Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Որոնման արդյունք ( - Աշխարհագրություն գտնվել է 492 նյութ)


  Դիպլոմային | Աշխարհագրություն

  Արվեստի խնդիրները հայ ամսագրերում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Արվեստի խնդիրները հայ ամսագրերում title_eng arvesti [email protected] hay amsagrerum convertot_1 Arvesti [email protected] hay amsagrerum convertot_2 Arvesti [email protected] hay amsagrerum convertot_3 Arvesti [email protected] hay amsagrerum convertot_4 Arvesti [email protected] hay amsagrerum convertot_5 Arvesti [email protected] hay amsagrerum convertot_6 Arvesti xndirnery hay amsagrerum convertot_7 Arvesti [email protected] hay amsagrerum convertot_8 Arvesti [email protected] hay amsagrerum convertot_9 Arvesti [email protected] hay amsagrerum convertot_10 Arvesti khndirnery hay amsagrerum convertot_11 Arvesti [email protected] hay amsagrerum convertot_13 Arvesti [email protected] haj amsagrerum convertot_14 Arvesti [email protected] hay amsagrerum convertot_15 Arvesti [email protected] hay amsagrerum convertot_16 Arvesti [email protected] hay amsagrerym convertot_17 Arvesti [email protected] hay amsagrerum convertot_18 Arvesti [email protected] hay amsagrerum

  Դիպլոմային | Աշխարհագրություն

  Մամուլ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. «Ազգ», Երևան, 2005:
  2. «Ազգ», Երևան, 2006:
  3. «Ազգ», Երևան, 2007:
  4. «Առավոտ», Երևան, 2005:
  5. «Առավոտ», Երևան, 2006:
  6. «Առավոտ», Երևան, 2007:
  7. «Երկիր», Երևան, 2005:
  8. «Երկիր», Երևան, 2006:
  9. «Երկիր», Երևան, 2007:
  10. «Հայաստանի Հանրապետություն», Երևան, 2005:
  11. «Հայաստանի Հանրապետություն», Երևան, 2006:
  12. «Հայաստանի Հանրապետություն», Երևան , 2007:  description_2

  Ներածություն
  Գլուխ 1. Մարզային սոցիալ-տնտեսական կյանքը հանրապետական մամուլում
  1.1. Մարզային կյանքի արտացոլումը պարբերական մամուլում
  1.2. Աղետի գոտու հիմնախնդիրների արծարծումը մամուլում
  Գլուխ 2. Մարզային կրթամշակութային կյանքի լուսաբանումը հանրապետական մալուլում
  2.1. Կրթական խճանկար
  2.2. Մշակութային կյանքը մարզերում կամ մշակույթի փշրանքներ
  Գլուխ 3. Մարզային իրավական դաշտը և տեղական ինքնակառավարման մարմինների համակարգը
  3.1. Մարդու իրավունքները Հայաստանի մարզերում
  3.2. ՏԻՄ գործունեությունը մարզերում
  Գլուխ 4. Կյանքը սահմանին
  Եզրակացություն

  Գործնական աշխատանք


  title_arm Մամուլ title_eng MAMUL convertot_1 Mamul convertot_2 Mamul convertot_3 Mamul convertot_4 Mamul convertot_5 Mamul convertot_6 Mamul convertot_7 Mamul convertot_8 Mamul convertot_9 Mamul convertot_10 Mamul convertot_11 Mamul convertot_13 Mamul convertot_14 Mamul convertot_15 Mamul convertot_16 Mamyl convertot_17 Mamul convertot_18 Mamul

  Դիպլոմային | Աշխարհագրություն

  Լրատվությունը <<Հայոց աշխարհ>> թերթում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն,Եր., «Մխիթար Գոշ», 1997
  2. ՄԱԿ-ի ”Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիր”
  3. ՀՀ օրենքը “Զանգվածային Լրատվության Մասին, 2003.03.12
  4. Երևանի մամուլի ակումբ, Եվրոպայի ուղին դեպի տեղեկատվական հասարակություն,Երևան, 2000
  5. Հայաստանի ՏՀՏ գլխավոր ռազմավարության շրջանակներում ծրագրերի կարգավիճակի գնահատում, Երևան,2002
  6. Հ.Քոչարյան, “Տեղեկատվական համակարգի զարգացման հիմնախնդիրները ազգային անվտանգության համատեքստում”, «Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամ, Եր., 2003
  7. Մ.Խաչատրյան, «Դատական լրագրողի ուղեցույց»,Եր., 2003
  8. Շահերի պաշտպանությունը և քաղաքացիական հասարակությունը, Եր., 2005
  9. Арато А. Концепция гражданского общества: восхождение, упадок, восхождение и направление для дальнейших исследований.Полис. 1993 # 3
  10. В.В.Ворошилов, “Журналистика”, конспект лекций, Санкт-Петербург 2000
  11. История мировой журналистики, Ростов-на-Дону, 2002
  12. СМИ и современные медиа-технологии, Международная конфедерация журналистских союзов, Москва, 2000
  13. П.Монро, 21 Век. Информация и общество. Телевидение, телекоммуникации и переходный период, изд.Моск.университет,2000
  14. Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества, План действий,Женева,2003г.-Тунис,2005г.
  15. Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общеста, Декларация принципов, Женева,2003г.-Тунис,2005г.
  16. Т.Т.Тимофеев, ”Вызовы XXI века и дебаты об альтернативах”,-Полис, 1999,N6
  17. The globalization of world Politics (John Bayalis and Steve Smith), Oxford University Press,
  18. 1995 F.Siebert, T. Peterson, W. Schramn, ”Four Theories of the Press”, Urbana, 1956
  19. www. hayashkharh.am
  description_2


  Ներածություն
  1. Lրատվության դերն ու նշանակությունը և «Հայոց Աշխարհե-ը
  2. Լրատվությունը «Հայոց Աշխարհե օրաթերթում
  Եզրակացություն  title_arm Լրատվությունը <<Հայոց աշխարհ>> թերթում title_eng [email protected] hayoc ashxarh tertum diplom convertot_1 [email protected] <> tertum convertot_2 [email protected] <> tertum convertot_3 [email protected] <> tertum convertot_4 [email protected] <> tertum convertot_5 [email protected] <> tertum convertot_6 Lratvutyuny <> tertum convertot_7 [email protected] <> tertum convertot_8 [email protected] <> tertum convertot_9 [email protected] <> tertum convertot_10 Lratvutyuny <> tertum convertot_11 [email protected] <> tertum convertot_13 [email protected] <> tertum convertot_14 [email protected] <> tertum convertot_15 [email protected] <> tertum convertot_16 [email protected] <> tertym convertot_17 [email protected] <> tertum convertot_18 [email protected] <> tertum

  Դիպլոմային | Աշխարհագրություն

  երգիծական ժանրեր

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Ս.Բոդոսյան «Ակնարկներ հայ երգիծական գրականության պատմությանե Երևան,1991թ.:
  2. Ս.Երիցյան «Հեռուստահաղորդում. Մտահղացում մինչև եթերե Երևան 2007.։
  3. Երիցյան Ս.Ս. <<հեռուստատեսային մասնագիտություններ>>,Երևան 2007
  4. Էդ.Ջրբաշյան «Գրականության տեսությունե Երևան, 1972թ.:
  5. Էդ.Ջրբաշյան, Հ.Մախչանյան «Գրականագիտական բառարանե Երևան,1972թ.:
  6. Հ.Հարությունյան «Գեղարվեստական խոսքե Երևան, 1986թ.:
  7. Г.В.Кузнецов, В.Л. Цвик, А.Я. Юровский « Телевизионная журналистика, - Издательство Московского университета - «Высшая школаե, 2002.
  8. Тертычный А.А. – Жанры периодической печати – 2000 г.
  9. Кузнецов Г. Так работают журналисты ТВ. М., 2000.
  10. Борецкий Р., Кузнецов Г. Журналист ТВ: за кадром и в кадре, М. 1990.
  11. www.bravo.am/news/haykakan-radio/

  description_2


  Ներածություն
  Գլուխ 1 Գեղարվեստական ժանրեր
  1.1 Երգիծանքը որպես գեղարվեստական ժանր
  1.2 Երգիծական ժանրի տարատեսակները
  (պամֆլետ,ֆելիետոն,նմանակում,հեգնանք,անեկդոտ,խաղ,կատակ,
  երգիծական մեկնաբանություն)
  Գլուխ 2-րդ Երգիծանքի ժանրերը ԶԼՄ-ներում
  2.1 Երգիծանքը տպագիր խոսքում՝ մամուլում
  2.2 Երգիծանքը ռադիոյում
  2.3 Երգիծանքը հեռուստատեսությունում
  Եզրակացություններ  title_arm երգիծական ժանրեր title_eng Ergicakan janrer convertot_1 ergicakan janrer convertot_2 ergicakan janrer convertot_3 ergicakan janrer convertot_4 ergicakan janrer convertot_5 ergicakan janrer convertot_6 ergicakan janrer convertot_7 ergicakan janrer convertot_8 ergicakan janrer convertot_9 ergicakan ghanrer convertot_10 ergitsakan ghanrer convertot_11 ergicakan janrer convertot_13 ergicakan janrer convertot_14 ergicakan janrer convertot_15 ergicakan janrer convertot_16 ergicakan janrer convertot_17 ergicakan janrer convertot_18 ergicakan janrer

  Դիպլոմային | Աշխարհագրություն

  Արդի հայ մամուլում արծածվող հարցերը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Դավիթ Պետրոսյան, «Արդի հայ մամուլը և գրական զարգացումը»
  2. Գարեգին Հովսեփյան, «Մի էջ հայ արվեստի և մշակույթի պատմությունից», Հալեպ, 1930թ.
  3. Նյութեր և ուսումնասիրություններ հայ արվեստի և մշակույթի պատմության, Երուսաղեմ, Նյու Յորք, 1935 – 1944թ.
  4. Ամալյա Կարապետյան, «Հայ մշակույթի արժեքների «եղեռնը» Արևմտյան Հայաստանում», Երևան, 2004թ.
  5. Վարազդատ Հարությունյան «Ճարտարապետական հուշարձան-ների վերականգնումը», Երևան, 2003թ.
  6. Մուշեղ Միքայելյան, «Արվեստի լույսը», Երևան, 1990թ.


  description_2


  Ներածություն
  Մշակույթի մասին օրենքն ու նախագծերը
  Կինոյի և թատրոնի հարցերը արդի հայ մամուլում
  Գրադարանների և թանգարանների հարցերը արդի հայ մամուլում
  Ճարտարապետության հարցերը արդի հայ մամուլում
  Ազգային երաժշտության, պարարվեստի հարցերը արդի հայ մամուլում
  Կերպարվեստի հարցերը արդի հայ մամուլում
  Եզրակացություն
  Գործնական աշխատանքներ  title_arm Արդի հայ մամուլում արծածվող հարցերը title_eng ardi hay mamulum arcacvox [email protected] convertot_1 Ardi hay mamulum arcacvox [email protected] convertot_2 Ardi hay mamulum arcacvox [email protected] convertot_3 Ardi hay mamulum arcacvox [email protected] convertot_4 Ardi hay mamulum arcacvox [email protected] convertot_5 Ardi hay mamulum arcacvox [email protected] convertot_6 Ardi hay mamulum arcacvox harcery convertot_7 Ardi hay mamulum arcacvox [email protected] convertot_8 Ardi hay mamulum arcacvogh [email protected] convertot_9 Ardi hay mamulum arcacvox [email protected] convertot_10 Ardi hay mamulum artsatsvogh harcery convertot_11 Ardi hay mamulum arcacvox [email protected] convertot_13 Ardi haj mamulum arcacvox [email protected] convertot_14 Ardi hay mamulum arcacvwx [email protected] convertot_15 Ardi hay mamulum arcacvox [email protected] convertot_16 Ardi hay mamylym arcacvox [email protected] convertot_17 Ardi hay mamulum arcacvox [email protected] convertot_18 Ardi hay mamulum arcacvox [email protected]

  Դիպլոմային | Աշխարհագրություն

  Հանրային TV

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Цвик В.Л. Журналист с микрофоном. Учебное пособие. - М.: Изд-во МНЭПУ, 2000
  2. Рэндалл Д. Универсальный журналист, М. 2003
  3. Авраамов Д. Профессиональная этика журналиста. М., 1991
  4. Телевизионная журналистика: Учебник//Редколлегия: Г. В. Кузнецов, В.Л. Цвик, А. Я. Юровский. – М.: Изд-во МГУ, 1998.
  5. www.armtv.com
  6. www.agbnielsen.net
  7. www.arlis.am
  description_2


  Ներածություն
  1. Հեռուստատեսության ստեղծումը
  2. Հանրայինի դեմքերը. Եթերի անձնավորում (ըստ տարիքային ստենդի)
  3. Հանրայինը վարկանիշային մրցավազքում
  Եզրակացություն


  title_arm Հանրային TV title_eng Hanrayin TV convertot_1 Hanrayin TV convertot_2 Hanrayin TV convertot_3 Hanrayin TV convertot_4 Hanrayin TV convertot_5 Hanrayin TV convertot_6 Hanrayin TV convertot_7 Hanrayin TV convertot_8 Hanrayin TV convertot_9 Hanrayin TV convertot_10 Hanrayin TV convertot_11 Hanrayin TV convertot_13 Hanrajin TV convertot_14 Hanrayin TV convertot_15 Hanrayin TV convertot_16 Hanrayin TV convertot_17 Hanrayin TV convertot_18 Hanrayin TV

  Դիպլոմային | Աշխարհագրություն

  Հարցազրույցի հոգեբանական առանձնահատկությունները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. В.А. Ядов «Стратегия социологического исследованияե. Москва «Добросветե 1998г. стр.229
  2. В.Ф. Журавлев «Интервью в качественном социологическом исследованииե.Москва 1991г.
  3. Гречихин «Лекции по методике и технике социологических исследованийե
  4. Мещеркина Е., Семенова В. «Биографический метод в социологии: история, методология и практикаե. Москва: Институт социологии РАН, 1994г.
  5. Белановский С.А. «Методика и техника фокусированного интервью.ե Москва: Наука. 1993г
  description_2


  Ներածություն
  Գլուխ 1. Հարցազրույցի ժանրի պատմությունը
  1.1 Հարցազրույցի բնորոշումը
  1.2 Հարցազրույցը հեռուստաընկերություններում
  Գլուխ 2. Հարցազրույցի ժանրը կենտրոն հեռուստաընկերությունում
  2.1 Հարցազրույթի ժանրի դրսևորումը Կենտրոն հեռուստաընկերությունում
  2.2 Ուրվագիծ ծրագիրը Կենտրոն հեռուստաընկերությունում
  Եզրակացություն  title_arm Հարցազրույցի հոգեբանական առանձնահատկությունները title_eng Harcazruyci hogebanakan [email protected] convertot_1 Harcazruyci hogebanakan [email protected] convertot_2 Harcazruyci hogebanakan [email protected] convertot_3 Harcazruyci hogebanakan [email protected] convertot_4 Harcazruyci hogebanakan [email protected] convertot_5 Harcazruyci hogebanakan [email protected] convertot_6 Harcazruyci hogebanakan arancnahatkutyunnery convertot_7 Harcazruyci hogebanakan [email protected] convertot_8 Harcazruyci hogebanakan [email protected] convertot_9 Harcazruyci hogebanakan [email protected] convertot_10 Harcazruyci hogebanakan aranznahatkutyunnery convertot_11 Harcazruyci hogebanakan [email protected] convertot_13 Harcazrujci hogebanakan [email protected] convertot_14 Harcazruyci hwgebanakan [email protected] convertot_15 Harcazruyci hogebanakan [email protected] convertot_16 Harcazryyci hogebanakan [email protected] convertot_17 Harcazruyci hogebanakan [email protected] convertot_18 Harcazruyci hogebanakan [email protected]

  Դիպլոմային | Աշխարհագրություն

  Լրատվական ծրագրերի համեմատական վերլուծություն

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Цвик В.Л. Журналист с микрофоном. Учебное пособие. - М.: Изд-во МНЭПУ, 2000
  2. Рэндалл Д. Универсальный журналист, М. 2003
  3. Авраамов Д. Профессиональная этика журналиста. М., 1991
  4. Телевизионная журналистика: Учебник//Редколлегия: Г. В. Кузнецов, В.Л. Цвик, А. Я. Юровский. – М.: Изд-во МГУ, 1998.
  5. www.armtv.com
  6. www.agbnielsen.net
  7. www.arlis.am
  8. www.shanttv.com
  9. www.yerkirmedia.am
  10.www.armeniatv.com
  description_2


  Ներածություն
  Գլուխ 1. Հայաստանյան հեռուստաընկերությունների ընդհանուր բնութագիրը
  1.1 Հեռուստաընկերությունների ձևավորումը /Հ1, Նորք/
  1.2 1991-2008թթ. մասնավոր հեռուստաընկերությունների մրցակցությունը
  Գլուխ 2.
  2.1 Հայաստանյան հեռուստաընկերությունների լրատվական ծրագրերի ընդհանուր բնութագիրը
  2.2 Հայաստանյան հեռուսատընկերությունների լրատվական ծրագրերի համեմատական վերլուծությունը
  Եզրակացություն  title_arm Լրատվական ծրագրերի համեմատական վերլուծություն title_eng Lratvakan cragreri hamematakan verlucutyun convertot_1 Lratvakan cragreri hamematakan verlucutyun convertot_2 Lratvakan cragreri hamematakan verlucutyun convertot_3 Lratvakan cragreri hamematakan verlucutyun convertot_4 Lratvakan cragreri hamematakan verlucutyun convertot_5 Lratvakan cragreri hamematakan verlucutyun convertot_6 Lratvakan cragreri hamematakan verlucutyun convertot_7 Lratvakan cragreri hamematakan verlucutyun convertot_8 Lratvakan cragreri hamematakan verlucutyun convertot_9 Lratvakan cragreri hamematakan verlucutyun convertot_10 Lratvakan tsragreri hamematakan verlutsutyun convertot_11 Lratvakan cragreri hamematakan verlucutyun convertot_13 Lratvakan cragreri hamematakan verlucutjun convertot_14 Lratvakan cragreri hamematakan verlucutyun convertot_15 Lratvakan cragreri hamematakan verlucutyun convertot_16 Lratvakan cragreri hamematakan verlycytyyn convertot_17 Lratvakan cragreri hamematakan verlucutyun convertot_18 Lratvakan cragreri hamematakan verlucutyun

  Դիպլոմային | Աշխարհագրություն

  Բանավեճի կուլտուրան արդի հայ մամուլում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Բանավեճի կուլտուրան արդի հայ մամուլում title_eng Ardi hay mamul convertot_1 Banaveji kulturan ardi hay mamulum convertot_2 Banaveji kulturan ardi hay mamulum convertot_3 Banaveji kulturan ardi hay mamulum convertot_4 Banaveji kulturan ardi hay mamulum convertot_5 Banaveji kulturan ardi hay mamulum convertot_6 Banaveji kulturan ardi hay mamulum convertot_7 Banaveji kulturan ardi hay mamulum convertot_8 Banaveji kulturan ardi hay mamulum convertot_9 Banaveji kulturan ardi hay mamulum convertot_10 Banaveji kulturan ardi hay mamulum convertot_11 Banaveji kulturan ardi hay mamulum convertot_13 Banaveji kulturan ardi haj mamulum convertot_14 Banaveji kulturan ardi hay mamulum convertot_15 Banaveji kulturan ardi hay mamulum convertot_16 Banaveji kyltyran ardi hay mamylym convertot_17 Banaveji kulturan ardi hay mamulum convertot_18 Banaveji kulturan ardi hay mamulum

  Դիպլոմային | Աշխարհագրություն

  Գովազդի կառուցվածքը և գովազդային տեքստի առանձնահատկությունները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Понкратов Ф. Г., Серегина Т. К., “Комерческая деятельность”, М., 1987
  2. Серегина Т. К., Понкратов Ф. Г., Шахурин В.Г. “Рекламная детяельность”, М., 1990
  3. Кретов И.И. Маркетинг на предприятии: практическое пособие, М.: Финстатинформ. 1994.
  4. Хруцкий В.Е., Корнеева И.В., Автухова Е.Э.. Современный маркетинг, М.: Финансы и статистика, 1991.
  5. Голубков Е.П. Основы маркетинга. М., Финпресс, 1999.
  6. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования. СПб., Питер, 2000.
  7. Ф. Котлер “Основы маркетинга” М., Финпресс,1999

  description_2


  Ներածություն
  Գլուխ 1. Մարքեթինգային հետազոտությունների կառուցվածքը և տեղեկատվական համակարգը
  1.1 Տեղեկատվություն մարքեթինգային որոշումների համար
  1.2 Մարքեթինգային հետազոտության գործընթացն ու մասշտաբները
  1.3 Տեղեկատվության վերլուծությունը ու մարքեթինգային տեղեկատվական
  համակարգերը
  Գլքւխ 2. Գվազդների կառուցվածքը
  2.1 Բառապաշար և քերականական միջոցներ
  2.2 Հնչյունաբանական միջոցներ (Phonological devices) և մոդելավորում
  2.3 Գովազդի գործառույթները և նպատակները
  2.4 Գովազադային Վահանակ
  2.5 ԶԼՄ-ների որպես գովազդային Տեղեկատվության Հեռարձակման Միջոցներ
  2.6 Գովազդում Ներշնչման Միջոցով Ներգործման Եղանակները
  Գլուխ 3. Գովազդային տեքստի առանձնահատկությունները
  3.1 Արդյունավետ գովազդ ստեղծելու նախապայմանները
  3.2 Գովազդի մեջ հումորի զգացումը
  3.3 Գույների ազդեցությունը զովազդի մեջ
  3.4 Գովազդի դրական և բացասական կողմերը
  Եզրակացություն  title_arm Գովազդի կառուցվածքը և գովազդային տեքստի առանձնահատկությունները title_eng Govazdi [email protected] ev govazdayin teqsti [email protected] convertot_1 Govazdi [email protected] EV govazdayin teqsti [email protected] convertot_2 Govazdi [email protected] EV govazdayin teqsti [email protected] convertot_3 Govazdi [email protected] EV govazdayin teqsti [email protected] convertot_4 Govazdi [email protected] EV govazdayin teqsti [email protected] convertot_5 Govazdi [email protected] EV govazdayin teqsti [email protected] convertot_6 Govazdi karucvacqy EV govazdayin teqsti arancnahatkutyunnery convertot_7 Govazdi [email protected] EV govazdayin teqsti [email protected] convertot_8 Govazdi [email protected] EV govazdayin teqsti [email protected] convertot_9 Govazdi [email protected] EV govazdayin teqsti [email protected] convertot_10 Govazdi karucvatsqy EV govazdayin teqsti aranznahatkutyunnery convertot_11 Govazdi [email protected] EV govazdayin teqsti [email protected] convertot_13 Govazdi [email protected] EV govazdajin teqsti [email protected] convertot_14 Gwvazdi [email protected] EV gwvazdayin teqsti [email protected] convertot_15 Govazdi [email protected] EV govazdayin teqsti [email protected] convertot_16 Govazdi [email protected] EV govazdayin teqsti [email protected] convertot_17 Govazdi [email protected] EV govazdayin teksti [email protected] convertot_18 Govazdi [email protected] YEV govazdayin teqsti [email protected]

  Դիպլոմային | Աշխարհագրություն

  Ինտերնետային գովազդ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. А. Александров «Электронный двигатель торговлиեե - Busness Online, № 9, 2000,
  2. В. Бородина «Рекламная паузаե - Профиль № 3 от 31.01.2000
  3. Н.Т.Петрович, "Поговорим об информации", М.1973
  4. Д. Э. Розенталь, Н. Н. Кохтев, “Язык рекламных текстов”, М., 1981
  5. А. А. Дейлян, “Реклама”, М., 1993
  6. В. Н. Уперов, “Реклама-ее сущность, значение и функции”, С-П., 1994
  7. Белобродский А. А. “Организация интернет - торговли”. Материалы Межрегиональной научно – практической конференции “Электронный бизнес: опыт и перспективы”. Воронеж: Издательство Воронежского Государственного Университета. 2002 г
  8. Гарнаев А. Ю. “Excel, VBA, Internet в экономике и финансах”. Санкт Петербург: издательство BHV, 2002 г.
  9. Дэниел Эймор “Электронный бизнес: эволюция и/или революция”. Москва: Издательский дом “Вильямс”. 2001 г.
  description_2


  Ներածություն
  1. Ինտերնետային գովազդը Հայաստանում
  2. Ինտերնետային գովազդը Ֆրանսիայում
  3. Ինտերնետային գովազդը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում
  4. Ինտերնետային գովազդը Մերձբալթյան երկրներում
  5. Համեմատական վերլուծություն Ֆրանսիայի և Մերձբալթյան երկրների միջև
  6. Պահանջարկի հիմքով Ամերիկյան շուկայում ինտերնետային գովազդի դերակատարման ուսումնասիրություն ընդհանուր գովազդային քաղաքականության շրջանակներում
  7. Էլեկտրոնային գովազդի գործիքների ներկայացում նպատակային լսարանների համեմատական ուսումնասիրությունների հիմքով
  Եզրակացություն  title_arm Ինտերնետային գովազդ title_eng internet govazd convertot_1 Internetayin govazd convertot_2 Internetayin govazd convertot_3 Internetayin govazd convertot_4 Internetayin govazd convertot_5 Internetayin govazd convertot_6 Internetayin govazd convertot_7 Internetayin govazd convertot_8 Internetayin govazd convertot_9 Internetayin govazd convertot_10 Internetayin govazd convertot_11 Internetayin govazd convertot_13 Internetajin govazd convertot_14 Internetayin gwvazd convertot_15 Internetayin govazd convertot_16 Internetayin govazd convertot_17 Internetayin govazd convertot_18 Internetayin govazd

  Դիպլոմային | Աշխարհագրություն

  Տրանսպորտային խնդիրը և նրա մաթ-մոդելավորումը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Երյոմին Ի.Ի., Աստաֆեվ Ն.Ն «Գծային ծրագրավորման հիմունքներ» 1976 թ.
  2. Կարմանով Վ.Գ «Մաթեմատիկական ծրագրավորում» 1986 թ.
  3. Մոիսեեվ Ն.Ն., Իվանով Յու.Պ., Ստոլյարովա Ե.Մ. «Օպտիմալացման մեթոդները» 1978 թ.
  4. Իվանով Յու. Պ., Լոտով Ա.Վ. «Մաթեմատիկական մոդելները տնտեսության մեջ» 1979 թ.
  5. Ֆեոդոսեվ Վ.Վ. Գարմաշ Ա.Ն., Դայդբեգով Դ.Մ «Տնտեսամաթեմատիկական մեթոդներ և կիրառական մոդելներ» 1999 թ.
  6. Ե.Գ. Գոլշտեյն, Դ.Բ.Յուդին «Տրանսպորտային տիպի գծային ծրագրավորման խնդիրներ» Մոսկվա 1993 թ.
  7. Ի.Լ.Ակուլիչ, Վ.Ֆ.Ստրելչոնոկ «Օպտիմալացման խնդիրների լուծման համակարգչային տեխնոլոգիաները և մաթեմատիկական մեթոդները» Ռիգա 2000 թ.  description_2


  Ներածություն
  Գլուխ 1. Տրանսպորտային խնդիրը և նրա մաթ. մոդելավորումը
  Գլուխ 2. Տրանսպորտային խնդրի մոդելները
  2.1 Տրանսպորտային խնդրի փակ մոդելը
  2.2 Տրանսպորտային խնդրի բաց մոդելը
  Գլուխ 3. Տրանսպորտային խնդրի օպտիմալ և բազային խնդրի որոշումը
  Գլուխ 4. Սկզբնական հիմնական խնդրի որոշման մեթոդները
  4.1 Մինիմալ էլեմենտի մեթոդ
  4.2 Ֆոգելի ապրոքսիմացիայի մեթոդ
  Գլուխ 5. Օպտիմալ պլանի որոշման մեթոդներ
  5.1 Հունգարական մեթոդ
  5.2 Պոտենցիալների մեթոդ, Տրանսպորտային խնդրի լուծումը ձեռարկության օրինակով
  Գլուխ 6. Գարեջրագործարանների մեծածախ բազաների զարգացման և տեղաբաշխման գործում խնդրի առաջադրման առաձնահատկությունները
  Գլուխ 7. Բեռնափոխադրման արդյունավետության տնտեսական գնահատականը
  Գլուխ 8. Տրանսպորտային խնդրի լուծումը
  Եզրակացություն  title_arm Տրանսպորտային խնդիրը և նրա մաթ-մոդելավորումը title_eng Transportayin [email protected] ev nra [email protected] convertot_1 Transportayin [email protected] EV nra [email protected] convertot_2 Transportayin [email protected] EV nra [email protected] convertot_3 Transportayin [email protected] EV nra [email protected] convertot_4 Transportayin [email protected] EV nra [email protected] convertot_5 Transportayin [email protected] EV nra [email protected] convertot_6 Transportayin xndiry EV nra mat-modelavorumy convertot_7 Transportayin [email protected] EV nra [email protected] convertot_8 Transportayin [email protected] EV nra [email protected] convertot_9 Transportayin [email protected] EV nra [email protected] convertot_10 Transportayin khndiry EV nra mat-modelavorumy convertot_11 Transportayin [email protected] EV nra [email protected] convertot_13 Transportajin [email protected] EV nra [email protected] convertot_14 Transpwrtayin [email protected] EV nra [email protected] convertot_15 Transportayin [email protected] EV nra [email protected] convertot_16 Transportayin [email protected] EV nra [email protected] convertot_17 Transportayin [email protected] EV nra [email protected] convertot_18 Transportayin [email protected] YEV nra [email protected]

  Դիպլոմային | Աշխարհագրություն

  Հոգեկան խիստ հուզմունքի վիճակում կատարված սպանություն

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. ՀՀ Սահմանադրություն – 05.07.1995 թ.
  2. ՀԽՍՀ քրեական օրենսգիրք – 07.03.1961 թ.
  3. ՀՀ քրեական օրենսգիրք - 18.04.2003 թ.
  4. ՀՀ օրենքը ՀՀ քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին - 09.06.2004 թ.
  5. Էլդա Գրին ՙԴատահոգեբանական փորձաքննություն՚, Երևան, 2002:
  6. ՙՀՀ քրեական իրավունք. Հատուկ մաս՚ Գ.Ղազինյանի խմբագրությամբ, Երևան, 2004:
  7. Նալչաջյան Ա.Ա.ՙՀոգեբանության հիմունքներ՚: Երևան, 1997,
  8. Аветисян С.С. Убийство в состоянии аффекта 2001 г.
  9. Антонян Ю.М., Бородин С.Б. Преступное поведение и психические аномалии. М., 1998.
  10. Антонян Ю.М., Гульдан В.В. Криминальная патопсихология. М., 1991
  11. Бородин С. Д. Преступления против жизни. М., 2000.
  12. Бородин С.В. Ответственность за убийство: квалификация и наказание по российскому праву.М.,1994.
  13. Введенский И. Н. Проблемы судебной психиатрии. М., 1997.
  14. Вилюнас В. К. Психология эмоциональных явлений. М., 2006.
  15. Вилюнас В.К. Психологический механизм биологической мотивации. М., 1986.
  16. Дубинина М.И. Уголовная ответственность за преступления, совершенные в состоянии сильного душевного волнения.М.,1971.
  17. Загородников Н.И. Преступления против здоровья.М.,1969.
  18. Зайцев А.В. Соотношение ограниченной вменяемости с физиологическим аффектом и физиологическим опьянением// Держава и право/ Киев, 2003.
  19. Зайцев А.В. К вопросу об аномальном аффекте в уголовном праве. М., 2001.
  20. Злобин Г.А. Никифоров Б.С. Умысел и его формы. М., 1979.
  21. Иванов П. И. Психология. М.,1959.
  22. Калашин Я. М. Патологический аффект. М., 1984.
  23. Ковалева А.Г. и др. Психология. М.,1996.
  24. Комментарий к Уголовному Кодексу РФ/ Под ред. Скуратова Ю.М. М., 1996.
  25. Комментарий к УК РФ/ Под ред. Лебедева В.М. М.,1997.
  26. Кони А. Ф. Избранные произведения. М., 1956.
  27. Краснов А.Н. Ответственность за убийство по российскому уголовному праву. Саратов.,1999.
  28. Кудрявцев Н.А. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. М., 1988.
  29. Лазурский А. Ф. Психология общая и экспериментальная. Л., 1925.
  30. Левитан Н. Д. О психологических состояниях человека. М., 1964.
  31. Лейкина Н.С. Личность преступника и уголовная ответственность. Л.,1968.
  32. Малиновский А.А. Сравнительное правоведение в сфере уголовного права. М., 2002.
  33. Марцев А.И. Общие вопросы учения о преступлениях. Омск, 2000.
  34. Мельниченко А.Б. Мотивы преступления совершаемых в состоянии аффекта. М.,1992.
  35. Наумов А. В. Мотиви убийства. Волгоград,1973.
  36. Немов Р. С. Психология. М., 1995.
  37. Никифоров А. С. Эмоции в нашей жизни. М., 1972.
  38. Никифоров Б.С. Объект преступления по советскому уголовному праву. М.,1960.
  39. Портнов И. Особенности аффектированного умысла.// Соц. законность 1979.
  40. Приходько Т.М. Проблема ограниченной вменяемости в уголовном праве. Киев, 2001.
  41. Рогачевский Л. А. Эмоции и преступления. Ленинград, 1984.
  42. Рогачевский Л.А. Особенности субъективной стороны преступления, совершаемых в состоянии аффекта. Ленинград, 1983.
  43. Рубинштейн С.А. Основы общей психологии. М., 1946 г.
  44. Ситковская О.Д. Судебно- психологическая экспертиза аффекта. М., 1983.
  45. Ситковсая О.Д. Психологические основания уголовной ответственности. Баку, 1992.
  46. Саркисов Г.С., Красиков Ю.А. Ответственность за преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности. М., 1999.
  47. Сидоров Б.В. Аффект. Его уголовноправовое и криминологическое значение. М., 1978.
  48. Сташис В.В. Ответственность за умышленное убийство, совершенное в состоянии сильного душевного волнения. М.,1976.
  49. Сысоева Т.В. Убийство, совершенное в состоянии аффекта (Уголовно-правовые и виктимологические аспекты). Автореферат диссертации. Екатеринбург, 2000.
  50. Тарарухин С.А. Установление мотива и квалификация преступления. Киев, 1977.
  51. Ткаченко В.Н. Квалификация убийства и причинение тяжких последствий, совершенных в состоянии сильного душевного волнения. М., 1967.
  52. Харазишвили Б.В. Вопросы мотива поведения преступника в советском праве. М., 1963.
  53. Шавгулидзе Т.Г. Аффект и уголовная ответственность. Тбилиси, 1973.
  54. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник/ Под ред. А.И.Рарога. М., 2001.
  55. Якобсон П. М. Психология чувств. М., 1958.
  description_2

  Ներածություն
  Գլուխ 1. Աֆեկտի հասկացությունը և տեսակները
  1.1. Աֆեկտի հասկացությունը
  1.2. Աֆեկտի տեսակները
  Գլուխ 2. Հոգեկան խիստ հուզմունքի վիճակում կատարված սպանություն
  2.1. Հանցակազմի ձևակերպումը ՀՀ Քրեական օրենսգրքում
  2.2. Հոգեկան խիստ հուզմունքի վիճակում կատարված սպանության հարաբերակցությունը անհրաժեշտ պաշտպանության սահմանազանցմամբ սպանության հետ
  Վերջաբան
  Օգտագործված իրավական ակտերի և գրականության ցանկ


  title_arm Հոգեկան խիստ հուզմունքի վիճակում կատարված սպանություն title_eng HOGEKAN XIST HUZMUNQI VICHAKUM KATARAC SPANUTYUN convertot_1 Hogekan xist huzmunqi vijakum katarvac spanutyun convertot_2 Hogekan xist huzmunqi vijakum katarvac spanutyun convertot_3 Hogekan xist huzmunqi vijakum katarvac spanutyun convertot_4 Hogekan xist huzmunqi vijakum katarvac spanutyun convertot_5 Hogekan xist huzmunqi vijakum katarvac spanutyun convertot_6 Hogekan xist huzmunqi vijakum katarvac spanutyun convertot_7 Hogekan khist huzmunqi vijakum katarvac spanutyun convertot_8 Hogekan xist huzmunqi vijakum katarvac spanutyun convertot_9 Hogekan xist huzmunqi vijakum katarvac spanutyun convertot_10 Hogekan khist huzmunqi vijakum katarvats spanutyun convertot_11 Hogekan xist huzmunqi vijakum katarvac spanutyun convertot_13 Hogekan xist huzmunqi vijakum katarvac spanutjun convertot_14 Hwgekan xist huzmunqi vijakum katarvac spanutyun convertot_15 Hogekan xist huzmunqi vijakum katarvac spanutyun convertot_16 Hogekan xist hyzmynqi vijakym katarvac spanytyyn convertot_17 Hogekan xist huzmunki vijakum katarvac spanutyun convertot_18 Hogekan xist huzmunqi vijakum katarvac spanutyun

  Կուրսային | Աշխարհագրություն

  Աֆրիկայի ջրագրական ցանցի առանձնահատկությունները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1


                                 Գրականության ցանկ


  1. Օհանյան Կ., Ոսկանյան, Աշխարհամասերի ֆիզիկական աշխարհագրության (Աֆրիկա, Ավստրալիա և Օվկանիա), Երևան 1973թ.                                                                          .                
  2. Лукоянов З. – Африка,  М-182г.                                       .
  3. Барков А. – Физическая геогпафия частей сжета: Афпика, М-1953г.
  4. Власова Т. В.- Физическая геогпафия материков, М-1986г.
  5. Физическая геогпафия частей света  (под ред. Рябчакова) М-1963г.
  6. Ппатула Т., Ерёшина В.- Физическая геогпафия материков и океанов, М-2004г.                                                   .
  7. www. wikipedia.com                                                                

  description_2

  Բովանդակություն

  Ներածություն
  1.Աֆրիկայի ջրագրական ցանցի ձևավորման առանձնահատկությունները
  2. Աֆրիկայի խոշոր գետերը

  3.Լճերի տեղաբաշխումը Աֆրիկայում

  Եզրակացություն

  Գրականության ցանկ

  title_arm Աֆրիկայի ջրագրական ցանցի առանձնահատկությունները title_eng convertot_1 Afrikayi jragrakan canci [email protected] convertot_2 Afrikayi jragrakan canci [email protected] convertot_3 Afrikayi jragrakan canci [email protected] convertot_4 Afrikayi jragrakan canci [email protected] convertot_5 Afrikayi jragrakan canci [email protected] convertot_6 Afrikayi jragrakan canci arancnahatkutyunnery convertot_7 Afrikayi jragrakan canci [email protected] convertot_8 Afrikayi jragrakan canci [email protected] convertot_9 Afrikayi jragrakan canci [email protected] convertot_10 Afrikayi jragrakan canci aranznahatkutyunnery convertot_11 Afrikayi jragrakan canci [email protected] convertot_13 Afrikaji jragrakan canci [email protected] convertot_14 Afrikayi jragrakan canci [email protected] convertot_15 Afrikayi ghragrakan canci [email protected] convertot_16 Afrikayi jragrakan canci [email protected] convertot_17 Afrikayi jragrakan canci [email protected] convertot_18 Afrikayi jragrakan canci [email protected]

  Կուրսային | Աշխարհագրություն

  ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻՆ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՎՈՂ ՈՐՈՇ ԽՄԵԼՈՒ ՔԱՂՑՐԱՀԱՄ ՍՏՈՐԵՐԿՐՅԱ ՋՐԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ՀԻԴՐՈԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  ¶ð²Î²ÜàôÂÚàôÜ

  1. Аветисян В. А., Балян С. П., Месропян М. М., Сардаров Э. И. Гегамский хребет. В кн.: “Геология Армянской ССР”, т. VIII. “Гидрогеология”. Ереван: Изд. АН АрмССР, 1974, с. 130-150.
  2. Крайнов С. Р., Швец В. М. Геохимия подземных вод хозяйственно-питьевого хазначения. М.: Недра, 1987, 237с.
  3. Самарина В. С. Гидрогеохимия. Л., Изд. Ленинградского университета, 1977, 359с.
  4. Резников А. А., Муликовская Е. П., Соколов И. Ю. Методы анализа природных вод. М. Гос. Научно-техническое изд-во литературы по геологии и охране недр, 1963, 403с.
  5. Экологически чистые подземные питьевые воды. Рекомендации по обоснованию перспективных участков для добычи с целью промышленного розлива (сост. Боревский Б. В., Боревский Л. В. И др.). М: АОЗТ ГИДЭк, 1998, 31с.
  6. Шагинян Г. В., Халатян Э. С., Кюрегян Т. Н. Геохимия питьевых вод южных районов города Еревана. Изв. НАН РА, Науки о земле, N1. 2004, с. 49-54.
  description_2

  ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

   

  ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

  ԳԼՈՒԽ 1 ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՎՈՂ  ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱ - ՀԻԴՐՈԳՐԱՖԻԱԿԱՆ

  1.1. ԿԱՐՃ  ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

  ԳԼՈՒԽ 2 ՍՏՈՐԵՐԿՐՅԱ ՔԱՂՑՐԱՀԱՄ ՋՐԵՐԻ ՀԻԴՐՈԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

  2.1 ԱՊԱՐԱՆԻ ՔԱՂՑՐԱՀԱՄ ՍՏՈՐԵՐԿՐՅԱ ՋՐԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐ

  2.2 ՇՈՐՇՈՐԻ  ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ

  2.3 ԱՐԶԱԿԱՆԻ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ

  2.4 ԳՅՈՒՄՈՒՇԻ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ

  2.5 ԱՐԶՆԻԻ ԵՎ ԾԱՐԱՎԱՂԲՈՅՒՐԻ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ

  2.6 ԵՐԵՎԱՆԻ ՙՁՈՐԱՂԲՅՈՒՐԻ՚ և ԵրՀԷԿ-Ի ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ

  ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

  title_arm ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻՆ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՎՈՂ ՈՐՈՇ ԽՄԵԼՈՒ ՔԱՂՑՐԱՀԱՄ ՍՏՈՐԵՐԿՐՅԱ ՋՐԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ՀԻԴՐՈԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ title_eng convertot_1 EREVAN QAXAQIN MATAKARARVOX OROSH XMELU QAXCRAHAM STORERKRYA JRAXBYURNERI HIDROERKRABANAKAN [email protected] convertot_2 EREVAN QAXAQIN MATAKARARVOX OROSH XMELU QAXCRAHAM STORERKRYA JRAXBYURNERI HIDROERKRABANAKAN [email protected] convertot_3 EREVAN QAXAQIN MATAKARARVOX OROSH XMELU QAXCRAHAM STORERKRYA JRAXBYURNERI HIDROERKRABANAKAN [email protected] convertot_4 EREVAN QAXAQIN MATAKARARVOX OROZ XMELU QAXCRAHAM STORERKRYA JRAXBYURNERI HIDROERKRABANAKAN [email protected] convertot_5 EREVAN QAXAQIN MATAKARARVOX OROSH XMELU QAXCRAHAM STORERKRYA JRAXBYURNERI HIDROERKRABANAKAN [email protected] convertot_6 EREVAN QAXAQIN MATAKARARVOX OROSH XMELU QAXCRAHAM STORERKRYA JRAXBYURNERI HIDROERKRABANAKAN PAYMANNERY convertot_7 EREVAN QAXAQIN MATAKARARVOX OROSH KHMELU QAXCRAHAM STORERKRYA JRAXBYURNERI HIDROERKRABANAKAN [email protected] convertot_8 EREVAN QAGHAQIN MATAKARARVOGH OROSH XMELU QAGHCRAHAM STORERKRYA JRAGHBYURNERI HIDROERKRABANAKAN [email protected] convertot_9 EREVAN QAXAQIN MATAKARARVOX OROSH XMELU QAXCRAHAM STORERKRYA JRAXBYURNERI HIDROERKRABANAKAN [email protected] convertot_10 EREVAN QAGHAQIN MATAKARARVOGH OROS khMELU QAGHCRAHAM STORERKRYA JRAGHBYURNERI HIDROERKRABANAKAN PAYMANNERY convertot_11 EREVAN QAXAQIN MATAKARARVOX OROSH XMELU QAXCRAHAM STORERKRYA JRAXBYURNERI HIDROERKRABANAKAN [email protected] convertot_13 EREVAN QAXAQIN MATAKARARVOX OROSH XMELU QAXCRAHAM STORERKRJA JRAXBJURNERI HIDROERKRABANAKAN [email protected] convertot_14 EREVAN QAXAQIN MATAKARARVWX WRWSH XMELU QAXCRAHAM STWRERKRYA JRAXBYURNERI HIDRWERKRABANAKAN [email protected] convertot_15 EREVAN QAXAQIN MATAKARARVOX OROSH XMELU QAXCRAHAM STORERKRYA GHRAXBYURNERI HIDROERKRABANAKAN [email protected] convertot_16 EREVAN QAXAQIN MATAKARARVOX OROSH XMELY QAXCRAHAM STORERKRYA JRAXBYYRNERI HIDROERKRABANAKAN [email protected] convertot_17 EREVAN KAXAKIN MATAKARARVOX OROSH XMELU KAXCRAHAM STORERKRYA JRAXBYURNERI HIDROERKRABANAKAN [email protected] convertot_18 EREVAN QAXAQIN MATAKARARVOX OROSH XMELU QAXCRAHAM STORERKRYA JRAXBYURNERI HIDROERKRABANAKAN [email protected]

   

  Եթե չեք գտել նյութը դուք կարող եք պատվիրել այն Արագ, հարմար, հուսալի, մատչելի