Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Մարմարիկի ավազանի էկոլոգիական խնդիրների գնահատականը

  Կուրսային | Ֆիզկուլտուրա

  Մարմարիկի ավազանի էկոլոգիական խնդիրների գնահատականը

  Էջերի քանակ: 50

  Կոդ: #11799

  10000 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ  1. Մելքումյան Ս. Ա. Հայաստանի Հանրապետության բնական պայմանների և ռե-սուրսների տնտեսաաշխարհագրական գնահատումն ու շրջակա միջավայրի պահպանության հիմնախնդիրները, «Զան¬գակ» հրատ., 2009 թ., 197 էջ
  2. Մթնոլորտային արտանետումների գույքագրման ձեռնարկ: EMEP/EEA
  3. “Մթնոլորտի վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով առաջացած ազդեցության գնահատման կարգ” հաստատված ՀՀ Կառավարության 2005թ. հունվարի 25-ի N 91 – Ն Որոշմամբ
  4. Վալեսյան Լ.Հ.,Հայկական ՍՍՀ տնտեսական և սոցիալական աշխարհագրություն, Ե., 1988թ, 455 էջ
  5. «Հայանտառ» ՓԲԸ տվյալները
  6. Հարությունյան Լ.Վ., Քո շրջապատի թփերը, 1984 թ., 132 էջ
  7. Հայաստանի Ազգային Ատլաս: Երևան, 2007 թ.
  8. Հայաստանի բնաշխարհ, 2006 թ. 110 էջ
  9. Հայաստանում անապատացման դեմ պայքարի գործողությունների ազգային ծրագիր, 2002 թ.
  10.Հայաստանի կենսաբազմազանության առաջին ազգային զեկույց, 1999
  11.ՀՀ բույսերի կարմիր գիրք, 2009 թ., 156 էջ
  12.ՀՀ կենդանիների կարմիր գիրք, 2009 թ., 170 էջ
  13.Долгосрочное прогнозирование уровня и возможных отрицательных последствий загрязнения атмосферы, Обнинск 1984г., 200 с.
  14.Махатадзе Л.Б.,Дубравы Армении, 1957 г., 130 с.
  15.Пособие по составлению раздела проекта “Охрана окружающей природной среды, ЦНИИПРОЕКТ, Москва, 1989г.
  16.Руководство по контролю загрязнения атмосферы. ГК СССР по гидрометеорологии
  17.Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий, 2009г.,
  18.Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий,2007 г., 140 с.


  Ներածություն
  Գլուխ 1. Էկոլոգիական առումով խոցելի գործոնների գնահատականը
  1.1 Անտառային ծածկը
  1.2 Հողերը
  1.3 Ջրային ռեսուրսները
  1.4 Օդային ավազանը
  Գլուխ 2. Էկոլոգիական խնդիրներ առաջացնող հիմնական գործոնները
  2.1 Արդյունաբերություն
  2.2 Գյուղատնտեսություն
  2.3 Տրանսպորտ
  Եզրակացություն

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Մելքումյան Ս. Ա. Հայաստանի Հանրապետության բնական պայմանների և ռե-սուրսների տնտեսաաշխարհագրական գնահատումն ու շրջակա միջավայրի պահպանության հիմնախնդիրները, «Զան¬գակ» հրատ., 2009 թ., 197 էջ
  2. Մթնոլորտային արտանետումների գույքագրման ձեռնարկ: EMEP/EEA
  3. “Մթնոլորտի վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով առաջացած ազդեցության գնահատման կարգ” հաստատված ՀՀ Կառավարության 2005թ. հունվարի 25-ի N 91 – Ն Որոշմամբ
  4. Վալեսյան Լ.Հ.,Հայկական ՍՍՀ տնտեսական և սոցիալական աշխարհագրություն, Ե., 1988թ, 455 էջ
  5. «Հայանտառ» ՓԲԸ տվյալները
  6. Հարությունյան Լ.Վ., Քո շրջապատի թփերը, 1984 թ., 132 էջ
  7. Հայաստանի Ազգային Ատլաս: Երևան, 2007 թ.
  8. Հայաստանի բնաշխարհ, 2006 թ. 110 էջ
  9. Հայաստանում անապատացման դեմ պայքարի գործողությունների ազգային ծրագիր, 2002 թ.
  10.Հայաստանի կենսաբազմազանության առաջին ազգային զեկույց, 1999
  11.ՀՀ բույսերի կարմիր գիրք, 2009 թ., 156 էջ
  12.ՀՀ կենդանիների կարմիր գիրք, 2009 թ., 170 էջ
  13.Долгосрочное прогнозирование уровня и возможных отрицательных последствий загрязнения атмосферы, Обнинск 1984г., 200 с.
  14.Махатадзе Л.Б.,Дубравы Армении, 1957 г., 130 с.
  15.Пособие по составлению раздела проекта “Охрана окружающей природной среды, ЦНИИПРОЕКТ, Москва, 1989г.
  16.Руководство по контролю загрязнения атмосферы. ГК СССР по гидрометеорологии
  17.Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий, 2009г.,
  18.Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий,2007 г., 140 с.


  description_2


  Ներածություն
  Գլուխ 1. Էկոլոգիական առումով խոցելի գործոնների գնահատականը
  1.1 Անտառային ծածկը
  1.2 Հողերը
  1.3 Ջրային ռեսուրսները
  1.4 Օդային ավազանը
  Գլուխ 2. Էկոլոգիական խնդիրներ առաջացնող հիմնական գործոնները
  2.1 Արդյունաբերություն
  2.2 Գյուղատնտեսություն
  2.3 Տրանսպորտ
  Եզրակացություն  title_arm Մարմարիկի ավազանի էկոլոգիական խնդիրների գնահատականը title_eng Marmariki avazani ekologiakan xndirneri gnahatum@ convertot_1 Marmariki avazani ekologiakan xndirneri gnahatakan@ convertot_2 Marmariki avazani ekologiakan xndirneri gnahatakan@ convertot_3 Marmariki avazani ekologiakan xndirneri gnahatakan@ convertot_4 Marmariki avazani ekologiakan xndirneri gnahatakan@ convertot_5 Marmariki avazani ekologiakan xndirneri gnahatakan@ convertot_6 Marmariki avazani ekologiakan xndirneri gnahatakany convertot_7 Marmariki avazani ekologiakan khndirneri gnahatakan@ convertot_8 Marmariki avazani ekologiakan xndirneri gnahatakan@ convertot_9 Marmariki avazani ekologiakan xndirneri gnahatakan@ convertot_10 Marmariki avazani ekologiakan khndirneri gnahatakany convertot_11 Marmariki avazani ekologiakan xndirneri gnahatakan@ convertot_13 Marmariki avazani ekologiakan xndirneri gnahatakan@ convertot_14 Marmariki avazani ekwlwgiakan xndirneri gnahatakan@ convertot_15 Marmariki avazani ekologiakan xndirneri gnahatakan@ convertot_16 Marmariki avazani ekologiakan xndirneri gnahatakan@ convertot_17 Marmariki avazani ekologiakan xndirneri gnahatakan@ convertot_18 Marmariki avazani ekologiakan xndirneri gnahatakan@