Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Որոնման արդյունք ( - Մշակույթ գտնվել է 448 նյութ)


  Դիպլոմային | Մշակույթ

  Միջնադարյան մանրանկարչության և որմնանկարչության պատկերագրային առանձնահատկությունները արևմտաեվրոպական և հայկական արվեստում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

   


  1. Հրավարդ Հակոբյան, Հայոց Տերունական Սրբապատկերները,Ե. 2003
  2. М.Фуллертон, О чудотворящих образах в античной культуре
  3. Grabar, Martyrium vol 2, Paris, 1946
  4. Дж.Херрин. Женщины и иконопочитание в ранней церкви / Восточнохристианский храм….,/
  5. В. Н. Лазарев, История византийской живописи, / основы византийского искуства,/ М. 1947
  6. Տեր-Ներսիսյան, Հայ արվեստը միջնադարում Ե. 1975
  7. Э. С. Смирнова ’Спас златая риза’’. К иконогравической реконструкции / Чудотворная икона, с. 173/
  8. Симеон Солунский, Расговор о св. Священнодействиях и таинствах церковных,’’Сочинения блаженного Симеона’’, СПБ, 1856, с. 263
  9. G. Schiller, Iconography of Christian Art London, 1971, vol 1, p. 53
  10.В. Н. Лазарев, История византийской живописи, / основы византийского искуства,/ М. 1947, т.,2,
  11.A. Grabar, Christian Iconography, New-York, 1961, p .106
  12.Diehl Ch, Manuel d' art Byzantin, 1910, p. 456
  13. Demus O., Die byzantinische Mosaiknen, Grossformatige Ikonen Wien, 1991
  14. Ш. Грестель, Чудотворная Махдилион, Образ Нерукотворново Спас в византийских иконографический программах / Чудотворения икона,
  15. Н. М. Кондаков Иконография Богоматери, т. I,
  16. Գ. Հովսեձյան, Հավուց թառի ամենափրկիչը և նոյնանուն հուշարձանները հայ արվեստի մեջ, Երուսաղեմ, 1937,
  17. Մատթեոս Ուռհայեցի, Պատմութիվն, Երուսաղէմ, 1898
  18. В. Айналов, Эллинистические основы византийского искусства, СПБ., 1914,
  19. Г.Вебер, Всеобщая итория, т. 5, М., 1987, с. 221
  20. Յքվհաննու իամստասեր Աւձնեցւոյ Մատենագրութիւնք, Վենետիկ, 1822
  21. А. Н. Лебедев, Вселенские Соборы IV- Vвв. М. 1896,
  22. Մովսես Խորենացի, Հայոց Պատմություն, Երևան, 1990,
  23. Ստեփանոսի Տարօնեցւոյ Ասողկան պատմութիւն տիեզերական, Ս. Պետերբուրգ, 1885,
  24. Գարեգին Սրվանձտյան, Հոգեաց վանք, Երկեր, 2, Երևան, 1982
  25. Հ. Ոսկեան, Վասպուրական-Վանի վանքերը, Գ
  26. Պատմութիւն Ղեւոնդեայ մեծի վարդապետի հայոց, Ս. Պետերբուրգ, 1887

   

  description_2

   


  Ներածություն
  Գլուխ 1
  Տերունական պատկերագրային համակարգը, դպրոցները վաղ միջնադար, զարգացած միջնադար, 4 ամենափրկիչ խաչքարերը և Հավուց Թառի խաչից իջեցումը մինչև 17- րդ դար
  1.1 Քրիստոսի սրբապատկերը
  1.2. Հիսուս Քրիստոսի կերպարը
  1.3. Աստվածամոր պատկերը
  1.4 Աստվածամոր խորվիրապյան պատկերը
  1.5 Սրբապատկերը վաղ միջնադարյան Հայաստանում
  1.6 Համեմատության երեք սրբապատկերների մեջ
  Գլուխ 2
  Արևմտաեվրոպական միջնադարյան պատկերագրության սկզբունքները, աղբյուրները, հոգեբանական հիմնավորումները
  2.1 Արևմտաեվրոպական երկրների ձևավորումը Կարլ Մեծի օրոք և հետո
  2.2 Կարլ Մեծի ժամանակաշրջանի ձեռագրերը և Էբոյի ժամանակագիրքը
  2.3 9-10-րդ դարերի որմնանկարչության ձևավորումը ռոմանական և գոթական ոճում /Ֆրանսիա, Գերմանիա/
  Եզրակացություն


   

   

  title_arm Միջնադարյան մանրանկարչության և որմնանկարչության պատկերագրային առանձնահատկությունները արևմտաեվրոպական և հայկական արվեստում title_eng Mijnadaryan manrankarchutyan ev vormnankarchutyan patkeragrayin aranznahatkutyunner@ arevmtaevropaakan ev haykakan arvestum convertot_1 Mijnadaryan manrankarchutyan EV ormnankarchutyan patkeragrayin arancnahatkutyunner@ arEVmtaevropakan EV haykakan arvestum convertot_2 Mijnadaryan manrankarchutyan EV ormnankarchutyan patkeragrayin arandznahatkutyunner@ arEVmtaevropakan EV haykakan arvestum convertot_3 Mijnadaryan manrankarchutyan EV ormnankarchutyan patkeragrayin arancnahatkutyunner@ arEVmtaevropakan EV haykakan arvestum convertot_4 Mijnadaryan manrankarchutyan EV ormnankarchutyan patkeragrayin arancnahatkutyunner@ arEVmtaevropakan EV haykakan arvestum convertot_5 Mijnadaryan manrankar4utyan EV ormnankar4utyan patkeragrayin arancnahatkutyunner@ arEVmtaevropakan EV haykakan arvestum convertot_6 Mijnadaryan manrankarchutyan EV ormnankarchutyan patkeragrayin arancnahatkutyunnery arEVmtaevropakan EV haykakan arvestum convertot_7 Mijnadaryan manrankarchutyan EV ormnankarchutyan patkeragrayin arancnahatkutyunner@ arEVmtaevropakan EV haykakan arvestum convertot_8 Mijnadaryan manrankarchutyan EV ormnankarchutyan patkeragrayin arancnahatkutyunner@ arEVmtaevropakan EV haykakan arvestum convertot_9 Mijnadaryan manrankarchutyan EV ormnankarchutyan patkeragrayin arancnahatkutyunner@ arEVmtaevropakan EV haykakan arvestum convertot_10 Mijnadaryan manrankar4utyan EV ormnankar4utyan patkeragrayin aranznahatkutyunnery arEVmtaevropakan EV haykakan arvestum convertot_11 Mijnadaryan manrankarchutyan EV ormnankarchutyan patkeragrayin arancnahatkutyunner@ arEVmtaevropakan EV haykakan arvestum convertot_13 Mijnadarjan manrankarchutjan EV ormnankarchutjan patkeragrajin arancnahatkutjunner@ arEVmtaevropakan EV hajkakan arvestum convertot_14 Mijnadaryan manrankarchutyan EV wrmnankarchutyan patkeragrayin arancnahatkutyunner@ arEVmtaevrwpakan EV haykakan arvestum convertot_15 Mighnadaryan manrankarchutyan EV ormnankarchutyan patkeragrayin arancnahatkutyunner@ arEVmtaevropakan EV haykakan arvestum convertot_16 Mijnadaryan manrankarchytyan EV ormnankarchytyan patkeragrayin arancnahatkytyynner@ arEVmtaevropakan EV haykakan arvestym convertot_17 Mijnadaryan manrankarchutyan EV ormnankarchutyan patkeragrayin arancnahatkutyunner@ arEVmtaevropakan EV haykakan arvestum convertot_18 Mijnadaryan manrankarchutyan YEV ormnankarchutyan patkeragrayin arancnahatkutyunner@ arYEVmtaevropakan YEV haykakan arvestum

  Դիպլոմային | Մշակույթ

  Միջնադարյան մանրանկարչությունն ու որմնանկարչությունը.պատկերագրային առանձնահատկությունները արևմտաեվրոպական և հայկական արվեստում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

   


  1. Հրավարդ Հակոբյան, Հայոց Տերունական Սրբապատկերները,Ե. 2003
  2. М.Фуллертон, О чудотворящих образах в античной культуре
  3. Grabar, Martyrium vol 2, Paris, 1946
  4. Дж.Херрин. Женщины и иконопочитание в ранней церкви / Восточнохристианский храм….,/
  5. В. Н. Лазарев, История византийской живописи, / основы византийского искуства,/ М. 1947
  6. Տեր-Ներսիսյան, Հայ արվեստը միջնադարում Ե. 1975
  7. Э. С. Смирнова ’Спас златая риза’’. К иконогравической реконструкции / Чудотворная икона, с. 173/
  8. Симеон Солунский, Расговор о св. Священнодействиях и таинствах церковных,’’Сочинения блаженного Симеона’’, СПБ, 1856, с. 263
  9. G. Schiller, Iconography of Christian Art London, 1971, vol 1, p. 53
  10.В. Н. Лазарев, История византийской живописи, / основы византийского искуства,/ М. 1947, т.,2,
  11.A. Grabar, Christian Iconography, New-York, 1961, p .106
  12.Diehl Ch, Manuel d' art Byzantin, 1910, p. 456
  13. Demus O., Die byzantinische Mosaiknen, Grossformatige Ikonen Wien, 1991
  14. Ш. Грестель, Чудотворная Махдилион, Образ Нерукотворново Спас в византийских иконографический программах / Чудотворения икона,
  15. Н. М. Кондаков Иконография Богоматери, т. I,
  16.Գ. Հովսեձյան, Հավուց թառի ամենափրկիչը և նոյնանուն հուշարձանները հայ արվեստի մեջ, Երուսաղեմ, 1937,
  17.Մատթեոս Ուռհայեցի, Պատմութիվն, Երուսաղէմ, 1898
  18.В. Айналов, Эллинистические основы византийского искусства, СПБ., 1914,
  19.Г.Вебер, Всеобщая итория, т. 5, М., 1987, с. 221
  20.Յքվհաննու իամստասեր Աւձնեցւոյ Մատենագրութիւնք, Վենետիկ, 1822
  21.А. Н. Лебедев, Вселенские Соборы IV- Vвв. М. 1896,
  22.Մովսես Խորենացի, Հայոց Պատմություն, Երևան, 1990,
  23.Ստեփանոսի Տարօնեցւոյ Ասողկան պատմութիւն տիեզերական, Ս. Պետերբուրգ, 1885,
  24.Գարեգին Սրվանձտյան, Հոգեաց վանք, Երկեր, 2, Երևան, 1982
  25.Հ. Ոսկեան, Վասպուրական-Վանի վանքերը, Գ
  26.Պատմութիւն Ղեւոնդեայ մեծի վարդապետի հայոց, Ս. Պետերբուրգ, 1887

   

  description_2

   


  Ներածություն
  Գլուխ 1
  Տերունական պատկերագրային համակարգը, դպրոցները վաղ միջնադար, զարգացած միջնադար, 4 ամենափրկիչ խաչքարերը և Հավուց Թառի խաչից իջեցումը մինչև 17- րդ դար
  1.2. Հիսուս Քրիստոսի կերպարը
  1.3. Աստվածամոր պատկերը
  1.4. Սրբապատկերը վաղ միջնադարյան Հայաստանում
  Գլուխ 2 Արևմտաեվրոպական միջնադարյան պատկերագրության սկզբունքները, աղբյուրները, հոգեբանական հիմնավորումները
  2.1 Արևմտաեվրոպական երկրների ձևավորումը Կարլ Մեծի օրոք և հետո
  2.2 Կարլ Մեծի ժամանակաշրջանի ձեռագրերը և Էբոյի ժամանակագիրքը
  2.3 9-10-րդ դարերի որմնանկարչության ձևավորումը ռոմանական և գոթական ոճում /Ֆրանսիա, Գերմանիա/
  Եզրակացություն


   

   

  title_arm Միջնադարյան մանրանկարչությունն ու որմնանկարչությունը.պատկերագրային առանձնահատկությունները արևմտաեվրոպական և հայկական արվեստում title_eng Mijnadaryan manrankarchutyunnn u vormnankarchutyun@. patkeragrayin aranznahatkutyunner@ arevmtaevropakan ev haykakan arvestum convertot_1 Mijnadaryan manrankarchutyunn u [email protected] arancnahatkutyunner@ arEVmtaevropakan EV haykakan arvestum convertot_2 Mijnadaryan manrankarchutyunn u [email protected] arandznahatkutyunner@ arEVmtaevropakan EV haykakan arvestum convertot_3 Mijnadaryan manrankarchutyunn u [email protected] arancnahatkutyunner@ arEVmtaevropakan EV haykakan arvestum convertot_4 Mijnadaryan manrankarchutyunn u [email protected] arancnahatkutyunner@ arEVmtaevropakan EV haykakan arvestum convertot_5 Mijnadaryan manrankar4utyunn u [email protected] arancnahatkutyunner@ arEVmtaevropakan EV haykakan arvestum convertot_6 Mijnadaryan manrankarchutyunn u ormnankarchutyuny.patkeragrayin arancnahatkutyunnery arEVmtaevropakan EV haykakan arvestum convertot_7 Mijnadaryan manrankarchutyunn u [email protected] arancnahatkutyunner@ arEVmtaevropakan EV haykakan arvestum convertot_8 Mijnadaryan manrankarchutyunn u [email protected] arancnahatkutyunner@ arEVmtaevropakan EV haykakan arvestum convertot_9 Mijnadaryan manrankarchutyunn u [email protected] arancnahatkutyunner@ arEVmtaevropakan EV haykakan arvestum convertot_10 Mijnadaryan manrankar4utyunn u ormnankar4utyuny.patkeragrayin aranznahatkutyunnery arEVmtaevropakan EV haykakan arvestum convertot_11 Mijnadaryan manrankarchutyunn u [email protected] arancnahatkutyunner@ arEVmtaevropakan EV haykakan arvestum convertot_13 Mijnadarjan manrankarchutjunn u [email protected] arancnahatkutjunner@ arEVmtaevropakan EV hajkakan arvestum convertot_14 Mijnadaryan manrankarchutyunn u [email protected] arancnahatkutyunner@ arEVmtaevrwpakan EV haykakan arvestum convertot_15 Mighnadaryan manrankarchutyunn u [email protected] arancnahatkutyunner@ arEVmtaevropakan EV haykakan arvestum convertot_16 Mijnadaryan manrankarchytyynn y [email protected] arancnahatkytyynner@ arEVmtaevropakan EV haykakan arvestym convertot_17 Mijnadaryan manrankarchutyunn u [email protected] arancnahatkutyunner@ arEVmtaevropakan EV haykakan arvestum convertot_18 Mijnadaryan manrankarchutyunn u [email protected] arancnahatkutyunner@ arYEVmtaevropakan YEV haykakan arvestum

  Դիպլոմային | Մշակույթ

  Հարություն Սվաճյանի երգիծանքը «Մեղվի» էջերում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

   


  1. Ասատրյան Ա. Հարություն Սըվաճյան.-Ե 1967
  2. Խառատյան Ա. Ս., Արևմտահայ մամուլը և գրաքննությունը Օսմանյան Թուրքիա¬յում ¥1857-1908¤. Երևան, 1989
  3. Կարինյան Ա., Ակնարկներ Հայ պարբերական մամուլի պատմության. № 2,
  4. Նալբանդյան Մ., Հրապարակախոսական երկեր, Երևան, 1973
  5. Պարոնյան Հ., Երկերի ժողովածու, հ 4, Երևան, 1968
  6. Վրույր (Մ. Մամուրյան), Հայկական նամականի, Զմյուռնիա, 1872
  7. Ասատուր Հր.,Դիմաստվերներ, Կ.Պոլիս, 1921,
  8. Ասատրյան Աս., Հակոբ Պարոնյանը և Հարություն Սըվաճյանը, Պատմաբանասիրական հանդես, 1964թ, № 5
  9. Մանուկյան Ա., Հ. Սվաճյանի երգիծանքը ««Մեղվի« էջերում, Պատմաբա-նասիրական հանդես, 1957, № 3
  10.Մանուկյան Ս., Գյուլնազարյան Ս., Հակոբ Պարոնյանի պայքարը բուրժուական նացիոնալիզմի դեմ, Պատմաբանասիրական հանդես, 1953, № 5
  11.«Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ», 1860—1870
  12.«Դիմակ», 1862թ, № 3,
  13.«Ժամանակ», 1863, № 23, 24,122, 220, 225
  14.«Մամուլ», 1871, № 159, 161
  15.«Մեղու»,, 1856 ,№ 2, 4,5,6,8,9,11,12,13, 36
  16.«Մեղու», 1857, № 9, 13
  17.«Մեղու», 1859, № 3,9, 12,16, 26,30, 31, 33, 35
  18.«Մեղու», 1860, № 108
  19.«Մեղու», 1861, № 113, 136, 141
  20.«Մեղու», 1864, № 239, 254
  21.«Մեղու», 1865, № 260
  22.«Մեղու», 1867, № 13,
  23.«Մեղու», 1870, № 16:

   

  description_2

   

   


  Ներածություն
  Գլուխ 1. Արևմտահայ երգիծական մամուլը 19 –րդ դարի երկրորդ կեսին: Հ. Սվաճյան
  1.1 Արևմտահայ երգիծանքի պատմությունից
  Գլուխ 2. Սվաճյանի երգիծանքը «Մեղվի» էջերում
  2.1. Սվաճյանի «Մեղուն» որպես արևմտահայ իրականության արատավոր երևույթների քննադատ
  2.2 Հ. Սվաճյանի աշխարհայացքն ու նրա երգիծական կերպարները
  Եզրակացություն


   

   

   

  title_arm Հարություն Սվաճյանի երգիծանքը «Մեղվի» էջերում title_eng Harutyun Svachyani ergicanq@ Mexvi ejerum convertot_1 Harutyun Svajyani ergicanq@ «Mexvi» ejerum convertot_2 Harutyun Svajyani ergicanq@ «Mexvi» ejerum convertot_3 Harutyun Svajyani ergicanq@ «Mexvi» ejerum convertot_4 Harutyun Svajyani ergicanq@ «Mexvi» ejerum convertot_5 Harutyun Svajyani ergicanq@ «Mexvi» ejerum convertot_6 Harutyun Svajyani ergicanqy «Mexvi» ejerum convertot_7 Harutyun Svajyani ergicanq@ «Mexvi» ejerum convertot_8 Harutyun Svajyani ergicanq@ «Meghvi» ejerum convertot_9 Harutyun Svajyani ergicanq@ «Mexvi» ejerum convertot_10 Harutyun Svajyani ergitsanqy «Meghvi» ejerum convertot_11 Harutyun Svajyani ergicanq@ «Mexvi» ejerum convertot_13 Harutjun Svajjani ergicanq@ «Mexvi» ejerum convertot_14 Harutyun Svajyani ergicanq@ «Mexvi» ejerum convertot_15 Harutyun Svajyani ergicanq@ «Mexvi» egherum convertot_16 Harytyyn Svajyani ergicanq@ «Mexvi» ejerym convertot_17 Harutyun Svajyani ergicank@ «Mexvi» ejerum convertot_18 Harutyun Svajyani ergicanq@ «Mexvi» ejerum

  Կուրսային | Մշակույթ

  Արցախի հոգևոր-մշակութային կենտրոնները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

   

   


  1. «Քրիստոնյա Հայաստանե հանրագիտարան, Երևան, 2002
  2. Սուրբ Ամենափրկիչ Ղազանչեցոց մայր տաճար//http://www.gandzasar-tour.com/
  3. Ագուլեցոց Եկեղեցի//http://www.shoushi.nk.am/
  4. Հայոց լեռների գանձերը-Բովուրխանավանք//http://www.findarmenia.com/
  5. Հայոց լեռների գանձերը-Գանձասար// http://www.findarmenia.com/
  6. Հասրաթյան, Մ. Ս. (1980) Ծիծեռնավանք. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 2
  7. Մեղրեցոց եկեղեցի//http://www.shoushi.nk.am
  8. Ս. Օրբելյան, Պատմութիւն նահանգին Սիսիական, Թիֆլիս, 1910
  9. Amaras Monastery, Nagorno Karabakh Republic// http://www.amaras.org/
  10.Dadivank Monastery//http://www.armeniapedia.org/
  11.De Waal, Thomas. Black Garden: Armenia and Azerbaijan through Peace and War. New York: New York University Press, 2003
  12.Gandzasar Monastery, Nagorno Karabakh Republic// http://www.gandzasar.com/
  13.Gtchavank Monastery – A Karabakh Gem Marred by Graffiti// http://old.hetq.am/
  14.Hasratyan, Murad and Zaven Sargsyan. Armenia: 1700 Years of Christian Architecture. Yerevan: Mughni Publishing, 2001
  15.Hewsen, Robert H. Armenia: A Historical Atlas. Chicago, IL: University of Chicago Press, 2001, reference: Gandzasar Monastery
  16.Jalaliants, Sargis. A Journey To Greater Armenia. Tiflis, 1842, part I
  17.Khatcherian, Hrair Hawk, Artsakh: A Photographic Journey, Eastern Prelacy of the Armenian Apostolic Church of America, 1997
  18.Kirakos Gandzaketsi. “Kirakos Gandzaketsi’s history of the Armenians,” in Sources of the Armenian Tradition. New York, 1986, chapter 31.
  19.Samvel Karapetian. Armenian Cultural Monuments in the Region of Karabakh, Yerevan: Gitutiun Publishing House, 2001
  20.Thierry, Jean-Michel. Eglises et Couvents du Karabagh. Antelais: Lebanon, 1991
  21.Voskian, Hamazasp. The Monasteries of Artsakh. Vienna, 1953
  22.Yakobson, Anatoly L. “From the History of Medieval Armenian Architecture: the Monastery of Gandzasar,” in: Studies in the History of Culture of the Peoples in the East. Moscow-Leningrad. 1960
  23.Мкртчян Ш.М. Историко-архитектурные памятники Нагорного Карабаха, Ереван, 1989
  24.Рубен Заргарян: Карабахская реконкиста. «Карабахский курьерե, № 3(25)/2008

   

   

  description_2 title_arm Արցախի հոգևոր-մշակութային կենտրոնները title_eng Arcaxi hogevor mshakutayin kentronner@ convertot_1 Arcaxi hogEVor-mshakutayin kentronner@ convertot_2 Arcaxi hogEVor-mshakutayin kentronner@ convertot_3 Arcaxi hogEVor-mshakutayin kentronner@ convertot_4 Arcaxi hogEVor-mzakutayin kentronner@ convertot_5 Arcaxi hogEVor-mshakutayin kentronner@ convertot_6 Arcaxi hogEVor-mshakutayin kentronnery convertot_7 Arcakhi hogEVor-mshakutayin kentronner@ convertot_8 Arcaxi hogEVor-mshakutayin kentronner@ convertot_9 Arcaxi hogEVor-mshakutayin kentronner@ convertot_10 Arcakhi hogEVor-msakutayin kentronnery convertot_11 Arcaxi hogEVor-mshakutayin kentronner@ convertot_13 Arcaxi hogEVor-mshakutajin kentronner@ convertot_14 Arcaxi hwgEVwr-mshakutayin kentrwnner@ convertot_15 Arcaxi hogEVor-mshakutayin kentronner@ convertot_16 Arcaxi hogEVor-mshakytayin kentronner@ convertot_17 Arcaxi hogEVor-mshakutayin kentronner@ convertot_18 Arcaxi hogYEVor-mshakutayin kentronner@

  Դիպլոմային | Մշակույթ

  Իրանի ճարտարապետությունը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

   


  1. Акимушкин О. Ф. ,,Средневековый Иран. Культура, история, филология’’. М.2004.
  2. Афанасьева В.К., Луконин В.Г., Померанцева Н.А. ,,Искусство Древнего Востока". М. 1976.
  3. Бартольд В. В. ,,Работы по истории ислама и арабского халифата’’. М. 1966.
  4. Всеобщая история архитектуры, т. 8. М. 1969.
  5. Дандамаев М. А., Луконин В. Г. ,,Культура и экономика Древнего Ирана’’. М. 1980.
  6. Денике Б. П. ,, Живопись Ирана’’. М. 1938.
  7. История Ирана с древнейших времен до конца XVIII в. М. 1958.
  8. Климов Р.Б. ,,Всеобщая история искусств’’, т. 1. М. 1956.
  9. Кошеленко Г.А. ,,Культура Парфии’’. М. 1966.
  10.Луконин В. Г. Искусство Ирана, в кн.: Искусство древнего Востока. М. 1968.
  11.Луконин В. Г. ,,Древний и раннесредневековый Иран: Очерки истории культуры’’. М. 1987.
  12.Новейшая история Стран Азии и Африки. XX век. Часть вторая. М. 2001.
  13.Пигулевская Н. В. ,,Города Ирана в раннее средневековье’’. М. 1956.
  14.Ремпёль Л. И. ,,Терракоты Мерва и глиняные статуи Нисы’’., т. 1. М. 1949.
  15.Седов А.В. ,,История древнего Востока. От ранних государственных образований до древних империй’’. М. 2004 .
  16.Яралова Ю.С. ,,Архитектура стран Средиземноморя,Африки и Азии VI-XIXвв’’. М. 1969.
  17.Шумов С.А., Андреев А.Р. ,,История Ирана''. Киев 2003.
  18.Архитектура Ирана: Эпоха сассанидов. http://zod4estvo.ru/arhitektura-irana/23-epohasassanidov.html
  19.еймарн Б., Каптерева Т. Искусство Средней Азии. Иран. http://artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000004/st008.shtml
  20.http://archvuz.ru/numbers/2009_3/ta5
  21.http://architecture.artyx.ru.
  22.http://bibliotekar.ru.
  23.http://www.build.rin.ru.
  24.http://www.islam.ru
  25.http://news.iran.ru.
  26.www.niavaranpalace.ir.
  27.http://www.iran.ru.
  28.www.nationalmuseumofiran.ir.
  29.http://www.panasia.ru.
  30. http://zod4estvo.ru.


   

   

  description_2

   


  Ներածություն
  Գլուխ 1. Իսլամից առաջ Իրանի ճարտարապետությունը: Պատմական ակնարկ
  1.1 Իրանի ճարտարապետության մեջ օգտագործված սկզբունքները
  1.2 Իրանի ճարտարապետության հիմնական առանձնահատկությունները` ոճերը, շինարարության մեջ կիրառվող նյութերը, երկրաչափությունը
  1.3 Ամենահայտնի ճարտարապետական կոթողները
  Գլուխ 2. Իրանական ճարտարապետությունը ետիսլամական շրջանում
  Գլուխ 3. Ժամանակակից Իրանի ճարտարապետությունը
  Եզրակացություն
  Հավելվածներ


   

   

  title_arm Իրանի ճարտարապետությունը title_eng Irani chartarapetutyun@ convertot_1 Irani jartarapetutyun@ convertot_2 Irani jartarapetutyun@ convertot_3 Irani jartarapetutyun@ convertot_4 Irani jartarapetutyun@ convertot_5 Irani jartarapetutyun@ convertot_6 Irani jartarapetutyuny convertot_7 Irani jartarapetutyun@ convertot_8 Irani jartarapetutyun@ convertot_9 Irani jartarapetutyun@ convertot_10 Irani jartarapetutyuny convertot_11 Irani jartarapetutyun@ convertot_13 Irani jartarapetutjun@ convertot_14 Irani jartarapetutyun@ convertot_15 Irani jartarapetutyun@ convertot_16 Irani jartarapetytyyn@ convertot_17 Irani jartarapetutyun@ convertot_18 Irani jartarapetutyun@

  Դիպլոմային | Մշակույթ

  Պետության սոցիալական ապահովության հիմնախնդիր

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Պետության սոցիալական ապահովության հիմնախնդիր title_eng BNAKCHUTYAN SOCIALAKAN APAHOVUTYAN KARAVARUM convertot_1 Petutyan socialakan apahovutyan himnaxndir convertot_2 Petutyan socialakan apahovutyan himnaxndir convertot_3 Petutyan socialakan apahovutyan himnaxndir convertot_4 Petutyan socialakan apahovutyan himnaxndir convertot_5 Petutyan socialakan apahovutyan himnaxndir convertot_6 Petutyan socialakan apahovutyan himnaxndir convertot_7 Petutyan socialakan apahovutyan himnakhndir convertot_8 Petutyan socialakan apahovutyan himnaxndir convertot_9 Petutyan socialakan apahovutyan himnaxndir convertot_10 Petutyan socialakan apahovutyan himnakhndir convertot_11 Petutyan socialakan apahovutyan himnaxndir convertot_13 Petutjan socialakan apahovutjan himnaxndir convertot_14 Petutyan swcialakan apahwvutyan himnaxndir convertot_15 Petutyan socialakan apahovutyan himnaxndir convertot_16 Petytyan socialakan apahovytyan himnaxndir convertot_17 Petutyan socialakan apahovutyan himnaxndir convertot_18 Petutyan socialakan apahovutyan himnaxndir

  Դիպլոմային | Մշակույթ

  Սոցիալական աշխատանքը մտավոր հաշմանդամ երեխաների և նրանց ընտանիքների հետ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Անտոնյան Մ. (խմբ) ՙԵթե Ձեր երեխան տարբերվում է մյուսներից՚, Երևան 2004թ.:
  2. Գիտագործնական համաժողովի նյութեր ՙՀաշմանդամության հիմնախնդիրները Հայաստանում՚, Երևան 2002թ.:
  3. Սոցիալական աշխատանքի մեթոդներն ու հետազոտման մեթոդները սոցիալական աշխատանքում. ուղեցույց սոցիալական աշխատողների համար: ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ամբիոն, ՀՀ սոցիալական ապահովագրության նախարարություն, Երևան 2002թ.:
  4. Նալչաջյան Ա., Թակուշյան. Հ. (խմբ.) ՙՀոգեբանական մտքի զարգացումը Հայաստանում՚, Երևան 1990թ.:
  5. ՙՄտավոր հետամնաց մարդիկ. Պատրանք և իրականություն՚ - Արփինե Աբրահամյան, Երևան 2003թ.:
  6. Антонова А. (под. ред.) “Микросоциология семьи”, Москва 2005г.
  7. Антонов А. И., В. М. Медков “Социология семьи”, Москва 1996г.
  8. “Технологии социальной работы” (под. ред.) Е. И. Холостовой – М. ИНФРА – Москва 2001г.
  10. Обучение детей с нарушениями интелекта” (под. ред.) Б. Пузанова/
  изд. Центр “Академия”, Москва 2001г.
  11. “Введение в изучение психологии умственно отсталого ребенка”,
  Свердловск 1975г.
  12. Смелзер Н. “Социология”, Москва 1994г.
  13. Новик Ф. У. “История воспитания и обучения умственно отсталых
  детей”, Москва 1939г.
  14. “Социальная работа теория и практика” под ред. член. Арм. Фил. Акад.
  Л. А. Арутюнян. Изд. Ереван Унив., 1995г.
  15. Певзнер М. С. “Дети олигофрены”, Москва 1971г.
  description_2
  Ներածություն
  ԳԼՈՒԽ 1. ՄՏԱՎՈՐ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՐԵՎՈՒՅԹ
  1.1. Մտավոր հաշմադամության երևույթը. պատմական ակնարկ
  1.2. Մտավոր հաշմանդամության սահմանումը և տեսակները
  1.3. Մտավոր հաշմանդամ երեխաներ ունեցող ընտանիքների
  հիմնախնդիրները
  ԳԼՈՒԽ 2. ՄՏԱՎՈՐ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԵՏ ՏԱՐՎՈՂ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ, ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
  2.1. Մտավոր հաշմանդամ երեխաների սոցիալական վերական•նումը
  2.2. Սոցիալական աշխատանքը մտավոր հաշմանդամ երեխաների
  ընտանիքների հետ
  2.3. Հայաստանում մտավոր հաշմանդամ երեխաներին և նրանց
  ընտանիքներին մատուցվող ծառայությունները
  Դեպքի ուսումնասիրություն և վերլուծություն
  Եզրակացություն  title_arm Սոցիալական աշխատանքը մտավոր հաշմանդամ երեխաների և նրանց ընտանիքների հետ title_eng Socialakan ashxatanq@ mtavor hashmandam erexaneri ev nranc @ntaniqneri het convertot_1 Socialakan ashxatanq@ mtavor hashmandam erexaneri EV nranc @ntaniqneri het convertot_2 Socialakan ashxatanq@ mtavor hashmandam erexaneri EV nranc @ntaniqneri het convertot_3 Socialakan ashxatanq@ mtavor hashmandam erexaneri EV nranc @ntaniqneri het convertot_4 Socialakan azxatanq@ mtavor hazmandam erexaneri EV nranc @ntaniqneri het convertot_5 Socialakan ashxatanq@ mtavor hashmandam erexaneri EV nranc @ntaniqneri het convertot_6 Socialakan ashxatanqy mtavor hashmandam erexaneri EV nranc yntaniqneri het convertot_7 Socialakan ashkhatanq@ mtavor hashmandam erekhaneri EV nranc @ntaniqneri het convertot_8 Socialakan ashxatanq@ mtavor hashmandam erexaneri EV nranc @ntaniqneri het convertot_9 Socialakan ashxatanq@ mtavor hashmandam erexaneri EV nranc @ntaniqneri het convertot_10 Socialakan askhatanqy mtavor hasmandam erekhaneri EV nranc yntaniqneri het convertot_11 Socialakan ashxatanq@ mtavor hashmandam erexaneri EV nranc @ntaniqneri het convertot_13 Socialakan ashxatanq@ mtavor hashmandam erexaneri EV nranc @ntaniqneri het convertot_14 Swcialakan ashxatanq@ mtavwr hashmandam erexaneri EV nranc @ntaniqneri het convertot_15 Socialakan ashxatanq@ mtavor hashmandam erexaneri EV nranc @ntaniqneri het convertot_16 Socialakan ashxatanq@ mtavor hashmandam erexaneri EV nranc @ntaniqneri het convertot_17 Socialakan ashxatank@ mtavor hashmandam erexaneri EV nranc @ntanikneri het convertot_18 Socialakan ashxatanq@ mtavor hashmandam erexaneri YEV nranc @ntaniqneri het

  Դիպլոմային | Մշակույթ

  Սոցիալական ստրատիֆիկացիա և մոբիլություն

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. ՀՀ սահմանային ուղևորահոսքի ուսումնասիրություն: Երևան 1999թ.
  ՀՀ վիճակագրական, պետռեգիստրի և վերլուծության նախարարություն
  2. Вебер М. §Основные понятия стратификации¦Социал. исслед.1994г. N 5.
  3. Мертон Р. К. §Социальная теория и социальная структуры¦ Социал. исслед. 1992г. N 2.
  4. Кравченко А. И. §Общая социология¦ М. 2002г.
  5. Радосв В. В., Шкаратан О. И. §Социальная стратификация¦ М.1996г.
  6. Сорокин П. §Социальная стратификация и мобильность¦ В. сб. Человек. цивилизация. Об-щество М. 1992г.
  7. Эфендев §Общая социология¦
  8. Зацлавцкая Т. И. Миграция сельского населения: цели, задачи, метогы регулирования. Новосиб. 1969г.
  9. Рыбаковекий Л. Л. Региональный анализ миграций М. 1973г.
  10. Переведенцев Б. И. Методы изучения миграций населения М 1975г.
  11. Ядов §Стратегия социальных иследованиях¦.
  12. Папоян А. Онехоторых вопросах трудавой миграции населения Армении в Россию. Ереван - 1999г.
  13. Миграция населения в странах СНГ 1997 – 1998гг., М – 1999г.

  description_2


  Գլուխ 1. Սոցիալական ստրատիֆիկացիա և սոցիալական մոբիլություն
  1.1. Սոցիալական ստրատիֆիկացիա հասկացությունը սոցիոլոգիայում
  1.2. Սոցիալական մոբիլության էությունը, նրա տիպերն ու տեսակները
  Գլուխ 2. Աշխատանքային միգրացիայի բնութագիրը և միգրացիոն պրոցեսները ՀՀ-ում
  2.1.Աշխատուժի միգրացիայի բնութագիրը և տիպերը
  2.2. Միգրացիոն պրոցեսները Հայաստանում
  Գլուխ 3. Հետազոտական մաս
  3.1. Սոցիալական հետազոտության ծրագիր
  3.2. Մեթոդիկա
  3.3. Վերլուծություն
  Եզրակացություն

  Հավելված


  title_arm Սոցիալական ստրատիֆիկացիա և մոբիլություն title_eng socialakan stratifikacia ev mobilutyun convertot_1 Socialakan stratifikacia EV mobilutyun convertot_2 Socialakan stratifikacia EV mobilutyun convertot_3 Socialakan stratifikacia EV mobilutyun convertot_4 Socialakan stratifikacia EV mobilutyun convertot_5 Socialakan stratifikacia EV mobilutyun convertot_6 Socialakan stratifikacia EV mobilutyun convertot_7 Socialakan stratifikacia EV mobilutyun convertot_8 Socialakan stratifikacia EV mobilutyun convertot_9 Socialakan stratifikacia EV mobilutyun convertot_10 Socialakan stratifikacia EV mobilutyun convertot_11 Socialakan stratifikacia EV mobilutyun convertot_13 Socialakan stratifikacia EV mobilutjun convertot_14 Swcialakan stratifikacia EV mwbilutyun convertot_15 Socialakan stratifikacia EV mobilutyun convertot_16 Socialakan stratifikacia EV mobilytyyn convertot_17 Socialakan stratifikacia EV mobilutyun convertot_18 Socialakan stratifikacia YEV mobilutyun

  Դիպլոմային | Մշակույթ

  ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԿՈՆՖԼԻԿՏՆԵՐԻ ԷՈՒԹՅԱՆ, ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱՆԽՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2

  ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
  1. ԿՈՆՖԼԻԿՏՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ
  1.1. ԿՈՆՖԼԻԿՏՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԵՐԸ
  1.2. ԿՈՆՖԼԻԿՏՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ
  1.3. ԿՈՆՖԼԻԿՏԵՐԻ ՏԻՊԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
  1.4. ԿՈՆՖԼԻԿՏՆԵՐԻ ՀԱՆԳՈՒՑԱԼՈՒԾՈՒՄԸ
  2. ԿՈՆՖԼԻԿՏՆԵՐԸ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ
  2.1. ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԿՈՆՖԼԻԿՏՆԵՐԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ
  2.2. ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԿՈՆՖԼԻԿՏՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՁԵՎԵՐԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՓՈՒԼԵՐԸ 23
  2.3. ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԿՈՆՖԼԻԿՏՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ
  2.5. ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ՍԹՐԵՍԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ
  3. ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԿՈՆՖԼԻԿՏՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ
  3.1 ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ԵՎ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
  3.2 ՍՏԱՑՎԱԾ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
  ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
  ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ


  title_arm ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԿՈՆՖԼԻԿՏՆԵՐԻ ԷՈՒԹՅԱՆ, ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱՆԽՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ title_eng Diplom_Karavarman hamakargum konfliktner_50p._23.04.12 (1) convertot_1 KARAVARMAN HAMAKARGՈՒM KՈNFLIKTNERI EՈՒTYAN, ARAJACMAN PATJARNERI EV KANXMAN MIJՈCNERI ՈՒSՈՒMNASIRՈՒTYՈՒN convertot_2 KARAVARMAN HAMAKARGՈՒM KՈNFLIKTNERI EՈՒTYAN, ARAJACMAN PATJARNERI EV KANXMAN MIJՈCNERI ՈՒSՈՒMNASIRՈՒTYՈՒN convertot_3 KARAVARMAN HAMAKARGՈՒM KՈNFLIKTNERI EՈՒTYAN, ARAJACMAN PATJARNERI EV KANXMAN MIJՈCNERI ՈՒSՈՒMNASIRՈՒTYՈՒN convertot_4 KARAVARMAN HAMAKARGՈՒM KՈNFLIKTNERI EՈՒTYAN, ARAJACMAN PATJARNERI EV KANXMAN MIJՈCNERI ՈՒSՈՒMNASIRՈՒTYՈՒN convertot_5 KARAVARMAN HAMAKARGՈՒM KՈNFLIKTNERI EՈՒTYAN, ARAJACMAN PATJARNERI EV KANXMAN MIJՈCNERI ՈՒSՈՒMNASIRՈՒTYՈՒN convertot_6 KARAVARMAN HAMAKARGՈՒM KՈNFLIKTNERI EՈՒTYAN, ARAJACMAN PATJARNERI EV KANXMAN MIJՈCNERI ՈՒSՈՒMNASIRՈՒTYՈՒN convertot_7 KARAVARMAN HAMAKARGՈՒM KՈNFLIKTNERI EՈՒTYAN, ARAJACMAN PATJARNERI EV KANKHMAN MIJՈCNERI ՈՒSՈՒMNASIRՈՒTYՈՒN convertot_8 KARAVARMAN HAMAKARGՈՒM KՈNFLIKTNERI EՈՒTYAN, ARAJACMAN PATJARNERI EV KANXMAN MIJՈCNERI ՈՒSՈՒMNASIRՈՒTYՈՒN convertot_9 KARAVARMAN HAMAKARGՈՒM KՈNFLIKTNERI EՈՒTYAN, ARAJACMAN PATJARNERI EV KANXMAN MIJՈCNERI ՈՒSՈՒMNASIRՈՒTYՈՒN convertot_10 KARAVARMAN HAMAKARGՈՒM KՈNFLIKTNERI EՈՒTYAN, ARAJACMAN PATJARNERI EV KANkhMAN MIJՈCNERI ՈՒSՈՒMNASIRՈՒTYՈՒN convertot_11 KARAVARMAN HAMAKARGՈՒM KՈNFLIKTNERI EՈՒTYAN, ARAJACMAN PATJARNERI EV KANXMAN MIJՈCNERI ՈՒSՈՒMNASIRՈՒTYՈՒN convertot_13 KARAVARMAN HAMAKARGՈՒM KՈNFLIKTNERI EՈՒTJAN, ARAJACMAN PATJARNERI EV KANXMAN MIJՈCNERI ՈՒSՈՒMNASIRՈՒTJՈՒN convertot_14 KARAVARMAN HAMAKARGՈՒM KՈNFLIKTNERI EՈՒTYAN, ARAJACMAN PATJARNERI EV KANXMAN MIJՈCNERI ՈՒSՈՒMNASIRՈՒTYՈՒN convertot_15 KARAVARMAN HAMAKARGՈՒM KՈNFLIKTNERI EՈՒTYAN, ARAGHACMAN PATJARNERI EV KANXMAN MIGHՈCNERI ՈՒSՈՒMNASIRՈՒTYՈՒN convertot_16 KARAVARMAN HAMAKARGՈՒM KՈNFLIKTNERI EՈՒTYAN, ARAJACMAN PATJARNERI EV KANXMAN MIJՈCNERI ՈՒSՈՒMNASIRՈՒTYՈՒN convertot_17 KARAVARMAN HAMAKARGՈՒM KՈNFLIKTNERI EՈՒTYAN, ARAJACMAN PATJARNERI EV KANXMAN MIJՈCNERI ՈՒSՈՒMNASIRՈՒTYՈՒN convertot_18 KARAVARMAN HAMAKARGՈՒM KՈNFLIKTNERI EՈՒTYAN, ARAJACMAN PATJARNERI EV KANXMAN MIJՈCNERI ՈՒSՈՒMNASIRՈՒTYՈՒN

  Դիպլոմային | Մշակույթ

  Սոցիալական աշխատանքի զարգացման հնարավորությունները Երևանի ԶՏԿ-ներում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. « ազգային վիճակագրական ծառայություն, «Աշխատուժը «–ում 2001-2006»
  Երևան 2007թ.
  2. « աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Զբաղվածության պետական ծառայություն» գործակալության, «ՀՀ Զբաղվածության ոլորտի իրավական ակտերի ժողովածու», Երևան 2006թ.
  3. Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիա, աշխատանքի տեղավորման և խորհրդատվության կենտրոն, «Առաջին քայլեր աշխատանք որոնելիս» Երևան
  2005թ.
  4. Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն (1СНО), «Զբաղվածության քաղաքականության ուղղությունները հւսրավկովկասյան երկրներում, Եվրոմիության զբաղվածության ռազմավարությանը համահունչ քաղաքականության մշակումը» Երևան 2006թ.
  5. Ջուն Լայնզ «Ինչպես ընդունվել աշխատանքի, աշխատանքի հարցազրույցին պատրաստվելու խորհուրդներ», Երևան 2001թ.
  6. Գրեգորի Մեթյու, «Մակրոէկոնոսիկա» հայաստան հրատարակչություն, Երևան 1997թ.
  7. П.Д. Павленка, 'Технологии социальной рабпты в пазличных сферах жизнедеятельности", Москва, 2006 г.
  8. Арутунян А. "Социальная работа Теорияи практика", Издательство Ереванского Государственоги Университета, 1995 г.
  9. Katherine Hooper Briar "Soeial worq and the unemployment", The National Assoeiation of Soeid workers, 1988
  10.Morley Gunderson, Noah H. Meltz and Silvia Ostry "Unemplo yment Internacional perspectives" Published for the sentre of Industrial Relations by umiversity of Toronto Press, Toronto Baffail London, 1987
  11.'Теории и методика социальноий работы" Н. Ф. Занишева, издательство Союз, 1994 г.
  12.Дановскии С. Л. "Социальная и психологическая характеристика безработных. Социологическая иследования" N 5, 1994
  13.Клинов Е. А. "Как выбрать профессию" Просвищение, Москва, 1990г.
  14.Р. П. Колосова. "Занятность, рынок труда и социально-трудовые отношения" МГУ-Теус издательтво, Москва 2008г.
  15.www.dez.aov.va. 10.04.2011;  description_2


  Ներածություն
  Գլուխ 1. Գործազրկության սոցիալ - տնտեսական բնութագիրը
  1.1 Գործազրկության էությունը, տեսակները և ձևերը
  1.2 Գործազրկության հիմնախնդիրները մեկնաբանող հիմնական տեսությունները
  1.3 Գործազրկության երևույթի բացասական հետևանքները
  Գլուխ 2. Զբաղվածության տարածքային կենտրոնների կողմից մատուցվող ծառայությունները
  2.1 Զբաղվածության տարածքային կենտրոնների գործառնման ընդհանուր բնութագիրը և առանձնահատկությունները «–ում և նախկին ԽՍՀՄ երկրներում
  2.2 Զբաղվածության տարածքային կենտրոնների գործունեության ընդհանուր բնութագիրը, հիմնական սկզբունքները և գործառույթները
  Գլուխ 3. «ԶՏԿ-նեոում սոցիալակն աշխատանքների ներդրման հնարավորությունները» սոցիալական հետազոտություն
  3.1 «ԶՏԿ-ներում սոցիալակն աշխատանքների ներդրման հնարավորությունները» սոցիալական հետազոտության ծրագիրը
  3.2 «ԶՏԿ֊ներում սոցիլական աշխատանքի ներդրման հանրավորությունները» սոցիալական աշխատանքի արդյունքների վերլուծության
  Եզրակացություն  title_arm Սոցիալական աշխատանքի զարգացման հնարավորությունները Երևանի ԶՏԿ-ներում title_eng Socialakan ashxatanqi zargacman hnaravorutyunner@ Erevani ZTK-nerum convertot_1 Socialakan ashxatanqi zargacman hnaravorutyunner@ ErEVani ZTK-nerum convertot_2 Socialakan ashxatanqi zargacman hnaravorutyunner@ ErEVani ZTK-nerum convertot_3 Socialakan ashxatanqi zargacman hnaravorutyunner@ ErEVani ZTK-nerum convertot_4 Socialakan azxatanqi zargacman hnaravorutyunner@ ErEVani ZTK-nerum convertot_5 Socialakan ashxatanqi zargacman hnaravorutyunner@ ErEVani ZTK-nerum convertot_6 Socialakan ashxatanqi zargacman hnaravorutyunnery ErEVani ZTK-nerum convertot_7 Socialakan ashkhatanqi zargacman hnaravorutyunner@ ErEVani ZTK-nerum convertot_8 Socialakan ashxatanqi zargacman hnaravorutyunner@ ErEVani ZTK-nerum convertot_9 Socialakan ashxatanqi zargacman hnaravorutyunner@ ErEVani ZTK-nerum convertot_10 Socialakan askhatanqi zargacman hnaravorutyunnery ErEVani ZTK-nerum convertot_11 Socialakan ashxatanqi zargacman hnaravorutyunner@ ErEVani ZTK-nerum convertot_13 Socialakan ashxatanqi zargacman hnaravorutjunner@ ErEVani ZTK-nerum convertot_14 Swcialakan ashxatanqi zargacman hnaravwrutyunner@ ErEVani ZTK-nerum convertot_15 Socialakan ashxatanqi zargacman hnaravorutyunner@ ErEVani ZTK-nerum convertot_16 Socialakan ashxatanqi zargacman hnaravorytyynner@ ErEVani ZTK-nerym convertot_17 Socialakan ashxatanki zargacman hnaravorutyunner@ ErEVani ZTK-nerum convertot_18 Socialakan ashxatanqi zargacman hnaravorutyunner@ ErYEVani ZTK-nerum

  Դիպլոմային | Մշակույթ

  ֆունկցիոնալ սննդակարգ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1


  1. Ауэрман Л.Я Технология хлебопекарного производства. М.,Легкая и пищевая промышленность, 1984,416с,
  2. Бегеулов М. Ш. Рационализация питания человека путем расширения ассортимента хлебобулочных изделий// Хлебопечение России – 2002. - № 2. – С. 24 – 25.
  3. Вайнштейн С. Г., Масик А. М. Пищевые волокна и усвояемость нутриентов// Вопросы питания. – 1984. - № 3. – с. 6 – 12.
  4. Вайнштейн С. Г., Масик А. М., Жулевич И. В. Пищевые волокна – некоторые итоги и перспективы исследований// Вопросы питания. – 1988. - № 6. – с. 8 – 11.
  5. Высоцкий В. Г. К оценке потребностейчеловека в белке// Вопросы питания. – 1978. - № 6. – с. 8 – 17.
  6. Государственные стандарты. Мука. Отруби. Методы анализа. Сборник. М.ИПК издательство стандартов, 1998.-84с.
  7. Джакубекова Л. О., Бобров Л. Г., Сапарова У. Ж. и др. Новые виды диетических хлебобулочных и кондитерских изделий// Пищевая промышленность. - 1993. - № 3 - 4. – с. 24.
  8. Дудкин М. С., Казанская Н. С., Базилевский А. С. Пищевые волокна// Химия древесины. – 1984. - № 2. – с. 3 – 14.
  9. Дудкин М. С., Черно Н. К., Казанская И. С. и др. Пищевые волокна. Киев: Урожай. – 1988. – 150с.
  10. Дудкин М. С. Гемицеллюлозы как пищевые добавки// Тез. докл. Всесоюз. конф. “Химия пищевых добавок”. – Черновцы. – 25 – 27 апр. 1989.- с.39.
  11. Дудкин М. С. Прогресс исследования и производства пищевых добавок// Научные труды Одесской госуд. Академии пищевых технологий.- Одесса. – 15 – 18 апр. 1997г. – с. 118 – 120
  12. Дудкин М. С., Щелкунов Л. Ф. Новые продукты питания. М.: Наука. – 1998. – 304с.
  13. Евсеев Е. Эти активированные жидкости.- Техника и наука. Научно- технич. журн. Всесоюзн. Совета научно-технич. Общ-ва,1982, № 1,с. 11-12; №11, с.10-11; №12, с.13-14.
  14. Казаков Е.Д. зерноведение с основами растениеводства.-М., Колос, 1973.-283 с.
  15. Кисилева Т.А., Цыганова Т.Б., Скурихин И.М. Использование пищевых волокон растительного происхождения в призводстве новых сортов хлебобулочных изделий диетического назначения. Тез.докл. 2-ой Всес.Конф. Проблемы индустриализации общественного питания страны. Харьков.-1989.-с.301.
  16. Киселева Т. А. Разработка технологии хлебных изделий на основе использования МКЦ. Дисс. на соиск. уч. ст. к.т.н. Москва. – 1991.
  17. Колпакова В. В. Научные основы технологии получения и применения белковых продуктов из пшеничных отрубей. Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. д.т.н.- М.: - 1997. – 57с.
  18. Кочетвока А. А. Функциональные продукты в концепции здорового питания// Пищевая промышленность. – 1999. - №3. – с. 4 – 5
  19. Крайцеров Б. В. Основы адекватного и целебного питания. – М.: ИПО профиздат, 1994, 191с.
  20. Кретинина Л.В., Цыганов Э.П., Винникова А.Г. и др. Волокнистые специализированные смеси. М.1991.-143 с.
  21. Лабораторный практикум по общей технологии пищевых призводств. Под ред. Л.П.Ковльской.-М.Агропромиздат.-1991.-335 с,
  22. Львова Л. С., Соседов Н. И., Шатилова Т. И., Шульгина А. П. Динамика накопления афлотоксинов на зерне пшеницы и их распределение в хлебе и продуктах помола. – Прикладная биохимия и микробиология. – М., 1975, том XI, вып. 4, с. 559 -563.
  23. Мещерякова В. А., Самсонов М. А., Фролова И. А и др. Влияние пшеничных отрубей, включенных в противоатеросклеротическую диету, на некоторые показатели обмена липидов у больных ИБС// Вопросы питания. – 1985. - №3. – с. 9 – 13.
  24. Морозов И.А. Пищевые волокна в рациональном питании человека.АМН СССР.-М.1987.
  25. Нестерин М. Ф., Конышев В. А. Роль волокон пищи в гомеостатических регуляциях организма// Физиология человека. – 1980. – т. 6. - №3. – с. 531 – 542
  26. Новые разработки. Продукты. Технологии. Оборудование. ВНИИЗ.-М.1998.-14 с.
  27. Перспективные обогатители растительного происхождения в производстве хлебобулочных изделий / В. И. Корчагин, Г. О. Магомедов, Н. М. Дерканосова, Л. И. Столярова, В. И. Карпенко: Воронеж. Гос. Технол. Акад. – Воронеж, 2001. – 161с.
  28. Илат Т. Л., Иванов А. А. Биологически активные добавки к пище (теория, производство, применение). – М.: Аввалон, 2002. – 710с.
  29. Пискунов С. В. Анализ потребления диетических хлебобулочных изделий// Хлебопечение России – 2002. - №2. – с. 7 – 9.
  30. Пищевая химия/ Нечаев А. П., Траубенберг С. Е., Кочеткова А. А. и др. Под ред. проф. Нечаева А. П.. – С – Пб.: ГИОРД, 2001. – 592с.
  31. Пищевые волокна в рациональном питании человека. Сб. науч. Трудов. – М.: ЦНИИТЭИ Минхлебопродукта СССР. 1989, 215с.
  32. Поздняковский В, М. Гигиенические основы питания, безопасностьи экспертиза продовольственных товаров.- Новосибирск: изд-во Новосиб. универс., 1999.-448с.
  33. Пучкова Л.И. Лабораторный практикум по технологии хлебопикарного призводства.-М.,Легкая и пищевая промышленность.,1982.-232 с.
  34. Риго Я. Роль пищевых волокон в питании. Вопросы питания.-1982.- № 4.-с.26-29.
  35. Сборник рецептур и технологических инструкций по приготовлению диетических и профилактических сортов хлебобулочных изделий. (ГосНИИХП) – М.:, Пищепромиздат, 1997, 190с.
  36. Спиричев В.Б., Поландова Р. Дд., Шатнюк Л.Н. и др. Витаминизация хлебобулочных и макаронных изделий. Обзорная информация – М.: ЦНИИТЭИ хлебопродуктов, 1987, 29с.
  37. Химический состав пищевых продуктов. Под редакцией И. М. Скурихина. М., Легкая и пищевая промышленность, 1984.
  38. Цыганова Т. Б., Люшинская И.И., Чекунаева Т.Н., Малахова В.П. Повышение пищевой ценности хлебных изделий. Обзорная информация. – М.: ЦНИИТЭИ хлебопродуктов, 1992, 40с.
  39. Цыганова Т. Б. Научные основы применения в хлебопекарной промышленности добавок, содержащих белки и пищевые волокна. Дисс. на соиск. уч. ст. д.т.н. М. 1992.-541с.
  40. Шатнюк Л. Н. Научные основы новых технологий диетических продуктов с использованием витаминов и минеральных веществ. Автореф. Дис.....д-ра. Наук.-М.-2000.-60с.
  41. Яковлева О.В. Применение ржаных отрубей как источника пищевых волокн.Автореф.дисс. на соис.уч. ст. к.т.н.-М.-1995.-26 с.
  42. Яковлева О.В., Голенков В., Мельников Е. Использование ржаных отрубей при выпечке ржаного хлеба.Хлебопродукты.-1991.- № 10..-  description_2  Ներածություն
  Գլուխ 1. Գրական ակնարկ
  1.1. Ֆունկցիոնալ սննդակարգ,տեսական և պրակտիկ հարցերը ֆունկցիոնալ սննդակարգում
  1.2. Պահպանող գործոնները սննդամթերքներում
  1.3. Սննդային թելքեր.դասկարգում,ստացման եղանակները
  1.4. Սննդային թելքերի ֆիզիոլոգիական նշանակությունը
  1.5. Սննդային թելքերի օգտագործումը հացաբուլկեղենի արտադրության մեջ
  Գրական ակնարկի եզրակացությունը
  Գլուխ 2.Փորձնական մաս
  2.1 Փորձարկումների համար օգտագործվող հումքը
  2.2 Հումքի հատկանիշների հետազոտությունների մեթոդները
  2.3 Կիսաֆաբրիկատների հատկությունների հետազոտման մեթոդները
  2.4 Պատրաստի արտադրանքի ուսումնասիրության մեթոդները
  2.5 Հացաբուլկեղենի պատրաստման եղանակները
  2.6 Կարծր ցորենի երկրորդ կարգի ալյուրի նմուշների բնութագիրը
  Գլուխ 3. Ուսումնասիրության արդյունքները և դրանց վերլուծությունը
  3.1.Սննդային թելքերի կիրառման գիտական հիմնավորվածությունը հացաբուլկեղենի արտադրության ժամանակ
  3.2. Ֆունկցիոնալ սննդի համար հացաբուլկեղենի արտադրման ժամանակ ՍԹ-ի կիրառմանը համալիրային մոտեցում
  3.3. Սննդային թելքերի բարձր պարունակությամբ հումքի հետազոտությունները և հացաբուլկեղենային արտադրանքների արտադրության դեպքում դրա օգտագործման հնարավորությունը
  3.4. Ցորենի և վարսակի վերամշակման արգասիքներում սննդային թելքերի պարունակության հետազոտությունը
  3.6. Կարծր ցորենի և նրանից մշակվող ալյուրի կենսաքիմիական առանձնահատկությունները
  3.7. Հացաբուլկեղենի արտադրանքների տեխնոլոգիաների մշակումը բարձր պարունակությամբ սննդային թելքերով հումքի հիման վրա
  3.8. Կարծր ցորենից դուռում ստացված երկրորդ կարգի ալյուրի օգտագործմամբ հացաբուլկեղենային արտադրանքների տեխնոլոգիաների մշակումը
  3.9. հացի որակի վրա կարծր ցորոնից ստացված երկրորդ կարգի ալյուրի ազդեցության հետազոտությունները
  3.9.1. Հացի որակի վրա բաղադրատոմսային բաղադրիչների և պատրաստման տեխնոլոգիաների ազդեցության հետազոտումը
  3.9.2.Հացի որակի վրա տեխնոլոգիական գործընթացի պարամետրերի ազդեցության հետազոտությունը
  3.10. Հացաբուլկեղենային արտադրանքի տեխնոլոգիաների մշակումը վարսակի վերամշակման արգասիքների օգտագործմամբ
  եզրակացություններ և առաջարկներ
  օգտագործված գրականության ցանկ  title_arm ֆունկցիոնալ սննդակարգ title_eng FUNKCIONAL SNNDAKARG convertot_1 funkcional snndakarg convertot_2 funkcional snndakarg convertot_3 funkcional snndakarg convertot_4 funkcional snndakarg convertot_5 funkcional snndakarg convertot_6 funkcional snndakarg convertot_7 funkcional snndakarg convertot_8 funkcional snndakarg convertot_9 funkcional snndakarg convertot_10 funkcional snndakarg convertot_11 funkcional snndakarg convertot_13 funkcional snndakarg convertot_14 funkciwnal snndakarg convertot_15 funkcional snndakarg convertot_16 fynkcional snndakarg convertot_17 funkcional snndakarg convertot_18 funkcional snndakarg

  Դիպլոմային | Մշակույթ

  Հարկման այլընտրանքային համակարգերի կիրառման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքը (14.04.1997թ.), փոփոխություններով և լրացումներով, Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենքները, «Պաշտոնական տեղեկագիր» ՓԲԸ, Երևան, 2007,
  2. «Պարզեցված հարկի մասին» ՀՀ օրենքը (05.06.2000թ.), փոփոխություններով և լրացումներով, Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենքները, «Պաշտոնական տեղեկագիր» ՓԲԸ, Երևան, 2007,
  3. «Հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենքը (07.07.1998թ.), փոփոխություններով և լրացումներով, Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենքները, «Պաշտոնական տեղեկագիր» ՓԲԸ, Երևան, 2007,
  4. «Ծխախոտի արտադրանքի համար հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենքը (24.03.2000թ.), կատարված փոփոխություններով և լրացումներով, Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենքները, «Պաշտոնական տեզեկագիր» ՓԲԸ, Երևան, 2007,
  5. «Բենզինի և դիզելային վառելիքի համար հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենքը (25.12.2003թ.), կատարված փոփոխություններով և լրացումներով, Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենքները, «Պաշտոնական տեզեկագիր» ՓԲԸ, Երևան, 2007,
  6. «Եկամտահարկի մասին» ՀՀ օրենքը (27.12.1997թ.),կատարված փոփոխություններով և լրացումներով, Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենքները, «Պաշտոնական տեզեկագիր» ՓԲԸ, Երևան, 2007,
  7. «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքը (30.09.1997թ.),կատարված փոփոխություններով և լրացումներով, Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենքները, «Պաշտոնական տեզեկագիր» ՓԲԸ, Երևան, 2007,
  8. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքը (15.04.1997թ.),կատարված փոփոխություններով և լրացումներով, Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենքները, «Պաշտոնական տեզեկագիր» ՓԲԸ, Երևան, 2007,
  9. Թամազյան Ա.,«Հարկային օրենսդրության հիմունքներ».,Երևան, 2003,
  10.«Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք», «Տիգրան Մեծ» հրատ., Եր., 2006,
  11.Լ.Հ. Բադանյան, «Ֆինանսներ և վարկ», «Զանգակ-97», Երևան 2003,
  12.Ուրսուլա Շտեյն, «Գերմանիայում փոքր և միջին ձեռնարկություններին կառավարության աջակցությունը», Դրեզդեն, 2002թ.,
  13.«ՓՄՁ-ների համար հետազոտությունների և զարգացման հարկային արտոնություն», Մեծ Բրիտանիայի Առևտրի և արդյունաբերության դեպարտամենտ, 2002թ., http:/www.dti.gov.uk/support/taxcredit.htm,
  14.Դարբինյան Կ., «Հարկային համակարգը և անցումային տնտեսության հիմնախնդիրներին նրա համապատասխանության գնահատումը (ՀՀ օրինակով)»: Սեղմագիր տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն, ԵՊՀ, Երևան, 2002թ,
  15.Դավթյան Ս., «Հարկային քաղաքականությունը Հայաստանի Հանրապետությունում և դրա կատարելագործման ուղիները», Տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն, Երևան, 1998թ.,
  16.Черник Д. Г., “Налоги в рыночной эканомике”, М., Финансы, ЮНИТИ, 1997,
  17.Бекон Ф. Соч В 2Т. – М., 1972,
  18.Рикардо Д. “Начало политической экономики и податного обложения”, Т.װ.- М., СОЦЭКГИЗ, 1935,
  19.Маркс К. Энгельс Ф. Собр. Соч. – М., Госполитиздат, Т.4, 1955,
  20.“Теория налогов”, Учебн. /Н. Е. Заяц.-Мн., БГЭУ, 2002,
  21.“Налоги в условиях экономической интеграции”, В.С. Бард, Л.П. Павлова, Н.Е. Заяц, Е.Ф. Киреева и др., Под ред. проф. В.С. Барда и проф. Л.П. Павловой.- М., КНОРУС. 2004,
  22.Карп М.В.,”Налоговый менеджмент”, “Юнити”, Москва, 2001,
  23.Тургенев Н.И.,”Опыт теории налогов”, СП.1818,
  24.Альтшулер В.А., Налоги (промысловый, подоходный, гербовый сбор и акцизы)-1926,
  25.Тривус А.А., “Налоги как орудие экономической политики”.- Баку: РИО, АСПС, 1925,
  26.Соколов А.,”Теория налогов”,-М.,1928,
  27.Нитти Ф.,”Основы финансовой науки”, М.,1904,
  28.Годме П.М., “Финансовое право”, М., 1978,
  29.“Налоги и налоговое право”, Под. Ред. Брызгалина А.В., М., Аналитика-Пресс, 1997, “Налоговое право” Под. Ред. Пепеляева С.Г.,М., Инвест-фонг,1995,
  30.Tanzi, Vito, and Tsiboris, George, “Fiscal Reform Over Ten Years of Tranzition”, IMF, WP 2000:
  description_2


  Ներածություն
  Գլուխ 1. Հարկման այլընտրանքային համակարգերի մեթոդաբանական հիմքերը և դրանց առընչվող խնդիրները
  1.1 Հարկերի էությունը, դրանց գործառույթները և դասակարգումը
  1.2 Պարզեցված հարկի էությունը, հաշվարկման մեթոդաբանությունը և առանձնահատկությունները
  1.3 Հաստատագրված վճարների էությունը, հաշվարկման կարգը և առանձնահատկությունները
  Գլուխ 2. Հարկման այլընտրանքային համակարգերի կիրառման անհրաժեշտությունը և կատարելագործման հիմնական խնդիրները
  2.1 Պարզեցված հարկի կիրառման վերլուծությունը և արդյունավետության բարձրացման ուղիները
  2.2 Հաստատագրվծա վճարների կիրառման վերլուծությունը և արդյունավետության բարձրացման ուղիները
  Եզրակացություն

  Հավելվածներ


  title_arm Հարկման այլընտրանքային համակարգերի կիրառման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում title_eng Harkman ayl@ntranqayin hamakargeri kirarutyun@ HH-um convertot_1 Harkman ayl@ntranqayin hamakargeri kirarman arancnahatkutyunner@ HH-um convertot_2 Harkman ayl@ntranqayin hamakargeri kirarman arandznahatkutyunner@ HH-um convertot_3 Harkman ayl@ntranqayin hamakargeri kirarman arancnahatkutyunner@ HH-um convertot_4 Harkman ayl@ntranqayin hamakargeri kirarman arancnahatkutyunner@ HH-um convertot_5 Harkman ayl@ntranqayin hamakargeri kirarman arancnahatkutyunner@ HH-um convertot_6 Harkman aylyntranqayin hamakargeri kirarman arancnahatkutyunnery HH-um convertot_7 Harkman ayl@ntranqayin hamakargeri kirarman arancnahatkutyunner@ HH-um convertot_8 Harkman ayl@ntranqayin hamakargeri kirarman arancnahatkutyunner@ HH-um convertot_9 Harkman ayl@ntranqayin hamakargeri kirarman arancnahatkutyunner@ HH-um convertot_10 Harkman aylyntranqayin hamakargeri kirarman aranznahatkutyunnery HH-um convertot_11 Harkman ayl@ntranqayin hamakargeri kirarman arancnahatkutyunner@ HH-um convertot_13 Harkman ajl@ntranqajin hamakargeri kirarman arancnahatkutjunner@ HH-um convertot_14 Harkman ayl@ntranqayin hamakargeri kirarman arancnahatkutyunner@ HH-um convertot_15 Harkman ayl@ntranqayin hamakargeri kirarman arancnahatkutyunner@ HH-um convertot_16 Harkman ayl@ntranqayin hamakargeri kirarman arancnahatkytyynner@ HH-ym convertot_17 Harkman ayl@ntrankayin hamakargeri kirarman arancnahatkutyunner@ HH-um convertot_18 Harkman ayl@ntranqayin hamakargeri kirarman arancnahatkutyunner@ HH-um

  Դիպլոմային | Մշակույթ

  ԱՄՀ-ի դերը ՀՀ տնտեսության զարգացման գործում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Денги,Кредит,Банки:Ученик/Под ред.О.И.Лаврушина.2-ое изд.М.финансы и статистика.,1999г.464с.
  2. Киреев А.П. Международная экономика.В 2-х ч. Учебное пособие для вузов. М-2002г.
  3. Международные валютно-кредитные отношения. Учебник/Под ред. Л.Красавиной.-М.-Финансы и статистика,2005г.
  4. П.Р.Крюгман, М.Обстфельд -Международная экономика изд.Питер-2003г.
  5. Эдвин Дж. Долан; Дж.Кэмпбел; Розмари Дж. Кемпбел.- Денги, банковское дело, денежно-кредитная политика-,М.-СП,2001г.
  6. Թորոսյան <<Միջազգային տնտեսագիտություն>> Երևան 2005թ
  7. Կ.Առաքելյան Արժութաին ռիսկի կարավարում ՀՀ օրենք ( Սեղմագիր ) Երեվան 2005թ
  8. Մ.Գալստյան <<Միջազգային պահուստների արժութային փոխարժեքի կառավարում>> ( Սեղմագիր ) Երեվան 2002թ
  9. ՀՀ սոցիալ տնտսական վիճակը ( Ամսական զրույց ) Երեվան 2005թ
  10. ՀՀ ԿԲ –ի տեղեկագիր Երևան 2005թ ( Օգոստոս )
  11. ԿԲ պաշտոնական տեղեկագրեր
  12. Financial Organization and Operation of the IMF, No. 45 Sixth Edition, IMF, Treasurer’s Department, Washington D. C., 2001
  13. By-Laws and Regulations, IMF, 58 Issue, May 2001.
  14. Articles of Agreement, IMF, Washington D. C., 2000.
  15. Monetary and Financial Statistics Manual, IMF, Washington D. C., 2000.
  16. Balance of Payments Manual, fifth edition, IMF, Washington D. C., 1993.
  17. Government Finance Manual, IMF, Washington D. C., 2001.
  18. Guide to General Data Dissemination System, IMF Statistics Department, Washington D. C., 2001
  19. .Guide to the Data Dissemination Standards, IMF, Washington D. C., 1996
  20. ``Growth and Poverty Reduction in Armenia. Achievment and Challenges``-International Monetory Fond- Washington, DC. 2005
  21. Մամուլ
  22. Ինտերնետ
  www.mfe.am www.arminfo.com
  www.micex.com www.armstat.am
  www.minted.am www.academy.am
  www.finsoff.ru www.cba.am
  www.aif.msk.su www.economictheory.narod.ru
  description_2  Ներածություն
  Գլուխ 1. Արժույթի միջազգային հիմնադրամ:
  1.1 ԱՄՀ-ի ստեղծումը և ձևավորման փուլերը
  1.2 ԱՄՀ-ի կառուցվածքն ու հիմնական ուղղությունները
  1.3 ԱՄՀ-ի դերը միջազգային արժութավարկային հարաբերությունների կարգավորման գործում
  Գլուխ 2. ՀՀ անդամակցությունը ԱՄՀ-ին , համագործակցությունը և զարգացման հեռանկարները:
  2.1 ԱՄՀ-ին ՀՀ անդամակցութան գործընթացը:
  2.2 ԱՄՀ-ի գործունեության գնահատականը ՀՀ-ում,
  2.3ԱՄՀ գործունեության hետագա զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում
  Եզրակացություններ և առաջարկություններ
  Գրականություն
  Հավելվածներ


  title_arm ԱՄՀ-ի դերը ՀՀ տնտեսության զարգացման գործում title_eng AMH-i der@ HH tntesutyan zargacman gorcum convertot_1 AMH-i der@ HH tntesutyan zargacman gorcum convertot_2 AMH-i der@ HH tntesutyan zargacman gorcum convertot_3 AMH-i der@ HH tntesutyan zargacman gorcum convertot_4 AMH-i der@ HH tntesutyan zargacman gorcum convertot_5 AMH-i der@ HH tntesutyan zargacman gorcum convertot_6 AMH-i dery HH tntesutyan zargacman gorcum convertot_7 AMH-i der@ HH tntesutyan zargacman gorcum convertot_8 AMH-i der@ HH tntesutyan zargacman gorcum convertot_9 AMH-i der@ HH tntesutyan zargacman gorcum convertot_10 AMH-i dery HH tntesutyan zargacman gortsum convertot_11 AMH-i der@ HH tntesutyan zargacman gorcum convertot_13 AMH-i der@ HH tntesutjan zargacman gorcum convertot_14 AMH-i der@ HH tntesutyan zargacman gwrcum convertot_15 AMH-i der@ HH tntesutyan zargacman gorcum convertot_16 AMH-i der@ HH tntesytyan zargacman gorcym convertot_17 AMH-i der@ HH tntesutyan zargacman gorcum convertot_18 AMH-i der@ HH tntesutyan zargacman gorcum

  Դիպլոմային | Մշակույթ

  Արժեթղթերի առաջնային շուկան, տեղաբաշխողի /անդերռայթեռի / դերն ու նշանակությունը ներդրումների ապահովման գործում:

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Կապիտալի շուկայի հիմունքները; Համաշխարհային փորձը և իրավիճակը Հայաստանում, Երևան 1999թ.
  2. ՀՀ արժեթղթերի հանձնաժողովի 2000-2004թ հաշվետվություններ
  3. Տ. Ջրբաշյան, Ն. Մելիքյան ՙՆերդրումները Հայաստանում. տնտեսական աճի գրավական՚
  4. ՙԱրժեթղթերի շուկայի կարգավորման մասին՚ ՀՀ օրենք
  5. ՙԲաժնետիրական ընկերությունների մասին՚ ՀՀ օրենք
  6. Джрбашян, Н Меликян “Андеррайтинг: новые подходы к формированию рынка капитала в Армении”
  7. Миркин Я.М./ Ценные бумаги и фондовый рынок./ М.:Перспектива, 1995.
  8. “Проблемы развития рынка капитала в Армении” материалы научно-практической конференции Ереван 1999г.
  9. Р. Брейли, Стюарт “Принципы корпоративных финансов” перевод с англ. М. ЗАО “Олимп- Бизнес” 1997г 1120 с.
  10. “Теория и практика торговли на фондовом рынке” Учебник курс лекций (Под общ. Редакцией Твардовского В.В.) М. Интернет-Трейдинг 296с.
  11. Лоренс Дж. Гитман, Майкл Д. Джонк “Основы Инвестирования”  description_2


  Ներածություն
  Գլուխ 1 Արժեթղթերի շուկան, որպես ֆինանսական միջոցների հավաքագրման բաշխման և վերաբաշխման մեղանիզմ
  1.1 Արժեթղթերի շուկայի էությունը և դրա հատվածավորումը
  1.2 Արժեթղթերի առաջնայի շուկան որպես ներդրումների
  ներգրավման մեխանիզմ
  1.3 Արժեթղթերի երկրորդային շուկան որպես ֆինանսական ռեսուրսների բաշխման և վերաբաշխման մեխանիզմ
  Գլուխ 2 Տեղաբաշխողի դերն ու նշանակությունը ներդրումների ապահովման գործում
  2.1. Արժեթղթերի հրապարակային տեղաբաշխման առանձնահատկությունները և Արժեթղթերի թողարկման աղբյուրի էությունը, նպատակը և դրան ներկայացվող հիմնական պահանջները
  2.2 Տեղաբաշխողի դերը Արժեթղթերի տեղաբաշխման և ներդրումների ապահովման գործում և նրա կողմից առաջարկվող շառայությունների շրջանակը
  2.3Թողարկման և տեղաբաշխման գործընթացները ՀՀ-ում տեղաբաշխողներին ներկայացվող իրավական պետական գործերը
  2.4 Անդերռայթերի ինստիտուտի գործառույթները, հիմնախնդիրները և դրա զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում
  Եզրակացություններ և առաջարկություններ  title_arm Արժեթղթերի առաջնային շուկան, տեղաբաշխողի /անդերռայթեռի / դերն ու նշանակությունը ներդրումների ապահովման գործում: title_eng ARGETXTERI ARAJNAYIN SHUKAN TEXABASHXOXI ANDERRAYTERI DERN U NSHANAKUTYUN@ NERDRUMNERI APAHOVMAN GORCUM convertot_1 Arjetxteri arajnayin shukan, texabashxoxi /anderrayteri / dern u nshanakutyun@ nerdrumneri apahovman gorcum: convertot_2 Arjetxteri arajnayin shukan, texabashxoxi /anderrayteri / dern u nshanakutyun@ nerdrumneri apahovman gorcum: convertot_3 Arjetxteri arajnayin shukan, texabashxoxi /anderrayteri / dern u nshanakutyun@ nerdrumneri apahovman gorcum: convertot_4 Arjetxteri arajnayin zukan, texabazxoxi /anderrayteri / dern u nzanakutyun@ nerdrumneri apahovman gorcum: convertot_5 Arjetxteri arajnayin shukan, texabashxoxi /anderrayteri / dern u nshanakutyun@ nerdrumneri apahovman gorcum: convertot_6 Arjetxteri arajnayin shukan, texabashxoxi /anderrayteri / dern u nshanakutyuny nerdrumneri apahovman gorcum: convertot_7 Arjetxteri arajnayin shukan, texabashkhoxi /anderrayteri / dern u nshanakutyun@ nerdrumneri apahovman gorcum: convertot_8 Arjetghteri arajnayin shukan, teghabashxoghi /anderrayteri / dern u nshanakutyun@ nerdrumneri apahovman gorcum: convertot_9 Arghetxteri arajnayin shukan, texabashxoxi /anderrayteri / dern u nshanakutyun@ nerdrumneri apahovman gorcum: convertot_10 Arghetghteri arajnayin sukan, teghabaskhoghi /anderrayteri / dern u nsanakutyuny nerdrumneri apahovman gortsum: convertot_11 Arjetxteri arajnayin shukan, texabashxoxi /anderrayteri / dern u nshanakutyun@ nerdrumneri apahovman gorcum: convertot_13 Arjetxteri arajnajin shukan, texabashxoxi /anderrajteri / dern u nshanakutjun@ nerdrumneri apahovman gorcum: convertot_14 Arjetxteri arajnayin shukan, texabashxwxi /anderrayteri / dern u nshanakutyun@ nerdrumneri apahwvman gwrcum: convertot_15 Arjetxteri araghnayin shukan, texabashxoxi /anderrayteri / dern u nshanakutyun@ nerdrumneri apahovman gorcum: convertot_16 Arjetxteri arajnayin shykan, texabashxoxi /anderrayteri / dern y nshanakytyyn@ nerdrymneri apahovman gorcym: convertot_17 Arjetxteri arajnayin shukan, texabashxoxi /anderrayteri / dern u nshanakutyun@ nerdrumneri apahovman gorcum: convertot_18 Arjetxteri arajnayin shukan, texabashxoxi /anderrayteri / dern u nshanakutyun@ nerdrumneri apahovman gorcum:

  Դիպլոմային | Մշակույթ

  Քաղաքական մշակույթ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

   


  1. Մ. Աբեղյան, Հայ ժողովրդի հավատքը: Երևան 1976
  2. Բալյան Ի. և մյուսներ , Քաղաքագիտության ներածություն, Երևան 1996
  3. Հովսեփյան Ա., Անձի քաղաքական կուլտուրան, Երևան 1984
  4. Մառ. Ն., Հայկական մշակույթը, Երևան 1989
  5. Նալչաջյան Ա.Ա., Դրդապատճառներ, կոնֆլիկտ, ֆրուստրացիա, Երևան, 1978
  6. Լիպարիտյան Ժ., Պետականության մարտահրավերը, Երևան, 1989
  7. Չալոյան Վ., Հայկական ռենեսանս, Երևան, 1964
  8. Гаджиев К.С. , Введение в политическую науку, Москва, 2000
  9. Культура жизнеобеспечения и этнос, Ереван, 1983
  10.Маркарян Э.С. , Теория культуры и современная наука, Москва, 1983
  11.Мелик-Шахназарян Л., Характер армянского народа. Ереван 1999г.
  12.Понарин А.С. Политология. Москва 2000г
  Թեզը գրելիս օգտագործվել է նաև Հայաստանի պարբերական մամուլը, մասնավորապեսª “Ազգ”, “Իրավունք”, “Голос Армении”, “ԴարXXI” ամսագիրը և այլ շաբաթաթերթեր:
   

   

  description_2

   


  Ներածություն
  Գլուխ 1
  քաղաքական մշակույթ հասկացությունը և դրա բովանդակությունը
  1.1 Մշակույթ և քաղաքականություն
  1.2 Քաղաքական մշակույթ հասկացությունը և տիպերը
  1.3 Ազգային հոգեկերտվածքը և քաղաքական մշակույթը
  Գլուխ 2
  Հայաստանի քաղքական մշակույթը
  2.1 Հայ ժողովրդի ազգային հոգեկերտվածքի որոշ առանձնահատկություններ
  2.2 Հայոց քաղաքական մշակույթի ակունքները
  2.3 Նոր քաղաքական մշակույթի ձևավորումը Հայաստանում
  2.4 Հայաստանի արդի քաղաքական մշակույթի առանձնահատկությունները
  Եզրակացություն


   

   

  title_arm Քաղաքական մշակույթ title_eng qax. mshakuyt convertot_1 Qaxaqakan mshakuyt convertot_2 Qaxaqakan mshakuyt convertot_3 Qaxaqakan mshakuyt convertot_4 Qaxaqakan mzakuyt convertot_5 Qaxaqakan mshakuyt convertot_6 Qaxaqakan mshakuyt convertot_7 Qaxaqakan mshakuyt convertot_8 Qaghaqakan mshakuyt convertot_9 Qaxaqakan mshakuyt convertot_10 Qaghaqakan msakuyt convertot_11 Qaxaqakan mshakuyt convertot_13 Qaxaqakan mshakujt convertot_14 Qaxaqakan mshakuyt convertot_15 Qaxaqakan mshakuyt convertot_16 Qaxaqakan mshakyyt convertot_17 Kaxakakan mshakuyt convertot_18 Qaxaqakan mshakuyt

   

  Եթե չեք գտել նյութը դուք կարող եք պատվիրել այն Արագ, հարմար, հուսալի, մատչելի