Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Որոնման արդյունք (Հոդված - գտնվել է 10 նյութ)


  Հոդված | Իրավաբանություն

  ԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՄԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2

  Գրականություն

   1. ՀՀ քրեական օրենսգիրք
  2. ՙՀանրային ծառայության մասին՚ ՀՀ օրենք
  3. Ծաղիկյան Ս., Սարգսյան Գ., Կոռուպցիայի հակազդման քաղաքականությունը, Երևան, 2010
  4. ՀՀ Գլխավոր Դատախազություն. Կոռուպցիոն հանցա•ործությունների բացահայտման և քննության առանձնահատկությունները, ՙՕրենսդրական բարեփոխումների նշանակությունը կոռուպցիայի դեմ պայքարում՚, Գ.Դանիելյան,Երևան 2009թ.
  5. ՄԱԿ-ի ՙԿոռուպցիայի դեմ՚ կոնվենցիա
  6. Մ.Հ.Մուրադյան, Պետությունը և կոռուպցիան, սոցիալական հիմնախնդրի միջազգային և ներպետական իրավական լուծումները, ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2012թ. 
  7. ՙՀՀ քրեական իրավունք. հատուկ մաս՚ ԵՊՀ հրատարակչություն Երևան 2012թ.,

  title_arm ԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՄԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ title_eng convertot_1 KORUPCION HANCAGORCUTYUNNERI ORENSDRAKAN BAREPOXMAN HARCI SHURJ convertot_2 KORUPCION HANCAGORCUTYUNNERI ORENSDRAKAN BAREPOXMAN HARCI SHURJ convertot_3 KORUPCION HANCAGORCUTYUNNERI ORENSDRAKAN BAREPOXMAN HARCI SHURJ convertot_4 KORUPCION HANCAGORCUTYUNNERI ORENSDRAKAN BAREPOXMAN HARCI ZURJ convertot_5 KORUPCION HANCAGORCUTYUNNERI ORENSDRAKAN BAREPOXMAN HARCI SHURJ convertot_6 KORUPCION HANCAGORCUTYUNNERI ORENSDRAKAN BAREPOXMAN HARCI SHURJ convertot_7 KORUPCION HANCAGORCUTYUNNERI ORENSDRAKAN BAREPOKHMAN HARCI SHURJ convertot_8 KORUPCION HANCAGORCUTYUNNERI ORENSDRAKAN BAREPOXMAN HARCI SHURJ convertot_9 KORUPCION HANCAGORCUTYUNNERI ORENSDRAKAN BAREPOXMAN HARCI SHURJ convertot_10 KORUPCION HANCAGORTSUTYUNNERI ORENSDRAKAN BAREPOkhMAN HARCI SURJ convertot_11 KORUPCION HANCAGORCUTYUNNERI ORENSDRAKAN BAREPOXMAN HARCI SHURJ convertot_13 KORUPCION HANCAGORCUTJUNNERI ORENSDRAKAN BAREPOXMAN HARCI SHURJ convertot_14 KWRUPCIWN HANCAGWRCUTYUNNERI ORENSDRAKAN BAREPWXMAN HARCI SHURJ convertot_15 KORUPCION HANCAGORCUTYUNNERI ORENSDRAKAN BAREPOXMAN HARCI SHURGH convertot_16 KORYPCION HANCAGORCYTYYNNERI ORENSDRAKAN BAREPOXMAN HARCI SHYRJ convertot_17 KORUPCION HANCAGORCUTYUNNERI ORENSDRAKAN BAREPOXMAN HARCI SHURJ convertot_18 KORUPCION HANCAGORCUTYUNNERI ORENSDRAKAN BAREPOXMAN HARCI SHURJ

  Հոդված | Իրավաբանություն

  Տուգանք պատժատեսակ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2

  Բովանդակություն

  1.Տուգանք պատժատեսակ

  title_arm Տուգանք պատժատեսակ title_eng convertot_1 Tuganq patjatesak convertot_2 Tuganq patjatesak convertot_3 Tuganq patjatesak convertot_4 Tuganq patjatesak convertot_5 Tuganq patjatesak convertot_6 Tuganq patjatesak convertot_7 Tuganq patjatesak convertot_8 Tuganq patjatesak convertot_9 Tuganq patghatesak convertot_10 Tuganq patghatesak convertot_11 Tuganq patjatesak convertot_13 Tuganq patjatesak convertot_14 Tuganq patjatesak convertot_15 Tuganq patjatesak convertot_16 Tyganq patjatesak convertot_17 Tugank patjatesak convertot_18 Tuganq patjatesak

  Հոդված | Իրավաբանություն

  Законность и критерии квалификации интернационализации ВКНХ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2

  Բովանդակություն

  Раздел 1 Законность и критерии квалификации интернационализации ВКНХ

  1.Законность интернационализации ВКНХ

  2 Проблемы других невооруженных конфликтов

  3 Присутствие иностранных агентов в рядах воюющих сторон.

  4.Материальная финансовая и людская поддержка стороны ВКНХ

  Раздел 2. Особенности интернационализации некоторых внутренних конфликтов

  1.Сравнительный анализ интернационализации конфликтов в НК и Косово

   2.Особенности интернационализации Сирийского конфликта

  Раздел 3. Правовые проблемы интернационализации ВКНХ

  1 Проблема терроризма

  2 Коллизия принципов “самоопределения нации” и ”территориальной целостности” как одна из важнейших проблем интернационализации ВКНХ

  title_arm Законность и критерии квалификации интернационализации ВКНХ title_eng convertot_1 Законность и критерии квалификации интернационализации ВКНХ convertot_2 Законность и критерии квалификации интернационализации ВКНХ convertot_3 Законность и критерии квалификации интернационализации ВКНХ convertot_4 Законность и критерии квалификации интернационализации ВКНХ convertot_5 Законность и критерии квалификации интернационализации ВКНХ convertot_6 Законность и критерии квалификации интернационализации ВКНХ convertot_7 Законность и критерии квалификации интернационализации ВКНХ convertot_8 Законность и критерии квалификации интернационализации ВКНХ convertot_9 Законность и критерии квалификации интернационализации ВКНХ convertot_10 Законность и критерии квалификации интернационализации ВКНХ convertot_11 Законность и критерии квалификации интернационализации ВКНХ convertot_13 Законность и критерии квалификации интернационализации ВКНХ convertot_14 Законность и критерии квалификации интернационализации ВКНХ convertot_15 Законность и критерии квалификации интернационализации ВКНХ convertot_16 Законность и критерии квалификации интернационализации ВКНХ convertot_17 Законность и критерии квалификации интернационализации ВКНХ convertot_18 Законность и критерии квалификации интернационализации ВКНХ

  Հոդված | Իրավաբանություն

  Տնային կալանքը որպես այլընտրանքային խափանման միջոց

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1.Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն: Ընդհանուր մաս.(4-րդ հրատարակություն, լրացումներով և փոփոխություններով)/Ս. Դիլբանդյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Ղազինյան և այլք. – Երևանի պետ. համալս. – Եր.:Երևանի համալս. հրատ. 2006
  2.Ткачёва Н. В. Меры пресечения, не связанные с заключением под стражу, в уголовном процессе России- Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2004
  3.Мельников В. Ю. Обеспечение и защита прав человека при применении мер процессуального принуждения в досудебном производстве Российской Федерации: ДИСС.: Москва 2014
  4. Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. Т.М. 1968
   

  description_2

  Հոդվածում ներկայացվում են տնային կալանքի հասկացությունը, արտասահմանյան երկրներում կիրառման պրակտիկան: Կատարված է ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծում նախատեսված տնային կալանք սահմանող իրավական նորմերի վերլուծություն:

  title_arm Տնային կալանքը որպես այլընտրանքային խափանման միջոց title_eng convertot_1 Tnayin kalanq@ orpes ayl@ntranqayin xapanman mijoc convertot_2 Tnayin kalanq@ orpes ayl@ntranqayin xapanman mijoc convertot_3 Tnayin kalanq@ orpes ayl@ntranqayin xapanman mijoc convertot_4 Tnayin kalanq@ orpes ayl@ntranqayin xapanman mijoc convertot_5 Tnayin kalanq@ orpes ayl@ntranqayin xapanman mijoc convertot_6 Tnayin kalanqy orpes aylyntranqayin xapanman mijoc convertot_7 Tnayin kalanq@ orpes ayl@ntranqayin khapanman mijoc convertot_8 Tnayin kalanq@ orpes ayl@ntranqayin xapanman mijoc convertot_9 Tnayin kalanq@ orpes ayl@ntranqayin xapanman mijoc convertot_10 Tnayin kalanqy orpes aylyntranqayin khapanman mijoc convertot_11 Tnayin kalanq@ orpes ayl@ntranqayin xapanman mijoc convertot_13 Tnajin kalanq@ orpes ajl@ntranqajin xapanman mijoc convertot_14 Tnayin kalanq@ wrpes ayl@ntranqayin xapanman mijwc convertot_15 Tnayin kalanq@ orpes ayl@ntranqayin xapanman mighoc convertot_16 Tnayin kalanq@ orpes ayl@ntranqayin xapanman mijoc convertot_17 Tnayin kalank@ orpes ayl@ntrankayin xapanman mijoc convertot_18 Tnayin kalanq@ orpes ayl@ntranqayin xapanman mijoc

  Հոդված | Հոգեբանություն

  ԿՈԳՆԻՏԻՎ ԵՎ ՀՈՒԶԱԿԱՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԻ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄԸ ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԴԱՍԱԳՐՔԵՐԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄԱՆ ՎՐ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 1. Зотова К. А., Влияание позиции педагога на эмоциональное благополучие младших<br>школьников, М., МГППУ, 2006, 320 с.<br>2. Гамезо М. В., Петрова Е. А., Орлова Л. М., Возрастная педагогическая психология.<br>Педагогическое общество России, 2003 г., 512 с., ст. 95–132.<br>3. Индивидуальные варианты развития младших школьников, Под. ред. Л. В. Занкова, М. В.<br>Зверевой, М., 1973 г.<br>4. Е. И. Игнатьев, И.С. Лукин, М. Г. Громов, Психология Пособие для педаг. училищ. М.,<br>Просвещение, 1965 г.<br>5. Реан А. А., Психология человека от рождения до смерти, М., Олма–Пресс, 2002 г., с. 257–260.<br>6. Христоматия по возрастной психологии Под ред. Фельдштейна Д. И., Издание 2–е, 1996 г.,<br>с. 228, 304. description_2 title_arm ԿՈԳՆԻՏԻՎ ԵՎ ՀՈՒԶԱԿԱՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԻ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄԸ ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԴԱՍԱԳՐՔԵՐԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄԱՆ ՎՐ title_eng convertot_1 KOGNITIV EV HUZAKAN BAXADRICHNERI HARABERAKCUTYAN USUMNASIRUM@ KRTSER DPROCAKANNERI DASAGRQERI BOVANDAKUTYAN VERLUCUTYAN HIMAN VR convertot_2 KOGNITIV EV HUZAKAN BAXADRICHNERI HARABERAKCUTYAN USUMNASIRUM@ KRTSER DPROCAKANNERI DASAGRQERI BOVANDAKUTYAN VERLUCUTYAN HIMAN VR convertot_3 KOGNITIV EV HUZAKAN BAXADRICHNERI HARABERAKCUTYAN USUMNASIRUM@ KRTSER DPROCAKANNERI DASAGRQERI BOVANDAKUTYAN VERLUCUTYAN HIMAN VR convertot_4 KOGNITIV EV HUZAKAN BAXADRICHNERI HARABERAKCUTYAN USUMNASIRUM@ KRTSER DPROCAKANNERI DASAGRQERI BOVANDAKUTYAN VERLUCUTYAN HIMAN VR convertot_5 KOGNITIV EV HUZAKAN BAXADRI4NERI HARABERAKCUTYAN USUMNASIRUM@ KRTSER DPROCAKANNERI DASAGRQERI BOVANDAKUTYAN VERLUCUTYAN HIMAN VR convertot_6 KOGNITIV EV HUZAKAN BAXADRICHNERI HARABERAKCUTYAN USUMNASIRUMY KRTSER DPROCAKANNERI DASAGRQERI BOVANDAKUTYAN VERLUCUTYAN HIMAN VR convertot_7 KOGNITIV EV HUZAKAN BAXADRICHNERI HARABERAKCUTYAN USUMNASIRUM@ KRTSER DPROCAKANNERI DASAGRQERI BOVANDAKUTYAN VERLUCUTYAN HIMAN VR convertot_8 KOGNITIV EV HUZAKAN BAGHADRICHNERI HARABERAKCUTYAN USUMNASIRUM@ KRTSER DPROCAKANNERI DASAGRQERI BOVANDAKUTYAN VERLUCUTYAN HIMAN VR convertot_9 KOGNITIV EV HUZAKAN BAXADRICHNERI HARABERAKCUTYAN USUMNASIRUM@ KRTSER DPROCAKANNERI DASAGRQERI BOVANDAKUTYAN VERLUCUTYAN HIMAN VR convertot_10 KOGNITIV EV HUZAKAN BAGHADRI4NERI HARABERAKCUTYAN USUMNASIRUMY KRTSER DPROCAKANNERI DASAGRQERI BOVANDAKUTYAN VERLUTSUTYAN HIMAN VR convertot_11 KOGNITIV EV HUZAKAN BAXADRICHNERI HARABERAKCUTYAN USUMNASIRUM@ KRTSER DPROCAKANNERI DASAGRQERI BOVANDAKUTYAN VERLUCUTYAN HIMAN VR convertot_13 KOGNITIV EV HUZAKAN BAXADRICHNERI HARABERAKCUTJAN USUMNASIRUM@ KRTSER DPROCAKANNERI DASAGRQERI BOVANDAKUTJAN VERLUCUTJAN HIMAN VR convertot_14 KWGNITIV EV HUZAKAN BAXADRICHNERI HARABERAKCUTYAN USUMNASIRUM@ KRTSER DPRWCAKANNERI DASAGRQERI BWVANDAKUTYAN VERLUCUTYAN HIMAN VR convertot_15 KOGNITIV EV HUZAKAN BAXADRICHNERI HARABERAKCUTYAN USUMNASIRUM@ KRTSER DPROCAKANNERI DASAGRQERI BOVANDAKUTYAN VERLUCUTYAN HIMAN VR convertot_16 KOGNITIV EV HYZAKAN BAXADRICHNERI HARABERAKCYTYAN YSYMNASIRYM@ KRTSER DPROCAKANNERI DASAGRQERI BOVANDAKYTYAN VERLYCYTYAN HIMAN VR convertot_17 KOGNITIV EV HUZAKAN BAXADRICHNERI HARABERAKCUTYAN USUMNASIRUM@ KRTSER DPROCAKANNERI DASAGRKERI BOVANDAKUTYAN VERLUCUTYAN HIMAN VR convertot_18 KOGNITIV EV HUZAKAN BAXADRICHNERI HARABERAKCUTYAN USUMNASIRUM@ KRTSER DPROCAKANNERI DASAGRQERI BOVANDAKUTYAN VERLUCUTYAN HIMAN VR

  Հոդված | Մանկավարժություն

  Գրաբարի խոնարհման համակարգի ուսուցումը ավագ դպրոցում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Գրաբարի խոնարհման համակարգի ուսուցումը ավագ դպրոցում title_eng convertot_1 Grabari xonarhman hamakargi usucum@ avag dprocum convertot_2 Grabari xonarhman hamakargi usucum@ avag dprocum convertot_3 Grabari xonarhman hamakargi usucum@ avag dprocum convertot_4 Grabari xonarhman hamakargi usucum@ avag dprocum convertot_5 Grabari xonarhman hamakargi usucum@ avag dprocum convertot_6 Grabari xonarhman hamakargi usucumy avag dprocum convertot_7 Grabari khonarhman hamakargi usucum@ avag dprocum convertot_8 Grabari xonarhman hamakargi usucum@ avag dprocum convertot_9 Grabari xonarhman hamakargi usucum@ avag dprocum convertot_10 Grabari khonarhman hamakargi usucumy avag dprocum convertot_11 Grabari xonarhman hamakargi usucum@ avag dprocum convertot_13 Grabari xonarhman hamakargi usucum@ avag dprocum convertot_14 Grabari xwnarhman hamakargi usucum@ avag dprwcum convertot_15 Grabari xonarhman hamakargi usucum@ avag dprocum convertot_16 Grabari xonarhman hamakargi ysycym@ avag dprocym convertot_17 Grabari xonarhman hamakargi usucum@ avag dprocum convertot_18 Grabari xonarhman hamakargi usucum@ avag dprocum

  Հոդված | Մշակույթ

  Ինչպես է մշակութային գլոբալիզացիան ազդում անհատի վրա

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Ինչպես է մշակութային գլոբալիզացիան ազդում անհատի վրա title_eng convertot_1 Inchpes e mshakutayin globalizacian azdum anhati vra convertot_2 Inchpes e mshakutayin globalizacian azdum anhati vra convertot_3 Inchpes e mshakutayin globalizacian azdum anhati vra convertot_4 Inchpes e mzakutayin globalizacian azdum anhati vra convertot_5 In4pes e mshakutayin globalizacian azdum anhati vra convertot_6 Inchpes e mshakutayin globalizacian azdum anhati vra convertot_7 Inchpes e mshakutayin globalizacian azdum anhati vra convertot_8 Inchpes e mshakutayin globalizacian azdum anhati vra convertot_9 Inchpes e mshakutayin globalizacian azdum anhati vra convertot_10 In4pes e msakutayin globalizacian azdum anhati vra convertot_11 Inchpes e mshakutayin globalizacian azdum anhati vra convertot_13 Inchpes e mshakutajin globalizacian azdum anhati vra convertot_14 Inchpes e mshakutayin glwbalizacian azdum anhati vra convertot_15 Inchpes e mshakutayin globalizacian azdum anhati vra convertot_16 Inchpes e mshakytayin globalizacian azdym anhati vra convertot_17 Inchpes e mshakutayin globalizacian azdum anhati vra convertot_18 Inchpes e mshakutayin globalizacian azdum anhati vra

  Հոդված | Տնտեսագիտություն

  ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԿՈՄԵՐՑԻԱՆ ՀԱՄԱՑԱՆՑՈՒՄ: ԿՈՄԵՐՑԻԱՆ ԲՋՋԱՅԻՆ ՀԵՌԱԽՈՍՆԵՐՈՒՄ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 &lt;br&gt;ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ&lt;br&gt;Մասնագիտական գրականություն&lt;br&gt;1. Պողոսյան Ա. Էլեկտրոնային կոմերցիա հեղինակային հրատարակչություն Երևան 2005&lt;br&gt;2. Балабанов И. Т. Электронная комерция Питер 2001&lt;br&gt;3.Kotler P., Keller K., Marketing, Management, New Jersey : Prentice-Hall, 2008&lt;br&gt;&lt;br&gt;ՀԱՄԱՑԱՆՑԱՅԻՆ ԿԱՅՔԵՐ&lt;br&gt;&lt;br&gt;1. http://www.unibw.de/wow5_3/&lt;br&gt;2. http://ebusiness.mit.edu/&lt;br&gt; description_2 title_arm ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԿՈՄԵՐՑԻԱՆ ՀԱՄԱՑԱՆՑՈՒՄ: ԿՈՄԵՐՑԻԱՆ ԲՋՋԱՅԻՆ ՀԵՌԱԽՈՍՆԵՐՈՒՄ title_eng convertot_1 ELEKTRONAYIN KOMERCIAN HAMACANCUM: KOMERCIAN BJJAYIN HERAXOSNERUM convertot_2 ELEKTRONAYIN KOMERCIAN HAMACANCUM: KOMERCIAN BJJAYIN HERAXOSNERUM convertot_3 ELEKTRONAYIN KOMERCIAN HAMACANCUM: KOMERCIAN BJJAYIN HERAXOSNERUM convertot_4 ELEKTRONAYIN KOMERCIAN HAMACANCUM: KOMERCIAN BJJAYIN HERAXOSNERUM convertot_5 ELEKTRONAYIN KOMERCIAN HAMACANCUM: KOMERCIAN BJJAYIN HERAXOSNERUM convertot_6 ELEKTRONAYIN KOMERCIAN HAMACANCUM: KOMERCIAN BJJAYIN HERAXOSNERUM convertot_7 ELEKTRONAYIN KOMERCIAN HAMACANCUM: KOMERCIAN BJJAYIN HERAKHOSNERUM convertot_8 ELEKTRONAYIN KOMERCIAN HAMACANCUM: KOMERCIAN BJJAYIN HERAXOSNERUM convertot_9 ELEKTRONAYIN KOMERCIAN HAMACANCUM: KOMERCIAN BJJAYIN HERAXOSNERUM convertot_10 ELEKTRONAYIN KOMERCIAN HAMACANCUM: KOMERCIAN BJJAYIN HERAkhOSNERUM convertot_11 ELEKTRONAYIN KOMERCIAN HAMACANCUM: KOMERCIAN BJJAYIN HERAXOSNERUM convertot_13 ELEKTRONAJIN KOMERCIAN HAMACANCUM: KOMERCIAN BJJAJIN HERAXOSNERUM convertot_14 ELEKTRWNAYIN KWMERCIAN HAMACANCUM: KWMERCIAN BJJAYIN HERAXWSNERUM convertot_15 ELEKTRONAYIN KOMERCIAN HAMACANCUM: KOMERCIAN BGHGHAYIN HERAXOSNERUM convertot_16 ELEKTRONAYIN KOMERCIAN HAMACANCYM: KOMERCIAN BJJAYIN HERAXOSNERYM convertot_17 ELEKTRONAYIN KOMERCIAN HAMACANCUM: KOMERCIAN BJJAYIN HERAXOSNERUM convertot_18 ELEKTRONAYIN KOMERCIAN HAMACANCUM: KOMERCIAN BJJAYIN HERAXOSNERUM

  Հոդված | Սպորտ

  aaaaaaa

  Իմանալ ավելին

   

  Եթե չեք գտել նյութը դուք կարող եք պատվիրել այն Արագ, հարմար, հուսալի, մատչելի