Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Որոնման արդյունք ( - Աշխարհագրություն գտնվել է 492 նյութ)


  Ռեֆերատ | Աշխարհագրություն

  Վայոց ձորի մարզի սպասարկման ոլորտի առանձնահատկությունները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Մելքումյան Ս.Ա.,Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տնտեսական աշխարհագրություն, Ե., 2007թ.
  2. Մելքումյան Ս.Ա., Տնտեսական աշխարհագրություն, Ե., 2001թ.
  3. Վալեսյան Լ.Հ., Հասարակական աշխարհագրության ներածություն, Ե., 2009թ

  description_2
  Վայոց ձորի մարզի սպասարկման ոլորտի առանձնահատկությունները  title_arm Վայոց ձորի մարզի սպասարկման ոլորտի առանձնահատկությունները title_eng Vayoc dzori marzi spasarkman volorti [email protected] convertot_1 Vayoc cori marzi spasarkman olorti [email protected] convertot_2 Vayoc dzori marzi spasarkman olorti [email protected] convertot_3 Vayoc cori marzi spasarkman olorti [email protected] convertot_4 Vayoc cori marzi spasarkman olorti [email protected] convertot_5 Vayoc cori marzi spasarkman olorti [email protected] convertot_6 Vayoc cori marzi spasarkman olorti arancnahatkutyunnery convertot_7 Vayoc cori marzi spasarkman olorti [email protected] convertot_8 Vayoc cori marzi spasarkman olorti [email protected] convertot_9 Vayoc cori marzi spasarkman olorti [email protected] convertot_10 Vayoc zori marzi spasarkman olorti aranznahatkutyunnery convertot_11 Vayoc cori marzi spasarkman olorti [email protected] convertot_13 Vajoc cori marzi spasarkman olorti [email protected] convertot_14 Vaywc cwri marzi spasarkman wlwrti [email protected] convertot_15 Vayoc cori marzi spasarkman olorti [email protected] convertot_16 Vayoc cori marzi spasarkman olorti [email protected] convertot_17 Vayoc cori marzi spasarkman olorti [email protected] convertot_18 Vayoc cori marzi spasarkman olorti [email protected]

  Ռեֆերատ | Աշխարհագրություն

  Օվկիանոսների աշխարհագրական տարածման առանձնահատկությունները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Գաբրիելյան Հ. Կ. «Երկրագնդի ջրային ոլորտը» ԵՊՀ հրատ., Երևան 1987
  2. Леонтьев О. К. “Физическая география Мирового океана” Изд-во МГУ, Москва 1982
  3. Пирожник И. И. “Физическая география Мирового океана” Изд-во МГУ, Москва 2000


  description_2 title_arm Օվկիանոսների աշխարհագրական տարածման առանձնահատկությունները title_eng Ovkianosneri ashxarhagrakan taracman [email protected] convertot_1 Ovkianosneri ashxarhagrakan taracman [email protected] convertot_2 Ovkianosneri ashxarhagrakan taracman [email protected] convertot_3 Ovkianosneri ashxarhagrakan taracman [email protected] convertot_4 Ovkianosneri azxarhagrakan taracman [email protected] convertot_5 Ovkianosneri ashxarhagrakan taracman [email protected] convertot_6 Ovkianosneri ashxarhagrakan taracman arancnahatkutyunnery convertot_7 Ovkianosneri ashkharhagrakan taracman [email protected] convertot_8 Ovkianosneri ashxarhagrakan taracman [email protected] convertot_9 Ovkianosneri ashxarhagrakan taracman [email protected] convertot_10 Ovkianosneri askharhagrakan taratsman aranznahatkutyunnery convertot_11 Ovkianosneri ashxarhagrakan taracman [email protected] convertot_13 Ovkianosneri ashxarhagrakan taracman [email protected] convertot_14 Ovkianwsneri ashxarhagrakan taracman [email protected] convertot_15 Ovkianosneri ashxarhagrakan taracman [email protected] convertot_16 Ovkianosneri ashxarhagrakan taracman [email protected] convertot_17 Ovkianosneri ashxarhagrakan taracman [email protected] convertot_18 Ovkianosneri ashxarhagrakan taracman [email protected]

  Ռեֆերատ | Աշխարհագրություն

  Եվրոպական երկրների աշխարհագրական դիրք

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Եվրոպական երկրների աշխարհագրական դիրք title_eng Evropakan erkrneri ashxarhagrakan dirq convertot_1 Evropakan erkrneri ashxarhagrakan dirq convertot_2 Evropakan erkrneri ashxarhagrakan dirq convertot_3 Evropakan erkrneri ashxarhagrakan dirq convertot_4 Evropakan erkrneri azxarhagrakan dirq convertot_5 Evropakan erkrneri ashxarhagrakan dirq convertot_6 Evropakan erkrneri ashxarhagrakan dirq convertot_7 Evropakan erkrneri ashkharhagrakan dirq convertot_8 Evropakan erkrneri ashxarhagrakan dirq convertot_9 Evropakan erkrneri ashxarhagrakan dirq convertot_10 Evropakan erkrneri askharhagrakan dirq convertot_11 Evropakan erkrneri ashxarhagrakan dirq convertot_13 Evropakan erkrneri ashxarhagrakan dirq convertot_14 Evrwpakan erkrneri ashxarhagrakan dirq convertot_15 Evropakan erkrneri ashxarhagrakan dirq convertot_16 Evropakan erkrneri ashxarhagrakan dirq convertot_17 Evropakan erkrneri ashxarhagrakan dirk convertot_18 Evropakan erkrneri ashxarhagrakan dirq

  Անհատական | Աշխարհագրություն

  Հայաստանի տնտեսության կառուցվածքը և բնօգտագործման հիմնախնդիրները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Դարբինյան Գ. «Արագացման ուղիով» Երևան. Հայաստան 1937թ
  2. Հայրապետյան Է. Մ. և ուրիշներ «Շրջակա միջավայրի պահպանություն» Երևան 2005թ
  3. Է. Մ. Հայրապետյան, Բնության պահպանության հիմունքները, Ե., 1983
  4. В. Глуков, Экономические основы ‎экологии, М., 1989
  5. Воронков Н.А. Экология общая, социальная, прикладная, М., 1999.
  6. Банников А.Г., Рустамов А.К., Вакулин А.А. Охрана природы, М.: 1995.
  7. Человек и экология : Сборник / Ред. Н. Филипповский. – М., 1990.
  8. С. Н. Бомбылев, А. Ш. Xоднаев «Экономика природопользованияե, 2004 г.
  description_2


  Ներածություն
  Հայաստանի տնտեսության կառուցվածքը և բնօգտագործման հիմնախնդիրները
  Եզրակացություն  title_arm Հայաստանի տնտեսության կառուցվածքը և բնօգտագործման հիմնախնդիրները title_eng Hayastani tntesutyan [email protected] ev bnogtagorcman [email protected] convertot_1 Hayastani tntesutyan [email protected] EV bnogtagorcman [email protected] convertot_2 Hayastani tntesutyan [email protected] EV bnogtagorcman [email protected] convertot_3 Hayastani tntesutyan [email protected] EV bnogtagorcman [email protected] convertot_4 Hayastani tntesutyan [email protected] EV bnogtagorcman [email protected] convertot_5 Hayastani tntesutyan [email protected] EV bnogtagorcman [email protected] convertot_6 Hayastani tntesutyan karucvacqy EV bnogtagorcman himnaxndirnery convertot_7 Hayastani tntesutyan [email protected] EV bnogtagorcman [email protected] convertot_8 Hayastani tntesutyan [email protected] EV bnogtagorcman [email protected] convertot_9 Hayastani tntesutyan [email protected] EV bnogtagorcman [email protected] convertot_10 Hayastani tntesutyan karucvatsqy EV bnogtagortsman himnakhndirnery convertot_11 Hayastani tntesutyan [email protected] EV bnogtagorcman [email protected] convertot_13 Hajastani tntesutjan [email protected] EV bnogtagorcman [email protected] convertot_14 Hayastani tntesutyan [email protected] EV bnogtagwrcman [email protected] convertot_15 Hayastani tntesutyan [email protected] EV bnogtagorcman [email protected] convertot_16 Hayastani tntesytyan [email protected] EV bnogtagorcman [email protected] convertot_17 Hayastani tntesutyan [email protected] EV bnogtagorcman [email protected] convertot_18 Hayastani tntesutyan [email protected] YEV bnogtagorcman [email protected]

  Անհատական | Աշխարհագրություն

  Տարբերակ 18. Վերջնական արդյունքի բնատարողունակությունը և արտադրական ցուցանիշները: Կառուցվածքային բնատարողունակություն ,Շուկայի անկումները և էկոլոգիական գործոնը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1


  1. Ա. Մարկոսյան, Ռ. Սաֆարյան, Շուկայական տնտեսության հիմունքները, Երևան 2002թ.
  2. Մակրոտնտեսական կարգավորում ուսումնական ձեռնարկ« Երևան Տնտեսագետ 2007թ©£
  3. ՀՀ ԱՎԾ Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը Երևան 2010թ.£
  4. Գ. Կիրակոսյան, Տնտեսագիտության տեսություն, Երևան 2009թ.
  5. К.Макконнелл, С.Брю, Экономикс, т. 1,2, М., 1992.
  6. Дж.Сакс, Ф. Ларрен, Макроэкономика /глобальный подход/, М.,1999.
  7. Курс экономической теории, под ред. Чепурина М.Н. , Киселевой Е.А., М., 2001.
  description_2
  Տարբերակ 18.
  1. Վերջնական արդյունքի բնատարողունակությունը և արտադրական ցուցանիշները: Կառուցվածքային բնատարողունակություն
  2. Շուկայի անկումները և էկոլոգիական գործոնը
  Օգտագործած գրականության ցանկ
  title_arm Տարբերակ 18. Վերջնական արդյունքի բնատարողունակությունը և արտադրական ցուցանիշները: Կառուցվածքային բնատարողունակություն ,Շուկայի անկումները և էկոլոգիական գործոնը title_eng Tarberak 18. verjnakan ardyunqi [email protected] ev artadrakan [email protected]: Karucvacqayin bnataroxutyun, shukayi [email protected] ev ekologiakan [email protected] convertot_1 Tarberak 18. Verjnakan ardyunqi [email protected] EV artadrakan [email protected]: Karucvacqayin bnataroxunakutyun ,SHukayi [email protected] EV ekologiakan [email protected] convertot_2 Tarberak 18. Verjnakan ardyunqi [email protected] EV artadrakan [email protected]: Karucvacqayin bnataroxunakutyun ,SHukayi [email protected] EV ekologiakan [email protected] convertot_3 Tarberak 18. Verjnakan ardyunqi [email protected] EV artadrakan [email protected]: Karucvacqayin bnataroxunakutyun ,SHukayi [email protected] EV ekologiakan [email protected] convertot_4 Tarberak 18. Verjnakan ardyunqi [email protected] EV artadrakan [email protected]: Karucvacqayin bnataroxunakutyun ,Zukayi [email protected] EV ekologiakan [email protected] convertot_5 Tarberak 18. Verjnakan ardyunqi [email protected] EV artadrakan [email protected]: Karucvacqayin bnataroxunakutyun ,SHukayi [email protected] EV ekologiakan [email protected] convertot_6 Tarberak 18. Verjnakan ardyunqi bnataroxunakutyuny EV artadrakan cucanishnery: Karucvacqayin bnataroxunakutyun ,SHukayi ankumnery EV ekologiakan gorcony convertot_7 Tarberak 18. Verjnakan ardyunqi [email protected] EV artadrakan [email protected]: Karucvacqayin bnataroxunakutyun ,SHukayi [email protected] EV ekologiakan [email protected] convertot_8 Tarberak 18. Verjnakan ardyunqi [email protected] EV artadrakan [email protected]: Karucvacqayin bnataroghunakutyun ,SHukayi [email protected] EV ekologiakan [email protected] convertot_9 Tarberak 18. Verjnakan ardyunqi [email protected] EV artadrakan [email protected]: Karucvacqayin bnataroxunakutyun ,SHukayi [email protected] EV ekologiakan [email protected] convertot_10 Tarberak 18. Verjnakan ardyunqi bnataroghunakutyuny EV artadrakan cucanisnery: Karucvatsqayin bnataroghunakutyun ,Sukayi ankumnery EV ekologiakan gortsony convertot_11 Tarberak 18. Verjnakan ardyunqi [email protected] EV artadrakan [email protected]: Karucvacqayin bnataroxunakutyun ,SHukayi [email protected] EV ekologiakan [email protected] convertot_13 Tarberak 18. Verjnakan ardjunqi [email protected] EV artadrakan [email protected]: Karucvacqajin bnataroxunakutjun ,SHukaji [email protected] EV ekologiakan [email protected] convertot_14 Tarberak 18. Verjnakan ardyunqi [email protected] EV artadrakan [email protected]: Karucvacqayin bnatarwxunakutyun ,SHukayi [email protected] EV ekwlwgiakan [email protected] convertot_15 Tarberak 18. Verghnakan ardyunqi [email protected] EV artadrakan [email protected]: Karucvacqayin bnataroxunakutyun ,SHukayi [email protected] EV ekologiakan [email protected] convertot_16 Tarberak 18. Verjnakan ardyynqi [email protected] EV artadrakan [email protected]: Karycvacqayin bnataroxynakytyyn ,SHykayi [email protected] EV ekologiakan [email protected] convertot_17 Tarberak 18. Verjnakan ardyunki [email protected] EV artadrakan [email protected]: Karucvackayin bnataroxunakutyun ,SHukayi [email protected] EV ekologiakan [email protected] convertot_18 Tarberak 18. Verjnakan ardyunqi [email protected] YEV artadrakan [email protected]: Karucvacqayin bnataroxunakutyun ,SHukayi [email protected] YEV ekologiakan [email protected]

  Անհատական | Աշխարհագրություն

  Ավտոմոբիլային տրանսպորտ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Пищик А Ф Перевозка грузов в международном сообщении – Учебное пособие. Гомель БелГУТ 1999 г
  2. Аксененко Б.Н. «транспорт обедняет в единый комплексвсе отрасли экономикиե,// «Автомобильный транспортե №1 2000г.
  3. Л.Б. Миротин. « Логистику надо внедрять. Логистике надо учитьե// «Автомобильный транспортե,№7,1999.
  description_2


  Ներածություն
  Ավտոմոբիլային տրանսպորտ
  Եզրակացություն  title_arm Ավտոմոբիլային տրանսպորտ title_eng avtomobilayin transport convertot_1 Avtomobilayin transport convertot_2 Avtomobilayin transport convertot_3 Avtomobilayin transport convertot_4 Avtomobilayin transport convertot_5 Avtomobilayin transport convertot_6 Avtomobilayin transport convertot_7 Avtomobilayin transport convertot_8 Avtomobilayin transport convertot_9 Avtomobilayin transport convertot_10 Avtomobilayin transport convertot_11 Avtomobilayin transport convertot_13 Avtomobilajin transport convertot_14 Avtwmwbilayin transpwrt convertot_15 Avtomobilayin transport convertot_16 Avtomobilayin transport convertot_17 Avtomobilayin transport convertot_18 Avtomobilayin transport

  Կուրսային | Աշխարհագրություն

  Սեռական գեղձերի ներզատական գործունեությունը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Սեռական գեղձերի ներզատական գործունեությունը title_eng Serakan gexceri nerzatakan gorcuneutyun convertot_1 Serakan gexceri nerzatakan [email protected] convertot_2 Serakan gexdzeri nerzatakan [email protected] convertot_3 Serakan gexceri nerzatakan [email protected] convertot_4 Serakan gexceri nerzatakan [email protected] convertot_5 Serakan gexceri nerzatakan [email protected] convertot_6 Serakan gexceri nerzatakan gorcuneutyuny convertot_7 Serakan gexceri nerzatakan [email protected] convertot_8 Serakan geghceri nerzatakan [email protected] convertot_9 Serakan gexceri nerzatakan [email protected] convertot_10 Serakan geghzeri nerzatakan gortsuneutyuny convertot_11 Serakan gexceri nerzatakan [email protected] convertot_13 Serakan gexceri nerzatakan [email protected] convertot_14 Serakan gexceri nerzatakan [email protected] convertot_15 Serakan gexceri nerzatakan [email protected] convertot_16 Serakan gexceri nerzatakan [email protected] convertot_17 Serakan gexceri nerzatakan [email protected] convertot_18 Serakan gexceri nerzatakan [email protected]

  Կուրսային | Աշխարհագրություն

  Գլուտամատային ռեցեպտորների դերը էպիլեպտոգենեզում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Гранстрем О.К. // Изучение АМРА глутаматных рецепторов мозга крыс на модели эпилепсии , вызванной имплантацией кобальта. 1999г.
  2. П. В. Мельничука, И. М. Сеченова // Болезни нервной системы .1982г.
  3. Micheal J Neal // Medical Pharmacology at a Glance. 2001
  4. Нейрохимия, 2001, том 18.№1, О.К. Ганстрем, С.А. Дамбинова. Институт мозга человека РАН, Санкт-Петербург
  5. Громова Л.Г.,Гранстрем О. М. Изыкеноба Г. А., Дамбинова С. А.
  // Нейрохимия. 1997.
  6. Odinak M. M., Dyskin D. E., Toropov I. A. et al // J. Neural. Psychiatry. 1996
  7. Dambinova S. A.,Immunsorbent for diagnosis of nervous and mental diseases and its practical applications. Japanese patent № 508000/94 from 06.11.93. USA patent №08/244.706 from 06.11.93.
  8. Michaelis E. K. // Reur. Not. Meg. 1996 /. || issue P. 3-11
  9. Johnston M.V. // Eppilepsia. 1996. V. 37. P.

  description_2


  1. Ուղեղի գլուտամատային ռեցեպտորների ընտանիքը
  2. Գլուտամատային ռեցեպտորների մոլեկուլյար կազմությունը
  3. Ուղեղի հյուսվածքում գլուտամատային ռեցեպտորների
  4. տեղադրություն և դերը
  5. Գլուտամատային ռեցեպտորների մասնակցությունը
  6. էպիլեպտոգենեզին
  7. Էպիլեպսիայի էքսպերիմենտալ մոդելները կենդանիների մոտ
  8. GluRs գեների էքսպրեսիայի փոփոխությունները
  9. էպիլեպսիայի դեպքում
  10. Franջais
  11. Espaրol  title_arm Գլուտամատային ռեցեպտորների դերը էպիլեպտոգենեզում title_eng glutamatayin receptorneri [email protected] epileptogenezum convertot_1 Glutamatayin receptorneri [email protected] epileptogenezum convertot_2 Glutamatayin receptorneri [email protected] epileptogenezum convertot_3 Glutamatayin receptorneri [email protected] epileptogenezum convertot_4 Glutamatayin receptorneri [email protected] epileptogenezum convertot_5 Glutamatayin receptorneri [email protected] epileptogenezum convertot_6 Glutamatayin receptorneri dery epileptogenezum convertot_7 Glutamatayin receptorneri [email protected] epileptogenezum convertot_8 Glutamatayin receptorneri [email protected] epileptogenezum convertot_9 Glutamatayin receptorneri [email protected] epileptogenezum convertot_10 Glutamatayin receptorneri dery epileptogenezum convertot_11 Glutamatayin receptorneri [email protected] epileptogenezum convertot_13 Glutamatajin receptorneri [email protected] epileptogenezum convertot_14 Glutamatayin receptwrneri [email protected] epileptwgenezum convertot_15 Glutamatayin receptorneri [email protected] epileptogenezum convertot_16 Glytamatayin receptorneri [email protected] epileptogenezym convertot_17 Glutamatayin receptorneri [email protected] epileptogenezum convertot_18 Glutamatayin receptorneri [email protected] epileptogenezum

  Կուրսային | Աշխարհագրություն

  Կինեզոթերապիայի մեթոդիկան ազդրի և սրունքի կոտրվածքների ժամանակ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. «Մերսումների տեսական հիմունքները», Ե., 1985
  2. «Կոտրվածքների վերականգնման մեթոդները և ձևերը», Ե., 1978
  3. Башкиров В. Ф., ‏‏§Профилакика травм у спортсменов¦, М., 1987
  4. Башкиров В. Ф., §реабилитации спортсменов после травм опорно-двигательного аппарата¦, М., 1986
  5. Добравольская, §Учебник инструктора ЛФК¦, М., 1984


  description_2


  Ներածություն
  1. Էթիոլոգիան և պաթոգենեզը
  2. Բուժման մեթոդները
  3. Կինեզոթերապիայի մեթոդները
  4. Վարժությունների համալիր
  Եզրակացություն
  Օգտագործված գրականություն


  title_arm Կինեզոթերապիայի մեթոդիկան ազդրի և սրունքի կոտրվածքների ժամանակ title_eng kinezoterapiayi metodikan azdri ev srunqi kotrvacqi jamanak convertot_1 Kinezoterapiayi metodikan azdri EV srunqi kotrvacqneri jamanak convertot_2 Kinezoterapiayi metodikan azdri EV srunqi kotrvacqneri jamanak convertot_3 Kinezoterapiayi metodikan azdri EV srunqi kotrvacqneri jamanak convertot_4 Kinezoterapiayi metodikan azdri EV srunqi kotrvacqneri jamanak convertot_5 Kinezoterapiayi metodikan azdri EV srunqi kotrvacqneri jamanak convertot_6 Kinezoterapiayi metodikan azdri EV srunqi kotrvacqneri jamanak convertot_7 Kinezoterapiayi metodikan azdri EV srunqi kotrvacqneri jamanak convertot_8 Kinezoterapiayi metodikan azdri EV srunqi kotrvacqneri jamanak convertot_9 Kinezoterapiayi metodikan azdri EV srunqi kotrvacqneri ghamanak convertot_10 Kinezoterapiayi metodikan azdri EV srunqi kotrvatsqneri ghamanak convertot_11 Kinezoterapiayi metodikan azdri EV srunqi kotrvacqneri jamanak convertot_13 Kinezoterapiaji metodikan azdri EV srunqi kotrvacqneri jamanak convertot_14 Kinezwterapiayi metwdikan azdri EV srunqi kwtrvacqneri jamanak convertot_15 Kinezoterapiayi metodikan azdri EV srunqi kotrvacqneri jamanak convertot_16 Kinezoterapiayi metodikan azdri EV srynqi kotrvacqneri jamanak convertot_17 Kinezoterapiayi metodikan azdri EV srunki kotrvackneri jamanak convertot_18 Kinezoterapiayi metodikan azdri YEV srunqi kotrvacqneri jamanak

  Կուրսային | Աշխարհագրություն

  Կինեզոթերապիայի մեթոդիկան միոկարդիտի ժամանակ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. «Մերսումների տեսական հիմունքները», Ե., 1985
  2. «Սիրտ-անոթային համակարգի հիվանդությունների բուժումը և կանխարգելումը», Ե., 1982
  3. Добравольская, §Учебник инструктора ЛФК¦, М., 1984
  4. Черкина, ‏§Болезни сердца и методы их личения¦, М., 1979


  description_2


  Ներածություն
  1. Էթիոլոգիան և պաթոգենեզը
  2. Բուժման մեթոդները
  3. Կինեզոթերապիայի մեթոդները
  4. Վարժությունների համալիր
  Եզրակացություն  title_arm Կինեզոթերապիայի մեթոդիկան միոկարդիտի ժամանակ title_eng kinezoterapiayi metodikan miokarditi jamanak convertot_1 Kinezoterapiayi metodikan miokarditi jamanak convertot_2 Kinezoterapiayi metodikan miokarditi jamanak convertot_3 Kinezoterapiayi metodikan miokarditi jamanak convertot_4 Kinezoterapiayi metodikan miokarditi jamanak convertot_5 Kinezoterapiayi metodikan miokarditi jamanak convertot_6 Kinezoterapiayi metodikan miokarditi jamanak convertot_7 Kinezoterapiayi metodikan miokarditi jamanak convertot_8 Kinezoterapiayi metodikan miokarditi jamanak convertot_9 Kinezoterapiayi metodikan miokarditi ghamanak convertot_10 Kinezoterapiayi metodikan miokarditi ghamanak convertot_11 Kinezoterapiayi metodikan miokarditi jamanak convertot_13 Kinezoterapiaji metodikan miokarditi jamanak convertot_14 Kinezwterapiayi metwdikan miwkarditi jamanak convertot_15 Kinezoterapiayi metodikan miokarditi jamanak convertot_16 Kinezoterapiayi metodikan miokarditi jamanak convertot_17 Kinezoterapiayi metodikan miokarditi jamanak convertot_18 Kinezoterapiayi metodikan miokarditi jamanak

  Կուրսային | Աշխարհագրություն

  Խոսքի խանգարումներ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Л. С. Волкова. “Логопедия”М. 1989г.
  2. Ф. А. Сомсохов. “Наследственный фактор в потологии речи”М. 1978г.
  3. Բ. Թ. Ասկարյան «Խոսքի խանգարումները մանկական տարիքում»Երևան,1976թ.
  4. Ռ. Ն. Ազարյան, Վ. Գ. Խալաթյան «Հատուկ մանկավարժության բառարան».Երևան, 2001թ.  description_2  Ներածություն
  1. Ռինոլալիա
  2. Դիսլալիա
  3. Բանավոր խոսքի խանգարումներ
  4. Գրավոր խոսքի խանգարումներ  title_arm Խոսքի խանգարումներ title_eng xosqi xangarumner convertot_1 Xosqi xangarumner convertot_2 Xosqi xangarumner convertot_3 Xosqi xangarumner convertot_4 Xosqi xangarumner convertot_5 Xosqi xangarumner convertot_6 Xosqi xangarumner convertot_7 KHosqi khangarumner convertot_8 Xosqi xangarumner convertot_9 Xosqi xangarumner convertot_10 khosqi khangarumner convertot_11 Xosqi xangarumner convertot_13 Xosqi xangarumner convertot_14 Xwsqi xangarumner convertot_15 Xosqi xangarumner convertot_16 Xosqi xangarymner convertot_17 Xoski xangarumner convertot_18 Xosqi xangarumner

  Կուրսային | Աշխարհագրություն

  Մաշկ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Մաշկ title_eng mashk convertot_1 Mashk convertot_2 Mashk convertot_3 Mashk convertot_4 Mazk convertot_5 Mashk convertot_6 Mashk convertot_7 Mashk convertot_8 Mashk convertot_9 Mashk convertot_10 Mask convertot_11 Mashk convertot_13 Mashk convertot_14 Mashk convertot_15 Mashk convertot_16 Mashk convertot_17 Mashk convertot_18 Mashk

  Կուրսային | Աշխարհագրություն

  Ավշային համակարգ.սանիտարական վերահսկողություն

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. ՀՀ օրենքը բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման մասին
  2. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии переработки продуктов животноводства (Х.С.Горегляд, В.А.Макаров, И.Е.Чеботарев и др., под редакцией Х.С.Горегляда, 2-ое издание, переработанное и дополненное,М., Колос,1981 г.).
  3. Ветеринарно-санитарный осмотр продуктов убоя животных. Ветеринарные методические указания. (ВМУ). М., 2 000
  4. Правила ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов (под редакцией И.А.Рыбина) М., ВО Агропромиздат, 1988г.
  5. Производственно-ветеринарный контроль в мясной промышленности(Д.М.Тетерник; Ф.П.Лаптев, М.Б.Коган.) М., Пищепромиздат 1956 г.
  description_2


  1. Ավշային համակարգի նշանակությունը կենդանի օրգանիզմների համար
  2. Սանիտարական վերահսկողությունը և փորձաքննությունը Հայաստանի Հանրապետությունում  title_arm Ավշային համակարգ.սանիտարական վերահսկողություն title_eng avshain hamakarg, sanitarakan verahskoxutyun convertot_1 Avshayin hamakarg.sanitarakan verahskoxutyun convertot_2 Avshayin hamakarg.sanitarakan verahskoxutyun convertot_3 Avshayin hamakarg.sanitarakan verahskoxutyun convertot_4 Avzayin hamakarg.sanitarakan verahskoxutyun convertot_5 Avshayin hamakarg.sanitarakan verahskoxutyun convertot_6 Avshayin hamakarg.sanitarakan verahskoxutyun convertot_7 Avshayin hamakarg.sanitarakan verahskoxutyun convertot_8 Avshayin hamakarg.sanitarakan verahskoghutyun convertot_9 Avshayin hamakarg.sanitarakan verahskoxutyun convertot_10 Avsayin hamakarg.sanitarakan verahskoghutyun convertot_11 Avshayin hamakarg.sanitarakan verahskoxutyun convertot_13 Avshajin hamakarg.sanitarakan verahskoxutjun convertot_14 Avshayin hamakarg.sanitarakan verahskwxutyun convertot_15 Avshayin hamakarg.sanitarakan verahskoxutyun convertot_16 Avshayin hamakarg.sanitarakan verahskoxytyyn convertot_17 Avshayin hamakarg.sanitarakan verahskoxutyun convertot_18 Avshayin hamakarg.sanitarakan verahskoxutyun

  Կուրսային | Աշխարհագրություն

  Ստենոկարդիա

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. «Մերսումների տեսական հիմունքները», Ե., 1985
  2. «Սիրտ-անոթային համակարգի հիվանդությունների բուժումը և կանխարգելումը», Ե., 1982
  3. Добравольская,’Учебник инструктора ЛФК’’, М., 1984
  4. Черкина, ‏’’Болезни сердца и методы их личения’’, М., 1979
  description_2


  Ներածություն
  1. Ստենոկարդիայի էթիոլոգիան, պաթոգենեզը և բուժումը
  2. Կինեզիոթերապիայի մեթոդիկան ստենոկարդիայի ժամանակ
  Եզրակացություն  title_arm Ստենոկարդիա title_eng stenokardia convertot_1 Stenokardia convertot_2 Stenokardia convertot_3 Stenokardia convertot_4 Stenokardia convertot_5 Stenokardia convertot_6 Stenokardia convertot_7 Stenokardia convertot_8 Stenokardia convertot_9 Stenokardia convertot_10 Stenokardia convertot_11 Stenokardia convertot_13 Stenokardia convertot_14 Stenwkardia convertot_15 Stenokardia convertot_16 Stenokardia convertot_17 Stenokardia convertot_18 Stenokardia

  Կուրսային | Աշխարհագրություն

  Ինսուլտ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1


  1. «Մերսումների տեսական հիմունքները», Ե., 1985
  2. «Սիրտ-անոթային համակարգի հիվանդությունների բուժումը և կանխարգելումը», Ե., 1982
  3. Добравольская, §Учебник инструктора ЛФК¦, М., 1984
  4. Черкина, ‏§Болезни сердца и методы их личения¦, М., 1979

  description_2


  Ներածություն
  1. Ինսուլտի էթիոլոգիան և պաթոգենեզը
  2. Բուժման մեթոդները
  Եզրակացություն  title_arm Ինսուլտ title_eng insult convertot_1 Insult convertot_2 Insult convertot_3 Insult convertot_4 Insult convertot_5 Insult convertot_6 Insult convertot_7 Insult convertot_8 Insult convertot_9 Insult convertot_10 Insult convertot_11 Insult convertot_13 Insult convertot_14 Insult convertot_15 Insult convertot_16 Insylt convertot_17 Insult convertot_18 Insult

   

  Եթե չեք գտել նյութը դուք կարող եք պատվիրել այն Արագ, հարմար, հուսալի, մատչելի