Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Որոնման արդյունք ( - Տեխնոլոգիա գտնվել է 77 նյութ)


  Կուրսային | Տեխնոլոգիա

  Բանկերի ցուցանիշների ամփոփ գնահատականը/     CAMELS

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  Օգտագործված գրականություն

  1.Լ.Հ.ԲԱԴԱՆՅԱՆ <<Ֆինանսներ,դրամաշրջանա-ռություն և վարկ>>    Երևան 2007

  2. Лаврушин О. И.   Денгьи , кредит , банки , 2004 г.

  4. Գ .  Թառումյան , << Բանկերի  ֆինանսական վերլուծության հիմունքներ  >>

  5. www.finRisk.ru

   

   

   

   

  description_2

   

  Բովանդակություն

  Ներածություն

   1.   Բանկային ռեյտինգները  որպես  բանկերի գործունեութ-յան  գնահատման  մեխանիզմներ

  2.   Բանկերի  գործունեության  գնահատման  համակարգերի  տեսակները և դրանց  նկարագիրը

  3.  CAMELS  ռեյտինգավորման համակարգը  որպես  բանկա-յին  գործունեության  գնահատման ժամանակակից համա-կարգ

  Եզրակացություն

  Օգտագործված գրականության ցանկ

   

   

  title_arm Բանկերի ցուցանիշների ամփոփ գնահատականը/     CAMELS title_eng convertot_1 Bankeri cucanishneri ampop gnahatakan@/     CAMELS convertot_2 Bankeri cucanishneri ampop gnahatakan@/     CAMELS convertot_3 Bankeri cucanishneri ampop gnahatakan@/     CAMELS convertot_4 Bankeri cucanizneri ampop gnahatakan@/     CAMELS convertot_5 Bankeri cucanishneri ampop gnahatakan@/     CAMELS convertot_6 Bankeri cucanishneri ampop gnahatakany/     CAMELS convertot_7 Bankeri cucanishneri ampop gnahatakan@/     CAMELS convertot_8 Bankeri cucanishneri ampop gnahatakan@/     CAMELS convertot_9 Bankeri cucanishneri ampop gnahatakan@/     CAMELS convertot_10 Bankeri cucanisneri ampop gnahatakany/     CAMELS convertot_11 Bankeri cucanishneri ampop gnahatakan@/     CAMELS convertot_13 Bankeri cucanishneri ampop gnahatakan@/     CAMELS convertot_14 Bankeri cucanishneri ampwp gnahatakan@/     CAMELS convertot_15 Bankeri cucanishneri ampop gnahatakan@/     CAMELS convertot_16 Bankeri cycanishneri ampop gnahatakan@/     CAMELS convertot_17 Bankeri cucanishneri ampop gnahatakan@/     CAMELS convertot_18 Bankeri cucanishneri ampop gnahatakan@/     CAMELS

  Կուրսային | Տեխնոլոգիա

  Բանկի կանոնադրական հիմնադրամը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2

                                              

   

  Բովանդակություն

  Ներածություն

  Բանկի պատմությունը և կառուցվածքը

  Բանկի կանոնադրական հիմնադրամը

  Բանկի խմբի կառավարումը

  «ԱՌԷԿՍԻՄԲԱՆԿ» ՓԲԸ  գործառնություններն ու ծառայությունները

  Կատարված   աշխատանքների  վերլուծություն

  Եզրակացություն

  title_arm Բանկի կանոնադրական հիմնադրամը title_eng convertot_1 Banki kanonadrakan himnadram@ convertot_2 Banki kanonadrakan himnadram@ convertot_3 Banki kanonadrakan himnadram@ convertot_4 Banki kanonadrakan himnadram@ convertot_5 Banki kanonadrakan himnadram@ convertot_6 Banki kanonadrakan himnadramy convertot_7 Banki kanonadrakan himnadram@ convertot_8 Banki kanonadrakan himnadram@ convertot_9 Banki kanonadrakan himnadram@ convertot_10 Banki kanonadrakan himnadramy convertot_11 Banki kanonadrakan himnadram@ convertot_13 Banki kanonadrakan himnadram@ convertot_14 Banki kanwnadrakan himnadram@ convertot_15 Banki kanonadrakan himnadram@ convertot_16 Banki kanonadrakan himnadram@ convertot_17 Banki kanonadrakan himnadram@ convertot_18 Banki kanonadrakan himnadram@

  Կուրսային | Տեխնոլոգիա

  Բիզնես պլան

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Բիզնես պլան title_eng convertot_1 Biznes plan convertot_2 Biznes plan convertot_3 Biznes plan convertot_4 Biznes plan convertot_5 Biznes plan convertot_6 Biznes plan convertot_7 Biznes plan convertot_8 Biznes plan convertot_9 Biznes plan convertot_10 Biznes plan convertot_11 Biznes plan convertot_13 Biznes plan convertot_14 Biznes plan convertot_15 Biznes plan convertot_16 Biznes plan convertot_17 Biznes plan convertot_18 Biznes plan

  Կուրսային | Տեխնոլոգիա

  ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ, ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ և ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2

   

  Ներածություն

  ԳԼՈՒԽ 1. ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ, ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ և ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

  1.1. Բյուջետային համակարգը և նրա կառուցվածքը

  1.2.ՀՀ բյուջետային համակարգի հիմքում դրվող սկզբունքները և կառուցվածքը

  1.3. Բյուջետային դասակարգումը

  1.4. Պետական բյուջեի էությունը և տնտեսական նշանակությունը

  Բյուջետային ծախսերի կազմը և կառուցվածքը

  title_arm ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ, ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ և ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ title_eng convertot_1 BYUJETAYIN HAMAKARG@, PETAKAN BYUJEI EUTYUN@ EV TNTESAKAN NSHANAKUTYUN@ convertot_2 BYUJETAYIN HAMAKARG@, PETAKAN BYUJEI EUTYUN@ EV TNTESAKAN NSHANAKUTYUN@ convertot_3 BYUJETAYIN HAMAKARG@, PETAKAN BYUJEI EUTYUN@ EV TNTESAKAN NSHANAKUTYUN@ convertot_4 BYUJETAYIN HAMAKARG@, PETAKAN BYUJEI EUTYUN@ EV TNTESAKAN NZANAKUTYUN@ convertot_5 BYUJETAYIN HAMAKARG@, PETAKAN BYUJEI EUTYUN@ EV TNTESAKAN NSHANAKUTYUN@ convertot_6 BYUJETAYIN HAMAKARGY, PETAKAN BYUJEI EUTYUNY EV TNTESAKAN NSHANAKUTYUNY convertot_7 BYUJETAYIN HAMAKARG@, PETAKAN BYUJEI EUTYUN@ EV TNTESAKAN NSHANAKUTYUN@ convertot_8 BYUJETAYIN HAMAKARG@, PETAKAN BYUJEI EUTYUN@ EV TNTESAKAN NSHANAKUTYUN@ convertot_9 BYUJETAYIN HAMAKARG@, PETAKAN BYUJEI EUTYUN@ EV TNTESAKAN NSHANAKUTYUN@ convertot_10 BYUJETAYIN HAMAKARGY, PETAKAN BYUJEI EUTYUNY EV TNTESAKAN NSANAKUTYUNY convertot_11 BYUJETAYIN HAMAKARG@, PETAKAN BYUJEI EUTYUN@ EV TNTESAKAN NSHANAKUTYUN@ convertot_13 BJUJETAJIN HAMAKARG@, PETAKAN BJUJEI EUTJUN@ EV TNTESAKAN NSHANAKUTJUN@ convertot_14 BYUJETAYIN HAMAKARG@, PETAKAN BYUJEI EUTYUN@ EV TNTESAKAN NSHANAKUTYUN@ convertot_15 BYUGHETAYIN HAMAKARG@, PETAKAN BYUGHEI EUTYUN@ EV TNTESAKAN NSHANAKUTYUN@ convertot_16 BYYJETAYIN HAMAKARG@, PETAKAN BYYJEI EYTYYN@ EV TNTESAKAN NSHANAKYTYYN@ convertot_17 BYUJETAYIN HAMAKARG@, PETAKAN BYUJEI EUTYUN@ EV TNTESAKAN NSHANAKUTYUN@ convertot_18 BYUJETAYIN HAMAKARG@, PETAKAN BYUJEI EUTYUN@ YEV TNTESAKAN NSHANAKUTYUN@

  Կուրսային | Տեխնոլոգիա

  Բուսական  յուղերի  ռաֆինացումը  և  մաքրումը​​​​​​​

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1


                       Օգտագործված գրականության ցանկ 

  1.    Մ. Բ. Բաղդասարյան §Սննդային ճարպեր և կոնցենտրատներ¦, Երևան 1974 թ.
  2.    Վ. Աբրահամյան, Գ. Համբարձումյան, Ժ. Հարությունյան, Ն. Խաչատրյան          § Պարենահումքի փորձաքննության հիմունքներ ¦, Երևան 2008 թ.
  3.    В. С. Брилева, Е. Н. Барабанова, Л. А. Боровикова  § Справочник товароведа ¦, Москва 1987 г.
  4.    Ս. Ի. Սահրադյան § Պարենային ապրանքների որակի փորձաքննություն ¦, Երևան 2010 թ.
  5.    Սերգեյ Եղիկյան § Ճարպեր, յուղեր, խոլեստերին… Օգտակա±ր են, թե… ¦, Երևան 2010 թ.
  6.    З. П. Матюхина, Э. П. Королькова  § Товароведение пищевых продуктов ¦, Москва 2003 г.
  7.    mediainform.am   տեղեկատվական կայք


   

  description_2

   

     Ներածություն 

  Յուղատու  սերմերի  բնութագրումը

                   Յուղահիմքի  ընդունումն  ու  նախապատրաստումը

                       Բուսական  յուղերի  ստացման  եղանակները 

    Բուսական  յուղերի  ստացումը  մամլման  եղանակով

  Բուսական  յուղերի  ստացումը  լուծազատման  եղանակով

               Բուսական  յուղերի  ռաֆինացումը  և  մաքրումը

       Ռաֆինացման  ֆիզիկական  կամ  մեխանիկական  եղանակը

      Բուսական  յուղերի  ռաֆինացման  քիմիական  եղանակները

  Բուսական յուղերի ռաֆինացման ֆիզիկաքիմիական մեթոդները

  Բուսական  յուղերի  դասակարգումը, օգտակարությունը

                և հիմնական  յուղատեսակների  բնութագրումը

    Յուղատու սերմերի փորձաքննությունը

       Բուսական յուղերի փորձաքննությունը

                              Բուսական  յուղերի  արատները

     Բուսական  յուղերի  որակի  զգայորոշման  փորձաքննությունը

                  Բուսական  յուղերի  կեղծումը  և  կեղծման 

                           հայտնաբերման  եղանակները

                                 Եզրակացություն

                       Օգտագործված գրականության ցանկ

  title_arm Բուսական  յուղերի  ռաֆինացումը  և  մաքրումը​​​​​​​ title_eng convertot_1 Busakan  yuxeri  rafinacum@  EV  maqrum@​​​​​​​ convertot_2 Busakan  yuxeri  rafinacum@  EV  maqrum@​​​​​​​ convertot_3 Busakan  yuxeri  rafinacum@  EV  maqrum@​​​​​​​ convertot_4 Busakan  yuxeri  rafinacum@  EV  maqrum@​​​​​​​ convertot_5 Busakan  yuxeri  rafinacum@  EV  maqrum@​​​​​​​ convertot_6 Busakan  yuxeri  rafinacumy  EV  maqrumy​​​​​​​ convertot_7 Busakan  yuxeri  rafinacum@  EV  maqrum@​​​​​​​ convertot_8 Busakan  yugheri  rafinacum@  EV  maqrum@​​​​​​​ convertot_9 Busakan  yuxeri  rafinacum@  EV  maqrum@​​​​​​​ convertot_10 Busakan  yugheri  rafinacumy  EV  maqrumy​​​​​​​ convertot_11 Busakan  yuxeri  rafinacum@  EV  maqrum@​​​​​​​ convertot_13 Busakan  juxeri  rafinacum@  EV  maqrum@​​​​​​​ convertot_14 Busakan  yuxeri  rafinacum@  EV  maqrum@​​​​​​​ convertot_15 Busakan  yuxeri  rafinacum@  EV  maqrum@​​​​​​​ convertot_16 Bysakan  yyxeri  rafinacym@  EV  maqrym@​​​​​​​ convertot_17 Busakan  yuxeri  rafinacum@  EV  makrum@​​​​​​​ convertot_18 Busakan  yuxeri  rafinacum@  YEV  maqrum@​​​​​​​

  Կուրսային | Տեխնոլոգիա

  Գոլդեն Փելիս¦ Հյուրանոց¦ ՍՊԸ-ի կառուցվածքային բնութագիրը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2

   

  Բովանդակություն

  .Ներածություն

  Գոլդեն Փելիս¦ Հյուրանոց¦ ՍՊԸ-ի կառուցվածքային բնութագիրը

  .Հյուրանոցի կառավարման կազմակերպչական կառուցվածքը պատկերող սխեման

  Գոլդեն Փելիս¦ Հյուրանոց¦ ՍՊԸ-ի գործունեության հիմնական բնութագիրը

  .Օբյեկտի շինությունը, դրա տեղակայվածությունը, արտաքին բարեկարգման տարրերը

  .Հյուրանոցային համարների տեսակները և դրանց առանձնա-հատկությունները

  .Հյուրանոցում մատուցվող ծառայությունները

  .Անձնակազմի մասնագիտական որակավորումը

  .Հյուրանոցում գործող գնային և վճարահաշվարկային համակարգը

  Գոլդեն Փելիս¦ Հյուրանոց¦ ՍՊԸ-ի  համապարփակ ֆինանսական

       արդյունքների մասին հաշվետվություն

  Գոլդեն Փելիս¦ հյուրանոցում ներդրված նորմատիվաիրավական փաստաթղթեր

  .Եզրակացություն և առաջարկություն

   

   

  title_arm Գոլդեն Փելիս¦ Հյուրանոց¦ ՍՊԸ-ի կառուցվածքային բնութագիրը title_eng convertot_1 Golden Pelis¦ Hyuranoc¦ SP@-i karucvacqayin bnutagir@ convertot_2 Golden Pelis¦ Hyuranoc¦ SP@-i karucvacqayin bnutagir@ convertot_3 Golden Pelis¦ Hyuranoc¦ SP@-i karucvacqayin bnutagir@ convertot_4 Golden Pelis¦ Hyuranoc¦ SP@-i karucvacqayin bnutagir@ convertot_5 Golden Pelis¦ Hyuranoc¦ SP@-i karucvacqayin bnutagir@ convertot_6 Golden Pelis¦ Hyuranoc¦ SPY-i karucvacqayin bnutagiry convertot_7 Golden Pelis¦ Hyuranoc¦ SP@-i karucvacqayin bnutagir@ convertot_8 Golden Pelis¦ Hyuranoc¦ SP@-i karucvacqayin bnutagir@ convertot_9 Golden Pelis¦ Hyuranoc¦ SP@-i karucvacqayin bnutagir@ convertot_10 Golden Pelis¦ Hyuranoc¦ SPY-i karucvatsqayin bnutagiry convertot_11 Golden Pelis¦ Hyuranoc¦ SP@-i karucvacqayin bnutagir@ convertot_13 Golden Pelis¦ Hjuranoc¦ SP@-i karucvacqajin bnutagir@ convertot_14 Gwlden Pelis¦ Hyuranwc¦ SP@-i karucvacqayin bnutagir@ convertot_15 Golden Pelis¦ Hyuranoc¦ SP@-i karucvacqayin bnutagir@ convertot_16 Golden Pelis¦ Hyyranoc¦ SP@-i karycvacqayin bnytagir@ convertot_17 Golden Pelis¦ Hyuranoc¦ SP@-i karucvackayin bnutagir@ convertot_18 Golden Pelis¦ Hyuranoc¦ SP@-i karucvacqayin bnutagir@

  Դիպլոմային | Տեխնոլոգիա

  « Մետաղամշակման տեխնոլոգիա » թեմայի դասավանդումը 5-րդ դասարանում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

   

  Գրականության ցանկ

  1. <<Տեխնոլոգիա առարկայի չափորոշիչ և ծրագիր>>  4-7 դասարաններում

  Երևան  2007թ․

  1. Е. М. Муравьев, М. Т. Молодцов, Практикум в учебных мастерских

  Москва 1987г.

  1. В.И. Коваленко, Кулененок  Дидактический материал по трудовому обучению
  2. Д. А. Тхоржевский  Методика трудогого обучения с практикумом

  Москва Просвещение 1987г.

   5․Վ․Ա․Հարությունյան<<Աշխատանքի ուսուցումը դպրոցականարհեստա­նոցում>> Երևան <<Լույս>> 1978թ․

  6․ Հ․Ա․ Լևոնյան <<Մետաղներ և համաձուլվածքներ>> Երևան 2004թ․

  7․ Վ․Ա․ Սկակուն <<Փականագործական ուսուցման ձեռնարկ>>

  Երևան <<Լույս>> 1985թ․

  8․Ա․Հովհաննիսյան, Կ․Հարությունյան <<Համագործակցային ուսուցման ձեռնարկ>> Երևան <<Անտարես>> 2006թ․

  9․Տ․Գ․Դուրով <<Պարապմունքներ դպրոցական արհեստանոցում>>

        Երևան <<Լույս>> 1967թ․

   

  description_2

   

  ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

  Ներածություն

  1. Օրացուցային թեմատիկ պլան
  2. Թեմայի դասավանդումը ծրագրավորված, պրոբլեմային,

   համագործակցային, ինտերակտիվ մեթոդներով

  1. Աշխատանք թերթամետաղով
  2. Շաղափում
  3. Գամում
  4. Մակերևույթների նախապատրաստումը ներկման,ներկման

  նշանակությունը և ձևերը

  1. Շինվածքների պատրաստում մետաղալարից
  2. Գծիչի պատրաստման տեխնոլոգիական քարտ
  3. Ծալակցում
  4. Անագապատում
  5. Զոդում
  6. Թեմայի դասավանդումը ժամանակակից ակտիվացնող մեթոդով
  7. ՈՒսումնանյութական բազայի վերլուծություն
  8. Աշխատանքի գիտական կազմակերպում
  9. Եզրակացություն
  10. Գրականության ցանկ

   

  title_arm « Մետաղամշակման տեխնոլոգիա » թեմայի դասավանդումը 5-րդ դասարանում title_eng convertot_1 « Metaxamshakman texnologia » temayi dasavandum@ 5-rd dasaranum convertot_2 « Metaxamshakman texnologia » temayi dasavandum@ 5-rd dasaranum convertot_3 « Metaxamshakman texnologia » temayi dasavandum@ 5-rd dasaranum convertot_4 « Metaxamzakman texnologia » temayi dasavandum@ 5-rd dasaranum convertot_5 « Metaxamshakman texnologia » temayi dasavandum@ 5-rd dasaranum convertot_6 « Metaxamshakman texnologia » temayi dasavandumy 5-rd dasaranum convertot_7 « Metaxamshakman tekhnologia » temayi dasavandum@ 5-rd dasaranum convertot_8 « Metaghamshakman texnologia » temayi dasavandum@ 5-rd dasaranum convertot_9 « Metaxamshakman texnologia » temayi dasavandum@ 5-rd dasaranum convertot_10 « Metaghamsakman tekhnologia » temayi dasavandumy 5-rd dasaranum convertot_11 « Metaxamshakman texnologia » temayi dasavandum@ 5-rd dasaranum convertot_13 « Metaxamshakman texnologia » temaji dasavandum@ 5-rd dasaranum convertot_14 « Metaxamshakman texnwlwgia » temayi dasavandum@ 5-rd dasaranum convertot_15 « Metaxamshakman texnologia » temayi dasavandum@ 5-rd dasaranum convertot_16 « Metaxamshakman texnologia » temayi dasavandym@ 5-rd dasaranym convertot_17 « Metaxamshakman texnologia » temayi dasavandum@ 5-rd dasaranum convertot_18 « Metaxamshakman texnologia » temayi dasavandum@ 5-rd dasaranum

  Դիպլոմային | Տեխնոլոգիա

  Պոլիմերային նյութերի ընդհանուր բնութագիրը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  Օգտագործված գրականություն


  1.    Հակոբյան Հ. Ե. Պլաստմասսաների տեխնոլոգիայի հիմունքներ, Երևան 1974թ. 
  2.    ԿարապետյանԱ.Ս. Էքսպերեմենտալ վիճակագրական հետազոտությունները     ոչ պարենային ապրանքների ապրանքագիտության մեջ,  Երևան 1986 
  3.    Սարատիկյան Ս. Լ. Հովհաննիսյան Ա. Հ., Պլաստմասսայե և կենցաղային  քիմիայի ապրանքների ապրանքագիտություն և փորձաքննություն,   Երևան 2006               
  4.     Ляшко А. А. и др. Товароведение, экспертиза и стандартизация
  5.    Каница, Г.В. Иследование непродовольственниых товаров, Москва 1988.
  6.    Лабираторные и практические работы по товароведению  Москва 1970
  7.    Наварова А. И.  §Товароведение и организация торговли непродовольственными товароми ¦
  8.    Наварова А. Н.  §Товароведение и экспертиза промышленных товаро⦦, Москва 2009 
  9.    Летурише Ф.А. Теоритическии основы товароведения и экспертизы непродовольственных товаров, Москва 2007
     
  10.    Горфинкел Б. Я и др. Товароведение, экспертиза и стандартизация, Москва 2009
  11.    ԳՕՍՏ 12020-76  Պլաստմասաների փորձարկման մեթոդները 
  12.    ՀՍՏ 124-96 Մ53  Իրեր պլաստմասայե ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ
  13.    http://ovalplast.com/
  14.    http://poliplast.com/
  15.    http://ru.wikipedia.org
  16.    http://quality.eup.ru/

  17.    http://www.google.ru/
   

   

  description_2

  Բովանդակությունը

  Ներածություն 
  Գլուխ 1. Պոլիմերային  նյութերի  ընդհանուր բնութագիրը 
  1.1.    Պլաստմասսաների հիմնական հատկանիշները 
  1.2.    Պլաստմասսաների հիմնական բաղադրամասերը

  1.3.    Պոլիմերացմամբ և պոլիկոնդենսացմամբ ստացվող պլաստմասսաների  ստացման հիմունքերն ու եղանակները

  1.4.    Պլաստմասսաների հիմնական տեսակների բնութագիրը
  Գլուխ 2. Կենցաղային պլաստմասե ապրանքների ապրանքագիտական  բնութագիրը,որակին ներկայացվող պահանջները
            2.1. Կենցաղային պլաստմասե ապրանքների ձևավորումը և   տեսականին.
                2.2.  Կենցաղային պլաստմասաների որակին ներկայացվող պահանջները
  Գլուխ 3. Պլաստմասսաների որակական փորձաքննությունը և տեսականու վերլուծությունը
       3.1.  Պլաստմասաների որակական փորձաքննություն
    3.2. Պլաստմասե ապրանքների տեսականու ուսումնասիրությունը Նար-ար խանութի օրինակով
      3.3.Կենցաղային պլաստմասե ապրանքներին սպառողական պահանջների հետազոտում
     Եզրակացություն, առաջարկություններ
    Օգտագործված գրականություն
   

  title_arm Պոլիմերային նյութերի ընդհանուր բնութագիրը title_eng convertot_1 Polimerayin nyuteri @ndhanur bnutagir@ convertot_2 Polimerayin nyuteri @ndhanur bnutagir@ convertot_3 Polimerayin nyuteri @ndhanur bnutagir@ convertot_4 Polimerayin nyuteri @ndhanur bnutagir@ convertot_5 Polimerayin nyuteri @ndhanur bnutagir@ convertot_6 Polimerayin nyuteri yndhanur bnutagiry convertot_7 Polimerayin nyuteri @ndhanur bnutagir@ convertot_8 Polimerayin nyuteri @ndhanur bnutagir@ convertot_9 Polimerayin nyuteri @ndhanur bnutagir@ convertot_10 Polimerayin nyuteri yndhanur bnutagiry convertot_11 Polimerayin nyuteri @ndhanur bnutagir@ convertot_13 Polimerajin njuteri @ndhanur bnutagir@ convertot_14 Pwlimerayin nyuteri @ndhanur bnutagir@ convertot_15 Polimerayin nyuteri @ndhanur bnutagir@ convertot_16 Polimerayin nyyteri @ndhanyr bnytagir@ convertot_17 Polimerayin nyuteri @ndhanur bnutagir@ convertot_18 Polimerayin nyuteri @ndhanur bnutagir@

  Կուրսային | Տեխնոլոգիա

  Գարեջուր

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2

  Բովանդակություն

  1. Ներածություն
  2. Գարեջրի արտադրության փուլերը
  3. Գարեջրի տեսակները
  4. Գարեջրի քիմիական բաղադրությունը
  5. Գարեջրի քաղցուի վարակումը մանրէներով և վարակի արագ կանխումը ամինաթթուների HPLC անալիզի միջոցով
  6. Ամինաթթուները՝ որպես կաթնաթթվային բակտերիաներով գարեջրի վարակման մարկեր
  7. Գինենյութերի     Թորումը    և Կոնյակի   Սպիրտի    Ստացումը
  title_arm Գարեջուր title_eng convertot_1 Garejur convertot_2 Garejur convertot_3 Garejur convertot_4 Garejur convertot_5 Garejur convertot_6 Garejur convertot_7 Garejur convertot_8 Garejur convertot_9 Garejur convertot_10 Garejur convertot_11 Garejur convertot_13 Garejur convertot_14 Garejur convertot_15 Gareghur convertot_16 Garejyr convertot_17 Garejur convertot_18 Garejur

  Ռեֆերատ | Տեխնոլոգիա

  Մթնոլորտի աղտոտում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Մթնոլորտի աղտոտում title_eng convertot_1 Mtnolorti axtotum convertot_2 Mtnolorti axtotum convertot_3 Mtnolorti axtotum convertot_4 Mtnolorti axtotum convertot_5 Mtnolorti axtotum convertot_6 Mtnolorti axtotum convertot_7 Mtnolorti axtotum convertot_8 Mtnolorti aghtotum convertot_9 Mtnolorti axtotum convertot_10 Mtnolorti aghtotum convertot_11 Mtnolorti axtotum convertot_13 Mtnolorti axtotum convertot_14 Mtnwlwrti axtwtum convertot_15 Mtnolorti axtotum convertot_16 Mtnolorti axtotym convertot_17 Mtnolorti axtotum convertot_18 Mtnolorti axtotum

  Կուրսային | Տեխնոլոգիա

  Կերամիկական նյութեր Նիտրիդային կերամիկայի ստացման եղանակները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  Գրականություն

  1.    Y.M.Leger and I.Haines. The search for superhard materials Endeavour, 21, 1997
  1.    R.Y. Brook. Superhard ceramics Nature, 400, 1999
  2.    http://www.azam.com/details.asp? ArticleD=1869
  3.    http://biotsavart/tripod.com/327 htm
  4.    S.Du, th, Ziu, Z.Gao, F, Zi, L.Li Dielectrie Proporties of ALM-BM composite Ceramics, I,Am, Ceram, Bull, pp-69-73, 1997
  5.    http://www.ioffe, ru/SVA/NSM/Semicond/Bm/basic.html
  6.    N.T.Kuznetsov. Preursors for Carbide, Nitride and Boride  Synthesis, from http//www.yosh.ae.il/rescarch/mmt/wS2002/papers/92118.doc
  7.    А.П.Алгушин, А, Т.Мержанов, <теория фильтрационного горения: Общие представления и  состояние  мамдованний> Трепринт ОУХЕР АН СССР, 47 е, Черноголовка, 1987
  8.    Под редакцией профессора А.Г.Мержанова <Процессы, горения в  химической      технологии металургии> 27 е. Черноловка 1975г
   

  description_2

  ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
  ՆՈՒՐԲ ԿԵՐԱՄԻԿԱ
  ՍԻԼԻՑԻՈՒՄԻ ՆԻՏՐԻԴ: ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ
  ԲՈՐԻ ՆԻՏՐԻԴ: ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ
  ԱԼՅՈՒՄԻՆԻ ՆԻՏՐԻԴ
  ԱՅՐՄԱՆ ՊՐՈՑԵՍՆԵՐ
  ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՅՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԵՍՔԵՐԸ
  ՍՈՒԼՖԻԴԱՅԻՆ ՀՈՒՄՔԻ ԹՐԾՈՒՄԸ ՕՔՍԻԴԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ
  ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՍՏԱՑՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ
  Բարձրաջերմաստիճանային  ինքնատարածվող սենթեզ (ԲԻՍ պրոցես)
  Սիլիցումի նիտրիդի ստացումն այրման ռեժիմում
  Բորի նիտրիդի ստացումն այրման ռեժիմում
  Գրականություն

  title_arm Կերամիկական նյութեր Նիտրիդային կերամիկայի ստացման եղանակները title_eng convertot_1 Keramikakan nyuter Nitridayin keramikayi stacman exanakner@ convertot_2 Keramikakan nyuter Nitridayin keramikayi stacman exanakner@ convertot_3 Keramikakan nyuter Nitridayin keramikayi stacman exanakner@ convertot_4 Keramikakan nyuter Nitridayin keramikayi stacman exanakner@ convertot_5 Keramikakan nyuter Nitridayin keramikayi stacman exanakner@ convertot_6 Keramikakan nyuter Nitridayin keramikayi stacman exanaknery convertot_7 Keramikakan nyuter Nitridayin keramikayi stacman exanakner@ convertot_8 Keramikakan nyuter Nitridayin keramikayi stacman eghanakner@ convertot_9 Keramikakan nyuter Nitridayin keramikayi stacman exanakner@ convertot_10 Keramikakan nyuter Nitridayin keramikayi stacman eghanaknery convertot_11 Keramikakan nyuter Nitridayin keramikayi stacman exanakner@ convertot_13 Keramikakan njuter Nitridajin keramikaji stacman exanakner@ convertot_14 Keramikakan nyuter Nitridayin keramikayi stacman exanakner@ convertot_15 Keramikakan nyuter Nitridayin keramikayi stacman exanakner@ convertot_16 Keramikakan nyyter Nitridayin keramikayi stacman exanakner@ convertot_17 Keramikakan nyuter Nitridayin keramikayi stacman exanakner@ convertot_18 Keramikakan nyuter Nitridayin keramikayi stacman exanakner@

  Ռեֆերատ | Տեխնոլոգիա

  Լիկիորային և սպիրտային խմիչքների արդյունաբերության տեխնոլոգիա

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Լիկիորային և սպիրտային խմիչքների արդյունաբերության տեխնոլոգիա title_eng convertot_1 Likiorayin EV spirtayin xmichqneri ardyunaberutyan texnologia convertot_2 Likiorayin EV spirtayin xmichqneri ardyunaberutyan texnologia convertot_3 Likiorayin EV spirtayin xmichqneri ardyunaberutyan texnologia convertot_4 Likiorayin EV spirtayin xmichqneri ardyunaberutyan texnologia convertot_5 Likiorayin EV spirtayin xmi4qneri ardyunaberutyan texnologia convertot_6 Likiorayin EV spirtayin xmichqneri ardyunaberutyan texnologia convertot_7 Likiorayin EV spirtayin khmichqneri ardyunaberutyan tekhnologia convertot_8 Likiorayin EV spirtayin xmichqneri ardyunaberutyan texnologia convertot_9 Likiorayin EV spirtayin xmichqneri ardyunaberutyan texnologia convertot_10 Likiorayin EV spirtayin khmi4qneri ardyunaberutyan tekhnologia convertot_11 Likiorayin EV spirtayin xmichqneri ardyunaberutyan texnologia convertot_13 Likiorajin EV spirtajin xmichqneri ardjunaberutjan texnologia convertot_14 Likiwrayin EV spirtayin xmichqneri ardyunaberutyan texnwlwgia convertot_15 Likiorayin EV spirtayin xmichqneri ardyunaberutyan texnologia convertot_16 Likiorayin EV spirtayin xmichqneri ardyynaberytyan texnologia convertot_17 Likiorayin EV spirtayin xmichkneri ardyunaberutyan texnologia convertot_18 Likiorayin YEV spirtayin xmichqneri ardyunaberutyan texnologia

  Ռեֆերատ | Տեխնոլոգիա

  Լիկյոռ և գինի

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Լիկյոռ և գինի title_eng convertot_1 Likyor EV gini convertot_2 Likyor EV gini convertot_3 Likyor EV gini convertot_4 Likyor EV gini convertot_5 Likyor EV gini convertot_6 Likyor EV gini convertot_7 Likyor EV gini convertot_8 Likyor EV gini convertot_9 Likyor EV gini convertot_10 Likyor EV gini convertot_11 Likyor EV gini convertot_13 Likjor EV gini convertot_14 Likywr EV gini convertot_15 Likyor EV gini convertot_16 Likyor EV gini convertot_17 Likyor EV gini convertot_18 Likyor YEV gini

  Ռեֆերատ | Տեխնոլոգիա

  Ինժեներային ֆերմենտաբանություն

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2

  Ֆերմենտների ստացումը,կիրառության ոլորտները
  Իմմոբիլիզացված ֆերմենտներ, դրանց օգտագործումը օրգանական քիմիայում
  Իմմոբիլիզացված ֆերմենտների կիրառույունը սսնդի արդյունաբերությունում
  Ֆերմենտները միկրոանալիզի մեջ

  title_arm Ինժեներային ֆերմենտաբանություն title_eng convertot_1 Injenerayin fermentabanutyun convertot_2 Injenerayin fermentabanutyun convertot_3 Injenerayin fermentabanutyun convertot_4 Injenerayin fermentabanutyun convertot_5 Injenerayin fermentabanutyun convertot_6 Injenerayin fermentabanutyun convertot_7 Injenerayin fermentabanutyun convertot_8 Injenerayin fermentabanutyun convertot_9 Inghenerayin fermentabanutyun convertot_10 Inghenerayin fermentabanutyun convertot_11 Injenerayin fermentabanutyun convertot_13 Injenerajin fermentabanutjun convertot_14 Injenerayin fermentabanutyun convertot_15 Injenerayin fermentabanutyun convertot_16 Injenerayin fermentabanytyyn convertot_17 Injenerayin fermentabanutyun convertot_18 Injenerayin fermentabanutyun

  Կուրսային | Տեխնոլոգիա

  Մանրաթելային լուսատարեր

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 ուսւոմնական ձեռնարկ ՀԱՊՀ: Կնազյան: Օպտոէլեկտրոնիկա description_2 1) Մանրաթելային լուսատարերում ազդանշանի տարածման սկզբունքը&lt;br&gt;2) ՕՊՏԻԿԱԿԱՆ ՄԱՆՐԱԹԵԼԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ&lt;br&gt;3) Ազդանշանի կորուստները կամ թուլացումը օպտիկական մանրաթելում&lt;br&gt;4) Դիսպերսիան օպտիկական մանրաթելերում&lt;br&gt; title_arm Մանրաթելային լուսատարեր title_eng convertot_1 Manratelayin lusatarer convertot_2 Manratelayin lusatarer convertot_3 Manratelayin lusatarer convertot_4 Manratelayin lusatarer convertot_5 Manratelayin lusatarer convertot_6 Manratelayin lusatarer convertot_7 Manratelayin lusatarer convertot_8 Manratelayin lusatarer convertot_9 Manratelayin lusatarer convertot_10 Manratelayin lusatarer convertot_11 Manratelayin lusatarer convertot_13 Manratelajin lusatarer convertot_14 Manratelayin lusatarer convertot_15 Manratelayin lusatarer convertot_16 Manratelayin lysatarer convertot_17 Manratelayin lusatarer convertot_18 Manratelayin lusatarer

   

  Եթե չեք գտել նյութը դուք կարող եք պատվիրել այն Արագ, հարմար, հուսալի, մատչելի