Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Որոնման արդյունք ( - Մշակույթ գտնվել է 448 նյութ)


  Կուրսային | Մշակույթ

  ՀԱՐՎԱԾԱՅԻՆ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

  1. Ш. С. Байбеков,  В.  А.  Ковалева,  А.  Ф.  Мауко  “Товароведение культтоваров”,  Москва,  1978
  2. Э.  И.  Орловский,  В.  В.  Платонов,  М.  И.  Бершадский “Товароведение  культтоваров”,  Москва,  1987
  3.  Ինտերնետային  ռեսուրսներ  znaytovar.r«  topis.info  

                                                         

   

  description_2

  Բովանդակություն

  1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
  2. ՀԱՐՎԱԾՈՅԻՆ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ ԱՐՏԱԴՐՈՂՆԵՐԸ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ
  3. ՀԱՐՎԱԾԱՅԻՆ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ.  ՏԵՍԱԿԱՆՈՒ  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
  4. ՀԱՐՎԱԾԱՅԻՆ  ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆԸ  ԵՎ  ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ  ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ
  5. ՀԱՐՎԱԾԱՅԻՆ  ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
  6. ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
  7. ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ  ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
  title_arm ՀԱՐՎԱԾԱՅԻՆ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ title_eng convertot_1 HARVACAYIN ERAjSHTAKAN GORCIQNER convertot_2 HARVACAYIN ERAjSHTAKAN GORCIQNER convertot_3 HARVACAYIN ERAjSHTAKAN GORCIQNER convertot_4 HARVACAYIN ERAjZTAKAN GORCIQNER convertot_5 HARVACAYIN ERAjSHTAKAN GORCIQNER convertot_6 HARVACAYIN ERAjSHTAKAN GORCIQNER convertot_7 HARVACAYIN ERAjSHTAKAN GORCIQNER convertot_8 HARVACAYIN ERAjSHTAKAN GORCIQNER convertot_9 HARVACAYIN ERAGHSHTAKAN GORCIQNER convertot_10 HARVATSAYIN ERAghSTAKAN GORTSIQNER convertot_11 HARVACAYIN ERAjSHTAKAN GORCIQNER convertot_13 HARVACAJIN ERAjSHTAKAN GORCIQNER convertot_14 HARVACAYIN ERAjSHTAKAN GWRCIQNER convertot_15 HARVACAYIN ERAjSHTAKAN GORCIQNER convertot_16 HARVACAYIN ERAjSHTAKAN GORCIQNER convertot_17 HARVACAYIN ERAjSHTAKAN GORCIKNER convertot_18 HARVACAYIN ERAjSHTAKAN GORCIQNER

  Դիպլոմային | Մշակույթ

  ԼԱՏԻՆԱԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԴԵՐԸ ՏՈՒՐԻԶՄԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  Գրականություն

  1. Александрова А.Ю. Международный туризм М. 2010 г.
  2. Экономическая  и социальная география на пороге XXI  века. Смоленск, 1997
  3. Экономическая  и социальная география: Основы науки. М. 2003
  4. Квартальнов, Теория и практика туризма,М., 2003 
  5. Шемякин Я. Г.. Специфика латиноаметиканской цивилизации. М., 2010
  6. География туризм. Под. ред. А.Ю.Александровой, М. 2008
  7. Рейнак С. История искусств, 1938
  8. Сенин В.С. Организация международного туризма М. 2005
  9. Радаева В.Ю., Тарханова Н.П. Введение в специальность: “Социально-культурный сервис и туризм”, Челябинск, 1999
  10. . http://blog.lurerarm.asia/
  11. http://www.encyclopedia.am/
  12. http://www.travelnews.am/
  13. http://www.top10.am/

   

  description_2

  Բովանդակություն

  Ներածություն

   Լատինական Ամերիկայի մշակույթի վրա ազդող գործոնները:

  Լատինական Ամերիկայի մշակույթի ձևավորոմը առանձնահատկությունները

  Լատինական Ամերիկայի մշակույթի վրա ազդող գործոնները

  Լատինական Ամերիկայի մշակույթի վրա ազդող-տնտեսական գործոնները

  2 Լատինական Ամերիկայի տուրիզմի առանձնահատկությունները

  2. 1Տարածաշրջանի  տուրիստական շրջանները

  2. 2Տարածաշրջանի  տուրիստական գերակա ուղղությունները

  2. 3Տարածաշրջանի  զարգացման միտումները

  3 Լատինական Ամերիկայի մշակույթի ազդեցությունը տուրիզմի վրա

  3. 1Զբոսաշրջային մշակույթի համակարգը Լատինական Ամերիկայում

  3. 2 Զբոսաշրջային գրավչությունը կապված Լատինական մշակույթի հետ

  Օգտագործված գրականություն

  title_arm ԼԱՏԻՆԱԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԴԵՐԸ ՏՈՒՐԻԶՄԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ title_eng convertot_1 LATINAAMERIKYAN MSHAKUYTI DER@ TURIZMI ZARGACMAN GORCUM convertot_2 LATINAAMERIKYAN MSHAKUYTI DER@ TURIZMI ZARGACMAN GORCUM convertot_3 LATINAAMERIKYAN MSHAKUYTI DER@ TURIZMI ZARGACMAN GORCUM convertot_4 LATINAAMERIKYAN MZAKUYTI DER@ TURIZMI ZARGACMAN GORCUM convertot_5 LATINAAMERIKYAN MSHAKUYTI DER@ TURIZMI ZARGACMAN GORCUM convertot_6 LATINAAMERIKYAN MSHAKUYTI DERY TURIZMI ZARGACMAN GORCUM convertot_7 LATINAAMERIKYAN MSHAKUYTI DER@ TURIZMI ZARGACMAN GORCUM convertot_8 LATINAAMERIKYAN MSHAKUYTI DER@ TURIZMI ZARGACMAN GORCUM convertot_9 LATINAAMERIKYAN MSHAKUYTI DER@ TURIZMI ZARGACMAN GORCUM convertot_10 LATINAAMERIKYAN MSAKUYTI DERY TURIZMI ZARGACMAN GORTSUM convertot_11 LATINAAMERIKYAN MSHAKUYTI DER@ TURIZMI ZARGACMAN GORCUM convertot_13 LATINAAMERIKJAN MSHAKUJTI DER@ TURIZMI ZARGACMAN GORCUM convertot_14 LATINAAMERIKYAN MSHAKUYTI DER@ TURIZMI ZARGACMAN GWRCUM convertot_15 LATINAAMERIKYAN MSHAKUYTI DER@ TURIZMI ZARGACMAN GORCUM convertot_16 LATINAAMERIKYAN MSHAKYYTI DER@ TYRIZMI ZARGACMAN GORCYM convertot_17 LATINAAMERIKYAN MSHAKUYTI DER@ TURIZMI ZARGACMAN GORCUM convertot_18 LATINAAMERIKYAN MSHAKUYTI DER@ TURIZMI ZARGACMAN GORCUM

  Դիպլոմային | Մշակույթ

  Հայաստանի զարգացած միջնադարի վանքային համալիրների հորինվածքային լուծումները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  Գրականության ցանկ

  1. Թորամանյան Թ., Հայկական ճարտարապետություն, հ.1, Երևան, 1942
  2. Թորամանյան Թ., Նյութեր հայկական ճարտարապետության պատմության, Երևան, 1948
  3. Հարությունյան Ի., Սանահին, ԱՀ, գիրք 3, 1898
  4. Հարությունյան Վ., Միջնադարյան Հայաստանի քարավանատներն ու կամուրջները, Երևան, 1960
  5. Հարությունյան Վ. Մ., Միջնադարյան Հայաստանի մոնումենտալ աշխարհիկ ճարտարապետական ձևաստեղծումների ժողովրդական ակունքները, ՊԲՀ., 1976
  6. Հարությունյան, Վ. Մ., Միջնադարյան Հայաստանի քաղաքաշինական կուլտուրան. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 2, 1963
  7. Հովհաննիսյան Կ., Սանահին-Հաղպատ, Երևան, 1975
  8. Ղաֆադարյան Կ., Հաղբատ, Երևան, 1963
  9. Ղաֆադարյան Կ., Սանահնի վանքը և նրա արձանագրությունները, Երևան, 1957
  10. Մնացականյան Ս. Խ., Հայկական ճարտարապետության Սյունիքի դպրոցը, Երևան, 1960
  11. Շախկյան Գ., Լոռի. Պատմության քարակերտ էջերը, Երևան, 1986
  12. Տիրան Մարության, Գոթական, թե հայ-գոթական ճարտարապետական ոճ.-«Գարուն»,1997
  13. Мнацаканян С. X., Архитектура армянских притворов, Ереван, 1952
  14. Токарский И., Архитектура древней Армении, Ереван, 1956
  15. Халпахчьчн  О. Х., Санаин, Москва., 1973
  16. Халпахчьян X. О., Гражданское зодчество Армении, Москва, 1971
  description_2

  Բովանդակություն

  Ներածություն

  Գլուխ 1. Բագրատունիների և Զաքարյանների դարաշրջանի վանական համալիրների  ճարտարապետության ոճական առանձնահատկությունները, հորինվածքային լուծումները

  1.1 Բագրատունյաց դարաշրջանի ճարտարապետության ոճական առանձնահատկությունները

  1.2 Զաքարյանների դարաշրջանի վանական համալիրների ոճական առանձնահատկությունները

  Գլուխ 2.   Սանահին

  2.1  Սուրբ Աստվածածին,Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցիներ

  2.2  Ամենափրկիչ եկեղեցու գավիթ, Աստվածածին եկեղեցու նախագավիթ

  2.3  Գրատուն, զանգակատուն

  2.4  Զաքարյանների դամբարան, Սուրբ Հակոբ եկեղեցի, Սուրբ Հարություն մատուռ, խաչքարեր

  Գլուխ 3.  Հաղպատ

  3.1    Գլխավոր եկեղեցին

  3.2    Հաղպատի մեծ գավիթը

  3.3    Գրատունը

  3.4    Համազասպաշեն ժամատունը

  Եզրակացություն

  Օգտագործված գրականության ցանկ

  Նկարների ցանկ

  Նկարներ

   

  title_arm Հայաստանի զարգացած միջնադարի վանքային համալիրների հորինվածքային լուծումները title_eng convertot_1 Hayastani zargacac mijnadari vanqayin hamalirneri horinvacqayin lucumner@ convertot_2 Hayastani zargacac mijnadari vanqayin hamalirneri horinvacqayin lucumner@ convertot_3 Hayastani zargacac mijnadari vanqayin hamalirneri horinvacqayin lucumner@ convertot_4 Hayastani zargacac mijnadari vanqayin hamalirneri horinvacqayin lucumner@ convertot_5 Hayastani zargacac mijnadari vanqayin hamalirneri horinvacqayin lucumner@ convertot_6 Hayastani zargacac mijnadari vanqayin hamalirneri horinvacqayin lucumnery convertot_7 Hayastani zargacac mijnadari vanqayin hamalirneri horinvacqayin lucumner@ convertot_8 Hayastani zargacac mijnadari vanqayin hamalirneri horinvacqayin lucumner@ convertot_9 Hayastani zargacac mijnadari vanqayin hamalirneri horinvacqayin lucumner@ convertot_10 Hayastani zargacats mijnadari vanqayin hamalirneri horinvatsqayin lutsumnery convertot_11 Hayastani zargacac mijnadari vanqayin hamalirneri horinvacqayin lucumner@ convertot_13 Hajastani zargacac mijnadari vanqajin hamalirneri horinvacqajin lucumner@ convertot_14 Hayastani zargacac mijnadari vanqayin hamalirneri hwrinvacqayin lucumner@ convertot_15 Hayastani zargacac mighnadari vanqayin hamalirneri horinvacqayin lucumner@ convertot_16 Hayastani zargacac mijnadari vanqayin hamalirneri horinvacqayin lycymner@ convertot_17 Hayastani zargacac mijnadari vankayin hamalirneri horinvackayin lucumner@ convertot_18 Hayastani zargacac mijnadari vanqayin hamalirneri horinvacqayin lucumner@

  Դիպլոմային | Մշակույթ

  ԼԱՏԻՆԱԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԴԵՐԸ ՏՈՒՐԻԶՄԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  Գրականությու

  1. Александрова А.Ю. Международный туризм М. 2010 г.
  2. Экономическая  и социальная география на пороге XXI  века. Смоленск, 1997
  3. Экономическая  и социальная география: Основы науки. М. 2003
  4. Квартальнов, Теория и практика туризма,М., 2003
  5. Шемякин Я. Г.. Специфика латиноаметиканской цивилизации. М., 2010
  6. География туризм. Под. ред. А.Ю.Александровой, М. 2008
  7. Рейнак С. История искусств, 1938
  8. Сенин В.С. Организация международного туризма М. 2005
  9. Радаева В.Ю., Тарханова Н.П. Введение в специальность: “Социально-культурный сервис и туризм”, Челябинск, 1999
  10. . http://blog.lurerarm.asia/
  11. http://www.encyclopedia.am/
  12. http://www.travelnews.am/
  13. http://www.top10.am/
  description_2

   

   Լատինական Ամերիկայի մշակույթի վրա ազդող գործոնները:

  Լատինական Ամերիկայի մշակույթի ձևավորոմը առանձնահատկությունները

  Լատինական Ամերիկայի մշակույթի վրա ազդող գործոնները

  Լատինական Ամերիկայի մշակույթի վրա ազդող -տնտեսական գործոնները

   Լատինական Ամերիկայի տուրիզմի առանձնահատկությունները

   1Տարածաշրջանի  տուրիստական շրջանները

  Տարածաշրջանի  տուրիստական գերակա ուղղությունները

  3Տարածաշրջանի  զարգացման միտումները

  Լատինական Ամերիկայի մշակույթի ազդեցությունը տուրիզմի վրա

  Զբոսաշրջային մշակույթի համակարգը Լատինական Ամերիկայում

   Զբոսաշրջային գրավչությունը կապված Լատինական մշակույթի հետ

  Օգտագործված գրականություն

  title_arm ԼԱՏԻՆԱԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԴԵՐԸ ՏՈՒՐԻԶՄԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ title_eng convertot_1 LATINAAMERIKYAN MSHAKUYTI DER@ TURIZMI ZARGACMAN GORCUM convertot_2 LATINAAMERIKYAN MSHAKUYTI DER@ TURIZMI ZARGACMAN GORCUM convertot_3 LATINAAMERIKYAN MSHAKUYTI DER@ TURIZMI ZARGACMAN GORCUM convertot_4 LATINAAMERIKYAN MZAKUYTI DER@ TURIZMI ZARGACMAN GORCUM convertot_5 LATINAAMERIKYAN MSHAKUYTI DER@ TURIZMI ZARGACMAN GORCUM convertot_6 LATINAAMERIKYAN MSHAKUYTI DERY TURIZMI ZARGACMAN GORCUM convertot_7 LATINAAMERIKYAN MSHAKUYTI DER@ TURIZMI ZARGACMAN GORCUM convertot_8 LATINAAMERIKYAN MSHAKUYTI DER@ TURIZMI ZARGACMAN GORCUM convertot_9 LATINAAMERIKYAN MSHAKUYTI DER@ TURIZMI ZARGACMAN GORCUM convertot_10 LATINAAMERIKYAN MSAKUYTI DERY TURIZMI ZARGACMAN GORTSUM convertot_11 LATINAAMERIKYAN MSHAKUYTI DER@ TURIZMI ZARGACMAN GORCUM convertot_13 LATINAAMERIKJAN MSHAKUJTI DER@ TURIZMI ZARGACMAN GORCUM convertot_14 LATINAAMERIKYAN MSHAKUYTI DER@ TURIZMI ZARGACMAN GWRCUM convertot_15 LATINAAMERIKYAN MSHAKUYTI DER@ TURIZMI ZARGACMAN GORCUM convertot_16 LATINAAMERIKYAN MSHAKYYTI DER@ TYRIZMI ZARGACMAN GORCYM convertot_17 LATINAAMERIKYAN MSHAKUYTI DER@ TURIZMI ZARGACMAN GORCUM convertot_18 LATINAAMERIKYAN MSHAKUYTI DER@ TURIZMI ZARGACMAN GORCUM

  Դիպլոմային | Մշակույթ

  Հայաստանի զարգացած միջնադարի վանքային համալիրների հորինվածքային լուծումները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  Գրականության ցանկ

  1. Թորամանյան Թ., Հայկական ճարտարապետություն, հ.1, Երևան, 1942
  2. Թորամանյան Թ., Նյութեր հայկական ճարտարապետության պատմության, Երևան, 1948
  3. Հարությունյան Ի., Սանահին, ԱՀ, գիրք 3, 1898
  4. Հարությունյան Վ., Միջնադարյան Հայաստանի քարավանատներն ու կամուրջները, Երևան, 1960
  5. Հարությունյան Վ. Մ., Միջնադարյան Հայաստանի մոնումենտալ աշխարհիկ ճարտարապետական ձևաստեղծումների ժողովրդական ակունքները, ՊԲՀ., 1976
  6. Հարությունյան, Վ. Մ., Միջնադարյան Հայաստանի քաղաքաշինական կուլտուրան. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 2, 1963
  7. Հովհաննիսյան Կ., Սանահին-Հաղպատ, Երևան, 1975
  8. Ղաֆադարյան Կ., Հաղբատ, Երևան, 1963
  9. Ղաֆադարյան Կ., Սանահնի վանքը և նրա արձանագրությունները, Երևան, 1957
  10. Մնացականյան Ս. Խ., Հայկական ճարտարապետության Սյունիքի դպրոցը, Երևան, 1960
  11. Շախկյան Գ., Լոռի. Պատմության քարակերտ էջերը, Երևան, 1986
  12. Տիրան Մարության, Գոթական, թե հայ-գոթական ճարտարապետական ոճ.-«Գարուն»,1997
  13. Мнацаканян С. X., Архитектура армянских притворов, Ереван, 1952
  14. Токарский И., Архитектура древней Армении, Ереван, 1956
  15. Халпахчьчн  О. Х., Санаин, Москва., 1973
  16. Халпахчьян X. О., Гражданское зодчество Армении, Москва, 1971

   

  description_2

  Բովանդակություն

  Ներածություն

  Գլուխ 1. Բագրատունիների և Զաքարյանների դարաշրջանի վանական համալիրների  ճարտարապետության ոճական առանձնահատկությունները, հորինվածքային լուծումները

  1.1 Բագրատունյաց դարաշրջանի ճարտարապետության ոճական առանձնահատկությունները

  1.2 Զաքարյանների դարաշրջանի վանական համալիրների ոճական առանձնահատկությունները

  Գլուխ 2.   Սանահին

  2.1  Սուրբ Աստվածածին,Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցիներ

  2.2  Ամենափրկիչ եկեղեցու գավիթ, Աստվածածին եկեղեցու նախագավիթ

  2.3  Գրատուն, զանգակատուն

  2.4  Զաքարյանների դամբարան, Սուրբ Հակոբ եկեղեցի, Սուրբ Հարություն մատուռ, խաչքարեր

  Գլուխ 3.  Հաղպատ

  3.1    Գլխավոր եկեղեցին

  3.2    Հաղպատի մեծ գավիթը

  3.3    Գրատունը

  3.4    Համազասպաշեն ժամատունը

  Եզրակացություն

  Օգտագործված գրականության ցանկ

  Նկարների ցանկ

  Նկարներ

   

  Ներածություն

  title_arm Հայաստանի զարգացած միջնադարի վանքային համալիրների հորինվածքային լուծումները title_eng convertot_1 Hayastani zargacac mijnadari vanqayin hamalirneri horinvacqayin lucumner@ convertot_2 Hayastani zargacac mijnadari vanqayin hamalirneri horinvacqayin lucumner@ convertot_3 Hayastani zargacac mijnadari vanqayin hamalirneri horinvacqayin lucumner@ convertot_4 Hayastani zargacac mijnadari vanqayin hamalirneri horinvacqayin lucumner@ convertot_5 Hayastani zargacac mijnadari vanqayin hamalirneri horinvacqayin lucumner@ convertot_6 Hayastani zargacac mijnadari vanqayin hamalirneri horinvacqayin lucumnery convertot_7 Hayastani zargacac mijnadari vanqayin hamalirneri horinvacqayin lucumner@ convertot_8 Hayastani zargacac mijnadari vanqayin hamalirneri horinvacqayin lucumner@ convertot_9 Hayastani zargacac mijnadari vanqayin hamalirneri horinvacqayin lucumner@ convertot_10 Hayastani zargacats mijnadari vanqayin hamalirneri horinvatsqayin lutsumnery convertot_11 Hayastani zargacac mijnadari vanqayin hamalirneri horinvacqayin lucumner@ convertot_13 Hajastani zargacac mijnadari vanqajin hamalirneri horinvacqajin lucumner@ convertot_14 Hayastani zargacac mijnadari vanqayin hamalirneri hwrinvacqayin lucumner@ convertot_15 Hayastani zargacac mighnadari vanqayin hamalirneri horinvacqayin lucumner@ convertot_16 Hayastani zargacac mijnadari vanqayin hamalirneri horinvacqayin lycymner@ convertot_17 Hayastani zargacac mijnadari vankayin hamalirneri horinvackayin lucumner@ convertot_18 Hayastani zargacac mijnadari vanqayin hamalirneri horinvacqayin lucumner@

  Ռեֆերատ | Մշակույթ

  Ազգային ինքնության պահպանումը սփյուռքում, որպես ազգային անվտանգության բաղկացուցիչ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2

  Բովանդակություն

  1.Ազգային ինքնության պահպանումը սփյուռքում, որպես ազգային անվտանգության բաղկացուցիչ

  title_arm Ազգային ինքնության պահպանումը սփյուռքում, որպես ազգային անվտանգության բաղկացուցիչ title_eng convertot_1 Azgayin inqnutyan pahpanum@ spyurqum, orpes azgayin anvtangutyan baxkacucich convertot_2 Azgayin inqnutyan pahpanum@ spyurqum, orpes azgayin anvtangutyan baxkacucich convertot_3 Azgayin inqnutyan pahpanum@ spyurqum, orpes azgayin anvtangutyan baxkacucich convertot_4 Azgayin inqnutyan pahpanum@ spyurqum, orpes azgayin anvtangutyan baxkacucich convertot_5 Azgayin inqnutyan pahpanum@ spyurqum, orpes azgayin anvtangutyan baxkacuci4 convertot_6 Azgayin inqnutyan pahpanumy spyurqum, orpes azgayin anvtangutyan baxkacucich convertot_7 Azgayin inqnutyan pahpanum@ spyurqum, orpes azgayin anvtangutyan baxkacucich convertot_8 Azgayin inqnutyan pahpanum@ spyurqum, orpes azgayin anvtangutyan baghkacucich convertot_9 Azgayin inqnutyan pahpanum@ spyurqum, orpes azgayin anvtangutyan baxkacucich convertot_10 Azgayin inqnutyan pahpanumy spyurqum, orpes azgayin anvtangutyan baghkacuci4 convertot_11 Azgayin inqnutyan pahpanum@ spyurqum, orpes azgayin anvtangutyan baxkacucich convertot_13 Azgajin inqnutjan pahpanum@ spjurqum, orpes azgajin anvtangutjan baxkacucich convertot_14 Azgayin inqnutyan pahpanum@ spyurqum, wrpes azgayin anvtangutyan baxkacucich convertot_15 Azgayin inqnutyan pahpanum@ spyurqum, orpes azgayin anvtangutyan baxkacucich convertot_16 Azgayin inqnytyan pahpanym@ spyyrqym, orpes azgayin anvtangytyan baxkacycich convertot_17 Azgayin inknutyan pahpanum@ spyurkum, orpes azgayin anvtangutyan baxkacucich convertot_18 Azgayin inqnutyan pahpanum@ spyurqum, orpes azgayin anvtangutyan baxkacucich

  Ռեֆերատ | Մշակույթ

  Ավազաթերապիա

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  Գրականության ցանկ

  1.  "Юнгианская песочная терапия" Ежегодный альманах. М.: МААП,
  2.  Штейнхард Л. Юнгианская песочная терапия. — СПб.: Питер,
  3. Юнг К. Г. Человек и его символы.- М.: Серебряные нити,
  4.  Эль Г.Н. Человек, играющий в песок. Динамичная песочная терапия. – СПб.: Речь
  5.  Сакович Н.А. Технология игры в песок. Игры на мосту. СПб.: Речь,
  6.  Зинкевич-Евстегнеева, Грабенко Т.М. Чудеса на песке. Практикум по песочной терапии. СПб.: Речь

   

   

  description_2

   Բովանդակություն

  Ներածություն

  Գլուխ 1. Ավազաթերապիա

  1. Ավազաթփրապիայի պատմությունը
  2. Կոնցեպտուալ հիմքեր և կիրառումը
  3. Ավազով խաղի դրական ազդեցությունը երեխաների վրա

  Եզրակացություն

  Գրականություն

  title_arm Ավազաթերապիա title_eng convertot_1 Avazaterapia convertot_2 Avazaterapia convertot_3 Avazaterapia convertot_4 Avazaterapia convertot_5 Avazaterapia convertot_6 Avazaterapia convertot_7 Avazaterapia convertot_8 Avazaterapia convertot_9 Avazaterapia convertot_10 Avazaterapia convertot_11 Avazaterapia convertot_13 Avazaterapia convertot_14 Avazaterapia convertot_15 Avazaterapia convertot_16 Avazaterapia convertot_17 Avazaterapia convertot_18 Avazaterapia

  Ռեֆերատ | Մշակույթ

  Դաջազարդում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  Գրականության   ցանկ  

  1.  Հայկական   համառոտ  հանրագիտարան   - հատոր  1  1990 թ.
  2.  Հայկական  դեկորատիվ  կիրառական  արվեստ  -Երևան  1977 թ .

   

   

  description_2

  Բովանդակություն 

  1.Ներածություն  

  2 . Դաջազարդում

  3. Եզրակացություն 

  4. Գրականության  ցանկ

   

   

  title_arm Դաջազարդում title_eng convertot_1 Dajazardum convertot_2 Dajazardum convertot_3 Dajazardum convertot_4 Dajazardum convertot_5 Dajazardum convertot_6 Dajazardum convertot_7 Dajazardum convertot_8 Dajazardum convertot_9 Dajazardum convertot_10 Dajazardum convertot_11 Dajazardum convertot_13 Dajazardum convertot_14 Dajazardum convertot_15 Daghazardum convertot_16 Dajazardym convertot_17 Dajazardum convertot_18 Dajazardum

  Ռեֆերատ | Մշակույթ

  Դմիտրի Կաբալևսկու երաժշտական հայեցակարգը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2

  Բովանդակություն

  1.Դմիտրի Կաբալևսկու երաժշտական հայեցակարգը

  title_arm Դմիտրի Կաբալևսկու երաժշտական հայեցակարգը title_eng convertot_1 Dmitri KabalEVsku erajshtakan hayecakarg@ convertot_2 Dmitri KabalEVsku erajshtakan hayecakarg@ convertot_3 Dmitri KabalEVsku erajshtakan hayecakarg@ convertot_4 Dmitri KabalEVsku erajztakan hayecakarg@ convertot_5 Dmitri KabalEVsku erajshtakan hayecakarg@ convertot_6 Dmitri KabalEVsku erajshtakan hayecakargy convertot_7 Dmitri KabalEVsku erajshtakan hayecakarg@ convertot_8 Dmitri KabalEVsku erajshtakan hayecakarg@ convertot_9 Dmitri KabalEVsku eraghshtakan hayecakarg@ convertot_10 Dmitri KabalEVsku eraghstakan hayecakargy convertot_11 Dmitri KabalEVsku erajshtakan hayecakarg@ convertot_13 Dmitri KabalEVsku erajshtakan hajecakarg@ convertot_14 Dmitri KabalEVsku erajshtakan hayecakarg@ convertot_15 Dmitri KabalEVsku erajshtakan hayecakarg@ convertot_16 Dmitri KabalEVsky erajshtakan hayecakarg@ convertot_17 Dmitri KabalEVsku erajshtakan hayecakarg@ convertot_18 Dmitri KabalYEVsku erajshtakan hayecakarg@

  Ռեֆերատ | Մշակույթ

  էԹՆՈՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՈՒՄ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  Գրականություն

  1. Թորգոմյան Լ., Մանկավարժական արժեբանության հիմունքներ, Ուս. ձեռն., Եր., 2011թ.
  2. Леонтев А.Н., Деятельность. Сознание. Личность. М., Мысль, 1998 г., Ст. 565
  3. Подласый И.П., Педагогика начальной школы, Владос, 2008, Ст. 399
  4. Общая психология: Учеб. Для студентов пед. ин-тов / А.В. Петровский, А.В. Брушлинский, В.П. Зинченко и др.; Под ред. А.В. Петровского. – 3-е изд., перераб и доп. – М.: Просвещение, 1986. – С. 425.
  5. Аверин В.А. психология личности: Учебное пособие. 2-изд. – СПб.: изд-во Михайлова В.А., 2001. – С. 191
  6. Maslow, A. 1970. Motivation and personality. Rev. ed. New York: Harper and Row.
  description_2

  Բովանդակություն

  Ներածություն
  Գլուխ 1. Անձի արժեքային համակարգը և դրանց առանձնահատկությունները
  1.1    Անձի արժեքային համակարգի հասկացությունը
  1.2    Արժեք կրող անձի կոնցեպցիաները
  Գլուխ 2. Նույնականացումը որպես հոգեբանական կատեգորիա
  2.1 Արխետիպեր
  2.2 Էթնոնույնականացման հոգեբանական առանձնահատկությունները
  Եզրակացություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ

  title_arm էԹՆՈՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՈՒՄ title_eng convertot_1 eTNONUYNAKANACUM convertot_2 eTNONUYNAKANACUM convertot_3 eTNONUYNAKANACUM convertot_4 eTNONUYNAKANACUM convertot_5 eTNONUYNAKANACUM convertot_6 eTNONUYNAKANACUM convertot_7 eTNONUYNAKANACUM convertot_8 eTNONUYNAKANACUM convertot_9 eTNONUYNAKANACUM convertot_10 eTNONUYNAKANACUM convertot_11 eTNONUYNAKANACUM convertot_13 eTNONUJNAKANACUM convertot_14 eTNWNUYNAKANACUM convertot_15 eTNONUYNAKANACUM convertot_16 eTNONYYNAKANACYM convertot_17 eTNONUYNAKANACUM convertot_18 eTNONUYNAKANACUM

  Ռեֆերատ | Մշակույթ

  Ազգային ինքնության պահպանումը սփյուռքում, որպես ազգային անվտանգության բաղկացուցիչ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2

  Բովանդակություն

  1.Ազգային ինքնության պահպանումը սփյուռքում, որպես ազգային անվտանգության բաղկացուցիչ 

  title_arm Ազգային ինքնության պահպանումը սփյուռքում, որպես ազգային անվտանգության բաղկացուցիչ title_eng convertot_1 Azgayin inqnutyan pahpanum@ spyurqum, orpes azgayin anvtangutyan baxkacucich convertot_2 Azgayin inqnutyan pahpanum@ spyurqum, orpes azgayin anvtangutyan baxkacucich convertot_3 Azgayin inqnutyan pahpanum@ spyurqum, orpes azgayin anvtangutyan baxkacucich convertot_4 Azgayin inqnutyan pahpanum@ spyurqum, orpes azgayin anvtangutyan baxkacucich convertot_5 Azgayin inqnutyan pahpanum@ spyurqum, orpes azgayin anvtangutyan baxkacuci4 convertot_6 Azgayin inqnutyan pahpanumy spyurqum, orpes azgayin anvtangutyan baxkacucich convertot_7 Azgayin inqnutyan pahpanum@ spyurqum, orpes azgayin anvtangutyan baxkacucich convertot_8 Azgayin inqnutyan pahpanum@ spyurqum, orpes azgayin anvtangutyan baghkacucich convertot_9 Azgayin inqnutyan pahpanum@ spyurqum, orpes azgayin anvtangutyan baxkacucich convertot_10 Azgayin inqnutyan pahpanumy spyurqum, orpes azgayin anvtangutyan baghkacuci4 convertot_11 Azgayin inqnutyan pahpanum@ spyurqum, orpes azgayin anvtangutyan baxkacucich convertot_13 Azgajin inqnutjan pahpanum@ spjurqum, orpes azgajin anvtangutjan baxkacucich convertot_14 Azgayin inqnutyan pahpanum@ spyurqum, wrpes azgayin anvtangutyan baxkacucich convertot_15 Azgayin inqnutyan pahpanum@ spyurqum, orpes azgayin anvtangutyan baxkacucich convertot_16 Azgayin inqnytyan pahpanym@ spyyrqym, orpes azgayin anvtangytyan baxkacycich convertot_17 Azgayin inknutyan pahpanum@ spyurkum, orpes azgayin anvtangutyan baxkacucich convertot_18 Azgayin inqnutyan pahpanum@ spyurqum, orpes azgayin anvtangutyan baxkacucich

  Ռեֆերատ | Մշակույթ

  Ավազաթերապիա

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  Գրականության ցանկ

  1.  "Юнгианская песочная терапия" Ежегодный альманах. М.: МААП,
  2.  Штейнхард Л. Юнгианская песочная терапия. — СПб.: Питер,
  3. Юнг К. Г. Человек и его символы.- М.: Серебряные нити,
  4.  Эль Г.Н. Человек, играющий в песок. Динамичная песочная терапия. – СПб.: Речь
  5.  Сакович Н.А. Технология игры в песок. Игры на мосту. СПб.: Речь,
  6.  Зинкевич-Евстегнеева, Грабенко Т.М. Чудеса на песке. Практикум по песочной терапии. СПб.: Речь

   

  description_2

  Բովանդակություն

  Ներածություն

  Գլուխ 1. Ավազաթերապիա

  1. Ավազաթփրապիայի պատմությունը
  2. Կոնցեպտուալ հիմքեր և կիրառումը
  3. Ավազով խաղի դրական ազդեցությունը երեխաների վրա

  Եզրակացություն

  Գրականություն

  title_arm Ավազաթերապիա title_eng convertot_1 Avazaterapia convertot_2 Avazaterapia convertot_3 Avazaterapia convertot_4 Avazaterapia convertot_5 Avazaterapia convertot_6 Avazaterapia convertot_7 Avazaterapia convertot_8 Avazaterapia convertot_9 Avazaterapia convertot_10 Avazaterapia convertot_11 Avazaterapia convertot_13 Avazaterapia convertot_14 Avazaterapia convertot_15 Avazaterapia convertot_16 Avazaterapia convertot_17 Avazaterapia convertot_18 Avazaterapia

  Ռեֆերատ | Մշակույթ

  Դաջազարդում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

    Գրականության   ցանկ  

  1.  Հայկական   համառոտ  հանրագիտարան   - հատոր  1  1990 թ.
  2.  Հայկական  դեկորատիվ  կիրառական  արվեստ  -Երևան  1977 թ .
  description_2

     Բովանդակություն 

  1.Ներածություն  

  2 . Դաջազարդում

  3. Եզրակացություն 

  4. Գրականության   ցանկ

   

   

  title_arm Դաջազարդում title_eng convertot_1 Dajazardum convertot_2 Dajazardum convertot_3 Dajazardum convertot_4 Dajazardum convertot_5 Dajazardum convertot_6 Dajazardum convertot_7 Dajazardum convertot_8 Dajazardum convertot_9 Dajazardum convertot_10 Dajazardum convertot_11 Dajazardum convertot_13 Dajazardum convertot_14 Dajazardum convertot_15 Daghazardum convertot_16 Dajazardym convertot_17 Dajazardum convertot_18 Dajazardum

  Ռեֆերատ | Մշակույթ

  Դմիտրի Կաբալևսկու երաժշտական հայեցակարգը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2

  Բովանդակություն

  1.Դմիտրի Կաբալևսկու երաժշտական հայեցակարգը

  title_arm Դմիտրի Կաբալևսկու երաժշտական հայեցակարգը title_eng convertot_1 Dmitri KabalEVsku erajshtakan hayecakarg@ convertot_2 Dmitri KabalEVsku erajshtakan hayecakarg@ convertot_3 Dmitri KabalEVsku erajshtakan hayecakarg@ convertot_4 Dmitri KabalEVsku erajztakan hayecakarg@ convertot_5 Dmitri KabalEVsku erajshtakan hayecakarg@ convertot_6 Dmitri KabalEVsku erajshtakan hayecakargy convertot_7 Dmitri KabalEVsku erajshtakan hayecakarg@ convertot_8 Dmitri KabalEVsku erajshtakan hayecakarg@ convertot_9 Dmitri KabalEVsku eraghshtakan hayecakarg@ convertot_10 Dmitri KabalEVsku eraghstakan hayecakargy convertot_11 Dmitri KabalEVsku erajshtakan hayecakarg@ convertot_13 Dmitri KabalEVsku erajshtakan hajecakarg@ convertot_14 Dmitri KabalEVsku erajshtakan hayecakarg@ convertot_15 Dmitri KabalEVsku erajshtakan hayecakarg@ convertot_16 Dmitri KabalEVsky erajshtakan hayecakarg@ convertot_17 Dmitri KabalEVsku erajshtakan hayecakarg@ convertot_18 Dmitri KabalYEVsku erajshtakan hayecakarg@

  Ռեֆերատ | Մշակույթ

  էԹՆՈՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՈՒՄ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  Օգտագործված գրականության ցանկ

  1. Թորգոմյան Լ., Մանկավարժական արժեբանության հիմունքներ, Ուս. ձեռն., Եր., 2011թ.
  2. Леонтев А.Н., Деятельность. Сознание. Личность. М., Мысль, 1998 г., Ст. 565
  3. Подласый И.П., Педагогика начальной школы, Владос, 2008, Ст. 399
  4. Общая психология: Учеб. Для студентов пед. ин-тов / А.В. Петровский, А.В. Брушлинский, В.П. Зинченко и др.; Под ред. А.В. Петровского. – 3-е изд., перераб и доп. – М.: Просвещение, 1986. – С. 425.
  5. Аверин В.А. психология личности: Учебное пособие. 2-изд. – СПб.: изд-во Михайлова В.А., 2001. – С. 191
  6. Maslow, A. 1970. Motivation and personality. Rev. ed. New York: Harper and Row.
  description_2

  Ներածություն

  Գլուխ 1.

  Անձի արժեքային համակարգը և դրանց առանձնահատկությունները

  Անձի արժեքային համակարգի հասկացությունը
  Արժեք կրող անձի կոնցեպցիաները
  Գլուխ 2. Նույնականացումը որպես հոգեբանական կատեգորիա

  2.1 Արխետիպեր

  2.2 Էթնոնույնականացման հոգեբանական առանձնահատկությունները

  Եզրակացություն

  Օգտագործված գրականության ցանկ

  title_arm էԹՆՈՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՈՒՄ title_eng convertot_1 eTNONUYNAKANACUM convertot_2 eTNONUYNAKANACUM convertot_3 eTNONUYNAKANACUM convertot_4 eTNONUYNAKANACUM convertot_5 eTNONUYNAKANACUM convertot_6 eTNONUYNAKANACUM convertot_7 eTNONUYNAKANACUM convertot_8 eTNONUYNAKANACUM convertot_9 eTNONUYNAKANACUM convertot_10 eTNONUYNAKANACUM convertot_11 eTNONUYNAKANACUM convertot_13 eTNONUJNAKANACUM convertot_14 eTNWNUYNAKANACUM convertot_15 eTNONUYNAKANACUM convertot_16 eTNONYYNAKANACYM convertot_17 eTNONUYNAKANACUM convertot_18 eTNONUYNAKANACUM

   

  Եթե չեք գտել նյութը դուք կարող եք պատվիրել այն Արագ, հարմար, հուսալի, մատչելի