Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Հարկային պարտավորությունների հաշվառման կազմակերպումը Երևանի «Ավանի աղի կոմբինատ» ՓԲԸ-ում

  Դիպլոմային | Տնտեսագիտություն

  Հարկային պարտավորությունների հաշվառման կազմակերպումը Երևանի «Ավանի աղի կոմբինատ» ՓԲԸ-ում

  Էջերի քանակ: 75

  Կոդ: #31798

  37500 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ

  ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

   

  ՀԱՄԱՌՈՏԱԳԻՐ (АННОТАЦИЯ)

  ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

  ԳԼՈՒԽ 2. ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ  ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ       

  2.1 Երևանի Ավանի աղի աոմբինատ ՓԲԸ-ի գործունեության բնութագիրը 

  2.2 Ֆինանսական  վիճակի մասին հաշվետվության   

  հորիզոնական և ուղղահայաց վերլուծությունը   

  2.3 Ավանի աղի կոմբինատ ՓԲԸ-ի գործունեության ֆինանսական արդյունքների վերլուծությունը

  ԳԼՈՒԽ 3. ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՎԱՆԻ ԱՂԻ ԿՈՄԲԻՆԱՏ ՓԲԸ-ՈՒՄ       

  3.1 Հարկերի և հարկային պարտավորությունների սահմանումը, դասակարգումը  

  3.2 Պետական հարկերի հաշվառումը Երևանի Ավանի աղի կոմբինատ ՓԲԸ-ում

  3.3 Տեղական հարկերի և հարկային այլ պարտավորությունների հաշվառումը Երևանի  Ավանի աղի կոմբինատ ՓԲԸ-ում    

  3.4 Հարկային պարտավորությունների աուդիտի կազմակերպումը և պատասխանատվությունը հարկային պարտավորություններից խուսափելու դեպքում

  ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

  ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ 

  ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

  1.         Ակցիզային հարկի մասին ՀՀ օրենք

  2.         Ավելացված արժեքի մասին ՀՀ օրենք

  3.         Արտոնագրային վճարի մասին ՀՀ օրենք

  4.         Գույքահարկի մասին ՀՀ օրենք

  5.         Կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության հաշվա-պահական հաշվառման հաշվային պլանը և դրա կիրառման հրահանգը հաստատելու և ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2000 թվականի դեկտեմբերի 29-ի թիվ 319 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին հրաման

  6.         Հայաստանի հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին ՀՀ օրենք

  7.         Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման ու անց-կացման մասին ՀՀ օրենքով:

  8.         Հաշվապահական հաշվառման մասին ՀՀ օրենք

  9.         Հաստատագրված վճարի մասին ՀՀ օրենք

  10.       Հարկերի մասին ՀՀ օրենք

  11.       Հարկային ծառայության մասին ՀՀ օրենք

  12.       ՀՀՄՍ 1 Ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացում

  13.       Հողի հարկի մասին ՀՀ օրենք

  14.       Շահութահարկի մասին ՀՀ օրենք

  15.       Շրջանառության հարկի մասին ՀՀ օրենք

  16.       Ա. Հ. Բայադայն Ձեռնարկության ֆինանսական դրության գնահատումը Երևան 2008 թ.

  17.       Ա. Գ. Ճուղուրյան Հաշվապահական հաշվառումը կազմակերպություններում Երև¬¬¬ան 2004 թ.

  18.       Ա. Սմիթ Հետազոտություն ժողովուրդների հարստության բնույթի և պատճառների շուրջ

  19.       Հ. Մելիքյան Հայաստանի հարկային օրենդրություն Երևան 2009 թ.

  20.       Ս. Ավետիսյան, Ռ. Թովմասյան  Հայաստանի հարկային օրենսդրությունը Երևան 2009 թ.

  21.       Ս. Ավետիսյան, Ռ. ԹովմասյանՏնտեսագիտության տեսություն  Երևան 2010 թ.

  22.       Վ. Գ. Բաղդասարյան Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ուղղակի հարկերը, Երևան 2007թ.

  23.       Վ. Հարությունյան Հարկային քաղաքականությունը և նրա կատարելաագործման ուղիները, Երևան 2007 թ.

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ: