Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Որոնման արդյունք (Դիպլոմային - գտնվել է 4136 նյութ)


  Դիպլոմային | Իրավաբանություն

  Առողջության դեմ ուղղված հանցագործություններ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  Իրավական նորմատիվ ակտեր
  1. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն, ընդունված` 05.07.1995թ., փոփոխություններով` 27.11.2005թ.
  2. Հայաստանի Հանրապետության Քրեական օրենսգիրք, ընդունված` 18.04.2003թ.
  3. ՍՍՀՄ Գերագույն Դատարանի Պլենումի որոշումը, ընդունված` 16.08.1984թ.
  4. ՍՍՀՄ Գերագույն Դատարանի Պլենումի որոշումը, ընդունված` 07.07.1983թ.
  5. Առողջապահության Համաշխարհային Կազմակերպության Սահմանադրություն, ընդունված 1946թ.

  Մասնագիտական գրականություն
  6. Գ. Ղազինյան: ՀՀ Քրեական իրավունք: Հատուկ մաս: ԵՊՀ, Երևան, 2003թ.
  7. Ֆ. Թոխյան: ՀՀ-ում անձիª խոշտանգումների կամ անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի չեթնարկվելու սահմանադրական իրավունքի մասին; Մարդու իրավունքների Եվրոպական Կոնվենցիան և ՀՀ օրենսդրությունը:
  8. ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի որոշումների ժողովածու, հատոր 3-րդ
  9. Մ. Ի. Ուզունյան: Պատիժ և դաստիարակություն. Եր., 1969թ.
  10.Н.Ф. Кузнецов. Комментарий к УК РФ. Москва, 1998 г.
  11.В. И. Михайлов О социально-юридическом аспекте содержания обстоятельств, исключающих преступность деяния. // Государство и право. 1995г., № 12
  12.Б. В. Здравомыслов. Уголовное право РФ. Особенная часть. Москва, юрист. 1996г.
  13.А. Н. Игнатов, Ю. А. Крашков. Уголовное право России. Особенная часть. Москва, 1999г.
  14.В. Д. Филимонов. Общественная опасность личности преступника. Томск, 1979г.
  15.П. П. Осипов. Теоретические основы построения и применения уголовно – правовых санкций. Л., 1976г.
  16.А. А. Пионтковский. Учение о преступлении. Москва, 1961г.
  17.А. Н. Трайнин. Общее учинив о составе преступления. Госюриздат, Москва, 1957г.
  18.Н. Н. Паше-Озерский. Необходимая оборона и крайная необходимость по Советскому уголовному праву.
  19.Курс Советсклого уголовного права. Часть Общая, Т. 1, изд ЛГУ, 1968г.
  20.И. Б. Новицкий, И. С. Перетерсий. Римское частное право. Учебник. Москва, “Юристь”, 1996г.
  21.Ю.И. Скурагов, В.М. Лебедев. Комментарий к УК ПФ. Москва, 1996г.
  22.Новое уголовное право России. Учебнов пособие. Общая часть. Москва, 1996г.
  23.Курс уголовного права. Общая часть. Москва, 1999г.
  24.Курс уголовново права. Общая часть. Т. 2. Учение о наказании. Под ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой. М., 1999г.


  Ինտերնետային կայքեր
  1. www.parliament.am (ՀՀ Ազգային Ժողովի պաշտոնական վեբ կայք)
  2. www.arrstat.am (ՀՀ վիճակագրության ծառայության պաշտոնական վեբ կայք)
  3. www.police.am (ՀՀ Ոստիկանության պաշտոնական վեբ կայք)
  4. www.genproc.am (ՀՀ Գլխավոր դատախազության պաշտոնական վեբ կայք)
  5. www.court.am (ՀՀ դատական դեպարտամանետի պաշտոնական վեբ կայք)  description_2

  Ներածություն
  Գլուխ 1. Առողջության դեմ ուղղված հանցագործությունների հասկացությունը և ընդհանուր բնութագիրը
  1.1 Առողջության դեմ ուղղված հանցագործությունների հասկացությունը և ընդհանուր բնութագիրը
  1.2 Առողջության դեմ ուղղված հանցագործությունների համեմատական վերլուծությունը քրեական իրավունքում
  Գլուխ 2. Առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու հասկացությունը և հատկանիշները
  2.1 Առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու հասկացությունը և հատկանիշները
  Գլուխ 3. Առողջությանը ծանր վնաս պատճառելը ծանրացուցիչ հանգամանքներում և պատժի առանձնահատկությունները
  3.1 Առողջությանը ծանր վնաս պատճառելը ծանրացուցիչ հանգամանքներում
  3.2 Առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու դեպքում կիրառվող պատժի առանձնահատկությունները
  Եզրակացություններ և առաջարկություններ  title_arm Առողջության դեմ ուղղված հանցագործություններ title_eng Aroxjutyan dem uxxvac hancagorcutyunner convertot_1 Aroxjutyan dem uxxvac hancagorcutyunner convertot_2 Aroxjutyan dem uxxvac hancagorcutyunner convertot_3 Aroxjutyan dem uxxvac hancagorcutyunner convertot_4 Aroxjutyan dem uxxvac hancagorcutyunner convertot_5 Aroxjutyan dem uxxvac hancagorcutyunner convertot_6 Aroxjutyan dem uxxvac hancagorcutyunner convertot_7 Aroxjutyan dem uxxvac hancagorcutyunner convertot_8 Aroghjutyan dem ughghvac hancagorcutyunner convertot_9 Aroxjutyan dem uxxvac hancagorcutyunner convertot_10 Aroghjutyan dem ughghvats hancagortsutyunner convertot_11 Aroxjutyan dem uxxvac hancagorcutyunner convertot_13 Aroxjutjan dem uxxvac hancagorcutjunner convertot_14 Arwxjutyan dem uxxvac hancagwrcutyunner convertot_15 Aroxghutyan dem uxxvac hancagorcutyunner convertot_16 Aroxjytyan dem yxxvac hancagorcytyynner convertot_17 Aroxjutyan dem uxxvac hancagorcutyunner convertot_18 Aroxjutyan dem uxxvac hancagorcutyunner

  Դիպլոմային | Իրավաբանություն

  Հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտներն օրինականացնելը, փողերի լվացում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. ՀՀ Քրեական օրենսգիրք
  2. ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգիրք
  3. Բոշնաղյան Ա., Երեմյան Ա., Հանցավոր եկամուտների օրինականացմանը և ահաբեկչության ֆինանսավորմանը հակազդելու վերաբերյալ հիմնարար միջազգային փաստաթղթեր, ժողովածու (տեսական մեկնաբանություններով), Ասողիկ, Երևան, 2006
  4. Դանիելյան Գ., Տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված զանցանքների և հանցագործությունների քննության և որակման հիմնախնդիրները, Երևան, «ԱՌՏ», 2003
  5. Թամազյան Ա., Սպանությունների ընդհանուր բնութագիրը, տեսակները և որակման առանձնահատկությունները, Երևան, 2005
  6. Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք, Ընդհանուր մաս, ԵՊՀ, Երևան, 2000
  7. Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք, Ընդհանուր մաս, ԵՊՀ, Երևան, 2000
  8. Հ. Ավետիսյան. Հանցավոր ժանապարհով ստացված եկամուտներն օրինականացնելու հանցակազմի առանձնահատկությունները և քննության մեթոդիկան, Երևան, 2006
  9. Расследование преступлений в сфере экономики, руководство для следователей, под ред. И.Н. Кожевникова, М., 1999
  10.Пономарев П.С., Проблемы противодействия легализации преступных доходов: изучение организованной преступности российско-американский диалог, М., 1997:
  11.Салтевский М.В., Основы методики расследование легализации денежных средств нажитых незаконно: конспект лекций, Х., 2000
  12.Кернер Х.Х., Дах Э., Отмывание денег, М., 1996
  13.Уголовное право Российской Федерации, Особенная часть, под ред. Б.В. Здравомыслова, М.,1999
  14.Никулина В.А., Отмывание §грязных¦ денег. Уголовно-правовая характеристика и проблемысоучастия, М., 2001,
  15.Клаус Коттке, §Грязные¦ деньги¦, М., 1998
  16.Уголовное право, Общая часть. М., Юристъ, 1996
  description_2


  Ներածություն
  Գլուխ 1. Հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված եկամուտների օրինականացման զարգացման պատմությունը և հասկացությունը
  Գլուխ 2. Հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված եկամուտների օրինականացման զարգացման քրեաիրավական վերլուծությունը
  2.1 Արտասահմանյան երկրների օրենսդրությունը
  2.2 Հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված եկամուտների օրինականացման զարգացաման քրեական պատասխանատվությունը ըստ ՀՀ քրեական օրենսգրքի
  Գլուխ 3. Հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված եկամուտների օրինականացման զարգացաման դեմ պայքարը և կանխարգելման եղանակները
  3.1 Հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված եկամուտների օրինականացման զարգացաման ոլորտում միջազգային համագործակցությունը
  3.2 Հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված եկամուտների օրինականացման զարգացաման դեմ պայքարը կամ կանխարգելումը ՀՀ-ում
  Եզրակացություն  title_arm Հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտներն օրինականացնելը, փողերի լվացում title_eng Hancavor chanaparhov stacvac ekamutnern orinakanacnel@, poxeri lvacum convertot_1 Hancavor janaparhov stacvac ekamutnern orinakanacnel@, poxeri lvacum convertot_2 Hancavor janaparhov stacvac ekamutnern orinakanacnel@, poxeri lvacum convertot_3 Hancavor janaparhov stacvac ekamutnern orinakanacnel@, poxeri lvacum convertot_4 Hancavor janaparhov stacvac ekamutnern orinakanacnel@, poxeri lvacum convertot_5 Hancavor janaparhov stacvac ekamutnern orinakanacnel@, poxeri lvacum convertot_6 Hancavor janaparhov stacvac ekamutnern orinakanacnely, poxeri lvacum convertot_7 Hancavor janaparhov stacvac ekamutnern orinakanacnel@, poxeri lvacum convertot_8 Hancavor janaparhov stacvac ekamutnern orinakanacnel@, pogheri lvacum convertot_9 Hancavor janaparhov stacvac ekamutnern orinakanacnel@, poxeri lvacum convertot_10 Hancavor janaparhov stacvats ekamutnern orinakanacnely, pogheri lvacum convertot_11 Hancavor janaparhov stacvac ekamutnern orinakanacnel@, poxeri lvacum convertot_13 Hancavor janaparhov stacvac ekamutnern orinakanacnel@, poxeri lvacum convertot_14 Hancavwr janaparhwv stacvac ekamutnern orinakanacnel@, pwxeri lvacum convertot_15 Hancavor janaparhov stacvac ekamutnern orinakanacnel@, poxeri lvacum convertot_16 Hancavor janaparhov stacvac ekamytnern orinakanacnel@, poxeri lvacym convertot_17 Hancavor janaparhov stacvac ekamutnern orinakanacnel@, poxeri lvacum convertot_18 Hancavor janaparhov stacvac ekamutnern orinakanacnel@, poxeri lvacum

  Դիպլոմային | Իրավաբանություն

  Հասարակական կարգի դեմ ուղղված հանցագործությունների բնութագիրը և քրեաիրավական բնույթը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Քրեական իրավունք հատուկ մաս, Երևան 2009
  2. Քրեական իրավունք ընդհանուր մաս, Երևան 2007
  3. ՀՀ Սահմանադրություն, Երևան 2005
  4. ՀՀ քրեական օրենսգիրք, Երևան 2009
  5. ՀՀ քրեական դատավարական օրեսգիրք, Երևան 2009
  6. ՀՀ քրեակատարողական գիրք, Երևան 2009
  7. Хропонюк В. Н. Теория государства и права /2-е издание, дополненное, исправленное/ М.: ''Интерстиль'' 2000
  8. Апиян Н. А., Товмасян М. А. Законность и правопорядок в правом государстве. – Ереван: “Аштарак”, 2000
  9. Сырых В. М. Теория государства и права. Учебник. – Отв. Ред. Проф. С. А. Чибирев. – М.: “Былина” 1998
  10.Саркисян С. Проблему борьбы с преступностью нужно решать в комплексе. – “Голос Армении”: 1997, 13 ноября
  11.Саркисян С. Проблему борьбы с преступностью нужно решать в комплексе. – “Голос Армении”: 1997, 13 ноября
  12.Борисов В.В. Правовой порядок развитого социализма. – Саратов: изд. Саратовского университета, 1977
  13.Ванян А. Б. К вопросу об эффективности деятельности органов внутренних дел. – “Вестних общественный наук”: Ереван
  14.Լուսինե Հակոբյան, Ահաբեկչության հասկացության բնորոշման միջազգային իրավական հիմնախնդիրներն ու բարդությունները, Օրենք և իրականություն, Միջազգային իրավաբանական գիտական հանդես, Երևան 2007
  15.Ляхов Е. Г. Терроризм и межгосударственные отношения, М., 1991, Международные отношения


  description_2


  Ներածություն
  Գլուխ 1. Հասարակական կարգի դեմ ուղղված հանցագործությունների հասկացությունը և հատկանիշները
  1.1 Խուլիգանությունը որպես հասարակական կարգի դեմ ուղղված հիմնական հանցագործություն դրա քրեաիրավական գնահատականը
  1.2 Ծանրացուցիչ հանգամանքներում կատարված խուլիգանությունը
  Գլուխ 2. Հասարակական կարգի դեմ ուղղված այլ հանցագործություններ
  2.1 Վանդալիզմ
  2.2 Ահաբեկչության մասին սուտ տեղեկութուններ հաղորդելը
  Գլուխ 3. Հասարակական կարգի դեմ ուղղված հանցագործությունների որակական առանձնահատկությունները
  Եզրակացություն  title_arm Հասարակական կարգի դեմ ուղղված հանցագործությունների բնութագիրը և քրեաիրավական բնույթը title_eng Hasarakakan kargi dem uxxvac hancagorcutyunneri bnutagir@ ev qreairavakan bnuyt@ convertot_1 Hasarakakan kargi dem uxxvac hancagorcutyunneri bnutagir@ EV qreairavakan bnuyt@ convertot_2 Hasarakakan kargi dem uxxvac hancagorcutyunneri bnutagir@ EV qreairavakan bnuyt@ convertot_3 Hasarakakan kargi dem uxxvac hancagorcutyunneri bnutagir@ EV qreairavakan bnuyt@ convertot_4 Hasarakakan kargi dem uxxvac hancagorcutyunneri bnutagir@ EV qreairavakan bnuyt@ convertot_5 Hasarakakan kargi dem uxxvac hancagorcutyunneri bnutagir@ EV qreairavakan bnuyt@ convertot_6 Hasarakakan kargi dem uxxvac hancagorcutyunneri bnutagiry EV qreairavakan bnuyty convertot_7 Hasarakakan kargi dem uxxvac hancagorcutyunneri bnutagir@ EV qreairavakan bnuyt@ convertot_8 Hasarakakan kargi dem ughghvac hancagorcutyunneri bnutagir@ EV qreairavakan bnuyt@ convertot_9 Hasarakakan kargi dem uxxvac hancagorcutyunneri bnutagir@ EV qreairavakan bnuyt@ convertot_10 Hasarakakan kargi dem ughghvats hancagortsutyunneri bnutagiry EV qreairavakan bnuyty convertot_11 Hasarakakan kargi dem uxxvac hancagorcutyunneri bnutagir@ EV qreairavakan bnuyt@ convertot_13 Hasarakakan kargi dem uxxvac hancagorcutjunneri bnutagir@ EV qreairavakan bnujt@ convertot_14 Hasarakakan kargi dem uxxvac hancagwrcutyunneri bnutagir@ EV qreairavakan bnuyt@ convertot_15 Hasarakakan kargi dem uxxvac hancagorcutyunneri bnutagir@ EV qreairavakan bnuyt@ convertot_16 Hasarakakan kargi dem yxxvac hancagorcytyynneri bnytagir@ EV qreairavakan bnyyt@ convertot_17 Hasarakakan kargi dem uxxvac hancagorcutyunneri bnutagir@ EV kreairavakan bnuyt@ convertot_18 Hasarakakan kargi dem uxxvac hancagorcutyunneri bnutagir@ YEV qreairavakan bnuyt@

  Դիպլոմային | Իրավաբանություն

  Մեղքը քրեական իրավունքում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն: Եր.: Նաիրի, 1995
  2. Հայաստանի Հանրապետության Քրեական օրենսգիրք£ (Ընդունվել է 18.04.2003)
  3. Ա. Մ. Սուքիասյան: Հայոց լեզվի հոմանիշների բառարան: Երևան, 1967թ.
  4. Ա. Թ. Թովմասյան: Հանցակազմի սուբյեկտիվ կողմը: Երըան, ԵՊՀ, 1964թ.
  5. Ա. Վ. Պետրովսկի: Ընդհանուր հոգեբանություն: Լույս, Երևան, 1974թ.
  6. Մ. Մ. Ռոզենտալի: Փիլիսոփայական բառարան: Երևան, 1975թ.
  7. П. А. Сорокин. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992г.
  8. Г. С. Фельдштейн. Природа умысла. М., 1989г.
  9. А. И. Рарог. Вина в советском уголовном праве. Саратов, 1987г.
  10.Уголовное право. Общая часть. Учебник. /Под ред. Н. И. Ветрова, Ю. И. Ляпунова/. Москва, Новый Юрист, КноРус, 1997г.
  11.А. Н. Игнатов, Ю. А. Крашков. Уголовное право России. Общая часть. Том 1. Москва, Норма-Инфра.М, 1999г.
  12.Б. В. Здравомыслов. Уголовное право России. Общая часть.Москва, Юристь, 1996г.
  13.А. Ф. Истомин. Общая часть уголовного права. Москва, 1998г.
  14.Е. В. Ворошилин, Г. А. Кригер. Субъективная сторона преступления. М, 1987г.
  15.К. Ф. Тиxонов. К вопросу о разграничении форм винивности в советском уголовном праве. 1963г.
  16.Советсков уголовное право. Часть обшая. Ленинград, 1960г.
  17.Пионтковский. Советсков уголовное право. Обшая часть. М., 1929г.
  18.StՖbel Նber gefՊhrilich Handlungen... “Neue archiv des Criminalrechts”, հատոր 8, 1826թ.
  19.Н. Д. Сергеевский. Русское уголовное право, 1910г.
  20.М. М. Исаев. Вопросы уголовного права и уголовного процесса в судемной практике Верховного Суда СССР. М., 1948г.
  21.A. A. Пионтковский. Учение о престумлении. М., 1961г.

  description_2


  Ներածություն
  Գլուխ 1. Մեղքի հասկացությունը
  1.1 Մեղքի վերաբերյալ տեսությունները քրեական իրավունքում
  1.2 Մեղքի հասկացությունը հայրենական քրեական իրավունքում
  Գլուխ 2. Դիտավորությունը որպես մեղքի ձև
  2.1 Ուղղակի և անուղղակի դիտավորություն
  2.2 Դիտավորության այլ տեսակները
  Գլուխ 3. Անզգուշությունը որպես մեղքի ձև
  3.1 Անզգուշության գիտակցական և կամային հատկանիշները
  3.2 Անզգուշության տեսակները
  Եզրակացություն  title_arm Մեղքը քրեական իրավունքում title_eng Mexq@ qreakan iravunqum convertot_1 Mexq@ qreakan iravunqum convertot_2 Mexq@ qreakan iravunqum convertot_3 Mexq@ qreakan iravunqum convertot_4 Mexq@ qreakan iravunqum convertot_5 Mexq@ qreakan iravunqum convertot_6 Mexqy qreakan iravunqum convertot_7 Mexq@ qreakan iravunqum convertot_8 Meghq@ qreakan iravunqum convertot_9 Mexq@ qreakan iravunqum convertot_10 Meghqy qreakan iravunqum convertot_11 Mexq@ qreakan iravunqum convertot_13 Mexq@ qreakan iravunqum convertot_14 Mexq@ qreakan iravunqum convertot_15 Mexq@ qreakan iravunqum convertot_16 Mexq@ qreakan iravynqym convertot_17 Mexk@ kreakan iravunkum convertot_18 Mexq@ qreakan iravunqum

  Դիպլոմային | Իրավաբանություն

  Ապացույցները քրեական դատավարությունում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. ՀՀ Սամանադրությաուն (27 նոյեմբեր 2005թ. փոփոխություններով):
  2. Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավորության ուսումնական ձեռնարկ, Կ.Ս. Լալայան , Երևան 2001 .
  3. ՀՀ Քրեական դատավարության օրենսգիրք 1998թ.
  4. ՀՀ Քրեական դատավարություն: Հատուկ մաս : Դասագիրք բուհերի համար: Ղազինյան Գ. 2003թ.
  5. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 М., 1993
  6. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР от 27 октября 1960г.(с изменениями и доплнениями). Собрание законодательства РФ, 1994, N10

  П. НАУЧНАЯ И УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА
  1. Изменения преступности в России: Криминалистические комментарии статистики преступлений. М., 1994
  2. Комментарий к УПК РФ. Отв.Ред. А.В. Наумов.М.,1996
  3. Криминология. Учебник. Под ред. В.Н.Буралакова,В.П. Сальникова. СПб, 1998
  4. Конышев Л. Понятие психически беспомощного состояния жертвы преступления. Российская юстиция. 1999. N4
  5. Криминалистика. Учебник под ред. Филиппова А.Г.М., 1998
  6. Селиванов Н. А. Критерии допустимости применения тактических приемов при раследовании
  7. Золотых В. В. проверка допустимости доказательств в уголовном процессе

  description_2


  Ներածություն
  Գլուխ 1. Ապացույցները քրեական դատավարությունում
  1.1 Ապացույցներ հասկացությունը և ընդհանուր բնութագիրը
  1.2 Ապացույցների թույլատրելիությունը և վերաբերելիությունը
  1.3 Ապացույցների դասակարգումը
  1.4 Ապացուցում հասկացությունը
  1.5 Ապացույցների հավաքումը, ստուգումը և գնահատումը
  1.6 Ապացուցման սուբյեկտները: Ապացուցման պարտականությունը
  1.7 Օրենքով չնախատեսված աղբյուրներից ձեռք բերված փաստական տվյալների օգտագործման անթույլատրելիությունը
  ԳԼլուխ 2. Ապացույցի տեսակներ
  2.1 Վկայի ցուցմունքները
  2.2 Տուժողի ցուցմունքները
  2.3 Մեղադրյալի ցուցմունքները
  2.4 Կասկածյալի ցուցմունքները
  2.5 Դատապարտյալի ցուցմունքները
  2.6 Փորձագետի եզրակացություն
  2.7 Իրեղեն ապացույցներ
  2.8 Քննչական և դատական գործողությունների արձանագրությունները
  2.9 Այլ փաստաթղթեր
  Եզրակացություն  title_arm Ապացույցները քրեական դատավարությունում title_eng Apacuycner@ qreakan datavarutyunum convertot_1 Apacuycner@ qreakan datavarutyunum convertot_2 Apacuycner@ qreakan datavarutyunum convertot_3 Apacuycner@ qreakan datavarutyunum convertot_4 Apacuycner@ qreakan datavarutyunum convertot_5 Apacuycner@ qreakan datavarutyunum convertot_6 Apacuycnery qreakan datavarutyunum convertot_7 Apacuycner@ qreakan datavarutyunum convertot_8 Apacuycner@ qreakan datavarutyunum convertot_9 Apacuycner@ qreakan datavarutyunum convertot_10 Apacuycnery qreakan datavarutyunum convertot_11 Apacuycner@ qreakan datavarutyunum convertot_13 Apacujcner@ qreakan datavarutjunum convertot_14 Apacuycner@ qreakan datavarutyunum convertot_15 Apacuycner@ qreakan datavarutyunum convertot_16 Apacyycner@ qreakan datavarytyynym convertot_17 Apacuycner@ kreakan datavarutyunum convertot_18 Apacuycner@ qreakan datavarutyunum

  Դիպլոմային | Իրավաբանություն

  Մասնագետ-քրեագետի մասնակցությունը քննչական գործողություններում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգիրք:
  2. Ղազինյան Գ.Ս.: ՀՀ քրեական դատավարություն: Հատուկ մաս: Դասագիրք բուհերի համար, ԵՀՀ, Երևան, 2003.
  3. Белкин А.Р. Теория доказывания. М., Норма, 1999.
  4. Дворкин А.И. Предварительное исследование доказательств и при расследовании преступленийю Авторефю кандю дисю - М., 1974.
  5. Зинин А.М. Непроцессуальная помощь сотрудника криминалистического подразделения следователю. - М., 1975.
  6. Зинин А.М. Криминалист в следственных действиях. Право и закон, М., 2004.
  7. Зуев Е.Н. Непроцессуальная помощь сотрудника криминалистического подразделения следователю. - М., 1975.
  8. Ищенко П.П. Специалист в следственных действиях (уголовно-процессуальные и криминалические аспекты). М., 1990.
  9. Корохов Ю.Г. Правовые основания применения научно - технических средств при расследовании преступлений. – М., 1974.
  10.Махов В.Н. Использование специальных знаний сведующих лиц при расследовании преступлений. - М., 2000. Зуйков Г.Г. Общие вопросы использования специальный познаний в процессе предварительного расследования // Криминалистическая экспертиза. - М., 1966. Вып. 1.
  11.Михеенко М.М. Доказывание в советском уголовном судопроизводстве. Киев. Снетков В.А. Основы деятельности специалиста экспертно-криминалистический подразделений органов внутренний дел. - М., 2001.
  12.Соколовский З.М. Понятие специальных познаний // Криминалистика и судебная экспертиза, 1969, № 6.
  13.Эйсман А.А. Заключение эксперта. Структура и научные обоснования. – М., 1967.  description_2


  Ներածություն
  Գլուխ 1. Քննչական գործողություններին մասնագետ-քրեագետի մասնակցության իրավական, կազմակերպչական և տակտիկական հիմունքները
  1.1 Քննչական գործողություններին մասնագետ-քրեագետի մասնակցության իրավական հիմքերը
  1.2 Քննչական գործողություններին մասնագետ-քրեագետի մասնակցության կազմակերպչական հիմունքները
  1.3 Քննչական գործողություններին մասնագետ-քրեագետի մասնակցության տակտիկական հիմունքները
  Գլուխ 2. Մասնագետ-քրեագետի մասնակցությունը քննչական գործողությունների առանձին տեսակներին
  2.1 Քննչական գործողությունների ընթացքում կատարվող նախնական հետազոտությունը
  2.2 Դեպքի վայրի զննությանը մասնագետ-քրեագետի մասնակցության առանձնահատկությունները` ելնելով զննության իրավիճակներից
  2.3 Մասնագետ-քրեագետի մասնակցությունը խուզարկությանը և առգրավմանը
  2.4 Մասնագետ-քրեագետի մասնակցությունը քննչական փորձարարությանը
  2.5 Մասնագետ-քրեագետի մասնակցությունը հարցաքննությանը և ճանաչման ներկայացնելուն
  Գլուխ 3. Մասնագետ-քրեագետի և քննիչի համագործակցությունը փորձաքննություններ իրականացնելիս
  3.1 Մասնագետ-քրեագետի օգնությունը փորձաքննությունների նախապատրաստությանը և նմուշներ ստանալու ընթացքում
  3.2 Փորձաքննության արդյունքների գնահատումը քննիչի կողմից
  3.3 Եզրակացության արժանահավատության որոշումը
  Եզրակացություն

  Հավելվածներ


  title_arm Մասնագետ-քրեագետի մասնակցությունը քննչական գործողություններում title_eng Masnaget-qreageti masnakcutyun@ qnnchakan gorcoxutyunnerin convertot_1 Masnaget-qreageti masnakcutyun@ qnnchakan gorcoxutyunnerum convertot_2 Masnaget-qreageti masnakcutyun@ qnnchakan gorcoxutyunnerum convertot_3 Masnaget-qreageti masnakcutyun@ qnnchakan gorcoxutyunnerum convertot_4 Masnaget-qreageti masnakcutyun@ qnnchakan gorcoxutyunnerum convertot_5 Masnaget-qreageti masnakcutyun@ qnn4akan gorcoxutyunnerum convertot_6 Masnaget-qreageti masnakcutyuny qnnchakan gorcoxutyunnerum convertot_7 Masnaget-qreageti masnakcutyun@ qnnchakan gorcoxutyunnerum convertot_8 Masnaget-qreageti masnakcutyun@ qnnchakan gorcoghutyunnerum convertot_9 Masnaget-qreageti masnakcutyun@ qnnchakan gorcoxutyunnerum convertot_10 Masnaget-qreageti masnakcutyuny qnn4akan gortsoghutyunnerum convertot_11 Masnaget-qreageti masnakcutyun@ qnnchakan gorcoxutyunnerum convertot_13 Masnaget-qreageti masnakcutjun@ qnnchakan gorcoxutjunnerum convertot_14 Masnaget-qreageti masnakcutyun@ qnnchakan gwrcwxutyunnerum convertot_15 Masnaget-qreageti masnakcutyun@ qnnchakan gorcoxutyunnerum convertot_16 Masnaget-qreageti masnakcytyyn@ qnnchakan gorcoxytyynnerym convertot_17 Masnaget-kreageti masnakcutyun@ knnchakan gorcoxutyunnerum convertot_18 Masnaget-qreageti masnakcutyun@ qnnchakan gorcoxutyunnerum

  Դիպլոմային | Պատմություն

  Սփյուռքահայ առաջադիմական քաղաքական ուժերը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Ա.Գ.Աբրահամյան – Համառոտ ուրվագիծ հայ գաղթավայրերի պատմության Բ, Երևան 1967
  2. Հայ ժողովրդի պատմություն – Հայ ժողովուրդը Հայրենական մեծ պատերազմի և ետպատերազմյան կոմունիստական շինարարության տարիների հատ. 8, Երևան 1970
  3. Տիգրան Դրամփյան - «Ֆրանսահայ կոմունիստները դիմադրության տարիներին», Երևան 1967
  4. Տիգրան Դրամփյան – Նոր տվյալներ Ֆրանսիայում դիմադրության մեջ հայերի մասնակցության մասին, «Բանբեր Երևանի համալսարանի»:
  5. Կարեն Դալլաքյան – Հայ Սփյուռքահայերի պատմություն, Երևան 1998
  6. Տիգրան Դրամփյան – «Արյան գնով» Երևան 1971
  7. Տիգրան Դրամփյան - «Մանուշյանի խումբը», Երևան 1991
  8. Շ. Հարությունյան – Հայ ժողովրդի պատմություն, հատ. 4, Երևան 1970
  9. Ա.Ն.Մնացականյան – Հայ ժողովուրդը Հայրենական մեծ պատերազմում (1941-1945), Երևան 1954
  10.Ա.Ն.Մնացականյան – «Միասնական շարքերում» Երևան 1975
  11.Մ.Ղասատյան – Հայ բուլղարական բարեկամության պատմությունից, Երևան 1978
  12.Յուրի Հովսեփյան - Գարեգին Նժդեհ, Երևան 2001
  13.Համլետ Գևորգյան - Դրո, Երևան 1999
  14.Драмбян Т. – Они сражались за Францию, Ер. 1981
  15.Կարապետյան Մ., Գևորգյան Է., -Խորհրդային Հայաստանը 1920-1991թթ-ին Եր. 2007
  16.Հարությունյան Կ. – Հայ ժողովրդի ավանդը Հայրենական մեծ պատերազմում տարած հաղթանակում 1941-1945թթ, Եր. 2001
  17.Հարությունյան Կ. – Հայ ժողովրդի մասնակցությունը Հայրենական մեծ պատերազմին 1941-1945թթ, Եր. 2001
  18.Հարությունյան Կ. – Հայ ժողովրդի մասնակցությունը երկրորդ համաշխարհային պատերազմին, 1939-1945թթ, Եր. 2002

   

  description_2

  Ներածություն
  Գլուխ 1. Սփյուռքահայ առաջադիմական հասարակական քաղաքական ուժերը հայրենիքի եվ տարածքյին կազմակերպման շարասյունների պաշտպանության գործում
  Գլուխ 2. Սփյուռքահայերի մարտական աջակցությունը հակաֆաշիստական ճամբարին և հայկական ազգային ճակատների ստեղծումը
  2.1 Հայ կոմունիստների մասնակցությունը Հարավային ու Կենտրոնական Ֆրանսիայի Դիմադրության շարժմանը և Հայկական Ազգային ճակատի
  ստեղծումը /1941-1943/:
  2.2 Հայկական ազգային ճակատի ստեղծումը Հարավային ու Կենտրոնական ֆրանսիայում և նրա գործունեությունը 1941 – 1944թթ.
  2.3 Միսաք Մանուշյան և նրա մարտական ընկերները
  Գլուխ 3. Հունահայերի մասնակցությունը ֆաշիզմի դեմ մղվող պայքարին
  3.1 Բուլղարահայերի մասնակցությունը Երկրորդ Համաշխարհային պատերազմին
  3.2 Հայերի դիմադրակա-պարտիզանական պայքարը
  Հարավսլավիայում, Լեհաստանում և Չեխոսլովակիայում:
  Գլուխ 4. Դրոյի և Գարեգին Նժդեհի գործունեությունը երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին
  4.1 Գարեգին Նժդեհի գործունեությունը երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին
  Եզրակացություն
  Օգտագործված աղբյուրների և գրականության ցանկ

   

   

  title_arm Սփյուռքահայ առաջադիմական քաղաքական ուժերը title_eng Spyurqahay arajadimakan qaxaqakan ujer@ convertot_1 Spyurqahay arajadimakan qaxaqakan ujer@ convertot_2 Spyurqahay arajadimakan qaxaqakan ujer@ convertot_3 Spyurqahay arajadimakan qaxaqakan ujer@ convertot_4 Spyurqahay arajadimakan qaxaqakan ujer@ convertot_5 Spyurqahay arajadimakan qaxaqakan ujer@ convertot_6 Spyurqahay arajadimakan qaxaqakan ujery convertot_7 Spyurqahay arajadimakan qaxaqakan ujer@ convertot_8 Spyurqahay arajadimakan qaghaqakan ujer@ convertot_9 Spyurqahay arajadimakan qaxaqakan ugher@ convertot_10 Spyurqahay arajadimakan qaghaqakan ughery convertot_11 Spyurqahay arajadimakan qaxaqakan ujer@ convertot_13 Spjurqahaj arajadimakan qaxaqakan ujer@ convertot_14 Spyurqahay arajadimakan qaxaqakan ujer@ convertot_15 Spyurqahay araghadimakan qaxaqakan ujer@ convertot_16 Spyyrqahay arajadimakan qaxaqakan yjer@ convertot_17 Spyurkahay arajadimakan kaxakakan ujer@ convertot_18 Spyurqahay arajadimakan qaxaqakan ujer@

  Դիպլոմային | Միջազգային հարաբերություններ

  «Համաս» միջազգային ահաբեկչական խմբի գործունեությունը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Антонян Ю. М. "Терроризм". М ,1998г.
  2. Замковой З. Ильчиков В.Г. "Терроризм глобальная проблема современности", М., 1996г
  3. Ляхов Е.Г. "Терроризм и международные отношения М., 1991 г.,
  4. Ислам: Энциклопедический словарь (1991), Москва
  5. Pina Aaron, Palestinian Elections, CRS Report for Congress, February 9, 2006
  6. http://www.peoples.ru
  7. http://www.iimes.ru
  8. http://www.newsru. co.il
  9. http://www.alqassam.com
  10.http://www.nationalsecurity.ru
  11.http://www.terrorism.ru
  12.http://www.palestine-info.ru
  13.http://samsonblinded.org
  14.http://www.hamasonline.org
  15.http://www.cdi.org
  16.http://www.muhammadanism.org
  17.http://www.gazeta.ru
  18.http://www.i-r-p.ru
  19.http://www.wikipedia.org
  20.http://magazines.russ.ru
  21.http://www.lenta.ru

   

  description_2

  Ներածություն
  Գլուխ 1. Միջազգային ահաբեկչության էությունը
  1.1 Ահաբեկչության հասկացությունը և էությունը
  1.2 Ահաբեկչությունը արաբական արևելքում
  1.3 Պաղեստինյան ահաբեկչության առաջացման նախադրյալները
  Գլուխ 2. «Համաս» միջազգային ահաբեկչական կազմակերպության գործունեությունը
  2.1 «Համաս» ահաբեկչական խմբավորման ստեղծման պատմությունը
  2.2 «Համաս» միջազգային խմբավորման գործունեությունը
  2.3 Պաղեստինյան ընտրություններում տարած հաղթանակը
  2.4 «Համաս» միջազգային խմբավորման հիմնական լիդերներն ու նրանց գործունեությունը
  Եզրակացություն


   

   

  title_arm «Համաս» միջազգային ահաբեկչական խմբի գործունեությունը title_eng Hamas mijazgayin ahabekchakan xmbi goruneutyun@ convertot_1 «Hamas» mijazgayin ahabekchakan xmbi gorcuneutyun@ convertot_2 «Hamas» mijazgayin ahabekchakan xmbi gorcuneutyun@ convertot_3 «Hamas» mijazgayin ahabekchakan xmbi gorcuneutyun@ convertot_4 «Hamas» mijazgayin ahabekchakan xmbi gorcuneutyun@ convertot_5 «Hamas» mijazgayin ahabek4akan xmbi gorcuneutyun@ convertot_6 «Hamas» mijazgayin ahabekchakan xmbi gorcuneutyuny convertot_7 «Hamas» mijazgayin ahabekchakan khmbi gorcuneutyun@ convertot_8 «Hamas» mijazgayin ahabekchakan xmbi gorcuneutyun@ convertot_9 «Hamas» mijazgayin ahabekchakan xmbi gorcuneutyun@ convertot_10 «Hamas» mijazgayin ahabek4akan khmbi gortsuneutyuny convertot_11 «Hamas» mijazgayin ahabekchakan xmbi gorcuneutyun@ convertot_13 «Hamas» mijazgajin ahabekchakan xmbi gorcuneutjun@ convertot_14 «Hamas» mijazgayin ahabekchakan xmbi gwrcuneutyun@ convertot_15 «Hamas» mighazgayin ahabekchakan xmbi gorcuneutyun@ convertot_16 «Hamas» mijazgayin ahabekchakan xmbi gorcyneytyyn@ convertot_17 «Hamas» mijazgayin ahabekchakan xmbi gorcuneutyun@ convertot_18 «Hamas» mijazgayin ahabekchakan xmbi gorcuneutyun@

  Դիպլոմային | Իրավաբանություն

  Միջազգային իրավական պատասխանատվություն

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Միջազգային իրավական պատասխանատվություն title_eng Mijazgayin iravakan patasxanatvutyun convertot_1 Mijazgayin iravakan patasxanatvutyun convertot_2 Mijazgayin iravakan patasxanatvutyun convertot_3 Mijazgayin iravakan patasxanatvutyun convertot_4 Mijazgayin iravakan patasxanatvutyun convertot_5 Mijazgayin iravakan patasxanatvutyun convertot_6 Mijazgayin iravakan patasxanatvutyun convertot_7 Mijazgayin iravakan pataskhanatvutyun convertot_8 Mijazgayin iravakan patasxanatvutyun convertot_9 Mijazgayin iravakan patasxanatvutyun convertot_10 Mijazgayin iravakan pataskhanatvutyun convertot_11 Mijazgayin iravakan patasxanatvutyun convertot_13 Mijazgajin iravakan patasxanatvutjun convertot_14 Mijazgayin iravakan patasxanatvutyun convertot_15 Mighazgayin iravakan patasxanatvutyun convertot_16 Mijazgayin iravakan patasxanatvytyyn convertot_17 Mijazgayin iravakan patasxanatvutyun convertot_18 Mijazgayin iravakan patasxanatvutyun

  Դիպլոմային | Իրավաբանություն

  Պետության պատասխանատվությունը միջազգային իրավունքում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Պետության պատասխանատվությունը միջազգային իրավունքում title_eng Petutyan patasxanatvutyun@ mijazgayin iravunqum convertot_1 Petutyan patasxanatvutyun@ mijazgayin iravunqum convertot_2 Petutyan patasxanatvutyun@ mijazgayin iravunqum convertot_3 Petutyan patasxanatvutyun@ mijazgayin iravunqum convertot_4 Petutyan patasxanatvutyun@ mijazgayin iravunqum convertot_5 Petutyan patasxanatvutyun@ mijazgayin iravunqum convertot_6 Petutyan patasxanatvutyuny mijazgayin iravunqum convertot_7 Petutyan pataskhanatvutyun@ mijazgayin iravunqum convertot_8 Petutyan patasxanatvutyun@ mijazgayin iravunqum convertot_9 Petutyan patasxanatvutyun@ mijazgayin iravunqum convertot_10 Petutyan pataskhanatvutyuny mijazgayin iravunqum convertot_11 Petutyan patasxanatvutyun@ mijazgayin iravunqum convertot_13 Petutjan patasxanatvutjun@ mijazgajin iravunqum convertot_14 Petutyan patasxanatvutyun@ mijazgayin iravunqum convertot_15 Petutyan patasxanatvutyun@ mighazgayin iravunqum convertot_16 Petytyan patasxanatvytyyn@ mijazgayin iravynqym convertot_17 Petutyan patasxanatvutyun@ mijazgayin iravunkum convertot_18 Petutyan patasxanatvutyun@ mijazgayin iravunqum

  Դիպլոմային | Ռուսերեն

  Статистические методы в изучении себестоимости продукции

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2

  Введение
  1. Теоретические основы статистики себестоимости продукции
  1.1 Понятие о себестоимости продукции и задачи статистики себестоимости
  1.2 Изучение структуры себестоимости
  1.3 Система показателей себестоимости продукции
  2. Статистический анализ себестоимости продукции
  2.1 Характеристика структуры затрат на производство
  2.2 Индексы себестоимости товарной продукции
  2.3 Показатели затрат на рубль товарной продукции
  3. Пути снижения себестоимости продукции
  Заключение
  Список использованной литературы
  Приложения

   

  title_arm Статистические методы в изучении себестоимости продукции title_eng statichskoe metodi i izuchenie convertot_1 Статистические методы в изучении себестоимости продукции convertot_2 Статистические методы в изучении себестоимости продукции convertot_3 Статистические методы в изучении себестоимости продукции convertot_4 Статистические методы в изучении себестоимости продукции convertot_5 Статистические методы в изучении себестоимости продукции convertot_6 Статистические методы в изучении себестоимости продукции convertot_7 Статистические методы в изучении себестоимости продукции convertot_8 Статистические методы в изучении себестоимости продукции convertot_9 Статистические методы в изучении себестоимости продукции convertot_10 Статистические методы в изучении себестоимости продукции convertot_11 Статистические методы в изучении себестоимости продукции convertot_13 Статистические методы в изучении себестоимости продукции convertot_14 Статистические методы в изучении себестоимости продукции convertot_15 Статистические методы в изучении себестоимости продукции convertot_16 Статистические методы в изучении себестоимости продукции convertot_17 Статистические методы в изучении себестоимости продукции convertot_18 Статистические методы в изучении себестоимости продукции

  Դիպլոմային | Անգլերեն

  Part I Notion about psycholinguistics

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2

  Introduction
  Chapter I
  Part I Notion about psycholinguistics
  Part II Some actual directions of psycholinguistic investigation of lexics A.A.Zalevskaya
  Chapter II
  Part I Word association in a Foreign Language
  Part II Explanation – based constraints on concepts and word meanings
  Part III Meaning, Concepts, and Perception in Models of LanguageAcquisition
  Part IV A. A. Leontiev Sense as a psychological notion
  Part V… Chomsky’s linguistic ideas
  Part VI Semantics as a gateway to language Heike Wiese
  Humboldt University, Berlin
  Part VII The human semantic potential
  Chapter III
  Part I… Vocabulary Acquisition in Basic Language Courses: Teaching Strategies or Teaching Words?
  Part II Charles E. Osgood’s theories of meaning acquisition
  Conclusion
  References


   

  title_arm Part I Notion about psycholinguistics title_eng Part I Notion about psycholinguistics convertot_1 Part I Notion about psycholinguistics convertot_2 Part I Notion about psycholinguistics convertot_3 Part I Notion about psycholinguistics convertot_4 Part I Notion about psycholinguistics convertot_5 Part I Notion about psycholinguistics convertot_6 Part I Notion about psycholinguistics convertot_7 Part I Notion about psycholinguistics convertot_8 Part I Notion about psycholinguistics convertot_9 Part I Notion about psycholinguistics convertot_10 Part I Notion about psycholinguistics convertot_11 Part I Notion about psycholinguistics convertot_13 Part I Notion about psycholinguistics convertot_14 Part I Notion about psycholinguistics convertot_15 Part I Notion about psycholinguistics convertot_16 Part I Notion about psycholinguistics convertot_17 Part I Notion about psycholinguistics convertot_18 Part I Notion about psycholinguistics

  Դիպլոմային | Ռուսերեն

  Теоретические основы конкурентоспособности экономики

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2

  Введение
  Глава 1. Теоретические основы конкурентоспособности экономики.
  1.1 Методы и пути конкурентоспособности экономики.
  1.2 Роль государства в повыении конкурентоспособности экономики.
  Глава 2. Анализ конкурентоспособности стран СНГ.
  Глава 3. Конкурентоспособенность республики Армения
  Заключение
  Литература

   

  title_arm Теоретические основы конкурентоспособности экономики title_eng Teoreticheskie osnovi konkurentosobnosti ekonomiki convertot_1 Теоретические основы конкурентоспособности экономики convertot_2 Теоретические основы конкурентоспособности экономики convertot_3 Теоретические основы конкурентоспособности экономики convertot_4 Теоретические основы конкурентоспособности экономики convertot_5 Теоретические основы конкурентоспособности экономики convertot_6 Теоретические основы конкурентоспособности экономики convertot_7 Теоретические основы конкурентоспособности экономики convertot_8 Теоретические основы конкурентоспособности экономики convertot_9 Теоретические основы конкурентоспособности экономики convertot_10 Теоретические основы конкурентоспособности экономики convertot_11 Теоретические основы конкурентоспособности экономики convertot_13 Теоретические основы конкурентоспособности экономики convertot_14 Теоретические основы конкурентоспособности экономики convertot_15 Теоретические основы конкурентоспособности экономики convertot_16 Теоретические основы конкурентоспособности экономики convertot_17 Теоретические основы конкурентоспособности экономики convertot_18 Теоретические основы конкурентоспособности экономики

  Դիպլոմային | Ռուսերեն

  История ислама

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2

  1. Введение
  2. История ислама
  2.1 Истоки ислама
  2.2 Коран и Сунна
  2.3 Творение мира
  3. Ранние пророки
  3.1 На чём стоит вера?
  3.2 Исповедание ислама.
  3.3 Шариат- исламский образ жизни.
  3.4 Обряды жизненного цикла.
  3.5 Ислам в современном мире.

   

   

  title_arm История ислама title_eng Istoria Islama convertot_1 История ислама convertot_2 История ислама convertot_3 История ислама convertot_4 История ислама convertot_5 История ислама convertot_6 История ислама convertot_7 История ислама convertot_8 История ислама convertot_9 История ислама convertot_10 История ислама convertot_11 История ислама convertot_13 История ислама convertot_14 История ислама convertot_15 История ислама convertot_16 История ислама convertot_17 История ислама convertot_18 История ислама

  Դիպլոմային | Ռուսերեն

  Морал и политика Макиавелли

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2

  Введение
  1. Соотношение нравственности и государственнойполитики у Макиавелли
  2. Учение Н. Макиавелли о государстве и праве
  3. Этическая концепция Макиавелли
  4. Религия в этике Макиавелли
  Заключение
  Список литературы

   

   

  title_arm Морал и политика Макиавелли title_eng Moral i politika Makiavelli convertot_1 Морал и политика Макиавелли convertot_2 Морал и политика Макиавелли convertot_3 Морал и политика Макиавелли convertot_4 Морал и политика Макиавелли convertot_5 Морал и политика Макиавелли convertot_6 Морал и политика Макиавелли convertot_7 Морал и политика Макиавелли convertot_8 Морал и политика Макиавелли convertot_9 Морал и политика Макиавелли convertot_10 Морал и политика Макиавелли convertot_11 Морал и политика Макиавелли convertot_13 Морал и политика Макиавелли convertot_14 Морал и политика Макиавелли convertot_15 Морал и политика Макиавелли convertot_16 Морал и политика Макиавелли convertot_17 Морал и политика Макиавелли convertot_18 Морал и политика Макиавелли

   

  Եթե չեք գտել նյութը դուք կարող եք պատվիրել այն Արագ, հարմար, հուսալի, մատչելի