Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Որոնման արդյունք ( - Տեխնոլոգիա գտնվել է 77 նյութ)


  Կուրսային | Տեխնոլոգիա

  Արտադրության կազմակերպման տիպերն ու միտումները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1
  1. Պարույր Քալանթարյան ՙԱրտադրության կազմակերպում՚, Երևան 2004թ.
  2. В.В. Осмоловский <<Организация и планирование промышленным предприятием>>, Минск 1978г.
  3. Д.М. Крук <<Организация, планирование и управление прамышленним предприятием>>, Москва 1982г.
  4. У. Оучи <<Методы организация производства: Японские и американские подходи>>, Москва 1984г.


  description_2

  Ներածություն
  1. Արտադրության կազմակերպման տիպերը
  1.1 Հատային արտադրության բնութագիրը
  1.2 Սերիական արտադրության բնութագիրը
  1.3 Զանգվածային արտադրության բնութագիրը
  2. Արտադրության կազմակերպման մեթոդները
  2.1 Անհատական մեթոդի բնութագիրը
  2.2 Խմբային մեթոդի բնութագիրը
  2.3 Հոսքային մեթոդի բնութագիրը
  3. Արտադրության կազմակերպման տիպերի և մեթոդների զարգացման հիմնական միտումները
  4. Արտադրության կազմակերպման տիպերն ու մեթոդները ՙGrand Tobacco՚ հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ-ի օրինակով
  Եզրակացություն
  Գրականություն


  title_arm Արտադրության կազմակերպման տիպերն ու միտումները title_eng artadrutyan kazmakerpman [email protected] ev [email protected] convertot_1 Artadrutyan kazmakerpman tipern u [email protected] convertot_2 Artadrutyan kazmakerpman tipern u [email protected] convertot_3 Artadrutyan kazmakerpman tipern u [email protected] convertot_4 Artadrutyan kazmakerpman tipern u [email protected] convertot_5 Artadrutyan kazmakerpman tipern u [email protected] convertot_6 Artadrutyan kazmakerpman tipern u mitumnery convertot_7 Artadrutyan kazmakerpman tipern u [email protected] convertot_8 Artadrutyan kazmakerpman tipern u [email protected] convertot_9 Artadrutyan kazmakerpman tipern u [email protected] convertot_10 Artadrutyan kazmakerpman tipern u mitumnery convertot_11 Artadrutyan kazmakerpman tipern u [email protected] convertot_13 Artadrutjan kazmakerpman tipern u [email protected] convertot_14 Artadrutyan kazmakerpman tipern u [email protected] convertot_15 Artadrutyan kazmakerpman tipern u [email protected] convertot_16 Artadrytyan kazmakerpman tipern y [email protected] convertot_17 Artadrutyan kazmakerpman tipern u [email protected] convertot_18 Artadrutyan kazmakerpman tipern u [email protected]

  Կուրսային | Տեխնոլոգիա

  Արտադրության կազմակերպումը ժամանակի մեջ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Էվինյան Շ.Դ. -ՙԳիտատեխնիկական առաջադիմության էկոնոմիկա՚ Երևան 1995թ
  2. ՔալանթարյանՊ. - ՙՁեռնարկության կառուցվածքն ու կազմակերպումը՚ Երևան 2002
  3. Վարդանյան Լ.Է. -ՙՄեքենաշինական գործարանների արտադրական կառուցվածքի կատարելագործման ուղիները՚ Երևան 1971
  4. Г. Н. Холодная «Нормирование труда в промышленности» М. «Экономика» 1978 г.
  5. Հ. Ռ. Պողոսյան « Արդյունաբերության մեջ աշխատանքի նորմավորման խնդրագիրքե Ե. 1981թ.
  6. Погосян Г.В. Практикум по экономике, организации и нормированию труда. М. 1991.
  7. Адамчук В.В. и др. Организация и нормирование труда. М. 1999.
  description_2


  Ներածություն
  1. Արտադրության կազմակերպումը
  2. Ժամանակի գործոնը ազդեցությունը արտադրության կազմակերպման մեջ
  3. Արտադրության օբյեկտների աշխատանքի կազմակերպումը
  Վերջաբան


  title_arm Արտադրության կազմակերպումը ժամանակի մեջ title_eng artadrutyan kazmakerpum jamanaki mej convertot_1 Artadrutyan [email protected] jamanaki mej convertot_2 Artadrutyan [email protected] jamanaki mej convertot_3 Artadrutyan [email protected] jamanaki mej convertot_4 Artadrutyan [email protected] jamanaki mej convertot_5 Artadrutyan [email protected] jamanaki mej convertot_6 Artadrutyan kazmakerpumy jamanaki mej convertot_7 Artadrutyan [email protected] jamanaki mej convertot_8 Artadrutyan [email protected] jamanaki mej convertot_9 Artadrutyan [email protected] ghamanaki mej convertot_10 Artadrutyan kazmakerpumy ghamanaki mej convertot_11 Artadrutyan [email protected] jamanaki mej convertot_13 Artadrutjan [email protected] jamanaki mej convertot_14 Artadrutyan [email protected] jamanaki mej convertot_15 Artadrutyan [email protected] jamanaki megh convertot_16 Artadrytyan [email protected] jamanaki mej convertot_17 Artadrutyan [email protected] jamanaki mej convertot_18 Artadrutyan [email protected] jamanaki mej

  Կուրսային | Տեխնոլոգիա

  Արտադրության կազմակերպումը ժամանակի մեջ-2

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Քալանթարյան Պ. - ՙԱրտադրության կազմակերպում՚
  2. ՔալանթարյանՊ. - ՙՁեռնարկության կառուցվածքն ու կազմակերպումը՚ Երևան 2002
  3. Էվինյան Շ.Դ. -ՙԳիտատեխնիկական ռաջադիմության էկոնոմիկա՚ Երևան 1995թ
  4. Վարդանյան Լ.Է. -ՙՄեքենաշինական գործարանների արտադրական կառուցվածքի կատարելագործման ուղիները՚
  Երևան 1971

  description_2


  Ներածություն
  1. Արտադրության ցիկլը և դրա կառուցվածքը
  2. Ժամանակի գործոնը, ազդեցությունը արտադրության
  կազմակերպման մեջ
  3. Արտադրության ցիկլի տևողության կրճատման ուղիները
  4. Արտադրության կազմակերպման օբյեկտ
  Եզրակացություն


  title_arm Արտադրության կազմակերպումը ժամանակի մեջ-2 title_eng artadrutyan kazmakerpum jamanaki mej-2 convertot_1 Artadrutyan [email protected] jamanaki mej-2 convertot_2 Artadrutyan [email protected] jamanaki mej-2 convertot_3 Artadrutyan [email protected] jamanaki mej-2 convertot_4 Artadrutyan [email protected] jamanaki mej-2 convertot_5 Artadrutyan [email protected] jamanaki mej-2 convertot_6 Artadrutyan kazmakerpumy jamanaki mej-2 convertot_7 Artadrutyan [email protected] jamanaki mej-2 convertot_8 Artadrutyan [email protected] jamanaki mej-2 convertot_9 Artadrutyan [email protected] ghamanaki mej-2 convertot_10 Artadrutyan kazmakerpumy ghamanaki mej-2 convertot_11 Artadrutyan [email protected] jamanaki mej-2 convertot_13 Artadrutjan [email protected] jamanaki mej-2 convertot_14 Artadrutyan [email protected] jamanaki mej-2 convertot_15 Artadrutyan [email protected] jamanaki megh-2 convertot_16 Artadrytyan [email protected] jamanaki mej-2 convertot_17 Artadrutyan [email protected] jamanaki mej-2 convertot_18 Artadrutyan [email protected] jamanaki mej-2

  Կուրսային | Տեխնոլոգիա

  Արտադրության կոնստրուկտորական նախապատրաստման կազմակերպումը ձեռնարկությունում(Ֆիրմայում)

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Նորեկյան Ս.Ս. Արդյունաբերական արտադրության կառավարումն ու պլանավորումը: Ուս ձեռնարկ: Եր.: ԵՊՀ հրատ. 1986
  2. Վարդանյան Լ. Ե. Արտադրության կազմակերպման հոսքային մեթոդները: Ուս. ձեռնարկ
  3. Ипатов М.И., Туровец О.Г. Экономика, организация и планирование технической подготовки производства: Учеб. пособие для студентов маш. и приборост. спец.вузов. М. : Высшая школа, 1987 description_2


  1. Ներածություն
  2. Արտադրության կոնստրուկտորական նախապատրաստման փուլերը
  3. Կոնստրուկտորական նախապատրաստման կարևոր գործոնները
  4. Արտադրության կոնստրուկտորական նախապատրաստումը ֆիրամյում
  5. Եզրակացություն
  6.


  title_arm Արտադրության կոնստրուկտորական նախապատրաստման կազմակերպումը ձեռնարկությունում(Ֆիրմայում) title_eng artadrutyan konstruktorakan naxapatrastman [email protected] zernarkutyunum convertot_1 Artadrutyan konstruktorakan naxapatrastman [email protected] cernarkutyunum(Firmayum) convertot_2 Artadrutyan konstruktorakan naxapatrastman [email protected] dzernarkutyunum(Firmayum) convertot_3 Artadrutyan konstruktorakan naxapatrastman [email protected] cernarkutyunum(Firmayum) convertot_4 Artadrutyan konstruktorakan naxapatrastman [email protected] cernarkutyunum(Firmayum) convertot_5 Artadrutyan konstruktorakan naxapatrastman [email protected] cernarkutyunum(Firmayum) convertot_6 Artadrutyan konstruktorakan naxapatrastman kazmakerpumy cernarkutyunum(Firmayum) convertot_7 Artadrutyan konstruktorakan nakhapatrastman [email protected] cernarkutyunum(Firmayum) convertot_8 Artadrutyan konstruktorakan naxapatrastman [email protected] cernarkutyunum(Firmayum) convertot_9 Artadrutyan konstruktorakan naxapatrastman [email protected] cernarkutyunum(Firmayum) convertot_10 Artadrutyan konstruktorakan nakhapatrastman kazmakerpumy zernarkutyunum(Firmayum) convertot_11 Artadrutyan konstruktorakan naxapatrastman [email protected] cernarkutyunum(Firmayum) convertot_13 Artadrutjan konstruktorakan naxapatrastman [email protected] cernarkutjunum(Firmajum) convertot_14 Artadrutyan kwnstruktwrakan naxapatrastman [email protected] cernarkutyunum(Firmayum) convertot_15 Artadrutyan konstruktorakan naxapatrastman [email protected] cernarkutyunum(Firmayum) convertot_16 Artadrytyan konstryktorakan naxapatrastman [email protected] cernarkytyynym(Firmayym) convertot_17 Artadrutyan konstruktorakan naxapatrastman [email protected] cernarkutyunum(Firmayum) convertot_18 Artadrutyan konstruktorakan naxapatrastman [email protected] cernarkutyunum(Firmayum)

  Դիպլոմային | Տեխնոլոգիա

  Տեխնոլոգիան որպես արտադրական գործընթաց

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Տեխնոլոգիան որպես արտադրական գործընթաց title_eng Texnologian vorpes artadrakan [email protected] convertot_1 Texnologian orpes artadrakan [email protected] convertot_2 Texnologian orpes artadrakan [email protected] convertot_3 Texnologian orpes artadrakan [email protected] convertot_4 Texnologian orpes artadrakan [email protected] convertot_5 Texnologian orpes artadrakan [email protected] convertot_6 Texnologian orpes artadrakan gorcyntac convertot_7 Tekhnologian orpes artadrakan [email protected] convertot_8 Texnologian orpes artadrakan [email protected] convertot_9 Texnologian orpes artadrakan [email protected] convertot_10 Tekhnologian orpes artadrakan gortsyntac convertot_11 Texnologian orpes artadrakan [email protected] convertot_13 Texnologian orpes artadrakan [email protected] convertot_14 Texnwlwgian wrpes artadrakan [email protected] convertot_15 Texnologian orpes artadrakan [email protected] convertot_16 Texnologian orpes artadrakan [email protected] convertot_17 Texnologian orpes artadrakan [email protected] convertot_18 Texnologian orpes artadrakan [email protected]

  Դիպլոմային | Տեխնոլոգիա

  Արհեստական քար արտադրանքներ և ապակիներ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. ՀՍՀ
  2. Խ. Հ. Գևորգյան, «Շինարարական նյութեր»
  3. БСЭ
  4. В. А. Воробьев, “Строительные материалы”
  5. Л. М. Щеглов, Б. Х. Ливниц, “Товароведение керамических, стеклянных и металлохозяйственных товаров”
  6. М. М. Гудилов, “Органическое стекло”
  7. А. Ф. Николаев, “Технология пластических масс”
  description_2


  1. րհեստական քարե արտադրանքների դասակարգումը
  2. Ցեմենտյա արտադրանքներ
  3. Գիպսային հիմքի վրա
  4. Կրային հիմքի վրա
  5. Ասբեստյա-ցեմենտային հիմքի վրա
  6. Մագնեցիալ կապակցող նյութերիհիմքի վրա
  7. Օրգանական ապակի
  8. Պերլիդի հիմքի վրա


  title_arm Արհեստական քար արտարանքնր և ապակիներ title_eng Arhestakan qar, artadranqner ev apakiner convertot_1 Arhestakan qar artaranqnr EV apakiner convertot_2 Arhestakan qar artaranqnr EV apakiner convertot_3 Arhestakan qar artaranqnr EV apakiner convertot_4 Arhestakan qar artaranqnr EV apakiner convertot_5 Arhestakan qar artaranqnr EV apakiner convertot_6 Arhestakan qar artaranqnr EV apakiner convertot_7 Arhestakan qar artaranqnr EV apakiner convertot_8 Arhestakan qar artaranqnr EV apakiner convertot_9 Arhestakan qar artaranqnr EV apakiner convertot_10 Arhestakan qar artaranqnr EV apakiner convertot_11 Arhestakan qar artaranqnr EV apakiner convertot_13 Arhestakan qar artaranqnr EV apakiner convertot_14 Arhestakan qar artaranqnr EV apakiner convertot_15 Arhestakan qar artaranqnr EV apakiner convertot_16 Arhestakan qar artaranqnr EV apakiner convertot_17 Arhestakan kar artaranknr EV apakiner convertot_18 Arhestakan qar artaranqnr YEV apakiner

  Դիպլոմային | Տեխնոլոգիա

  Սիմիլարիտոնային իմպուլսների սեղմում և ազդակների ձևավորում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. С.А.Ахманов, В.А.Выслоух, А.С.Чиркин. Оптика фемтосекундных лазерных импульсов, М. Наука (1988).
  2. G.P.Agrawal. Nonlinear Fiber Optics, 4th Ed., Academic Press, Boston (2007).
  3. Լ.Խ.ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ, Ա.Ս.ԶԵՅԹՈՒՆՅԱՆ, Գ.Լ.ԵՍԱՅԱՆ, “ՈՉ ԳԾԱ-ՅԻՆ-ԴԻՍՊԵՐՍԻՈՆ ՍԻՄԻԼԱՐԻՏՈՆՆԵՐԻ ԲՆՈՒՅԹԸ, ԱՌԱՆՁ-ՆԱ¬ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ”, Երևան 2011թ:
  description_2  Ներածություն
  1. Ոչ գծային-դիսպերսիոն սիմիլարիտոն
  2. Սիմիլարիտոնի գեներացման թվային մոդելավորումը
  3. Ոչ գծային-դիսպերսիոն սիմիլարիտոնների ժամանակային սեղմումը
  Եզրակացություն  title_arm Սիմիլարիտոնային իմպուլսների սեղմում և ազդակների ձևավորում title_eng Similaritonayin impulsneri sexmum ev azdakneri dzevavorum convertot_1 Similaritonayin impulsneri sexmum EV azdakneri cEVavorum convertot_2 Similaritonayin impulsneri sexmum EV azdakneri dzEVavorum convertot_3 Similaritonayin impulsneri sexmum EV azdakneri cEVavorum convertot_4 Similaritonayin impulsneri sexmum EV azdakneri cEVavorum convertot_5 Similaritonayin impulsneri sexmum EV azdakneri cEVavorum convertot_6 Similaritonayin impulsneri sexmum EV azdakneri cEVavorum convertot_7 Similaritonayin impulsneri sexmum EV azdakneri cEVavorum convertot_8 Similaritonayin impulsneri seghmum EV azdakneri cEVavorum convertot_9 Similaritonayin impulsneri sexmum EV azdakneri cEVavorum convertot_10 Similaritonayin impulsneri seghmum EV azdakneri zEVavorum convertot_11 Similaritonayin impulsneri sexmum EV azdakneri cEVavorum convertot_13 Similaritonajin impulsneri sexmum EV azdakneri cEVavorum convertot_14 Similaritwnayin impulsneri sexmum EV azdakneri cEVavwrum convertot_15 Similaritonayin impulsneri sexmum EV azdakneri cEVavorum convertot_16 Similaritonayin impylsneri sexmym EV azdakneri cEVavorym convertot_17 Similaritonayin impulsneri sexmum EV azdakneri cEVavorum convertot_18 Similaritonayin impulsneri sexmum YEV azdakneri cYEVavorum

  Դիպլոմային | Տեխնոլոգիա

  Պարաբոլիկ իմպուլսների գեներացումը ակտիվ լուսատարերում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Լ.Խ. Մուրադյան, Ա.Ս. Զեյթունյան, Գ.Լ. Եսայան, Ոչ-գծային դիսպերսիոն սիմիլարիտոնների բնույթը, առանձնահատկություններն ու կիրառությունները, Երևան, 2011
  2. V.I. Kruglov, A.C. Peacock and J. D. Harvey, Slef-similar propagation of parabolic pulses in normal-dispersion fiber amplifiers, vol 19, No 3/March 2002/J. Opt. Soc. Am. B 461-466 p.


  description_2


  Ներածություն
  1. Գերարագ օպտիկան և սոլիտոնները
  2. Սիմիլարիտոնի ձևավորումը պասիվ լուսատարում
  3. Սիմիլարիտոնի գեներացման թվային մոդելավորում
  4. Պարաբոլիկ իմպուլսի տարածումը ուժեղացումով լուսատարում
  5. Թվային մոդելավորում
  Եզրակացություն  title_arm Պարաբոլիկ իմպուլսների գեներացումը ակտիվ լուսատարերում title_eng Parabolik impulsneri [email protected] aktiv lusatarnerum convertot_1 Parabolik impulsneri [email protected] aktiv lusatarerum convertot_2 Parabolik impulsneri [email protected] aktiv lusatarerum convertot_3 Parabolik impulsneri [email protected] aktiv lusatarerum convertot_4 Parabolik impulsneri [email protected] aktiv lusatarerum convertot_5 Parabolik impulsneri [email protected] aktiv lusatarerum convertot_6 Parabolik impulsneri generacumy aktiv lusatarerum convertot_7 Parabolik impulsneri [email protected] aktiv lusatarerum convertot_8 Parabolik impulsneri [email protected] aktiv lusatarerum convertot_9 Parabolik impulsneri [email protected] aktiv lusatarerum convertot_10 Parabolik impulsneri generacumy aktiv lusatarerum convertot_11 Parabolik impulsneri [email protected] aktiv lusatarerum convertot_13 Parabolik impulsneri [email protected] aktiv lusatarerum convertot_14 Parabwlik impulsneri [email protected] aktiv lusatarerum convertot_15 Parabolik impulsneri [email protected] aktiv lusatarerum convertot_16 Parabolik impylsneri [email protected] aktiv lysatarerym convertot_17 Parabolik impulsneri [email protected] aktiv lusatarerum convertot_18 Parabolik impulsneri [email protected] aktiv lusatarerum

  Կուրսային | Տեխնոլոգիա

  ԱՄՆ-ի կազմակերպված շուկաների ընդհանուր բնութագիրը, դրանց գործունեության սկզբունքները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

                        Գրականության ցանկ

   

  Е. Ф. Жуков  Рынок ценныш бумаг

  Б. Б. Рубцов Современные Фондовые рынки

  www.allbest.ru

   

  description_2

   

       Բովանդակություն

  Ներածություն                                                                                                          

   1.Գերմանիայի արժեթղթերի շուկան,դրա կառուցվածքը                               

  և առանձնահատկությունները

   2.Արժեթղթերի տեսակները                                                                                  

    Եզրակացություն                                                                                                    

    Գրականության ցանկ                                                                                            

   

   

   

   

  title_arm ԱՄՆ-ի կազմակերպված շուկաների ընդհանուր բնութագիրը, դրանց գործունեության սկզբունքները title_eng convertot_1 AMN-i kazmakerpvac shukaneri @ndhanur [email protected], dranc gorcuneutyan [email protected] convertot_2 AMN-i kazmakerpvac shukaneri @ndhanur [email protected], dranc gorcuneutyan [email protected] convertot_3 AMN-i kazmakerpvac shukaneri @ndhanur [email protected], dranc gorcuneutyan [email protected] convertot_4 AMN-i kazmakerpvac zukaneri @ndhanur [email protected], dranc gorcuneutyan [email protected] convertot_5 AMN-i kazmakerpvac shukaneri @ndhanur [email protected], dranc gorcuneutyan [email protected] convertot_6 AMN-i kazmakerpvac shukaneri yndhanur bnutagiry, dranc gorcuneutyan skzbunqnery convertot_7 AMN-i kazmakerpvac shukaneri @ndhanur [email protected], dranc gorcuneutyan [email protected] convertot_8 AMN-i kazmakerpvac shukaneri @ndhanur [email protected], dranc gorcuneutyan [email protected] convertot_9 AMN-i kazmakerpvac shukaneri @ndhanur [email protected], dranc gorcuneutyan [email protected] convertot_10 AMN-i kazmakerpvats sukaneri yndhanur bnutagiry, dranc gortsuneutyan skzbunqnery convertot_11 AMN-i kazmakerpvac shukaneri @ndhanur [email protected], dranc gorcuneutyan [email protected] convertot_13 AMN-i kazmakerpvac shukaneri @ndhanur [email protected], dranc gorcuneutjan [email protected] convertot_14 AMN-i kazmakerpvac shukaneri @ndhanur [email protected], dranc gwrcuneutyan [email protected] convertot_15 AMN-i kazmakerpvac shukaneri @ndhanur [email protected], dranc gorcuneutyan [email protected] convertot_16 AMN-i kazmakerpvac shykaneri @ndhanyr [email protected], dranc gorcyneytyan [email protected] convertot_17 AMN-i kazmakerpvac shukaneri @ndhanur [email protected], dranc gorcuneutyan [email protected] convertot_18 AMN-i kazmakerpvac shukaneri @ndhanur [email protected], dranc gorcuneutyan [email protected]

  Կուրսային | Տեխնոլոգիա

  ԱՄՆ-Ի ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
  1.    Ավագյան Ա.Ռ. Ռեգիոնալ աշխարհագրություն, 2006 թ.:
  2.    Դպրոցական հանրագիտարան, Եր., 2009 թ.
  3.    Погорелцкий А.И. Экономика зарубежных стран, М. 2001.
  4.    Экономическая и социальная география. Основы науки. М. 2004.

  description_2

   

  ՊԼԱՆ

  1. Ներածություն

  2. ԱՄՆ-ի տնտեսության զարգացման սոցիալ-տնտեսական նախադրյալները

  3. ԱՄՆ-ի տնտեսության զարգացման բնական նախադրյալները

  Եզրակացություն

  Օգտագործված        գրականություն

  title_arm ԱՄՆ-Ի ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ title_eng convertot_1 AMN-I TNTESUTYAN ZARGACMAN NAXADRYALNERI [email protected] convertot_2 AMN-I TNTESUTYAN ZARGACMAN NAXADRYALNERI [email protected] convertot_3 AMN-I TNTESUTYAN ZARGACMAN NAXADRYALNERI [email protected] convertot_4 AMN-I TNTESUTYAN ZARGACMAN NAXADRYALNERI [email protected] convertot_5 AMN-I TNTESUTYAN ZARGACMAN NAXADRYALNERI [email protected] convertot_6 AMN-I TNTESUTYAN ZARGACMAN NAXADRYALNERI GNAHATAKANY convertot_7 AMN-I TNTESUTYAN ZARGACMAN NAKHADRYALNERI [email protected] convertot_8 AMN-I TNTESUTYAN ZARGACMAN NAXADRYALNERI [email protected] convertot_9 AMN-I TNTESUTYAN ZARGACMAN NAXADRYALNERI [email protected] convertot_10 AMN-I TNTESUTYAN ZARGACMAN NAkhADRYALNERI GNAHATAKANY convertot_11 AMN-I TNTESUTYAN ZARGACMAN NAXADRYALNERI [email protected] convertot_13 AMN-I TNTESUTJAN ZARGACMAN NAXADRJALNERI [email protected] convertot_14 AMN-I TNTESUTYAN ZARGACMAN NAXADRYALNERI [email protected] convertot_15 AMN-I TNTESUTYAN ZARGACMAN NAXADRYALNERI [email protected] convertot_16 AMN-I TNTESYTYAN ZARGACMAN NAXADRYALNERI [email protected] convertot_17 AMN-I TNTESUTYAN ZARGACMAN NAXADRYALNERI [email protected] convertot_18 AMN-I TNTESUTYAN ZARGACMAN NAXADRYALNERI [email protected]

  Կուրսային | Տեխնոլոգիա

  Անդամակցությունը ԱՊՀ անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների ղեկավարների խորհրդին

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

   

                                     Գրականության ցանկ

   

  1. ՀՀ մաքսային օրենսգիրք
  2. Մաքսային գործի հիմունքները (Ճուղուրյան Ա.Գ)
  description_2 title_arm Անդամակցությունը ԱՊՀ անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների ղեկավարների խորհրդին title_eng convertot_1 [email protected] APH andam petutyunneri maqsayin carayutyunneri xekavarneri xorhrdin convertot_2 [email protected] APH andam petutyunneri maqsayin carayutyunneri xekavarneri xorhrdin convertot_3 [email protected] APH andam petutyunneri maqsayin carayutyunneri xekavarneri xorhrdin convertot_4 [email protected] APH andam petutyunneri maqsayin carayutyunneri xekavarneri xorhrdin convertot_5 [email protected] APH andam petutyunneri maqsayin carayutyunneri xekavarneri xorhrdin convertot_6 Andamakcutyuny APH andam petutyunneri maqsayin carayutyunneri xekavarneri xorhrdin convertot_7 [email protected] APH andam petutyunneri maqsayin carayutyunneri xekavarneri khorhrdin convertot_8 [email protected] APH andam petutyunneri maqsayin carayutyunneri ghekavarneri xorhrdin convertot_9 [email protected] APH andam petutyunneri maqsayin carayutyunneri xekavarneri xorhrdin convertot_10 Andamakcutyuny APH andam petutyunneri maqsayin tsarayutyunneri ghekavarneri khorhrdin convertot_11 [email protected] APH andam petutyunneri maqsayin carayutyunneri xekavarneri xorhrdin convertot_13 [email protected] APH andam petutjunneri maqsajin carajutjunneri xekavarneri xorhrdin convertot_14 [email protected] APH andam petutyunneri maqsayin carayutyunneri xekavarneri xwrhrdin convertot_15 [email protected] APH andam petutyunneri maqsayin carayutyunneri xekavarneri xorhrdin convertot_16 [email protected] APH andam petytyynneri maqsayin carayytyynneri xekavarneri xorhrdin convertot_17 [email protected] APH andam petutyunneri maksayin carayutyunneri xekavarneri xorhrdin convertot_18 [email protected] APH andam petutyunneri maqsayin carayutyunneri xekavarneri xorhrdin

  Կուրսային | Տեխնոլոգիա

  Անշարժ գույքի շուկայի մասնակիցներն ու առանձնահատկությունները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

   

  Oգտագործված գրականության ցանկ
  1.    Մ.Շ Ստեփանյան Վ.Փ. Հովհաննիսյան Ա.Լ. Գրիգորյան §Անշարժ գույքի էկոնոմիկա և կառավարում¦ Երևան 2008
  2.    Максимов С. Н. “Основы предпринимательской деятельности на рынке недвижимости” – Спб. Питер-2000
  3.    А.Н.Асаул, Л.М. Месропян, Э.М. Садоян, Экономика недвижимости, Учебник 2009

  description_2

   

  Բովանդակություն

  Ներածություն

  1. Անշարժ գույք հասկացությունը, անշարժ գույքի շուկայի էությունը և յուրահատկությունները

  1.1. Անշարժ գույքի շուկայի համակարգի տարրերն ու գործառույթները

  1.2. Անշարժ գույքի շուկայի մասնակիցներն ու առանձնահատկությունները

  2. Անշարժ գույքի բաժնային ներդրումային հիմնադրամներ

  3. Անշարժ գույքի օբյեկտի ներդրումային գրավչության գնահատումը

  4. Ներդրումներն անշարժ գույքի շուկայում (ԱՄՆ օրինակով)

  Օգտագործված գրականության ցանկ

   

  title_arm Անշարժ գույքի շուկայի մասնակիցներն ու առանձնահատկությունները title_eng convertot_1 Ansharj guyqi shukayi masnakicnern u [email protected] convertot_2 Ansharj guyqi shukayi masnakicnern u [email protected] convertot_3 Ansharj guyqi shukayi masnakicnern u [email protected] convertot_4 Anzarj guyqi zukayi masnakicnern u [email protected] convertot_5 Ansharj guyqi shukayi masnakicnern u [email protected] convertot_6 Ansharj guyqi shukayi masnakicnern u arancnahatkutyunnery convertot_7 Ansharj guyqi shukayi masnakicnern u [email protected] convertot_8 Ansharj guyqi shukayi masnakicnern u [email protected] convertot_9 Anshargh guyqi shukayi masnakicnern u [email protected] convertot_10 Ansargh guyqi sukayi masnakicnern u aranznahatkutyunnery convertot_11 Ansharj guyqi shukayi masnakicnern u [email protected] convertot_13 Ansharj gujqi shukaji masnakicnern u [email protected] convertot_14 Ansharj guyqi shukayi masnakicnern u [email protected] convertot_15 Ansharj guyqi shukayi masnakicnern u [email protected] convertot_16 Ansharj gyyqi shykayi masnakicnern y [email protected] convertot_17 Ansharj guyki shukayi masnakicnern u [email protected] convertot_18 Ansharj guyqi shukayi masnakicnern u [email protected]

  Կուրսային | Տեխնոլոգիա

  Անշարժ գույքի շուկան, դրա առանձնահատկությունները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2

   

  1.1    Անշարժ գույք: Անշարժ գույքի շուկայի առանձնահատկությունները:

  1.2    Անշարժ գույքի շուկայի բնութագիրը

  1.3 Անշարժ գույքի շուկայի վերլուծության նպատակներն ու փուլերը

  1.4 Անշարժ գույքի շուկայի սեգմենտավորումը

   

   

  title_arm Անշարժ գույքի շուկան, դրա առանձնահատկությունները title_eng convertot_1 Ansharj guyqi shukan, dra [email protected] convertot_2 Ansharj guyqi shukan, dra [email protected] convertot_3 Ansharj guyqi shukan, dra [email protected] convertot_4 Anzarj guyqi zukan, dra [email protected] convertot_5 Ansharj guyqi shukan, dra [email protected] convertot_6 Ansharj guyqi shukan, dra arancnahatkutyunnery convertot_7 Ansharj guyqi shukan, dra [email protected] convertot_8 Ansharj guyqi shukan, dra [email protected] convertot_9 Anshargh guyqi shukan, dra [email protected] convertot_10 Ansargh guyqi sukan, dra aranznahatkutyunnery convertot_11 Ansharj guyqi shukan, dra [email protected] convertot_13 Ansharj gujqi shukan, dra [email protected] convertot_14 Ansharj guyqi shukan, dra [email protected] convertot_15 Ansharj guyqi shukan, dra [email protected] convertot_16 Ansharj gyyqi shykan, dra [email protected] convertot_17 Ansharj guyki shukan, dra [email protected] convertot_18 Ansharj guyqi shukan, dra [email protected]

  Կուրսային | Տեխնոլոգիա

  Անշարժ գույքի օբյեկտների գնահատման եկամտային մոտեցումները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

       Գրականության ցանկ

  1.http://www.asue.am/am/գրադարան-150/անշարժ-գույքի-էկոնոմիկա-և-կառավարում/ -2223

  2. Անշարժ գույքի էկոնոմիկա և կառավարում  - Հեղինակ: Ստեփանյան Ս., Հովհաննիսյան Վ., Գրիգորյան Ա.                                               Տարեթիվ: 2007

  3.ՀՀ քաղացիական օրենսգիրք-Գլուխ 7-9

   

   

  description_2

   

   

  ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

  1.      Եկամուտների կապիտալիզացիայի մեթոդը

  2.Մաքուր եկամուտի որոշումը` օμյեկտի վաճառքի դեպքու      

  3. Վերջնական վերադարձը և կապիտալիզացիայի գործակից

  4. Եկամուտների հոսք

   

   

   

  title_arm Անշարժ գույքի օբյեկտների գնահատման եկամտային մոտեցումները title_eng convertot_1 Ansharj guyqi obyektneri gnahatman ekamtayin [email protected] convertot_2 Ansharj guyqi obyektneri gnahatman ekamtayin [email protected] convertot_3 Ansharj guyqi obyektneri gnahatman ekamtayin [email protected] convertot_4 Anzarj guyqi obyektneri gnahatman ekamtayin [email protected] convertot_5 Ansharj guyqi obyektneri gnahatman ekamtayin [email protected] convertot_6 Ansharj guyqi obyektneri gnahatman ekamtayin motecumnery convertot_7 Ansharj guyqi obyektneri gnahatman ekamtayin [email protected] convertot_8 Ansharj guyqi obyektneri gnahatman ekamtayin [email protected] convertot_9 Anshargh guyqi obyektneri gnahatman ekamtayin [email protected] convertot_10 Ansargh guyqi obyektneri gnahatman ekamtayin motecumnery convertot_11 Ansharj guyqi obyektneri gnahatman ekamtayin [email protected] convertot_13 Ansharj gujqi objektneri gnahatman ekamtajin [email protected] convertot_14 Ansharj guyqi obyektneri gnahatman ekamtayin [email protected] convertot_15 Ansharj guyqi obyektneri gnahatman ekamtayin [email protected] convertot_16 Ansharj gyyqi obyektneri gnahatman ekamtayin [email protected] convertot_17 Ansharj guyki obyektneri gnahatman ekamtayin [email protected] convertot_18 Ansharj guyqi obyektneri gnahatman ekamtayin [email protected]

  Կուրսային | Տեխնոլոգիա

  Աշխատանքի պահանջարկի առանձնահատկությունները ՀՀ-ում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  Օգտագործված գրականության ցանկ


  1.    Ա. Մելքումյան § Աշխատանքի շուկա¦ Երևան-2009
  2.    www.mss.am
  3.    www.ameria.am
  4.    www.grantthornton.com

   


   

  description_2

   

  Ներածություն

  §Աշխատանքի պահանջարկ¦  հասկացությունը

  ՀՀ աշխատանքի շուկայի առանձնահատկություները

  Աշխատանքի պահանջարկի առանձնահատկությունները ՀՀ-ում

  Եզրակացություններ և առաջարկություններ

  Պահանջվում են քսան տարեկան աշխատողներ` տասը տարվա աշխատանքային փորձով

  Օգտագործված գրականության ցանկ

  title_arm Աշխատանքի պահանջարկի առանձնահատկությունները ՀՀ-ում title_eng convertot_1 Ashxatanqi pahanjarki [email protected] HH-um convertot_2 Ashxatanqi pahanjarki [email protected] HH-um convertot_3 Ashxatanqi pahanjarki [email protected] HH-um convertot_4 Azxatanqi pahanjarki [email protected] HH-um convertot_5 Ashxatanqi pahanjarki [email protected] HH-um convertot_6 Ashxatanqi pahanjarki arancnahatkutyunnery HH-um convertot_7 Ashkhatanqi pahanjarki [email protected] HH-um convertot_8 Ashxatanqi pahanjarki [email protected] HH-um convertot_9 Ashxatanqi pahanjarki [email protected] HH-um convertot_10 Askhatanqi pahanjarki aranznahatkutyunnery HH-um convertot_11 Ashxatanqi pahanjarki [email protected] HH-um convertot_13 Ashxatanqi pahanjarki [email protected] HH-um convertot_14 Ashxatanqi pahanjarki [email protected] HH-um convertot_15 Ashxatanqi pahangharki [email protected] HH-um convertot_16 Ashxatanqi pahanjarki [email protected] HH-ym convertot_17 Ashxatanki pahanjarki [email protected] HH-um convertot_18 Ashxatanqi pahanjarki [email protected] HH-um

   

  Եթե չեք գտել նյութը դուք կարող եք պատվիրել այն Արագ, հարմար, հուսալի, մատչելի