Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Որոնման արդյունք (Դիպլոմային - գտնվել է 4136 նյութ)


  Դիպլոմային | Աշխարհագրություն

  Ինտերնետային գովազդ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. А. Александров «Электронный двигатель торговлиեե - Busness Online, № 9, 2000,
  2. В. Бородина «Рекламная паузаե - Профиль № 3 от 31.01.2000
  3. Н.Т.Петрович, "Поговорим об информации", М.1973
  4. Д. Э. Розенталь, Н. Н. Кохтев, “Язык рекламных текстов”, М., 1981
  5. А. А. Дейлян, “Реклама”, М., 1993
  6. В. Н. Уперов, “Реклама-ее сущность, значение и функции”, С-П., 1994
  7. Белобродский А. А. “Организация интернет - торговли”. Материалы Межрегиональной научно – практической конференции “Электронный бизнес: опыт и перспективы”. Воронеж: Издательство Воронежского Государственного Университета. 2002 г
  8. Гарнаев А. Ю. “Excel, VBA, Internet в экономике и финансах”. Санкт Петербург: издательство BHV, 2002 г.
  9. Дэниел Эймор “Электронный бизнес: эволюция и/или революция”. Москва: Издательский дом “Вильямс”. 2001 г.
  description_2

  Ներածություն
  1. Ինտերնետային գովազդը Հայաստանում
  2. Ինտերնետային գովազդը Ֆրանսիայում
  3. Ինտերնետային գովազդը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում
  4. Ինտերնետային գովազդը Մերձբալթյան երկրներում
  5. Համեմատական վերլուծություն Ֆրանսիայի և Մերձբալթյան երկրների միջև
  6. Պահանջարկի հիմքով Ամերիկյան շուկայում ինտերնետային գովազդի դերակատարման ուսումնասիրություն ընդհանուր գովազդային քաղաքականության շրջանակներում
  7. Էլեկտրոնային գովազդի գործիքների ներկայացում նպատակային լսարանների համեմատական ուսումնասիրությունների հիմքով
  Եզրակացություն  title_arm Ինտերնետային գովազդ title_eng internet govazd convertot_1 Internetayin govazd convertot_2 Internetayin govazd convertot_3 Internetayin govazd convertot_4 Internetayin govazd convertot_5 Internetayin govazd convertot_6 Internetayin govazd convertot_7 Internetayin govazd convertot_8 Internetayin govazd convertot_9 Internetayin govazd convertot_10 Internetayin govazd convertot_11 Internetayin govazd convertot_13 Internetajin govazd convertot_14 Internetayin gwvazd convertot_15 Internetayin govazd convertot_16 Internetayin govazd convertot_17 Internetayin govazd convertot_18 Internetayin govazd

  Դիպլոմային | Աշխարհագրություն

  Տրանսպորտային խնդիրը և նրա մաթ-մոդելավորումը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Երյոմին Ի.Ի., Աստաֆեվ Ն.Ն «Գծային ծրագրավորման հիմունքներ» 1976 թ.
  2. Կարմանով Վ.Գ «Մաթեմատիկական ծրագրավորում» 1986 թ.
  3. Մոիսեեվ Ն.Ն., Իվանով Յու.Պ., Ստոլյարովա Ե.Մ. «Օպտիմալացման մեթոդները» 1978 թ.
  4. Իվանով Յու. Պ., Լոտով Ա.Վ. «Մաթեմատիկական մոդելները տնտեսության մեջ» 1979 թ.
  5. Ֆեոդոսեվ Վ.Վ. Գարմաշ Ա.Ն., Դայդբեգով Դ.Մ «Տնտեսամաթեմատիկական մեթոդներ և կիրառական մոդելներ» 1999 թ.
  6. Ե.Գ. Գոլշտեյն, Դ.Բ.Յուդին «Տրանսպորտային տիպի գծային ծրագրավորման խնդիրներ» Մոսկվա 1993 թ.
  7. Ի.Լ.Ակուլիչ, Վ.Ֆ.Ստրելչոնոկ «Օպտիմալացման խնդիրների լուծման համակարգչային տեխնոլոգիաները և մաթեմատիկական մեթոդները» Ռիգա 2000 թ.  description_2


  Ներածություն
  Գլուխ 1. Տրանսպորտային խնդիրը և նրա մաթ. մոդելավորումը
  Գլուխ 2. Տրանսպորտային խնդրի մոդելները
  2.1 Տրանսպորտային խնդրի փակ մոդելը
  2.2 Տրանսպորտային խնդրի բաց մոդելը
  Գլուխ 3. Տրանսպորտային խնդրի օպտիմալ և բազային խնդրի որոշումը
  Գլուխ 4. Սկզբնական հիմնական խնդրի որոշման մեթոդները
  4.1 Մինիմալ էլեմենտի մեթոդ
  4.2 Ֆոգելի ապրոքսիմացիայի մեթոդ
  Գլուխ 5. Օպտիմալ պլանի որոշման մեթոդներ
  5.1 Հունգարական մեթոդ
  5.2 Պոտենցիալների մեթոդ, Տրանսպորտային խնդրի լուծումը ձեռարկության օրինակով
  Գլուխ 6. Գարեջրագործարանների մեծածախ բազաների զարգացման և տեղաբաշխման գործում խնդրի առաջադրման առաձնահատկությունները
  Գլուխ 7. Բեռնափոխադրման արդյունավետության տնտեսական գնահատականը
  Գլուխ 8. Տրանսպորտային խնդրի լուծումը
  Եզրակացություն  title_arm Տրանսպորտային խնդիրը և նրա մաթ-մոդելավորումը title_eng Transportayin xndir@ ev nra mat-modelavorum@ convertot_1 Transportayin xndir@ EV nra mat-modelavorum@ convertot_2 Transportayin xndir@ EV nra mat-modelavorum@ convertot_3 Transportayin xndir@ EV nra mat-modelavorum@ convertot_4 Transportayin xndir@ EV nra mat-modelavorum@ convertot_5 Transportayin xndir@ EV nra mat-modelavorum@ convertot_6 Transportayin xndiry EV nra mat-modelavorumy convertot_7 Transportayin khndir@ EV nra mat-modelavorum@ convertot_8 Transportayin xndir@ EV nra mat-modelavorum@ convertot_9 Transportayin xndir@ EV nra mat-modelavorum@ convertot_10 Transportayin khndiry EV nra mat-modelavorumy convertot_11 Transportayin xndir@ EV nra mat-modelavorum@ convertot_13 Transportajin xndir@ EV nra mat-modelavorum@ convertot_14 Transpwrtayin xndir@ EV nra mat-mwdelavwrum@ convertot_15 Transportayin xndir@ EV nra mat-modelavorum@ convertot_16 Transportayin xndir@ EV nra mat-modelavorym@ convertot_17 Transportayin xndir@ EV nra mat-modelavorum@ convertot_18 Transportayin xndir@ YEV nra mat-modelavorum@

  Դիպլոմային | Աշխարհագրություն

  Հոգեկան խիստ հուզմունքի վիճակում կատարված սպանություն

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. ՀՀ Սահմանադրություն – 05.07.1995 թ.
  2. ՀԽՍՀ քրեական օրենսգիրք – 07.03.1961 թ.
  3. ՀՀ քրեական օրենսգիրք - 18.04.2003 թ.
  4. ՀՀ օրենքը ՀՀ քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին - 09.06.2004 թ.
  5. Էլդա Գրին ՙԴատահոգեբանական փորձաքննություն՚, Երևան, 2002:
  6. ՙՀՀ քրեական իրավունք. Հատուկ մաս՚ Գ.Ղազինյանի խմբագրությամբ, Երևան, 2004:
  7. Նալչաջյան Ա.Ա.ՙՀոգեբանության հիմունքներ՚: Երևան, 1997,
  8. Аветисян С.С. Убийство в состоянии аффекта 2001 г.
  9. Антонян Ю.М., Бородин С.Б. Преступное поведение и психические аномалии. М., 1998.
  10. Антонян Ю.М., Гульдан В.В. Криминальная патопсихология. М., 1991
  11. Бородин С. Д. Преступления против жизни. М., 2000.
  12. Бородин С.В. Ответственность за убийство: квалификация и наказание по российскому праву.М.,1994.
  13. Введенский И. Н. Проблемы судебной психиатрии. М., 1997.
  14. Вилюнас В. К. Психология эмоциональных явлений. М., 2006.
  15. Вилюнас В.К. Психологический механизм биологической мотивации. М., 1986.
  16. Дубинина М.И. Уголовная ответственность за преступления, совершенные в состоянии сильного душевного волнения.М.,1971.
  17. Загородников Н.И. Преступления против здоровья.М.,1969.
  18. Зайцев А.В. Соотношение ограниченной вменяемости с физиологическим аффектом и физиологическим опьянением// Держава и право/ Киев, 2003.
  19. Зайцев А.В. К вопросу об аномальном аффекте в уголовном праве. М., 2001.
  20. Злобин Г.А. Никифоров Б.С. Умысел и его формы. М., 1979.
  21. Иванов П. И. Психология. М.,1959.
  22. Калашин Я. М. Патологический аффект. М., 1984.
  23. Ковалева А.Г. и др. Психология. М.,1996.
  24. Комментарий к Уголовному Кодексу РФ/ Под ред. Скуратова Ю.М. М., 1996.
  25. Комментарий к УК РФ/ Под ред. Лебедева В.М. М.,1997.
  26. Кони А. Ф. Избранные произведения. М., 1956.
  27. Краснов А.Н. Ответственность за убийство по российскому уголовному праву. Саратов.,1999.
  28. Кудрявцев Н.А. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. М., 1988.
  29. Лазурский А. Ф. Психология общая и экспериментальная. Л., 1925.
  30. Левитан Н. Д. О психологических состояниях человека. М., 1964.
  31. Лейкина Н.С. Личность преступника и уголовная ответственность. Л.,1968.
  32. Малиновский А.А. Сравнительное правоведение в сфере уголовного права. М., 2002.
  33. Марцев А.И. Общие вопросы учения о преступлениях. Омск, 2000.
  34. Мельниченко А.Б. Мотивы преступления совершаемых в состоянии аффекта. М.,1992.
  35. Наумов А. В. Мотиви убийства. Волгоград,1973.
  36. Немов Р. С. Психология. М., 1995.
  37. Никифоров А. С. Эмоции в нашей жизни. М., 1972.
  38. Никифоров Б.С. Объект преступления по советскому уголовному праву. М.,1960.
  39. Портнов И. Особенности аффектированного умысла.// Соц. законность 1979.
  40. Приходько Т.М. Проблема ограниченной вменяемости в уголовном праве. Киев, 2001.
  41. Рогачевский Л. А. Эмоции и преступления. Ленинград, 1984.
  42. Рогачевский Л.А. Особенности субъективной стороны преступления, совершаемых в состоянии аффекта. Ленинград, 1983.
  43. Рубинштейн С.А. Основы общей психологии. М., 1946 г.
  44. Ситковская О.Д. Судебно- психологическая экспертиза аффекта. М., 1983.
  45. Ситковсая О.Д. Психологические основания уголовной ответственности. Баку, 1992.
  46. Саркисов Г.С., Красиков Ю.А. Ответственность за преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности. М., 1999.
  47. Сидоров Б.В. Аффект. Его уголовноправовое и криминологическое значение. М., 1978.
  48. Сташис В.В. Ответственность за умышленное убийство, совершенное в состоянии сильного душевного волнения. М.,1976.
  49. Сысоева Т.В. Убийство, совершенное в состоянии аффекта (Уголовно-правовые и виктимологические аспекты). Автореферат диссертации. Екатеринбург, 2000.
  50. Тарарухин С.А. Установление мотива и квалификация преступления. Киев, 1977.
  51. Ткаченко В.Н. Квалификация убийства и причинение тяжких последствий, совершенных в состоянии сильного душевного волнения. М., 1967.
  52. Харазишвили Б.В. Вопросы мотива поведения преступника в советском праве. М., 1963.
  53. Шавгулидзе Т.Г. Аффект и уголовная ответственность. Тбилиси, 1973.
  54. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник/ Под ред. А.И.Рарога. М., 2001.
  55. Якобсон П. М. Психология чувств. М., 1958.
  description_2

  Ներածություն
  Գլուխ 1. Աֆեկտի հասկացությունը և տեսակները
  1.1. Աֆեկտի հասկացությունը
  1.2. Աֆեկտի տեսակները
  Գլուխ 2. Հոգեկան խիստ հուզմունքի վիճակում կատարված սպանություն
  2.1. Հանցակազմի ձևակերպումը ՀՀ Քրեական օրենսգրքում
  2.2. Հոգեկան խիստ հուզմունքի վիճակում կատարված սպանության հարաբերակցությունը անհրաժեշտ պաշտպանության սահմանազանցմամբ սպանության հետ
  Վերջաբան
  Օգտագործված իրավական ակտերի և գրականության ցանկ


  title_arm Հոգեկան խիստ հուզմունքի վիճակում կատարված սպանություն title_eng HOGEKAN XIST HUZMUNQI VICHAKUM KATARAC SPANUTYUN convertot_1 Hogekan xist huzmunqi vijakum katarvac spanutyun convertot_2 Hogekan xist huzmunqi vijakum katarvac spanutyun convertot_3 Hogekan xist huzmunqi vijakum katarvac spanutyun convertot_4 Hogekan xist huzmunqi vijakum katarvac spanutyun convertot_5 Hogekan xist huzmunqi vijakum katarvac spanutyun convertot_6 Hogekan xist huzmunqi vijakum katarvac spanutyun convertot_7 Hogekan khist huzmunqi vijakum katarvac spanutyun convertot_8 Hogekan xist huzmunqi vijakum katarvac spanutyun convertot_9 Hogekan xist huzmunqi vijakum katarvac spanutyun convertot_10 Hogekan khist huzmunqi vijakum katarvats spanutyun convertot_11 Hogekan xist huzmunqi vijakum katarvac spanutyun convertot_13 Hogekan xist huzmunqi vijakum katarvac spanutjun convertot_14 Hwgekan xist huzmunqi vijakum katarvac spanutyun convertot_15 Hogekan xist huzmunqi vijakum katarvac spanutyun convertot_16 Hogekan xist hyzmynqi vijakym katarvac spanytyyn convertot_17 Hogekan xist huzmunki vijakum katarvac spanutyun convertot_18 Hogekan xist huzmunqi vijakum katarvac spanutyun

  Դիպլոմային | Բժշկություն

  Պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնելը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Касаткина Н.М. «Государственная служба в зарубежных странахե, М. 1996:
  2. ՙՔաղաքացիական ծառայության մասին՚ ՀՀ օրենք:
  3. Ներսեսյանց Վ. Ս.: Իրավունքի և պետության տեսություն, Երևան, ՙՆաիրի՚, 2001թ.:
  4. Իրավունքի հիմունքներ, /հեղինակային խումբ/, դասագիրք, 2005թ.:
  5. Старилов Ю.Н. Служебное право. Учебник. – М.: Издательство БЕК, 1996:
  6. Общая теория права и государства, Под. ред. профессора В. В. Лазарева, М., Юристъ, 2005:

  description_2

  Ներածություն
  1. Պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց ներկայացվող պահանջներ
  2. Պետական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու կարգը
  Եզրակացություն
  title_arm Պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնելը title_eng Petakan carayutyan pashton zbaxecnel@ convertot_1 Petakan carayutyan pashton zbaxecnel@ convertot_2 Petakan carayutyan pashton zbaxecnel@ convertot_3 Petakan carayutyan pashton zbaxecnel@ convertot_4 Petakan carayutyan pazton zbaxecnel@ convertot_5 Petakan carayutyan pashton zbaxecnel@ convertot_6 Petakan carayutyan pashton zbaxecnely convertot_7 Petakan carayutyan pashton zbaxecnel@ convertot_8 Petakan carayutyan pashton zbaghecnel@ convertot_9 Petakan carayutyan pashton zbaxecnel@ convertot_10 Petakan tsarayutyan paston zbaghecnely convertot_11 Petakan carayutyan pashton zbaxecnel@ convertot_13 Petakan carajutjan pashton zbaxecnel@ convertot_14 Petakan carayutyan pashtwn zbaxecnel@ convertot_15 Petakan carayutyan pashton zbaxecnel@ convertot_16 Petakan carayytyan pashton zbaxecnel@ convertot_17 Petakan carayutyan pashton zbaxecnel@ convertot_18 Petakan carayutyan pashton zbaxecnel@

  Դիպլոմային | Իրավաբանություն

  Մեղադրյալի և կասկածյալի պաշտպանության իրավունքը և ապահովումը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

   

   


  1. Адаменко В. Д. “Сущность и предмет защиты обвиняемого”, Томск, изд-во Томского ун-та 1983.
  2. Адаменко В. Д. “Субъекты защиты обвиняемого”, Красноярск, изд-во Красноярского ун-та 1991.
  3. Ավագյան Վ. ՙՊաշտպանության իրավունքը և մրցակցությունը՚, ՙՊետություն և իրավունք՚:
  4. Бойков А. Д. “Этика профессиональной защиты по уголовным делам”, Москва “Юридическая литература”, 1978.
  5. “Вопросы защиты по уголовным делам”, сборник статьей под. ред. П. С. Элькинд, Ленинград, изд-во Лен. ун-та 1967
  6. Громов Н. А., Курушин С. А. “Гарантии права на защиту обвиняемого в досудебных стадиях по УПК РФ”, Москва 2005.
  7. Громов Н., Макаров Л. “Процессуальное положение защитника обвиняемого на стадии предварительного расследования преступлений”, “Уголовный процесс” 2001, N1.
  8. Казинян Г. С. “История развития уголовного процесса в Армении”, Ереван, изд-во ЕГУ 1999.
  9. Кобликов А. С. “Право на защиту на предварительном следствии”, Москва “Юридическая литература”, 1961..
  10. Конституция Российской Федерации, Москва 2004.
  11. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն, Երևան 2005թ:
  12. ՙՀայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն՚: Ընդհանուր մաս: Երևան, ԵՊՀ 2004թ:
  13. ՙՀայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն՚: Հատուկ մաս: Երևան, ԵՊՀ 2003թ:
  14. Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգիրք, Երևան 2003թ:
  15. Ղուկասյան Հ. Հ. ՙՊաշտպանի դատավարական վիճակը նախնական քննության փուլում՚, Երևան, ԵՊՀ 2001թ:
  16. Макарова З. “Состязательность нужна, но какая?”, Законность 1999, N 3.
  17. Макарова З. В. “Участие адвоката – защитника на предварительном следствии”. Учебное пособие, Куйбышев, КГУ 1978.
  18. ՙՄարդու իրավունքները և դատավարությունը՚: Միջազգային փաստաթղթերի ժողովածու, Երևան, ՙԱրեգ 1996թ:
  19. Назаренко Валерий “УПК и уголовно – процессуальные основы организации предварительного следствия”, “Уголовный процесс” 2002, N 3.
  20. Павлов Н. Е. “Субъекты уголовного процесса”, Москва “Новый Юрист” 1997.
  21. Парафенова М. В. “Охрана конституционных прав подозреваемого и обвиняемого в досудебных стадиях уголовного процесса России”, Москва “Юрлитинформ” 2004.
  22. Парафенова М. В. “Правозащитная деятельность российской прокуратуры в досудебных стадиях уголовного процесса”, “Государство и право”.
  23. Перлов И. Д. “Право на защиту”, Москва “Знание” 1969.
  24. Պիվազյան Հ. Մ. ՙՔրեական դատավարություն՚ (ընդհանուր մաս), Երևան, ԵՊՀ 1989թ:
  25. Стецовский Ю. И. “Уголовно – процессуальная деятельность защитника”, Москва “Юридическая литература”, 1982.
  26. Стецовский Ю. И., Ларин А. М. “Конституционный принцип обеспечения обвиняемому право на защиту ”, Москва “Наука” 1988.
  27. Строгович М. С. “Право обвиняемого на защиту и презумпция невиновности”, Москва, “Наука” 1984.
  28. Щерба С. “Ограниченные возможности участия подозреваемого (обвиняемого) в доказывании в силу физических или психических недостатков”, “Уголовный процесс” 2003, N 3.

   

   

   

  description_2

   

   


  Ներածություն
  Գլուխ I Կասկածյալի և մեղադրյալի պաշտպանության իրավունքի ընդհանուր բնութագիրը:
  1.1. Կասկածյալի և մեղադրյալի պաշտպանության
  իրավունքի հասկացությունն ու նշանակությունը:
  2.2. Կասկածյալի և մեղադրյալի պաշտպանության իրավունքը քրեադատավարական սկզբունքների համակարգում (համեմատել անմեղության կանխավարկածի, մրցակցության, կողմերի հավասարության և այլ սկզբունքների հետ):
  Գլուխ II Կասկածյալի և մեղադրյալի պաշտպանության իրավունքի ապահովման երաշխիքները:
  2.1. Պաշտպան ունենալու իրավունքը` որպես պաշտպանության իրավունքի ապահովման երաշխիք:
  2.2. Կասկածյալի և մեղադրյալի պաշտպանության իրավունքի ապահովումը մինչդատական վարույթում:
  2.3. Կասկածյալի և մեղադրյալի պաշտպանության իրավունքի ապահովումը դատական վարույթներում:
  Եզրակացություն

   

   

   

  title_arm Մեղադրյալի և կասկածյալի պաշտպանության իրավունքը և ապահովումը title_eng MEXADRYALI U KASKACYALI PASHTPANUTYAN IRAVUNQ@ EV APAHOVUM@ convertot_1 Mexadryali EV kaskacyali pashtpanutyan iravunq@ EV apahovum@ convertot_2 Mexadryali EV kaskacyali pashtpanutyan iravunq@ EV apahovum@ convertot_3 Mexadryali EV kaskacyali pashtpanutyan iravunq@ EV apahovum@ convertot_4 Mexadryali EV kaskacyali paztpanutyan iravunq@ EV apahovum@ convertot_5 Mexadryali EV kaskacyali pashtpanutyan iravunq@ EV apahovum@ convertot_6 Mexadryali EV kaskacyali pashtpanutyan iravunqy EV apahovumy convertot_7 Mexadryali EV kaskacyali pashtpanutyan iravunq@ EV apahovum@ convertot_8 Meghadryali EV kaskacyali pashtpanutyan iravunq@ EV apahovum@ convertot_9 Mexadryali EV kaskacyali pashtpanutyan iravunq@ EV apahovum@ convertot_10 Meghadryali EV kaskatsyali pastpanutyan iravunqy EV apahovumy convertot_11 Mexadryali EV kaskacyali pashtpanutyan iravunq@ EV apahovum@ convertot_13 Mexadrjali EV kaskacjali pashtpanutjan iravunq@ EV apahovum@ convertot_14 Mexadryali EV kaskacyali pashtpanutyan iravunq@ EV apahwvum@ convertot_15 Mexadryali EV kaskacyali pashtpanutyan iravunq@ EV apahovum@ convertot_16 Mexadryali EV kaskacyali pashtpanytyan iravynq@ EV apahovym@ convertot_17 Mexadryali EV kaskacyali pashtpanutyan iravunk@ EV apahovum@ convertot_18 Mexadryali YEV kaskacyali pashtpanutyan iravunq@ YEV apahovum@

  Դիպլոմային | Իրավաբանություն

  Մրցակցությունը քրեական դատավարությունում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

   


  1. ՀՀ սահմանադրություն (գործող 2005թ.)
  2. ՀՀ Քրեական դատավարության օրենսգիրք 1998թ.
  3. ՀՀ Քրեական դատավրություն, ընդհանուր մաս, դասագիրք, Երևան 2004թ.
  4. ՀՀ Քրեական դատավարության հատուկ մաս, դասագիրք, Երևան 2005թ.
  5. Պետություն և իրավունք հանդես, Երևան 1999 1(4)
  6. Պետություն և իրավունք հանդես, Երևան 1999 3(6)
  7. Алиев Т.Т., Громов Н.А., Зайналова Л.М., Лукичев Н.А., Состязательность и равноправие сторон в уголовном судопроизводстве, М., 2003Владимиров Л.Е. Защитительные речи и публичные лекции. М., 1982
  8. Владимиров Л.Е. Уголовный законодатель как воспитатель народа, М., 1903
  9. Воскресенский В.В. Прокурор в Суде присяжных, 1994
  10. Глаганов А.П., Участие адвоката в предворительном слушании., М., 1996
  11. Гибш Г., Форферг М. Введение в марксистские социальные психологии, М., 1971
  12. Гончаренко Н.В., Гений в искусстве и науке, М., 1991
  13. Григорьева Н.В., Принципы уголовного судопроизводства и доказательства, М., 1995
  14. Григорьева Н.В., Вопросы, подлежащие разрешению коллегией присяжных заседателей, участие защитника в составлении вопросного листа защитник в суде присяжных, М., 1997
  15. Декарт Р. Соч. в 2 т. Т.1 М., «Мысль», 1989
  16. Доценко, Психология манипуляции, Рекомендации механизмы, Защита, М., 1984
  17. Кант, Критика чистого разума
  18. Кафтун Н., И состязательность и поиск истины «О роли и месте суда в доказывании по уголовному делу»
  19. Кафтун Н., О роли суда в доказывании по уголовным делам в свете конституционного принципа состазательного процесса, 1998
  20. Киселев Я.С., Судебные речи, Воронеж, 1991
  21. Комментарии к Уголовному кодексу РФ, Общая часть, М., 1996
  22. Ларин А.М., Презумпция невиносвности, М., «Наука», 1982
  23. Мельник В., Нравственные основы искусства защиты и обвинения. Роль совести в процессе доказывания, Рос. юстиция, 1996
  24. Мельник В.В., Искусство доказывания в состязательном уголовном процессе, М., 2000
  25. Мур Дж., Принципы этики, М., 1984
  26. Нажимов В.П. Типы, формы и виды уголовного процесса, Калининград, 1977
  27. Пашин С.А., Судебная реформа и суд присяжных, М., 1995
  28. Резник Г.М., Внутренние убеждения при оценке доказательств., М., 1972
  29. Резник Г.М., Оправдание за недоказанностью, М., 1985
  30. Шестакова С.Д., Состязательность уголовного процесса, Санкт-Петербург, 2001

   

   

  description_2

   

   


  Գլուխ 1 Մրցակցության` որպես քրեական դատավարության սկզբունքի նշանակությունը, հասկացությունը, էությունն ու հատկանիշները
  1. Մրցակցության սկզբունքի ձևավորման և զարգացման պատմական ակնարկ
  2. Մրցակցությունը և նրա մեկնաբանումը
  3. Մրցակցության սկզբունքի դրսևորման ձևերը
  Գլուխ 2 Մեղադրանքի և պաշտպանության կողմերը որպես մրցակցային քրեական դատավարության մինչդատական
  վարույթի կողմեր
  1. Մեղադրանքի ֆունկցիան մինչդատական փուլում
  2. Մրցակցության ապահովումը նախնական քննության փուլում
  3. Մրցակցությունը դատարանում, դատարանի դերը օբյկետիվ իրականության բացահայտման գործում մրցակցության սկզբունքի ներքո, համոզիչ դատական ճառ կառուցելու հիմունքները մրցակցային դատավարությունում   

   

   

  title_arm Մրցակցությունը քրեական դատավարությունում title_eng MRCAKCUTYUN@ QREAKAN DATAVARUTYUNUM convertot_1 Mrcakcutyun@ qreakan datavarutyunum convertot_2 Mrcakcutyun@ qreakan datavarutyunum convertot_3 Mrcakcutyun@ qreakan datavarutyunum convertot_4 Mrcakcutyun@ qreakan datavarutyunum convertot_5 Mrcakcutyun@ qreakan datavarutyunum convertot_6 Mrcakcutyuny qreakan datavarutyunum convertot_7 Mrcakcutyun@ qreakan datavarutyunum convertot_8 Mrcakcutyun@ qreakan datavarutyunum convertot_9 Mrcakcutyun@ qreakan datavarutyunum convertot_10 Mrcakcutyuny qreakan datavarutyunum convertot_11 Mrcakcutyun@ qreakan datavarutyunum convertot_13 Mrcakcutjun@ qreakan datavarutjunum convertot_14 Mrcakcutyun@ qreakan datavarutyunum convertot_15 Mrcakcutyun@ qreakan datavarutyunum convertot_16 Mrcakcytyyn@ qreakan datavarytyynym convertot_17 Mrcakcutyun@ kreakan datavarutyunum convertot_18 Mrcakcutyun@ qreakan datavarutyunum

  Դիպլոմային | Իրավաբանություն

  Դատավճիռ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

   


  1. ՀՀ քրեական դատավարություն – Ընդհանուր մաս, դասագիրք բուհերի համար, Երևան, 2006թ.
  2. ՀՀ քրեական դատավարություն – Հատուկ մաս, դասագիրք բուհերի համար, Երևան, 2005թ.
  3. ՀՀ քրեական իրավունք – Ընդհանուր մաս, դասագիրք բուհերի համար, Եևան, 2007թ.
  4. Уголовный процесс Учебник для вузов, 3-е издание, под ред. Гуценко К.Ф., Москжа, 1999г.
  5. Уголовный процесс Учебник для вузов, под ред. Проф. Лупинской П.А., Москва, 1995г.
  6. Уголовно-процессуальное право РФ, 2-е издание, под ред. Проф. Лупинской П.А., Москва, 1997г.
  7. Уголовный процесс Учебник для вузов, под ред. проф. Божьева В.П., Москва, 2007г.
  8. Грошевой Ю.М. Правовые свойства приговора-акта социалистического правосудия, Харьков, 1978г.
  9. Лупинская П.А. Законность и обоснованность решений в уголовном судопроизводстве, Москва, 1972г.
  10. Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве-их виды, содержание и формы, Москва, 1976г.
  11. Бушуев Г.И. Совещания судей при постановлении приговора, Москва, 1988г.
  12. Мирецкий С.Г. Приговор суда, Мовква, 1989г.
  13. Лайош Надь Приговор в уголовном процессе, Москва, 1982г.
  14. Դիլբանդյան Ս., Մելիքյան Ռ. Վերաքննությունը քրեական դատավարությունում // Պետություն և իրավունք, Երևան, 2003թ.
  15. Մելիքյան Ռ. Վերաքննիչ վարույթը եզրափակող որոշուների հասկացությունը և տեսակները քրեական դատավարությունում // Պետություն և իրավունք, Երևան, 2005թ.
  16. Դիլբանդյան Ս., Մելիքյան Ռ. Վճռաբեկությունը քրեական դատավարությունում // Պետություն և իրավունք, Երևան, 2003թ.
  17. Մելիքյան Ռ. ՀՀ վճռաբեկ դատարանի գործունեությունը սահմանադրական նոր կարգավիճակի պայմաններում // Գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2007թ.
  18. Դատավորի հատուկ կարծիքը // Եվրոպական դատարանի նախադեպեր
  19. Тимошенко С.А. Законность и обоснованность судебного приговора // Российская судья – N2, Москва, 2005г.
  20. Бандурин С.Г., Грошов Н.А., Иванский А.И. Приговор-итог осуществления правосудия // Российская судья – N1, Москва, 2005г.
  21. Овсянников И. Роль и значение вероятного знания об обстятельствах уголовного дела при постановлении судебного приговора // Уголовный процесс-N4, Москва, 2000г.
  22. Овсянников В. Логическая структура вопросов, относящихся к существу

   

  description_2

   


  Ներածություն
  ԳԼՈՒԽ 1.
  Դատավճռի հասկացությունը,հատկանիշները և տեսակներ
  1. Դատավճռի էությունը և նշանակությունը
  2. Դատավճռին ներկայացվող պահանջները
  3. Դատավճռի տեսակները
  ԳԼՈՒԽ 2.
  Դատավճռի կառուցվածքն ու բովանդակությունը,դրա կազմման և հրապարակման կարգը
  1. Դատավճռի կառուցվածքը
  2. Դատավճռի կազմումը և հրապարակումը


   

   

  title_arm Դատավճիռ title_eng DATAVCHIR convertot_1 Datavjir convertot_2 Datavjir convertot_3 Datavjir convertot_4 Datavjir convertot_5 Datavjir convertot_6 Datavjir convertot_7 Datavjir convertot_8 Datavjir convertot_9 Datavjir convertot_10 Datavjir convertot_11 Datavjir convertot_13 Datavjir convertot_14 Datavjir convertot_15 Datavjir convertot_16 Datavjir convertot_17 Datavjir convertot_18 Datavjir

  Դիպլոմային | Իրավաբանություն

  Անզգուշությունը որպես մեղքի ձև

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

   

   


  1. Габузян А. Неосторожная преступность в Республике Армениия. ЖсաнագЗпбхГЫաЭ Сաсуեс, ГЗн 3, ԵсЁաЭ 2006
  2. Гринберг М.С. Понятие преступной самонадеянности.–“Известия высших учебных заведений. Правоведение”, 1962, N 2
  3. Гринберг М.С. Проблема производственного риска в уголовном праве. М., 1963
  4. Дагель П.С., Котов Д.П. Субъективная сторона преступления и ее установление. Воронеж 1974.
  5. Демидов Ю.А. Социальная ценность и оценка в уголовном праве. М., 1975
  6. Злобин Г.А. Виновное вменение в историческом аспекте // Уголовное право в борьбе с преступносью. ., 1981
  7. Карпушин М.П., Курляндский В.И. Уголовная ответственность и состав преступления., М., 1974
  8. Квашис В.Е. Преступная неосторожность: Социально-правовые и криминологические проблемы. Владивосток, 1986
  9. Кириченко В.Ф. Значение ошибки по советскому уголовному праву., М., 1952
  10. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева. М., 1996
  11. Криминология. Учебник для вузов. под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева. СПб., 2002
  12. Куринов Б.А. Квалификация транспортных преступлений, М., 1965
  13. Курс Советского уголовного права. Т. 1. Ленинград, 1968
  14. Курс Советского уголовного права. М., 1970, Т. 2
  15. Лунеев В.В. Субъективное вменение. В кн.: Уголовное право: новые идеи. М., 1994.
  16. Лунеев В.В. Субъективное вменение. М., 2000
  17. Лясс Н.В. Проблемы вины и уголовной ответственности в современных буржуазных теориях. Ленинград 1977
  18. Макашвили В.Г. Уголовная ответственность за неосторожность. М., 1957
  19. Начкебия Г.И. Психологизм и нормативизм в науке уголовного права. Тбилиси., 2000
  20. Никифоров А.С. Основные вопросы уголовной ответственности за преступления, совершенные по небрежности. // учен. зап. ВИЮН, 1955, вып. 1
  21. Пионтковский А.А. Учение о преступлении. М., 1961
  22. Рарог А.И. Проблемы вины в советском уголовном праве. М., 1987
  23. Тихонов К.Ф. К вопросу о разграничении форм виновности в советском уголовном праве. Правоведение, 1963, N 3
  24. Уголовный кодекс РСФСР. 1960 г. Комментарий. Л. 1962
  25. Чельцов М. Спорные вопросы учения о преступлении.– “Социалистическая законность”, 1947, N4
  26. Шаргародский М.Д. Научный прогресс и уголовное право.–“Советское государство и право”, 1969, N 12
  27. Якушин В.А. Ошибка и ее уголовно-правовое значение., Казань, 1988
  28. Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք (Ընդհանուր մաս), դասագիրք բուհերի համար, Երևան, Երևանի համալս. հրատ. 2006թ.   

   

   

  description_2

   


  ներածություն
  ԳԼՈՒԽ 1
  1. Անզգուշության ընդհանուր բնութագիրը
  1.1 Անզգուշությամբ կատարվող հանցագործությունների համառոտ կրիմինալոգիական բնութագիրը ՀՀ-ում
  1.2 Անզգուշության ընդհանուր քրեաիրավական բնութագիրը
  ԳԼՈՒԽ 2
  2. Անզգուշության տեսակները
  2.1 Հանցավոր ինքնավստահություն
  2.2 Հանցավոր անփութություն
  2.3 Անզգուշության այլ տեսակներ
  Եզրակացություն


   

   

  title_arm Անզգուշությունը որպես մեղքի ձև title_eng ANZGUSHUTYUN@ VORPES MEXQI ZEV TEZ convertot_1 Anzgushutyun@ orpes mexqi cEV convertot_2 Anzgushutyun@ orpes mexqi dzEV convertot_3 Anzgushutyun@ orpes mexqi cEV convertot_4 Anzguzutyun@ orpes mexqi cEV convertot_5 Anzgushutyun@ orpes mexqi cEV convertot_6 Anzgushutyuny orpes mexqi cEV convertot_7 Anzgushutyun@ orpes mexqi cEV convertot_8 Anzgushutyun@ orpes meghqi cEV convertot_9 Anzgushutyun@ orpes mexqi cEV convertot_10 Anzgusutyuny orpes meghqi zEV convertot_11 Anzgushutyun@ orpes mexqi cEV convertot_13 Anzgushutjun@ orpes mexqi cEV convertot_14 Anzgushutyun@ wrpes mexqi cEV convertot_15 Anzgushutyun@ orpes mexqi cEV convertot_16 Anzgyshytyyn@ orpes mexqi cEV convertot_17 Anzgushutyun@ orpes mexki cEV convertot_18 Anzgushutyun@ orpes mexqi cYEV

  Դիպլոմային | Իրավաբանություն

  Քրեական գործի հարուցուման օրինականությունն ապահովող երաշխիքները.

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

   


  1. Бажанов С. Оправдана ли так называемая доследственная проверка? //Зконность. 1995, N 1,
  2. Басков В.И. Курс прокурорского надзора. М., 1998.
  3. Балашов А. Действительно ли возбуждение уголовного дела--- первоначальная стадия уголовного процесса? //Соц. законность. 1989. N 8.
  4. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс России. Общая часть и досудебные стадии: Курс лекций. М., 1998.
  5. Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ, М., 2002.
  6. Белозеров Ю.Н., Чувилев А.А. Проблемы обеспечения законности и обоснованности возбуждения уголовного дела. М., 1973.
  7. Бобров В.К. Стадия возбуждения уголовного дела. Уч. пособие. М., 1997.
  8. Бородин В.С. Разрешение вопроса о возбуждении уголовного дела, М., 1970.
  9. Гапанович Н.Н. Отказ о возбуждении уголовного дела. Минск, 1967,
  10. Гуценко К.Ф., Головко Л.В., Филимонов Б.А. Уголовный процесс западных государств. М., 2001.
  11. Григорьев В.Н. Обнаружение преступлений органами внутренних дел. Ташкент. 1986.
  12. Герасимова Е.К. Явка с повинной: Автореф. дис. .... канд. юрид. наук. М., 1980.
  13. Гуляев А.П. О повышении надежности доказывания на стадии возбуждения уголовного дела //Проблемы надежности доказывания в советском уголовном процессе. М., 1984.
  14. Громов Н. Производство экспертизы до возбуждения уголовного дела //Рос. юстиция, 1999, N 3.
  15. Давлетов А.А. Возбуждение уголовного дела. Образцы процессуальных документов. Комментарии. Екатеринбург, 1994.
  16. Дорохов В.Я. Возбуждение уголовного дела как первоначальная часть стадии предварительного расследования в советском уголовном процессе, //Уч. зап. Перм. ун-та, Вып. 4. 1955.
  17. Жогин Х.В., Фаткуллин Ф.Н. Возбуждение уголовного дела. М., 1961.
  18. Жогин Н.В., Фаткуллин Ф.Н. Предварительное следствие в советском уголовном процессе, М., 1965.
  19. Зажицкий В. Обьяснение в уголовном процессе, //Сов. юстиция. 1992. N 6.
  20. Зайцев О.А. Государственная защита у астиков уголовного процесса, М., 2001.
  21. Ларин А.М., Мельникова Э.Б., Савицкий В.М. Уголовный процесс России. Лекции-очерки, М., 1997.
  22. Карев Д.С., Савгирова Н.М. Возбуждение и расследование уголовных дел. М., 1967.
  23. Кузнецов Н.П. Доказывание в стадии возбуждения уголовного дела. Воронеж, 1983.
  24. Милиция как орган дознания. //Под. ред. Е.А. Гомилко. Киев, 1989.
  25. Михайленко А.Р. Возбуждение уголовного дела в советском уголовном процесе. М., 1975,
  26. Мухмедзянов И., Карузин В. Процессуальное оформление явки с повинной. //Законность. 1999. N 8.
  27. Павлов Н.Е. Обнаружение преступлений (уголовно-процессуальный аспект). М., 1995.
  28. Петрухин И.Л. Природа уголовно-процессуального принуждения, //Суд и применение закона, М., 1982.
  29. Пешков М.А. Особенности возбуждения уголовного дела в уголовном процессе США//Следователь. 1997. N 2(5).
  30. Рахунов Р.Д. Возбуждение уголовного дела в советском уголовном процессе. М., 1954.
  31. Рахунов Р. Возбуждение дела как отдельная стадия уголовного процесса, ,,Социалистическая законность,, 1950, N 11,
  32. Рыжаков А.П. Уголовный процесс; возбуждение и отказ в возбуждении уголовного дела, М., 1996,
  33. Самощенко И.С., Фарушкин М.К. Ответственность по советскому законодательству. М., 1971.
  34. Соловьев А.Б., Токарева М.Е., Халиулин А.Г., Якубови Н.А. Законность в досудебных стадиях уголовного процесса России, Москва-Кемерово, 1997.
  35. Строгови М.С. Курс советского уголовного процесса, т. 2. М., 1970:
  36. Соловьев А.Б., Токарева М.Е., Халиулин А.Г., Якубови Н.А. Законность в досудебных стадиях уголовного процесса России, Москва-Кемерово, 1997.
  37. Тадевосян В.С. Прокурорский надзор в СССР. М., 1956.
  38. Тетерин Б.С., Трошкин Е.З. Возбуждение и расследование уголовных дел. М., 1997.
  39. Юсупов А.М. Принцип публичности в советском уголовном процессе, М., 1998.
  40. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник. /Отв.. ред. П.А. Лупинская. М., 2004.
  41. Уголовный процесс: Учебник, М., 1996.
  42. Уголовно-процессуальное право РФ, Учебник, /Под. ред. П.А. Лупинской, -М., 2004,
  43. Шейфер С.А., Петрова Н.Е. Проблемы реформирования производства по делам частного обинения в духе расширения частных начал в уголовном процессе РФ //Государство и право. 1999. N 6.
  44. Чувилев А.А. Дознание в органах внутренних дел. М., 1986.
  45. Ս. Դիլբանդյան Դատախազական հսկողությունը քրեական գործի հարուցման օրինականության նկատմամբ, «Պետություն և իրավունք» N 1, 2002թ.
  46. Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն: Հատուկ մաս, Երևան, 2005թ.:
  47. Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք, Ընդհանուր մաս, Երևան, 2003,
  48. Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունը, Երևան, 2004:

   

   

  description_2

   


  Ներածություն
  ԳԼՈՒԽ 1.
  1. Քրեական գործի հարուցումը քրեական դատավարության փուլերի համակարգում
  1.1. Քրեական գործի հարուցման փուլի էությունը և նշանակությունը
  1.2. Քրեական գործի հարուցման սուբյեկտները
  3. Քրեական գործի հարուցման առիթները և հիմքերը
  ԳԼՈՒԽ 2.
  2. Քրեական գործի հարուցման դատավարական կարգը և օրինականության ապահովման երաշխիքները
  2.1. Քրեական գործի հարուցման դատավարական կարգի էությունը և կայացվող որոշումները
  2.2. Քրեական գործի հարուցումը մերժելը
  2.3. Դատախազական հսկողությունը և դատական վերահսկողությունը քրեական գործի հարուցման օրինականության նկատմամբ   

   

  title_arm Քրեական գործի հարուցուման օրինականությունն ապահովող երաշխիքները. title_eng QREAKAN GORCI HARUCMAN ORINAKANUTYUNN APAHOVOX ERASHXIQNER@ convertot_1 Qreakan gorci harucuman orinakanutyunn apahovox erashxiqner@. convertot_2 Qreakan gorci harucuman orinakanutyunn apahovox erashxiqner@. convertot_3 Qreakan gorci harucuman orinakanutyunn apahovox erashxiqner@. convertot_4 Qreakan gorci harucuman orinakanutyunn apahovox erazxiqner@. convertot_5 Qreakan gorci harucuman orinakanutyunn apahovox erashxiqner@. convertot_6 Qreakan gorci harucuman orinakanutyunn apahovox erashxiqnery. convertot_7 Qreakan gorci harucuman orinakanutyunn apahovox erashkhiqner@. convertot_8 Qreakan gorci harucuman orinakanutyunn apahovogh erashxiqner@. convertot_9 Qreakan gorci harucuman orinakanutyunn apahovox erashxiqner@. convertot_10 Qreakan gortsi harucuman orinakanutyunn apahovogh eraskhiqnery. convertot_11 Qreakan gorci harucuman orinakanutyunn apahovox erashxiqner@. convertot_13 Qreakan gorci harucuman orinakanutjunn apahovox erashxiqner@. convertot_14 Qreakan gwrci harucuman orinakanutyunn apahwvwx erashxiqner@. convertot_15 Qreakan gorci harucuman orinakanutyunn apahovox erashxiqner@. convertot_16 Qreakan gorci harycyman orinakanytyynn apahovox erashxiqner@. convertot_17 Kreakan gorci harucuman orinakanutyunn apahovox erashxikner@. convertot_18 Qreakan gorci harucuman orinakanutyunn apahovox erashxiqner@.

  Դիպլոմային | Իրավաբանություն

  ՀՀ օրենքը սահմանադրական դատարանի մասին

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2

   

   

   

  title_arm ՀՀ օրենքը սահմանադրական դատարանի մասին title_eng HH orenq@ sahmananadrakan datarani masin convertot_1 HH orenq@ sahmanadrakan datarani masin convertot_2 HH orenq@ sahmanadrakan datarani masin convertot_3 HH orenq@ sahmanadrakan datarani masin convertot_4 HH orenq@ sahmanadrakan datarani masin convertot_5 HH orenq@ sahmanadrakan datarani masin convertot_6 HH orenqy sahmanadrakan datarani masin convertot_7 HH orenq@ sahmanadrakan datarani masin convertot_8 HH orenq@ sahmanadrakan datarani masin convertot_9 HH orenq@ sahmanadrakan datarani masin convertot_10 HH orenqy sahmanadrakan datarani masin convertot_11 HH orenq@ sahmanadrakan datarani masin convertot_13 HH orenq@ sahmanadrakan datarani masin convertot_14 HH orenq@ sahmanadrakan datarani masin convertot_15 HH orenq@ sahmanadrakan datarani masin convertot_16 HH orenq@ sahmanadrakan datarani masin convertot_17 HH orenk@ sahmanadrakan datarani masin convertot_18 HH orenq@ sahmanadrakan datarani masin

  Դիպլոմային | Իրավաբանություն

  Սահմանադրություն հասկացությունը,ձևերը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Սահմանադրություն հասկացությունը,ձևերը title_eng sahmanadrutyun haskacutyun@, zever@ convertot_1 Sahmanadrutyun haskacutyun@,cEVer@ convertot_2 Sahmanadrutyun haskacutyun@,dzEVer@ convertot_3 Sahmanadrutyun haskacutyun@,cEVer@ convertot_4 Sahmanadrutyun haskacutyun@,cEVer@ convertot_5 Sahmanadrutyun haskacutyun@,cEVer@ convertot_6 Sahmanadrutyun haskacutyuny,cEVery convertot_7 Sahmanadrutyun haskacutyun@,cEVer@ convertot_8 Sahmanadrutyun haskacutyun@,cEVer@ convertot_9 Sahmanadrutyun haskacutyun@,cEVer@ convertot_10 Sahmanadrutyun haskacutyuny,zEVery convertot_11 Sahmanadrutyun haskacutyun@,cEVer@ convertot_13 Sahmanadrutjun haskacutjun@,cEVer@ convertot_14 Sahmanadrutyun haskacutyun@,cEVer@ convertot_15 Sahmanadrutyun haskacutyun@,cEVer@ convertot_16 Sahmanadrytyyn haskacytyyn@,cEVer@ convertot_17 Sahmanadrutyun haskacutyun@,cEVer@ convertot_18 Sahmanadrutyun haskacutyun@,cYEVer@

  Դիպլոմային | Տնտեսագիտություն

  ԵՄ ինտեգրում.ՀՀ անդամակցությունըԵՄ-ի հետ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

   

   


  1. Եվրոպական Միություն` Համապարփակ նկարագիր (Ձեռնարկ) Երևան 2006
  2. ARMENIA 2020, Սցենարների ժողովածու/ Տոնի Հելպին «Հայաստանը և Եվրամիությունը. վերադարձ տուն»; Երևան 2004
  3. Գաբրիելյան Գ., «Հայաստանի Հանրապետության անդամակցությունն ԱՀԿ-ին», Վերլուծական աշխատություններ  15, AEPLAC, 2003թ. մայիս:
  4. «Ինչ± է Հայաստանի և Եվրահամայնքի ու նրա 15 անդամ պետությունների միջև կնքված ԳՀՀ-ը» AEPLAC, 2001:
  5. Խանումյան Վ.Լ «Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական ինտեգրման քաղաքականությունը»,Բանբեր 2004, N 1:
  6. Սարկիսյան Ա. «Հայաստանի Հանրապետության` Եվրամիությանը տնտեսական ինտեգրման քաղաքական նախադրյալները»,Բանբեր 2007, N2
  7. «Կառավարում և օրենսդրություն/ Եվրամիություն Հայաստան» Երևան AEPLAC, 2004
  8. «Հայաստան 2020. զարգացման և անվտանգության ռազմավարություն» ՌԱՀՀԿ, 2003
  9. ՀՀ արտաքին առևտուրը 2003 թ. Վիճակագրական ժողովածու, ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն, Երևան, 2004:
  10. ՀՀ և Եվրոհամայնքների և նրա անդամ պետությունների միջև Գործընկերության և Համագործակցության համաձայնագրի իրագործման ձեռնարկ // Հայ-Եվրոպական քաղաքականության և իրավախորհրդատվության կենտրոն, Երևան, 2000:
  11. Հովհաննիսյան Լ. «Եվրախորհրդին անդամակցելու իրավական հետևանքները Հայաստանի համար», N6, 2001թ.հուլիս, /www.aeplac.am/:
  12. «Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները Հայաստանում. վերջին զարգացումները և քաղաքականության տարբերակները» Վերլուծական աշխատություններ N 16 / կազմ.` Սեկարև Ա. (խմբագիր), Իսկանդարյան Ա., Տերեշչատովա Ք., Թադեվոսյան Ն., Հովհաննիսյան Ս., Պետրոսյան Ա. - Եր.: AEPLAC 2003:
  13. « Հայաստանի Հանրապետություն, թիվ 2 (14), մայիս, 2003, ԻՆԳԵՅԹ-ն իրականացնում է «Հայաստանի գազամատակարարման անվտանգությունն` ԱԷԿ-ի փակման շրջանակներում ծրագրեր»:
  14. ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարություն
  15. Киреев А. Международная ‎экономика, (в двух частях). Москва, 1999.
  16. Герчикова Н. “Международные экономические организации”, Москва АО “Консалтбанкир” 2000, стр. 206
  17. Борисова К. 'Важнейий этап развития европейской интеграции // МЭМО, 2002. №10.
  18. Злоказова Н. Расирение ЕС: за и против с позиции его членов //МЭМО, 2004, N 1.
  19. Расирение ЕС на Восток : позиции стран Евросоюза // Российская Академия Наук,нститут МЭМО. Москва, 2002. С. 10.
  20. Гавриков Д. Европейский Союз как территориа противаречий //МЕМО, 2004г. N 12, с. 88-95
  21. Стрежнева М. Условиа партнерства с Европейским Союзом //МЕМО, 2007г. N 6, с. 3-13
  22. С. Глинкина “ Накануне вступления в Евросоюз”// Современная Европа, 2001, #3, с. 45.
  23. А. Г. Мовсесян ”Мировая экономика”,Финансы и стастика,М.2002,с.488.
  24. Transion Report 2000 European Bank for Reconstruction and development
  25. INTERNET


   

   

   

  description_2

   

   


  Ներածություն
  Գլուխ I.
  Արևմտյան Եվրոպայի երկրների ինտեգրման անհրաժեշտությունը և ժամանականից միտումները
  1.1 Արևմտաեվրոպական երկրների ինտեգրման անհրաժեշտությունը և դրա էվոլյուցիան
  1.2 ԵՄ անդամ երկրների տնտեսական մոդելների առանձնահատկությունները և ԵՄ ինտեգրման արդի մոդելի բնութագիրը
  Գլուխ II
  Եվրամիությանը Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական համագործակցության նախադրյալները և զարգացման հեռանկարները
  2.1 Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական համագործակցությունը Եվրամիությանը
  2.2 Եվրամիություն – Հայաստան առևտրատնտեսական կապերի վերլուծությունը
  Գլուխ III Նպատակահարմա±ր է արդյոք Հայաստանի Հանրապետության անդամակցումը Եվրամիությանը:
  Եզրակացություն և առաջարկություններ
  Օգտագործված գրակականության ցանկ

   

   

   

  title_arm ԵՄ ինտեգրում.ՀՀ անդամակցությունըԵՄ-ի հետ title_eng EM INTEGRUM HH ANDAMAKCUTYUN@ EM_I HET convertot_1 EM integrum.HH andamakcutyun@EM-i het convertot_2 EM integrum.HH andamakcutyun@EM-i het convertot_3 EM integrum.HH andamakcutyun@EM-i het convertot_4 EM integrum.HH andamakcutyun@EM-i het convertot_5 EM integrum.HH andamakcutyun@EM-i het convertot_6 EM integrum.HH andamakcutyunyEM-i het convertot_7 EM integrum.HH andamakcutyun@EM-i het convertot_8 EM integrum.HH andamakcutyun@EM-i het convertot_9 EM integrum.HH andamakcutyun@EM-i het convertot_10 EM integrum.HH andamakcutyunyEM-i het convertot_11 EM integrum.HH andamakcutyun@EM-i het convertot_13 EM integrum.HH andamakcutjun@EM-i het convertot_14 EM integrum.HH andamakcutyun@EM-i het convertot_15 EM integrum.HH andamakcutyun@EM-i het convertot_16 EM integrym.HH andamakcytyyn@EM-i het convertot_17 EM integrum.HH andamakcutyun@EM-i het convertot_18 EM integrum.HH andamakcutyun@EM-i het

  Դիպլոմային | Միջազգային հարաբերություններ

  Հայ-ռուսական հարաբերությունները 1990-ական թթ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

   


  www.armeniaforeignministry.com
  www.cornellcaspian.com , The South Caucasus.A Regional overview and conflict assessment.
  www.google.net , Pro et Contra,Дина Малыева.Конфликты у южных рубежей России,том5, №3,2001
  www.mid.ru
  www.polit.ru
  www.robertcutler.org O совместной энергетической безопасности на Южном Кавказе.

   

  description_2


  Ներածություն
  1. Հայ-ռուսական ռազմաքաղաքական հարաբերությունները
  2. Երկկողմ առևտրատնտեսական համագործակցությունը
  3. Հայ-ռուսական մշակութային և գիտական կապերը
  Եզրակացություն


   

  title_arm Հայ-ռուսական հարաբերությունները 1990-ական թթ title_eng HAY-RUSAKAN HARABERUTYUNNER@ 1990_ 2000 TT convertot_1 Hay-rusakan haraberutyunner@ 1990-akan tt convertot_2 Hay-rusakan haraberutyunner@ 1990-akan tt convertot_3 Hay-rusakan haraberutyunner@ 1990-akan tt convertot_4 Hay-rusakan haraberutyunner@ 1990-akan tt convertot_5 Hay-rusakan haraberutyunner@ 1990-akan tt convertot_6 Hay-rusakan haraberutyunnery 1990-akan tt convertot_7 Hay-rusakan haraberutyunner@ 1990-akan tt convertot_8 Hay-rusakan haraberutyunner@ 1990-akan tt convertot_9 Hay-rusakan haraberutyunner@ 1990-akan tt convertot_10 Hay-rusakan haraberutyunnery 1990-akan tt convertot_11 Hay-rusakan haraberutyunner@ 1990-akan tt convertot_13 Haj-rusakan haraberutjunner@ 1990-akan tt convertot_14 Hay-rusakan haraberutyunner@ 1990-akan tt convertot_15 Hay-rusakan haraberutyunner@ 1990-akan tt convertot_16 Hay-rysakan haraberytyynner@ 1990-akan tt convertot_17 Hay-rusakan haraberutyunner@ 1990-akan tt convertot_18 Hay-rusakan haraberutyunner@ 1990-akan tt

  Դիպլոմային | Իրավաբանություն

  2002թ.-ի ՀՀ սահմանադրություն

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm 2002թ.-ի ՀՀ սահմանադրություն title_eng 2002-i HH samanadrutyun convertot_1 2002t.-i HH sahmanadrutyun convertot_2 2002t.-i HH sahmanadrutyun convertot_3 2002t.-i HH sahmanadrutyun convertot_4 2002t.-i HH sahmanadrutyun convertot_5 2002t.-i HH sahmanadrutyun convertot_6 2002t.-i HH sahmanadrutyun convertot_7 2002t.-i HH sahmanadrutyun convertot_8 2002t.-i HH sahmanadrutyun convertot_9 2002t.-i HH sahmanadrutyun convertot_10 2002t.-i HH sahmanadrutyun convertot_11 2002t.-i HH sahmanadrutyun convertot_13 2002t.-i HH sahmanadrutjun convertot_14 2002t.-i HH sahmanadrutyun convertot_15 2002t.-i HH sahmanadrutyun convertot_16 2002t.-i HH sahmanadrytyyn convertot_17 2002t.-i HH sahmanadrutyun convertot_18 2002t.-i HH sahmanadrutyun

  Դիպլոմային | Իրավաբանություն

  ՀՀ քրեակատարողական օրենսգիրք

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm ՀՀ քրեակատարողական օրենսգիրք title_eng HH qreakataroxakan orensgirq convertot_1 HH qreakataroxakan orensgirq convertot_2 HH qreakataroxakan orensgirq convertot_3 HH qreakataroxakan orensgirq convertot_4 HH qreakataroxakan orensgirq convertot_5 HH qreakataroxakan orensgirq convertot_6 HH qreakataroxakan orensgirq convertot_7 HH qreakataroxakan orensgirq convertot_8 HH qreakataroghakan orensgirq convertot_9 HH qreakataroxakan orensgirq convertot_10 HH qreakataroghakan orensgirq convertot_11 HH qreakataroxakan orensgirq convertot_13 HH qreakataroxakan orensgirq convertot_14 HH qreakatarwxakan orensgirq convertot_15 HH qreakataroxakan orensgirq convertot_16 HH qreakataroxakan orensgirq convertot_17 HH kreakataroxakan orensgirk convertot_18 HH qreakataroxakan orensgirq

   

  Եթե չեք գտել նյութը դուք կարող եք պատվիրել այն Արագ, հարմար, հուսալի, մատչելի