Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Համայնքների բյուջեները և դրանց նշանակությունը ՀՀ տեղական ֆինանսական համակարգի զարգացման գործում, Դիլիջան համայնքի օրինակով

  Դիպլոմային | Տնտեսագիտություն

  Համայնքների բյուջեները և դրանց նշանակությունը ՀՀ տեղական ֆինանսական համակարգի զարգացման գործում, Դիլիջան համայնքի օրինակով

  Էջերի քանակ: 60

  Կոդ: #31796

  30000 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ

  ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

  1. Երևան քաղաքի 2015 թվականի բյուջեի մասին, N 265-Ն, 23.12.2014 թ.,
  2. Երևան քաղաքի 2016 թվականի բյուջեի մասին, N 435-Ն, 23.12.2015 թ.,
  3. Համայնքների խոշորացման և միջհամայնքային միավորումների ձևավորման հայեցակարգ,, ՀՀ կառավարության 2011 թ. նոյեմբերի 10-ի նիստի N 44 արձանագրային որոշում,
  4. Հայաստանի Հանրապետության 2014-2016 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը հաստատելու մասին որոշում, N750, 04.07.2013 2.,
  5. ՀՀ պետական բյուջեի երաշխավորագրերի տրամադրման կարգը հաստատելու մասին, որոշում, ընդունված 18.06.1998թ.,
  6. Երևան քաղաքի բյուջեի մոնիթորինգ, Երևան, 2012թ
  7. Համայնքի բյուջետավորման ուղեցույց, Երևան,  2012թ.
  8. Երևանի քաղաքապետի 16.10.2013 թ. N 639-Ա որոշում: Հավելված Երևանի քաղաքապետի 25.11.2013 թ. N 5946-Ա որոշման
  9. Երևան քաղաքի զարգացման  2018-2022թթ. հնգամյա ծրագիր. Հավելված Երևան քաղաքի ավագանու 2017թ. հոկտեմբերի 31-ի N -56Ն որոշման
  10. Երևան քաղաքի 2016. բյուջեի կատարման հաշվետվությունը հաստատելու մասին,
  11. Տեղական ինքնակառավարման եվրոպական խարտիա, Ստրասբուրգ, 1985
  12. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր, N 3 /669/, Երևան, 2009
  13. Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2012, Երևան 2012, ՀՀ ԱՎԾ,
  14. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն, 2006
  15. ՀՀ օրենքը  Տեղական ինքնակառավարման մասին, ընդունված 07.05.2002,
  16. ՀՀ օրենքը Երևանում տեղական ինքնակառավարման մասին, ընդունված 26.12.2008,
  17. ՀՀ օրենքը Հայաստանի Հանրապետության հողի հարկի մասին, 14.02.1994թ. Հ.Ն.-1005-1,
  18. ՀՀ օրենքը Գույքահարկի մասին, ընդունված 13.01.1998թ.,
  19. ՀՀ օրենքը Գնումների մասին, ընդունված,  22.12.2010թ.
  20. ՀՀ օրենքը Ֆինանսական համահարթեցման մասին, ընդունված 24.11.1998թ,
  21. ՀՀ օրենքը Բյուջետային համակարգի մասին, 24.06.1997 թ.,
  22. Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով 2012,
  23. Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով 2013,
  24. Հայաստանի Հանրապետության մարզերը թվերով 2002-2006,
  25. Ալավերդյան Յու. Դ., Հայաստանի Հարապետության բյուջետային համակարգը, Տնտեսագետ, Երևան 2003,

  ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
  ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
  ԳԼՈՒԽ 1. ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԲՅՈՒՋԵՆԵՐԻ ԴԵՐՆ ՈՒ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ
  1.1. §Բյուջետային համակարգ¦ հասկացությունը, դերը և նշանակությունը 
  1.2. Համայնքների բյուջեների դերը ՀՀ բյուջետային համակարգում
  1.3.Տեղական ինքնակառավարման միջազգային փորձը
  Գլուխ 2. Համայնքների բյուջեների եկամուտների ու ծախսերի վերլուծություն
  2.1. Համայնքի բյուջեի եկամուտների ու ծախսերի ընդհանուր բնութագիրը
  2.2.Բյուջեի եկամուտների կանխատեսում
  2.3.Բյուջեի ծախսերի կանխատեսում 
  ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
  ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ: