընտանիքների կյանքին՝ որպես երեխաների մոտ իրավախախտ վարքի կանխարգելման երաշխիք

  Եզրակացություն

  Օգտագործված գրականության ցանկ

  title_arm Սոցիալական աշխատողի վաղ միջամտությունը երեխաներին խնամող ընտանիքների կյանքին՝ որպես երեխաների մոտ իրավախախտ վարքի կանխարգելման երաշխիք title_eng convertot_1 Socialakan ashxatoxi vax mijamtutyun@ erexanerin xnamox @ntaniqneri kyanqin՝ orpes erexaneri mot iravaxaxt varqi kanxargelman erashxiq convertot_2 Socialakan ashxatoxi vax mijamtutyun@ erexanerin xnamox @ntaniqneri kyanqin՝ orpes erexaneri mot iravaxaxt varqi kanxargelman erashxiq convertot_3 Socialakan ashxatoxi vax mijamtutyun@ erexanerin xnamox @ntaniqneri kyanqin՝ orpes erexaneri mot iravaxaxt varqi kanxargelman erashxiq convertot_4 Socialakan azxatoxi vax mijamtutyun@ erexanerin xnamox @ntaniqneri kyanqin՝ orpes erexaneri mot iravaxaxt varqi kanxargelman erazxiq convertot_5 Socialakan ashxatoxi vax mijamtutyun@ erexanerin xnamox @ntaniqneri kyanqin՝ orpes erexaneri mot iravaxaxt varqi kanxargelman erashxiq convertot_6 Socialakan ashxatoxi vax mijamtutyuny erexanerin xnamox yntaniqneri kyanqin՝ orpes erexaneri mot iravaxaxt varqi kanxargelman erashxiq convertot_7 Socialakan ashkhatoxi vax mijamtutyun@ erekhanerin khnamox @ntaniqneri kyanqin՝ orpes erekhaneri mot iravakhakht varqi kankhargelman erashkhiq convertot_8 Socialakan ashxatoghi vagh mijamtutyun@ erexanerin xnamogh @ntaniqneri kyanqin՝ orpes erexaneri mot iravaxaxt varqi kanxargelman erashxiq convertot_9 Socialakan ashxatoxi vax mijamtutyun@ erexanerin xnamox @ntaniqneri kyanqin՝ orpes erexaneri mot iravaxaxt varqi kanxargelman erashxiq convertot_10 Socialakan askhatoghi vagh mijamtutyuny erekhanerin khnamogh yntaniqneri kyanqin՝ orpes erekhaneri mot iravakhakht varqi kankhargelman eraskhiq convertot_11 Socialakan ashxatoxi vax mijamtutyun@ erexanerin xnamox @ntaniqneri kyanqin՝ orpes erexaneri mot iravaxaxt varqi kanxargelman erashxiq convertot_13 Socialakan ashxatoxi vax mijamtutjun@ erexanerin xnamox @ntaniqneri kjanqin՝ orpes erexaneri mot iravaxaxt varqi kanxargelman erashxiq convertot_14 Swcialakan ashxatwxi vax mijamtutyun@ erexanerin xnamwx @ntaniqneri kyanqin՝ wrpes erexaneri mwt iravaxaxt varqi kanxargelman erashxiq convertot_15 Socialakan ashxatoxi vax mighamtutyun@ erexanerin xnamox @ntaniqneri kyanqin՝ orpes erexaneri mot iravaxaxt varqi kanxargelman erashxiq convertot_16 Socialakan ashxatoxi vax mijamtytyyn@ erexanerin xnamox @ntaniqneri kyanqin՝ orpes erexaneri mot iravaxaxt varqi kanxargelman erashxiq convertot_17 Socialakan ashxatoxi vax mijamtutyun@ erexanerin xnamox @ntanikneri kyankin՝ orpes erexaneri mot iravaxaxt varki kanxargelman erashxik convertot_18 Socialakan ashxatoxi vax mijamtutyun@ erexanerin xnamox @ntaniqneri kyanqin՝ orpes erexaneri mot iravaxaxt varqi kanxargelman erashxiq

  Կուրսային | Սոցիալական աշխատանք

  Սոցիալական ինստիտուտների դերը սոցիալական աշխատանքում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

  1. Յ.Գասպարյան, XIX դարի և XX դարասկզբի Արևմտյան սոցիոլոգիայի պատմություն, ուսումնական ձեռնարկ Երևան <<Լիմուշ>> 2011թ.:
  2. Доброштан В. М., Теория социальной работы, (Учебное пособие для студентов), Санкт-Петербург 2008:
  3. Ю. А. Гаспарян, Семья на пороге XXI века. 2010г.:
  4. Под ред. Осипова Г. В. М. Либроком, Рабочая книга социолога, 2009г.:
  5. Основы социальной работы: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. Н. Ф. Басова. — 3-е изд., испр. — М. : Издательский центр «Академия», 2007.
  6. Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛА ДОС, 2001.—432с.

   

   

  description_2

  ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

   

   

  1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
  2. ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏՆԵՐ
  • Սոցիալական ինստիտուտի սահմանումը
  • Սոցիալական ինստիտուտի տիպաբանությունը
  • Սոցիալական ինստիտուտների գործառույթները
  1. ԸՆՏԱՆԻՔ
  • Ընտանիքի սահմանումը
  • Ընտանիքի կառուցվածքը և ֆունկցիաները
  • Ընտանեկան սոցիալական աշխատանք
  1. ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԴԵՐԸ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՈՒՄ
  2. ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
  3. ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ
  title_arm Սոցիալական ինստիտուտների դերը սոցիալական աշխատանքում title_eng convertot_1 Socialakan institutneri der@ socialakan ashxatanqum convertot_2 Socialakan institutneri der@ socialakan ashxatanqum convertot_3 Socialakan institutneri der@ socialakan ashxatanqum convertot_4 Socialakan institutneri der@ socialakan azxatanqum convertot_5 Socialakan institutneri der@ socialakan ashxatanqum convertot_6 Socialakan institutneri dery socialakan ashxatanqum convertot_7 Socialakan institutneri der@ socialakan ashkhatanqum convertot_8 Socialakan institutneri der@ socialakan ashxatanqum convertot_9 Socialakan institutneri der@ socialakan ashxatanqum convertot_10 Socialakan institutneri dery socialakan askhatanqum convertot_11 Socialakan institutneri der@ socialakan ashxatanqum convertot_13 Socialakan institutneri der@ socialakan ashxatanqum convertot_14 Swcialakan institutneri der@ swcialakan ashxatanqum convertot_15 Socialakan institutneri der@ socialakan ashxatanqum convertot_16 Socialakan institytneri der@ socialakan ashxatanqym convertot_17 Socialakan institutneri der@ socialakan ashxatankum convertot_18 Socialakan institutneri der@ socialakan ashxatanqum

  Կուրսային | Սոցիալական աշխատանք

  Սոցիալական մանկավարժի աշխատանքի առանձնահատկությունները ռիսկի խմբի երեխաների հետ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  Գրականության ցանկ

   

  1. Ս. Արզումանյան, Ս. Մկրտչան, Վ. Սարգսյան - «Կիրառական հոգեբանության պրակտիկում».
  1. Ա. Վ. Պետրովսկի  ,,Տարիքային և մանկավարժական հոգեբանություն,, ,,Լույս,, հրատարակություն,, Երևան, 1997
  2. Ю. В. Василкова, Т. А. Василькова ,, Социальная педагогика,, Москва, 2008.
  3. М. А. Галагозова, Ю. И. Галагузова ,, Социальная педагоагика,, Москва, 2001.
  4. А. И. Кочетов, ,,Перовоспитание подростка,, Москва, 1972.
  5. Л. С. Славина ,, Дети с аффективныл поведением,, Москва, 1996.
  6. Д. И. Фельдштейн, ,,Трудный подросток,, Душамбе, Ирфон, 1972.
  7. Грищенко Л.А. , Алмазова Б.Н. Побеги из  дома и бродяжничество. Свердловск., 1988.
  8. Мардахаева Л.В., Социальная педагодика. Москва 2005.      

  Համացանց

  http://hogeban.do.am/load/quot_p_39_oghoci_erexanery_39_quot_orpes_hatowk_pashtpanowt_39_yan_kariq_ownecogh_erexaneri_xowmb/1-1-0-90:

  http://www.police.am/am/tert02/6-police/438-40-989--

                    http://www.police.am/am/news/hamakarg/231-2010-09-23-22-55-49

                    http://notebook.mskh.am/arxiv/dpir17-6.html

  http://aibengim.do.am/publ/mankavarjhakan/o_39_jhtvac_39_erexaner_inchpes_o_39_gnel_nranc/3-1-0-25

  http://heqiat.net/index.php/hy/parents-corner/psychology/157-2013-05-09-15-39-06

  http://mother.am/%D5%B0%D5%B8%D5%A4%D5%BE%D5%A1%D5%AE-1/

   

  description_2

  Բովանդակություն

   

  Ներածություն  

  Գլուխ 1. 1.1 Ռիսկի խումբ հասկացությունը

  1.2 Սոցիալական մանկավարժի աշխատանքի առանձնահատկությունները ռիսկի խմբի երեխաների հետ

  Գլուխ 2.  1.1 Թափառաշրջիկ երեխաների բնութագիրը և դասակարգումը

  1.3 Սոցիալական մանկավարժի աշխատանքը թափառաշրջիկների հետ և դրանց կանխարգելման ուղիները

  Գլուխ3.Օժտված երեխաների հոգեֆիզիոլոգիական         առանձնահատկությունները և սոցիալական մանկավարժի աշխատանքը նրանց հետ

  Գլուխ 4. Դժվար երեխաների վարքագծի բնութագիրը և սոցիալական մանկավարժի աշխատանքի առանձնահատկությունները

  Եզրակացություն

  Գրականության ցանկ

  title_arm Սոցիալական մանկավարժի աշխատանքի առանձնահատկությունները ռիսկի խմբի երեխաների հետ title_eng convertot_1 Socialakan mankavarji ashxatanqi arancnahatkutyunner@ riski xmbi erexaneri het convertot_2 Socialakan mankavarji ashxatanqi arandznahatkutyunner@ riski xmbi erexaneri het convertot_3 Socialakan mankavarji ashxatanqi arancnahatkutyunner@ riski xmbi erexaneri het convertot_4 Socialakan mankavarji azxatanqi arancnahatkutyunner@ riski xmbi erexaneri het convertot_5 Socialakan mankavarji ashxatanqi arancnahatkutyunner@ riski xmbi erexaneri het convertot_6 Socialakan mankavarji ashxatanqi arancnahatkutyunnery riski xmbi erexaneri het convertot_7 Socialakan mankavarji ashkhatanqi arancnahatkutyunner@ riski khmbi erekhaneri het convertot_8 Socialakan mankavarji ashxatanqi arancnahatkutyunner@ riski xmbi erexaneri het convertot_9 Socialakan mankavarghi ashxatanqi arancnahatkutyunner@ riski xmbi erexaneri het convertot_10 Socialakan mankavarghi askhatanqi aranznahatkutyunnery riski khmbi erekhaneri het convertot_11 Socialakan mankavarji ashxatanqi arancnahatkutyunner@ riski xmbi erexaneri het convertot_13 Socialakan mankavarji ashxatanqi arancnahatkutjunner@ riski xmbi erexaneri het convertot_14 Swcialakan mankavarji ashxatanqi arancnahatkutyunner@ riski xmbi erexaneri het convertot_15 Socialakan mankavarji ashxatanqi arancnahatkutyunner@ riski xmbi erexaneri het convertot_16 Socialakan mankavarji ashxatanqi arancnahatkytyynner@ riski xmbi erexaneri het convertot_17 Socialakan mankavarji ashxatanki arancnahatkutyunner@ riski xmbi erexaneri het convertot_18 Socialakan mankavarji ashxatanqi arancnahatkutyunner@ riski xmbi erexaneri het

  Կուրսային | Սոցիալական աշխատանք

  Տարեցների հետ սոցիալական աշխատանքը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  Գրականության ցանկ

   

  • Ապրիկյան  Գ. Վ. Ծերաբանություն, Երևան  2005
  • Голыгина  Ю. Р., Группы  самопомощи  в  Дании , 1994
  • Ерасова  С. М.   и  др., Теория  поведения  и  практика  социальной  работы // реферативный  журнал. Серия 2. Социология – 1994
  • Лексин  В. Н. , Мевцов  А. Н., Общая  теория  реформ. Теория  и  практика  организации  проведения  реформ. – М. – 1995
  • Медицинские  и  социальные  проблемы  в  геронтологии. Материалы  и  тезисы  докладов  международного  семинара  по  проблемам  пожилых. – Самара – 1996
  • Старость: Популярный справочник / Под  ред. Л. И. Петровцкой. – М.-1996
  • Е.И. Холостова “Социальхая Работа  С Пожилыми Людьми” Москва 2010
  • Янков  З. А. , Создание  групп взаимапомощи важнейшее  напражление 

  социальной  работы / Социальная  работа  с  семьей. – М.-1995

   

   

   

  description_2

  Բովանդակություն

  Ներածություն
  ԳԼՈՒԽ 1. Տարեցները որպես սոցիալական աշխատանքի օբյեկտ
  1.1. Պատմական ակնարկ
  1.2. Տարեցների հետ սոցիալական աշխատանքի առանձնահատկությունները
  ԳԼՈՒԽ 2. Ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառումը տարեցների հետ տարվող   սոցիալական աշխատանքում
  2.1. Տարեցներին ուղղված սոցիալական աջակցության տեսակները
  2.2. Տարեցների խոցելիությունը որպես հիմնախնդիր
  Եզրակացություն
  Օգտագործված  գրականության  ցանկ

  title_arm Տարեցների հետ սոցիալական աշխատանքը title_eng convertot_1 Tarecneri het socialakan ashxatanq@ convertot_2 Tarecneri het socialakan ashxatanq@ convertot_3 Tarecneri het socialakan ashxatanq@ convertot_4 Tarecneri het socialakan azxatanq@ convertot_5 Tarecneri het socialakan ashxatanq@ convertot_6 Tarecneri het socialakan ashxatanqy convertot_7 Tarecneri het socialakan ashkhatanq@ convertot_8 Tarecneri het socialakan ashxatanq@ convertot_9 Tarecneri het socialakan ashxatanq@ convertot_10 Tarecneri het socialakan askhatanqy convertot_11 Tarecneri het socialakan ashxatanq@ convertot_13 Tarecneri het socialakan ashxatanq@ convertot_14 Tarecneri het swcialakan ashxatanq@ convertot_15 Tarecneri het socialakan ashxatanq@ convertot_16 Tarecneri het socialakan ashxatanq@ convertot_17 Tarecneri het socialakan ashxatank@ convertot_18 Tarecneri het socialakan ashxatanq@
  1234

   

  Եթե չեք գտել նյութը դուք կարող եք պատվիրել այն Արագ, հարմար, հուսալի, մատչելի