Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Ընթացիկ պարտավորությունների դասակարգումը և վերլուծությունը

  Դիպլոմային | Տնտեսագիտություն

  Ընթացիկ պարտավորությունների դասակարգումը և վերլուծությունը

  Էջերի քանակ: 45

  Կոդ: #31793

  22500 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ

  ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

   

  1. Ա. Զ. Սարգսյան, Կ. Ա. Առաքելյան - Տնտեսական գործունեության վերլուծություն, Ուս. ձեռնարկ, Եր.: Տնտեսագետ, 2005.
  2. Առաքելյան Կ. Ա. - Տնտեսական գործունեության վերլուծության խնդիրների ժողովածու, Երևան: Զանգակ - 97, 2004
  3. Հաշվապահական հաշվառման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենք, 2002
  4. Կ. Զուրաբյան, Ն. Գասպարյան - Հաշվապահական հաշվառում, Ուս. ձեռնարկ.- Եր.: ՀՈՒՄԿ, 2011
  5. Սարգսյան Ա. Հ.,Մարջանյան Ա.Մ.,Օգանեզովա Ն.Ս. Հաշվապահական հաշվառում, Ուս. ձեռնարկ.- Եր.: 2014
  6. Հայկ Խաչատրյան - Ֆինանսական և կառավարչական հաշվապահական հաշվառման ուսումնամեթոդական և կիրառական ձեռնարկների ժողովածու, Հատոր 1.- Եր.: Նաիրի, 2007
  7. Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտներ ՀՀ Կառավարության որոշում Կառավարության որոշումը կազմակերպությունների (բացառությամբ բանկերի և ապահովագրական ընկերությունների) դեբիտորական պարտքերի հնարավոր կորուստների  պահուստի  (պահուստաֆոնդի) ձևավորման, դեբիտորական ու կրեդիտորական պարտքերի անհուսալի ճանաչման և դուրսգրման կարգը հաստատելու մասին, № 2052, 19.12.2002թ.
  8. Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտներ
  9. ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգիրք, Պաշտոնական տեղեկագիր, Երևան, Զանգակ 97, 2003
  10. Гаврилова А. Н., Попов А. А. “Финансы организаций (предприятий)”: Óчебник  - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2007: с . 608
  11. Rostowski J. The Inter – Enterprise Debt Explosion in the Former Soviet Union: Causes, Consequesces, Cures. – Centre for Economic performance Discussion Paper № 142 – London, 1993,p. 142
  12. Ермолович Л.Л. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Мн.: Интерпрессервис: Экоперспектива. 2007. С - 736
  13. Савицкая Г. В. ˝Теория анализа хозяйственной деятельности˝ учебное пособие, М.: INFRA-Ì, 2007
  14. Г.Н. Лиференко финансовыый анализ предприятия:  Учебное пособие  — М: Издательство ≪Экзамен≫, 2005. с  - 160

  Բովանդակություն

   

  Ներածություն

  Գլուխ 1. Ընթացիկ պարտավորությունների տնտեսական բովանդակությունը

  1.1 Ընթացիկ պարտավորությունների էությունը, դերը, նշանակությունը

  1.2  Ընթացիկ պարտավորությունների վերլուծության մեթոդները, խնդիրները և տեղեկատվական աղբյուրները

  1.3  Կազմակերպության պարտավորությունների դասակարգումը

  Գլուխ 2. Ընթացիկ պարտավորությունների կազմի և կառուցվածքի վերլուծություն

  2.1 Ընթացիկ պարտավորությունների  վերլուծությունը «ԹԱՄԱՐԱ ՖՐՈՒԹ» ՓԲԸ  օրինակով

  2 .2 Դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի հարաբերակցության վերլուծություն

  Եզրակացություններ և առաջարկություններ

  Օգտագործված գրականության ցանկ

  Հավելված                                                                                                            

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ: