Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Որոնման արդյունք (Դիպլոմային - գտնվել է 4136 նյութ)


  Դիպլոմային | Աշխարհագրություն

  Մուշեղ Գալշոյան- Ձորի Միրո

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Աթաբեկյան Սերգեյ – Բառի կեցության խորհուրդը, Ե. 1988, 276 էջ:
  2. Աղաբաբյան Սուրեն - Արդիականություն և գրականություն, Ե. 1965, 265 էջ:
  3. Աղաբեկյան Կիմ - Արդի հայ արձակի զարգացման միտումները, Ե.2008, 336էջ:
  4. Անանյան Գ. - Որոնումներ, Ե. 1974:
  5. Ավետիսյան Զ. - Գրականության տեսություն, Ե. 1997:
  6. Արզումանյան Արմենուհի- Ժամանակի և տարածության փոխհարաբերությունը Գալշոյանի «Ձորի Միրոն» վիպակում:
  7. Գալշոյան Մուշեղ - Ձորի Միրոն, Ե. 1969:
  8. Գրիգորյան Վ. «Մուշեղ Գալշոյան. ստեղծագործությունը». Ե. 1998:
  9.Դանիելյան Կարեն - Գրականություն և իրականություն, Ե, 1986, 360 էջ:
  10.Զաքարյան Ալմաստ - Գրականության և պատմության ընթացքները, Ե. 1989, 548 էջ:
  11.Էդոյան Հ. «Առարկայի մակերևույթից թափանցել նրա խորքերը», Գարուն, 1972, հ.4:
  12.Մելքոնյան Հովհաննես – Հիշողության դաշտ, Ե. 1984:
  13.Քալանթարյան Ժ. Ա. – Հայ գրականագիտության պատմություն, ԵՊՀ, 1986, 428 էջ:
  14.Քալանթարյան Ժ.Ա. – Հայ գրականության քրեստոմատիա, Ե. 1981, 624 էջ:
  15.hayeren.hayastan.com

  description_2

  Ներածություն
  Գլուխ 1. Հայ ոգու կանչը
  Գլուխ 2. Ձորի Միրոյի կենսափիլիսոփայությունը
  Եզրակացություն  title_arm Մուշեղ Գալշոյան- Ձորի Միրո title_eng Mushex Galshoyan - Dzori Miro convertot_1 Mushex Galshoyan- Cori Miro convertot_2 Mushex Galshoyan- DZori Miro convertot_3 Mushex Galshoyan- Cori Miro convertot_4 Muzex Galzoyan- Cori Miro convertot_5 Mushex Galshoyan- Cori Miro convertot_6 Mushex Galshoyan- Cori Miro convertot_7 Mushex Galshoyan- Cori Miro convertot_8 Mushegh Galshoyan- Cori Miro convertot_9 Mushex Galshoyan- Cori Miro convertot_10 Musegh Galsoyan- Zori Miro convertot_11 Mushex Galshoyan- Cori Miro convertot_13 Mushex Galshojan- Cori Miro convertot_14 Mushex Galshwyan- Cwri Mirw convertot_15 Mushex Galshoyan- Cori Miro convertot_16 Myshex Galshoyan- Cori Miro convertot_17 Mushex Galshoyan- Cori Miro convertot_18 Mushex Galshoyan- Cori Miro

  Դիպլոմային | Աշխարհագրություն

  Շարլ Լուի Մոնտեսքիոյի կյանքն ու գործունեությունը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Баскин М. П. “ Монтескье “ изд. 2 – е , издательство “ Мысль ”, Москва 1975 г.
  2. Բալյան Ի. Ս. «Քաղաքագիտության ներածությունե «Մխիթար Գոշե հրատարակչություն Երևան 1996թ
  3. Берк Э. “Размышления о революции во Франции” Москва 1993 г.
  4. Готозов И. А. “Философия политики” Москва 1998 г.
  5. Гудин Р. “Политическая наука новые направления” Москва 1999 г.
  6. “История политической мысли и современности” издательство “Наука”, Москва 1988 г.
  7. «Հայկական Սովետական Հանրագիտարան» Երևան 1982 թ.
  8. Малахов В. П. “История политических и правовых учений: хрестоматия” издательство “Академический проект” 2000г.
  9. Монтескье Ш. “Избранные произведения” Москва 1955г.
  10.Монтескье Ш. “Персидские письма” издательство “Academia” 1936 г.
  11.Момджян Х. Н. “Французское просвещение 18 – ого века” издательство “Мысль”, Москва 1983 г.
  12.Мухаев Р. Т. “Политология” хрестоматия, Москва 2000 г.
  13.Нерсесянц В. С. “ История политических и правовых учений” Москва 1998 г.
  14.Черниковский З. М. “Хрестоматия по всеобщей истории государства и права” Москва 1998 г.
  15.“Политология. Краткий энциклопедический словарь” Ростов-на-Дону “Феникс”, Москва “Зевс” 1997 г.
  16.“Политическая социология” Ростов-на-Дону “Феникс” 1997 г.
  17.Василик М. А. “Политология:” хрестоматия, издательство “Гардарики” Москва 2000г .
  18.Введский Б. А. “Большая Советская Энциклопедия” издание 2-е 1954 г .
  19.Тавадов Г. Т. “Политология” Москва 2000 г.
  20.“Философский энциклопедический словарь” Москва 1989 г.

  description_2


  Ներածություն
  Գլուխ 1. Կյանքն ու գործունեությունը
  Գլուխ 2. Հասարակության և նրա օրենքների մասին
  Գլուխ 3. Աշխարհագրական միջավայրի ազդեցությունը հասարակության քաղաքական կյանքի վրա
  Գլուխ 4. Պետական կառավարման ձևերի և իշխանությունների տարանջատման մասին  title_arm Շարլ Լուի Մոնտեսքիոյի կյանքն ու գործունեությունը title_eng Sharl Lui Montesqioyi kyanqn u gorcuneutyun@ convertot_1 SHarl Lui Montesqioyi kyanqn u gorcuneutyun@ convertot_2 SHarl Lui Montesqioyi kyanqn u gorcuneutyun@ convertot_3 SHarl Lui Montesqioyi kyanqn u gorcuneutyun@ convertot_4 Zarl Lui Montesqioyi kyanqn u gorcuneutyun@ convertot_5 SHarl Lui Montesqioyi kyanqn u gorcuneutyun@ convertot_6 SHarl Lui Montesqioyi kyanqn u gorcuneutyuny convertot_7 SHarl Lui Montesqioyi kyanqn u gorcuneutyun@ convertot_8 SHarl Lui Montesqioyi kyanqn u gorcuneutyun@ convertot_9 SHarl Lui Montesqioyi kyanqn u gorcuneutyun@ convertot_10 Sarl Lui Montesqioyi kyanqn u gortsuneutyuny convertot_11 SHarl Lui Montesqioyi kyanqn u gorcuneutyun@ convertot_13 SHarl Lui Montesqioji kjanqn u gorcuneutjun@ convertot_14 SHarl Lui Mwntesqiwyi kyanqn u gwrcuneutyun@ convertot_15 SHarl Lui Montesqioyi kyanqn u gorcuneutyun@ convertot_16 SHarl Lyi Montesqioyi kyanqn y gorcyneytyyn@ convertot_17 SHarl Lui Monteskioyi kyankn u gorcuneutyun@ convertot_18 SHarl Lui Montesqioyi kyanqn u gorcuneutyun@

  Դիպլոմային | Աշխարհագրություն

  Հոմանիշների դասակարգումն ու ուսուցումը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Աղայան Էդ., Արդի հայերենի բացատրական բառարան, հհ 1-2, Երևան, 1976:
  2. Պապոյան Արտ., Պարույր Սևակի չափածոյի բառարան, հհ 1-2, Երևան 1981-1982:
  3. Ռուս –հայերեն դարձվածաբանական բառարան, Երևան, 1975:
  4. Սուքիասյան Ա., Գալստյան Ս., Հայոց լեզվի դարձվածաբանական բառարան,
  Երևան, 1975:
  description_2


  Ներածություն
  ԳԼՈՒԽ 1
  Բառերի տեսակներն ըստ իմաստի ու ձևի և նրանց փոխհարաբերությունները
  ԳԼՈՒԽ 2
  1.Հոմանիշ բառեր, դրանց դերը Պ. Սևակի բանաստեղծական խոսքում
  1.1 Նույնանիշ բառեր
  1.2 Համանիշ բառեր
  ԳԼՈՒԽ 3
  Հոմանիշների դասակարգումն ըստ խոսքի մասերի և դրանց գործածությունը
  ԳԼՈՒԽ 4
  Դարձվածային հոմանիշներ
  ԳԼՈՒԽ 5
  Հոմանիշ բառերի ուսուցումը հանրակրթական դպրոցում
  Եզրակացություն
  title_arm Հոմանիշների դասակարգումն ու ուսուցումը title_eng tez. homanishner-popoxvac convertot_1 Homanishneri dasakargumn u usucum@ convertot_2 Homanishneri dasakargumn u usucum@ convertot_3 Homanishneri dasakargumn u usucum@ convertot_4 Homanizneri dasakargumn u usucum@ convertot_5 Homanishneri dasakargumn u usucum@ convertot_6 Homanishneri dasakargumn u usucumy convertot_7 Homanishneri dasakargumn u usucum@ convertot_8 Homanishneri dasakargumn u usucum@ convertot_9 Homanishneri dasakargumn u usucum@ convertot_10 Homanisneri dasakargumn u usucumy convertot_11 Homanishneri dasakargumn u usucum@ convertot_13 Homanishneri dasakargumn u usucum@ convertot_14 Hwmanishneri dasakargumn u usucum@ convertot_15 Homanishneri dasakargumn u usucum@ convertot_16 Homanishneri dasakargymn y ysycym@ convertot_17 Homanishneri dasakargumn u usucum@ convertot_18 Homanishneri dasakargumn u usucum@

  Դիպլոմային | Աշխարհագրություն

  Արևմտահայերենի բառային շերտի դրսևորումները արևելահայերենի բառապաշարում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  արևել. – արևելահայերեն
  արևմտ. – արևմտահայերեն
  ԲԵՀ – Բանբեր Երևանի համալսարանի description_2


  Ներածություն
  Գլուխ 1
  Հնչյունական և բառապաշարային իրողությունների առանձնահատկությունները
  Ա) Հնչյունական իրողությունների զուգադրական քննություն
  Բ) Բառապաշարային իրողությունների զուգադրական քննություն
  Գլուխ 2
  Քերականական իրողությունների առանձնահատկությունները
  Ա) Ձևաբանական իրողությունների զուգադրական քննություն
  Բ) Շարահյուսական իրողությունների զուգադրական քննություն
  Եզրակացություններ

  Համառոտագրություններ  title_arm Արևմտահայերենի բառային շերտի դրսևորումները արևելահայերենի բառապաշարում title_eng Arevmtahayereni barayin sherti drsevorumner@ arevelahayereni barapasharum convertot_1 ArEVmtahayereni barayin sherti drsEVorumner@ arEVelahayereni barapasharum convertot_2 ArEVmtahayereni barayin sherti drsEVorumner@ arEVelahayereni barapasharum convertot_3 ArEVmtahayereni barayin sherti drsEVorumner@ arEVelahayereni barapasharum convertot_4 ArEVmtahayereni barayin zerti drsEVorumner@ arEVelahayereni barapazarum convertot_5 ArEVmtahayereni barayin sherti drsEVorumner@ arEVelahayereni barapasharum convertot_6 ArEVmtahayereni barayin sherti drsEVorumnery arEVelahayereni barapasharum convertot_7 ArEVmtahayereni barayin sherti drsEVorumner@ arEVelahayereni barapasharum convertot_8 ArEVmtahayereni barayin sherti drsEVorumner@ arEVelahayereni barapasharum convertot_9 ArEVmtahayereni barayin sherti drsEVorumner@ arEVelahayereni barapasharum convertot_10 ArEVmtahayereni barayin serti drsEVorumnery arEVelahayereni barapasarum convertot_11 ArEVmtahayereni barayin sherti drsEVorumner@ arEVelahayereni barapasharum convertot_13 ArEVmtahajereni barajin sherti drsEVorumner@ arEVelahajereni barapasharum convertot_14 ArEVmtahayereni barayin sherti drsEVwrumner@ arEVelahayereni barapasharum convertot_15 ArEVmtahayereni barayin sherti drsEVorumner@ arEVelahayereni barapasharum convertot_16 ArEVmtahayereni barayin sherti drsEVorymner@ arEVelahayereni barapasharym convertot_17 ArEVmtahayereni barayin sherti drsEVorumner@ arEVelahayereni barapasharum convertot_18 ArYEVmtahayereni barayin sherti drsYEVorumner@ arYEVelahayereni barapasharum

  Դիպլոմային | Աշխարհագրություն

  Գոյական բառակապակցությունները Շիրվանզադեի պատմվածքներում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Վ.Ս. Քոսյան «ժամանակակից հայերենի բառակապակցությունները»:
  2. Հենրիկ Հարութունյան «Կառավարումը ժամանակակից հայերենում»:
  3. Բադիկյան,Օհանյան«Ժամանակակից հայոց լեզու»:
  4. Բադիկյան,Օհանյան«Ակադեմիական քերականական բաժին»:
  5. Գյուլբուդաղյան«Հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա»:
  6. Գյուլբուդազյան Սիրաք Վաղարշակի «Ալեքսանդր Շիրվանզադեի լեզվական մշակույթը»:
  7. Ա.Շիրվանզադեի լեզուն և ոճը(ԳԱ. լեզվի ինստիտուտի «Գիտական աշխատությունների» ժողովածու,1947թ.)
  8. Մ.Աբեղյան«Հայոց լեզվի Տեսություն»,Երևան,1956թ.
  9. Վ.Առաքելյան«Ժամանակակից հայերենի հոլովների և հոլովական կապակցությունների իմաստային առումները»Երեվան 1957թ. description_2


  Ներածություն
  գլուխ 1. Շիրվանզադեի լեզուն և ոճը
  1.1 Հարցի պատմություն
  1.2 Բառակապակցության ըմբռնումը հայ քերականագիտության մեջ
  1.3 Բառակապակցության ըմբռնումը սովետական լեզվաբանության մեջ
  1.4 Բառակապակցությունների դասակարգումը
  Գլուխ 2. Գոյականի լրացումը ուղղական հոլովով
  2.1 Գոյականի լրացումը ուղղական հոլովով
  2.2 Գոյականի լրացումը սեռական հոլովով
  2.3 Գոյականի լրացումը մյուս թեք հոլովներով
  2.4 Գոյականի լրացումը տրական հոլովով
  2.5 Գոյականի լրացումը հայցական հոլովով
  2.6 Գոյականի լրացումը բացառական հոլովով
  2.7 Գոյականի լրացումը գործիական հոլովով
  2.8 Գոյականի լրացումը ներգոյական հոլովով
  2.9 Գոյականի լրացումը ածականով
  2.10 Գոյականի լրացումը թվականով
  2.11 Գոյականի լրացումը դերբայով
  2.12 Գոյականի լրացումը հարակատար դերբայով
  2.13 Գոյականի լրացումը ենթակայական դերբայով
  2.14 Գոյականի լրացումը կապով և կապի խնդրով
  2.15 Գոյականի լրացումը մակբայով
  Բառակապակցությունների ուսուցումը
  Եզրակացություն  title_arm Գոյական բառակապակցությունները Շիրվանզադեի պատմվածքներում title_eng Goyakan barakapakcutyunner@ Shivanzadei patmvacqnerum convertot_1 Goyakan barakapakcutyunner@ SHirvanzadei patmvacqnerum convertot_2 Goyakan barakapakcutyunner@ SHirvanzadei patmvacqnerum convertot_3 Goyakan barakapakcutyunner@ SHirvanzadei patmvacqnerum convertot_4 Goyakan barakapakcutyunner@ Zirvanzadei patmvacqnerum convertot_5 Goyakan barakapakcutyunner@ SHirvanzadei patmvacqnerum convertot_6 Goyakan barakapakcutyunnery SHirvanzadei patmvacqnerum convertot_7 Goyakan barakapakcutyunner@ SHirvanzadei patmvacqnerum convertot_8 Goyakan barakapakcutyunner@ SHirvanzadei patmvacqnerum convertot_9 Goyakan barakapakcutyunner@ SHirvanzadei patmvacqnerum convertot_10 Goyakan barakapakcutyunnery Sirvanzadei patmvatsqnerum convertot_11 Goyakan barakapakcutyunner@ SHirvanzadei patmvacqnerum convertot_13 Gojakan barakapakcutjunner@ SHirvanzadei patmvacqnerum convertot_14 Gwyakan barakapakcutyunner@ SHirvanzadei patmvacqnerum convertot_15 Goyakan barakapakcutyunner@ SHirvanzadei patmvacqnerum convertot_16 Goyakan barakapakcytyynner@ SHirvanzadei patmvacqnerym convertot_17 Goyakan barakapakcutyunner@ SHirvanzadei patmvacknerum convertot_18 Goyakan barakapakcutyunner@ SHirvanzadei patmvacqnerum

  Դիպլոմային | Աշխարհագրություն

  Արվեստի խնդիրները հայ ամսագրերում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Արվեստի խնդիրները հայ ամսագրերում title_eng arvesti xndirner@ hay amsagrerum convertot_1 Arvesti xndirner@ hay amsagrerum convertot_2 Arvesti xndirner@ hay amsagrerum convertot_3 Arvesti xndirner@ hay amsagrerum convertot_4 Arvesti xndirner@ hay amsagrerum convertot_5 Arvesti xndirner@ hay amsagrerum convertot_6 Arvesti xndirnery hay amsagrerum convertot_7 Arvesti khndirner@ hay amsagrerum convertot_8 Arvesti xndirner@ hay amsagrerum convertot_9 Arvesti xndirner@ hay amsagrerum convertot_10 Arvesti khndirnery hay amsagrerum convertot_11 Arvesti xndirner@ hay amsagrerum convertot_13 Arvesti xndirner@ haj amsagrerum convertot_14 Arvesti xndirner@ hay amsagrerum convertot_15 Arvesti xndirner@ hay amsagrerum convertot_16 Arvesti xndirner@ hay amsagrerym convertot_17 Arvesti xndirner@ hay amsagrerum convertot_18 Arvesti xndirner@ hay amsagrerum

  Դիպլոմային | Աշխարհագրություն

  Մամուլ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. «Ազգ», Երևան, 2005:
  2. «Ազգ», Երևան, 2006:
  3. «Ազգ», Երևան, 2007:
  4. «Առավոտ», Երևան, 2005:
  5. «Առավոտ», Երևան, 2006:
  6. «Առավոտ», Երևան, 2007:
  7. «Երկիր», Երևան, 2005:
  8. «Երկիր», Երևան, 2006:
  9. «Երկիր», Երևան, 2007:
  10. «Հայաստանի Հանրապետություն», Երևան, 2005:
  11. «Հայաստանի Հանրապետություն», Երևան, 2006:
  12. «Հայաստանի Հանրապետություն», Երևան , 2007:  description_2


  Ներածություն
  Գլուխ 1. Մարզային սոցիալ-տնտեսական կյանքը հանրապետական մամուլում
  1.1. Մարզային կյանքի արտացոլումը պարբերական մամուլում
  1.2. Աղետի գոտու հիմնախնդիրների արծարծումը մամուլում
  Գլուխ 2. Մարզային կրթամշակութային կյանքի լուսաբանումը հանրապետական մալուլում
  2.1. Կրթական խճանկար
  2.2. Մշակութային կյանքը մարզերում կամ մշակույթի փշրանքներ
  Գլուխ 3. Մարզային իրավական դաշտը և տեղական ինքնակառավարման մարմինների համակարգը
  3.1. Մարդու իրավունքները Հայաստանի մարզերում
  3.2. ՏԻՄ գործունեությունը մարզերում
  Գլուխ 4. Կյանքը սահմանին
  Եզրակացություն

  Գործնական աշխատանք


  title_arm Մամուլ title_eng MAMUL convertot_1 Mamul convertot_2 Mamul convertot_3 Mamul convertot_4 Mamul convertot_5 Mamul convertot_6 Mamul convertot_7 Mamul convertot_8 Mamul convertot_9 Mamul convertot_10 Mamul convertot_11 Mamul convertot_13 Mamul convertot_14 Mamul convertot_15 Mamul convertot_16 Mamyl convertot_17 Mamul convertot_18 Mamul

  Դիպլոմային | Աշխարհագրություն

  Լրատվությունը <<Հայոց աշխարհ>> թերթում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն,Եր., «Մխիթար Գոշ», 1997
  2. ՄԱԿ-ի ”Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիր”
  3. ՀՀ օրենքը “Զանգվածային Լրատվության Մասին, 2003.03.12
  4. Երևանի մամուլի ակումբ, Եվրոպայի ուղին դեպի տեղեկատվական հասարակություն,Երևան, 2000
  5. Հայաստանի ՏՀՏ գլխավոր ռազմավարության շրջանակներում ծրագրերի կարգավիճակի գնահատում, Երևան,2002
  6. Հ.Քոչարյան, “Տեղեկատվական համակարգի զարգացման հիմնախնդիրները ազգային անվտանգության համատեքստում”, «Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամ, Եր., 2003
  7. Մ.Խաչատրյան, «Դատական լրագրողի ուղեցույց»,Եր., 2003
  8. Շահերի պաշտպանությունը և քաղաքացիական հասարակությունը, Եր., 2005
  9. Арато А. Концепция гражданского общества: восхождение, упадок, восхождение и направление для дальнейших исследований.Полис. 1993 # 3
  10. В.В.Ворошилов, “Журналистика”, конспект лекций, Санкт-Петербург 2000
  11. История мировой журналистики, Ростов-на-Дону, 2002
  12. СМИ и современные медиа-технологии, Международная конфедерация журналистских союзов, Москва, 2000
  13. П.Монро, 21 Век. Информация и общество. Телевидение, телекоммуникации и переходный период, изд.Моск.университет,2000
  14. Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества, План действий,Женева,2003г.-Тунис,2005г.
  15. Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общеста, Декларация принципов, Женева,2003г.-Тунис,2005г.
  16. Т.Т.Тимофеев, ”Вызовы XXI века и дебаты об альтернативах”,-Полис, 1999,N6
  17. The globalization of world Politics (John Bayalis and Steve Smith), Oxford University Press,
  18. 1995 F.Siebert, T. Peterson, W. Schramn, ”Four Theories of the Press”, Urbana, 1956
  19. www. hayashkharh.am
  description_2


  Ներածություն
  1. Lրատվության դերն ու նշանակությունը և «Հայոց Աշխարհե-ը
  2. Լրատվությունը «Հայոց Աշխարհե օրաթերթում
  Եզրակացություն  title_arm Լրատվությունը <<Հայոց աշխարհ>> թերթում title_eng lratvutyun@ hayoc ashxarh tertum diplom convertot_1 Lratvutyun@ <> tertum convertot_2 Lratvutyun@ <> tertum convertot_3 Lratvutyun@ <> tertum convertot_4 Lratvutyun@ <> tertum convertot_5 Lratvutyun@ <> tertum convertot_6 Lratvutyuny <> tertum convertot_7 Lratvutyun@ <> tertum convertot_8 Lratvutyun@ <> tertum convertot_9 Lratvutyun@ <> tertum convertot_10 Lratvutyuny <> tertum convertot_11 Lratvutyun@ <> tertum convertot_13 Lratvutjun@ <> tertum convertot_14 Lratvutyun@ <> tertum convertot_15 Lratvutyun@ <> tertum convertot_16 Lratvytyyn@ <> tertym convertot_17 Lratvutyun@ <> tertum convertot_18 Lratvutyun@ <> tertum

  Դիպլոմային | Աշխարհագրություն

  երգիծական ժանրեր

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Ս.Բոդոսյան «Ակնարկներ հայ երգիծական գրականության պատմությանե Երևան,1991թ.:
  2. Ս.Երիցյան «Հեռուստահաղորդում. Մտահղացում մինչև եթերե Երևան 2007.։
  3. Երիցյան Ս.Ս. <<հեռուստատեսային մասնագիտություններ>>,Երևան 2007
  4. Էդ.Ջրբաշյան «Գրականության տեսությունե Երևան, 1972թ.:
  5. Էդ.Ջրբաշյան, Հ.Մախչանյան «Գրականագիտական բառարանե Երևան,1972թ.:
  6. Հ.Հարությունյան «Գեղարվեստական խոսքե Երևան, 1986թ.:
  7. Г.В.Кузнецов, В.Л. Цвик, А.Я. Юровский « Телевизионная журналистика, - Издательство Московского университета - «Высшая школаե, 2002.
  8. Тертычный А.А. – Жанры периодической печати – 2000 г.
  9. Кузнецов Г. Так работают журналисты ТВ. М., 2000.
  10. Борецкий Р., Кузнецов Г. Журналист ТВ: за кадром и в кадре, М. 1990.
  11. www.bravo.am/news/haykakan-radio/

  description_2


  Ներածություն
  Գլուխ 1 Գեղարվեստական ժանրեր
  1.1 Երգիծանքը որպես գեղարվեստական ժանր
  1.2 Երգիծական ժանրի տարատեսակները
  (պամֆլետ,ֆելիետոն,նմանակում,հեգնանք,անեկդոտ,խաղ,կատակ,
  երգիծական մեկնաբանություն)
  Գլուխ 2-րդ Երգիծանքի ժանրերը ԶԼՄ-ներում
  2.1 Երգիծանքը տպագիր խոսքում՝ մամուլում
  2.2 Երգիծանքը ռադիոյում
  2.3 Երգիծանքը հեռուստատեսությունում
  Եզրակացություններ  title_arm երգիծական ժանրեր title_eng Ergicakan janrer convertot_1 ergicakan janrer convertot_2 ergicakan janrer convertot_3 ergicakan janrer convertot_4 ergicakan janrer convertot_5 ergicakan janrer convertot_6 ergicakan janrer convertot_7 ergicakan janrer convertot_8 ergicakan janrer convertot_9 ergicakan ghanrer convertot_10 ergitsakan ghanrer convertot_11 ergicakan janrer convertot_13 ergicakan janrer convertot_14 ergicakan janrer convertot_15 ergicakan janrer convertot_16 ergicakan janrer convertot_17 ergicakan janrer convertot_18 ergicakan janrer

  Դիպլոմային | Աշխարհագրություն

  Արդի հայ մամուլում արծածվող հարցերը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Դավիթ Պետրոսյան, «Արդի հայ մամուլը և գրական զարգացումը»
  2. Գարեգին Հովսեփյան, «Մի էջ հայ արվեստի և մշակույթի պատմությունից», Հալեպ, 1930թ.
  3. Նյութեր և ուսումնասիրություններ հայ արվեստի և մշակույթի պատմության, Երուսաղեմ, Նյու Յորք, 1935 – 1944թ.
  4. Ամալյա Կարապետյան, «Հայ մշակույթի արժեքների «եղեռնը» Արևմտյան Հայաստանում», Երևան, 2004թ.
  5. Վարազդատ Հարությունյան «Ճարտարապետական հուշարձան-ների վերականգնումը», Երևան, 2003թ.
  6. Մուշեղ Միքայելյան, «Արվեստի լույսը», Երևան, 1990թ.


  description_2


  Ներածություն
  Մշակույթի մասին օրենքն ու նախագծերը
  Կինոյի և թատրոնի հարցերը արդի հայ մամուլում
  Գրադարանների և թանգարանների հարցերը արդի հայ մամուլում
  Ճարտարապետության հարցերը արդի հայ մամուլում
  Ազգային երաժշտության, պարարվեստի հարցերը արդի հայ մամուլում
  Կերպարվեստի հարցերը արդի հայ մամուլում
  Եզրակացություն
  Գործնական աշխատանքներ  title_arm Արդի հայ մամուլում արծածվող հարցերը title_eng ardi hay mamulum arcacvox harcer@ convertot_1 Ardi hay mamulum arcacvox harcer@ convertot_2 Ardi hay mamulum arcacvox harcer@ convertot_3 Ardi hay mamulum arcacvox harcer@ convertot_4 Ardi hay mamulum arcacvox harcer@ convertot_5 Ardi hay mamulum arcacvox harcer@ convertot_6 Ardi hay mamulum arcacvox harcery convertot_7 Ardi hay mamulum arcacvox harcer@ convertot_8 Ardi hay mamulum arcacvogh harcer@ convertot_9 Ardi hay mamulum arcacvox harcer@ convertot_10 Ardi hay mamulum artsatsvogh harcery convertot_11 Ardi hay mamulum arcacvox harcer@ convertot_13 Ardi haj mamulum arcacvox harcer@ convertot_14 Ardi hay mamulum arcacvwx harcer@ convertot_15 Ardi hay mamulum arcacvox harcer@ convertot_16 Ardi hay mamylym arcacvox harcer@ convertot_17 Ardi hay mamulum arcacvox harcer@ convertot_18 Ardi hay mamulum arcacvox harcer@

  Դիպլոմային | Աշխարհագրություն

  Հանրային TV

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Цвик В.Л. Журналист с микрофоном. Учебное пособие. - М.: Изд-во МНЭПУ, 2000
  2. Рэндалл Д. Универсальный журналист, М. 2003
  3. Авраамов Д. Профессиональная этика журналиста. М., 1991
  4. Телевизионная журналистика: Учебник//Редколлегия: Г. В. Кузнецов, В.Л. Цвик, А. Я. Юровский. – М.: Изд-во МГУ, 1998.
  5. www.armtv.com
  6. www.agbnielsen.net
  7. www.arlis.am
  description_2


  Ներածություն
  1. Հեռուստատեսության ստեղծումը
  2. Հանրայինի դեմքերը. Եթերի անձնավորում (ըստ տարիքային ստենդի)
  3. Հանրայինը վարկանիշային մրցավազքում
  Եզրակացություն


  title_arm Հանրային TV title_eng Hanrayin TV convertot_1 Hanrayin TV convertot_2 Hanrayin TV convertot_3 Hanrayin TV convertot_4 Hanrayin TV convertot_5 Hanrayin TV convertot_6 Hanrayin TV convertot_7 Hanrayin TV convertot_8 Hanrayin TV convertot_9 Hanrayin TV convertot_10 Hanrayin TV convertot_11 Hanrayin TV convertot_13 Hanrajin TV convertot_14 Hanrayin TV convertot_15 Hanrayin TV convertot_16 Hanrayin TV convertot_17 Hanrayin TV convertot_18 Hanrayin TV

  Դիպլոմային | Աշխարհագրություն

  Հարցազրույցի հոգեբանական առանձնահատկությունները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. В.А. Ядов «Стратегия социологического исследованияե. Москва «Добросветե 1998г. стр.229
  2. В.Ф. Журавлев «Интервью в качественном социологическом исследованииե.Москва 1991г.
  3. Гречихин «Лекции по методике и технике социологических исследованийե
  4. Мещеркина Е., Семенова В. «Биографический метод в социологии: история, методология и практикаե. Москва: Институт социологии РАН, 1994г.
  5. Белановский С.А. «Методика и техника фокусированного интервью.ե Москва: Наука. 1993г
  description_2


  Ներածություն
  Գլուխ 1. Հարցազրույցի ժանրի պատմությունը
  1.1 Հարցազրույցի բնորոշումը
  1.2 Հարցազրույցը հեռուստաընկերություններում
  Գլուխ 2. Հարցազրույցի ժանրը կենտրոն հեռուստաընկերությունում
  2.1 Հարցազրույթի ժանրի դրսևորումը Կենտրոն հեռուստաընկերությունում
  2.2 Ուրվագիծ ծրագիրը Կենտրոն հեռուստաընկերությունում
  Եզրակացություն  title_arm Հարցազրույցի հոգեբանական առանձնահատկությունները title_eng Harcazruyci hogebanakan arandznahatkutyunner@ convertot_1 Harcazruyci hogebanakan arancnahatkutyunner@ convertot_2 Harcazruyci hogebanakan arandznahatkutyunner@ convertot_3 Harcazruyci hogebanakan arancnahatkutyunner@ convertot_4 Harcazruyci hogebanakan arancnahatkutyunner@ convertot_5 Harcazruyci hogebanakan arancnahatkutyunner@ convertot_6 Harcazruyci hogebanakan arancnahatkutyunnery convertot_7 Harcazruyci hogebanakan arancnahatkutyunner@ convertot_8 Harcazruyci hogebanakan arancnahatkutyunner@ convertot_9 Harcazruyci hogebanakan arancnahatkutyunner@ convertot_10 Harcazruyci hogebanakan aranznahatkutyunnery convertot_11 Harcazruyci hogebanakan arancnahatkutyunner@ convertot_13 Harcazrujci hogebanakan arancnahatkutjunner@ convertot_14 Harcazruyci hwgebanakan arancnahatkutyunner@ convertot_15 Harcazruyci hogebanakan arancnahatkutyunner@ convertot_16 Harcazryyci hogebanakan arancnahatkytyynner@ convertot_17 Harcazruyci hogebanakan arancnahatkutyunner@ convertot_18 Harcazruyci hogebanakan arancnahatkutyunner@

  Դիպլոմային | Աշխարհագրություն

  Լրատվական ծրագրերի համեմատական վերլուծություն

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Цвик В.Л. Журналист с микрофоном. Учебное пособие. - М.: Изд-во МНЭПУ, 2000
  2. Рэндалл Д. Универсальный журналист, М. 2003
  3. Авраамов Д. Профессиональная этика журналиста. М., 1991
  4. Телевизионная журналистика: Учебник//Редколлегия: Г. В. Кузнецов, В.Л. Цвик, А. Я. Юровский. – М.: Изд-во МГУ, 1998.
  5. www.armtv.com
  6. www.agbnielsen.net
  7. www.arlis.am
  8. www.shanttv.com
  9. www.yerkirmedia.am
  10.www.armeniatv.com
  description_2


  Ներածություն
  Գլուխ 1. Հայաստանյան հեռուստաընկերությունների ընդհանուր բնութագիրը
  1.1 Հեռուստաընկերությունների ձևավորումը /Հ1, Նորք/
  1.2 1991-2008թթ. մասնավոր հեռուստաընկերությունների մրցակցությունը
  Գլուխ 2.
  2.1 Հայաստանյան հեռուստաընկերությունների լրատվական ծրագրերի ընդհանուր բնութագիրը
  2.2 Հայաստանյան հեռուսատընկերությունների լրատվական ծրագրերի համեմատական վերլուծությունը
  Եզրակացություն  title_arm Լրատվական ծրագրերի համեմատական վերլուծություն title_eng Lratvakan cragreri hamematakan verlucutyun convertot_1 Lratvakan cragreri hamematakan verlucutyun convertot_2 Lratvakan cragreri hamematakan verlucutyun convertot_3 Lratvakan cragreri hamematakan verlucutyun convertot_4 Lratvakan cragreri hamematakan verlucutyun convertot_5 Lratvakan cragreri hamematakan verlucutyun convertot_6 Lratvakan cragreri hamematakan verlucutyun convertot_7 Lratvakan cragreri hamematakan verlucutyun convertot_8 Lratvakan cragreri hamematakan verlucutyun convertot_9 Lratvakan cragreri hamematakan verlucutyun convertot_10 Lratvakan tsragreri hamematakan verlutsutyun convertot_11 Lratvakan cragreri hamematakan verlucutyun convertot_13 Lratvakan cragreri hamematakan verlucutjun convertot_14 Lratvakan cragreri hamematakan verlucutyun convertot_15 Lratvakan cragreri hamematakan verlucutyun convertot_16 Lratvakan cragreri hamematakan verlycytyyn convertot_17 Lratvakan cragreri hamematakan verlucutyun convertot_18 Lratvakan cragreri hamematakan verlucutyun

  Դիպլոմային | Աշխարհագրություն

  Բանավեճի կուլտուրան արդի հայ մամուլում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Բանավեճի կուլտուրան արդի հայ մամուլում title_eng Ardi hay mamul convertot_1 Banaveji kulturan ardi hay mamulum convertot_2 Banaveji kulturan ardi hay mamulum convertot_3 Banaveji kulturan ardi hay mamulum convertot_4 Banaveji kulturan ardi hay mamulum convertot_5 Banaveji kulturan ardi hay mamulum convertot_6 Banaveji kulturan ardi hay mamulum convertot_7 Banaveji kulturan ardi hay mamulum convertot_8 Banaveji kulturan ardi hay mamulum convertot_9 Banaveji kulturan ardi hay mamulum convertot_10 Banaveji kulturan ardi hay mamulum convertot_11 Banaveji kulturan ardi hay mamulum convertot_13 Banaveji kulturan ardi haj mamulum convertot_14 Banaveji kulturan ardi hay mamulum convertot_15 Banaveji kulturan ardi hay mamulum convertot_16 Banaveji kyltyran ardi hay mamylym convertot_17 Banaveji kulturan ardi hay mamulum convertot_18 Banaveji kulturan ardi hay mamulum

  Դիպլոմային | Աշխարհագրություն

  Գովազդի կառուցվածքը և գովազդային տեքստի առանձնահատկությունները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Понкратов Ф. Г., Серегина Т. К., “Комерческая деятельность”, М., 1987
  2. Серегина Т. К., Понкратов Ф. Г., Шахурин В.Г. “Рекламная детяельность”, М., 1990
  3. Кретов И.И. Маркетинг на предприятии: практическое пособие, М.: Финстатинформ. 1994.
  4. Хруцкий В.Е., Корнеева И.В., Автухова Е.Э.. Современный маркетинг, М.: Финансы и статистика, 1991.
  5. Голубков Е.П. Основы маркетинга. М., Финпресс, 1999.
  6. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования. СПб., Питер, 2000.
  7. Ф. Котлер “Основы маркетинга” М., Финпресс,1999

  description_2


  Ներածություն
  Գլուխ 1. Մարքեթինգային հետազոտությունների կառուցվածքը և տեղեկատվական համակարգը
  1.1 Տեղեկատվություն մարքեթինգային որոշումների համար
  1.2 Մարքեթինգային հետազոտության գործընթացն ու մասշտաբները
  1.3 Տեղեկատվության վերլուծությունը ու մարքեթինգային տեղեկատվական
  համակարգերը
  Գլքւխ 2. Գվազդների կառուցվածքը
  2.1 Բառապաշար և քերականական միջոցներ
  2.2 Հնչյունաբանական միջոցներ (Phonological devices) և մոդելավորում
  2.3 Գովազդի գործառույթները և նպատակները
  2.4 Գովազադային Վահանակ
  2.5 ԶԼՄ-ների որպես գովազդային Տեղեկատվության Հեռարձակման Միջոցներ
  2.6 Գովազդում Ներշնչման Միջոցով Ներգործման Եղանակները
  Գլուխ 3. Գովազդային տեքստի առանձնահատկությունները
  3.1 Արդյունավետ գովազդ ստեղծելու նախապայմանները
  3.2 Գովազդի մեջ հումորի զգացումը
  3.3 Գույների ազդեցությունը զովազդի մեջ
  3.4 Գովազդի դրական և բացասական կողմերը
  Եզրակացություն  title_arm Գովազդի կառուցվածքը և գովազդային տեքստի առանձնահատկությունները title_eng Govazdi karucvacq@ ev govazdayin teqsti arandznahatkutyunner@ convertot_1 Govazdi karucvacq@ EV govazdayin teqsti arancnahatkutyunner@ convertot_2 Govazdi karucvacq@ EV govazdayin teqsti arandznahatkutyunner@ convertot_3 Govazdi karucvacq@ EV govazdayin teqsti arancnahatkutyunner@ convertot_4 Govazdi karucvacq@ EV govazdayin teqsti arancnahatkutyunner@ convertot_5 Govazdi karucvacq@ EV govazdayin teqsti arancnahatkutyunner@ convertot_6 Govazdi karucvacqy EV govazdayin teqsti arancnahatkutyunnery convertot_7 Govazdi karucvacq@ EV govazdayin teqsti arancnahatkutyunner@ convertot_8 Govazdi karucvacq@ EV govazdayin teqsti arancnahatkutyunner@ convertot_9 Govazdi karucvacq@ EV govazdayin teqsti arancnahatkutyunner@ convertot_10 Govazdi karucvatsqy EV govazdayin teqsti aranznahatkutyunnery convertot_11 Govazdi karucvacq@ EV govazdayin teqsti arancnahatkutyunner@ convertot_13 Govazdi karucvacq@ EV govazdajin teqsti arancnahatkutjunner@ convertot_14 Gwvazdi karucvacq@ EV gwvazdayin teqsti arancnahatkutyunner@ convertot_15 Govazdi karucvacq@ EV govazdayin teqsti arancnahatkutyunner@ convertot_16 Govazdi karycvacq@ EV govazdayin teqsti arancnahatkytyynner@ convertot_17 Govazdi karucvack@ EV govazdayin teksti arancnahatkutyunner@ convertot_18 Govazdi karucvacq@ YEV govazdayin teqsti arancnahatkutyunner@

   

  Եթե չեք գտել նյութը դուք կարող եք պատվիրել այն Արագ, հարմար, հուսալի, մատչելի