Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Հավատարմագրային կառավարման զարգացման և կատարելագործման ուղիները պետական գույքի ոլորտում

  Դիպլոմային | Տնտեսագիտություն

  Հավատարմագրային կառավարման զարգացման և կատարելագործման ուղիները պետական գույքի ոլորտում

  Էջերի քանակ: 60

  Կոդ: #31797

  30000 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ

  ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

   

  1.   ՀՀ Սահմանադրություն- 2015թ.

  2.   ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգիրք  Երևան 2016թ

  3.   Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրք 2014թ

  4.   Անշարժ գույքի գնահատման գործունեության մասին ՀՀ օրենք. - Երևան 2005 թ.

  5.   Անշարժ գույքի գնահատման ստանդարտ. ՀՀ Կառավարության որոշում. - Երևան 2006 թ.

  6.   Բազմաբնակարան շենքերի կառավարման մասին ՀՀ օրենք. - Երևան 2002 թ.

  7.   Գույքահարկի մասին ՀՀ օրենքը. - Երևան 2002 թ.

  8.   Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին ՀՀ օրենք. - Երևան 1999 թ.

  9.   Հողային օրենսգիրք. - Երևան 2001 թ.

  10.  Հողի հարկի մասին ՀՀ օրենք. - Երևան 1994 թ.

  11.  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՕՐԵՆՔԸ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 2018

  12.  ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2017Թ

  13.  ՀՀ  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐՈՇՈՒՄ  29 ապրիլի 2010 թվականի N 474-Ն

  14.  ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ   ՀԱՄԱԿԱՐԳԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ(10-րդ կետը փոփ. 31.08.17 թիվ 1084-Ն, 06.02.2019 թիվ 80-Ն որոշումներ)

  15.  ՀՀ  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐՈՇՈՒՄ  29 ապրիլի 2010 թվականի N 474-Ն

  16.  ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ   ՀԱՄԱԿԱՐԳԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (8-րդ կետը փոփ. 10.11.16 թիվ 1160-Ն, 31.08.17 թիվ 1084-Ն որոշումներ)

  17.  Նազարյան Ա.Ս., ՀՀ պաշտպանական ոլորտի օրենսդրական բարեփո­խումների հիմնական ուղղությունները բանակաշինության արդի փուլում // ՀՀ ՊՆ  Դ. Կանայանի անվան ԱՌՀԻ-ի «Հայկական բանակե ռազմագիտական հանդես, 2008,  հմ. 2-3

  18.  Հարությունյան Գ.,<<ՀՀ տեղեկատվական համակարգի հիմնախնդիրները ազգային անվտանգության համատեքստում>>, <<Նորավանք>>, Երևան, 2002

  19.  Օհանյան Ս.Մ., ՀՀ պաշտպանական բարեփոխումները. երկրորդ փուլ // ՀՀ ՊՆ Դ. Կանայանի անվան ԱՌՀԻ-ի Հայկական բանակ ռազմագիտական հանդես, 2-3 (56-57), 2008, էջ 7, 16

  20. Այվազյան Ն., Ապինյան Ն., Պետություն և իրավունք, Երևան 2001թ.

  27.  Առաքելյան Ա. ՙԿազմակերպության կապիտալի ընդհանուր արժեքի գնահատ­ման մեթոդաբանական մոտեցումները՚, ՙՀայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա՚, N 7-8 (84-85), 2007թ. էջ 52-55:

  28. ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆԸնդունվել է 25.09.2001

  29. ՀՀ օրենքը «Արժեթղթերի   շուկայի  կարգավորման  մասին»  ՀՀ օրենքում  փոփոխություններ  և  լրացումներ կատարելու  մասին, ՀՕ- 179-Ն,  ՀՀՏՊ 2005/66 (438), 04.10.2005,

  30. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱ­ՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀՐԱՄԱՆ 25 մարտի 1998թ. թիվ 83

  Բովանդակություն

  Ներածություն 

  Գլուխ.1. Պետական  գույքի  կառավարումն որպես  ազգային

  անվտանգության ապահովման  կարևորագույն հիմնախնդիր

  1.1. Պետական  գույքի ոլորտի կառավարման հիմնական ձևերը

  1.2.  Պետական գույքի հավատարմագրային  կառավարման պայմանագրի իրավական հիմքերը

  1.3.Պետական բաժնետոմս (բաժնեմաս)  ունեցող առևտրային  կազմակերպությունների  կառավարման  առանձնահատկությունները

  Գլուխ.2. Հավատարմագրային կառավարման  հիմնախնդիրները 

  պետական գույքի  ոլորտում

  2.1. Հավատարմագրային կառավարման  հիմնախնդիրները պետական գույքի ոլորտում

  2.2. Հավատարմագրային    կառավարման  կատարելագործման  պետական գույքի ոլորտում

  2.3. Պետական  գույքի  կառավարման  ծրագիրը,  հեռանկարային  զարգացումները  և  կատարելագործման   ուղիները

  Եզրակացություն

  Օգտագործված գրականության  ցանկ 

  Հավելված

   

   

   

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ: