Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Զանգվածային լրատվության միջոցների պետական կարգավորումը

  Մագիստրոսական | Տնտեսագիտություն

  Զանգվածային լրատվության միջոցների պետական կարգավորումը

  Էջերի քանակ: 150

  Կոդ: #12527

  75000 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ

   


  1. ՀՀ Սահմանադրություն 2005թ.
  2. «Գովազդի մասին» ՀՀ օրենքը, (ՀՕ-55, 30.04.1996թ.)
  3. «Զանգվածային լրատվության մասին» ՀՀ օրենքը, (ՀՕ-14, 13.12.2003թ.)
  4. «Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» ՀՀ օրենքը, (ՀՕ-176, 08.07.2005թ.)
  5. «Լեզվի մասին» ՀՀ օրենքը, (ՀՕ-52, 17.04.1993թ.)
  6. «Հեղինակային իրավունքների և հարակից իրավունքների մասին», ՀՀ օրենքը, (ՀՕ-142, 15.06.2006թ.)
  7. «Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի կանոնակարգ» ՀՀ օրենքը, (ՀՕ-293, 28.12.2001թ.)
  8. «Հեռուոստատեսության և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքը, (ՀՕ-97, 09.10.2000թ.)
  9. «Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքը, (ՀՕ-137, 12.09.2008թ.)
  10.«Տեղեկատվության տարածման ազատության մասին» ՀՀ օրենք, (23.09.2003թ.)
  11.«Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը», http://www.osce.org
  12.Այվազյան Հ., FM ռադիոկայան, Եր.: Զնգակ-97, 2000, 87 էջ
  13.Անանյան Գ. Գ., Հեռուստատեսային ժուռնալիստիկա, Եր.: 2003, 140 էջ
  14.Ավետիսյան Ա., Հեռուստաընկերությունների եթերային ինքնագովազդը Հյաստանում, Երևան 2005, 7 էջ, http://www.internews.am
  15.ԳԴՀ Սահմանադրություն
  16.«Դու տեղյակ լինելու իրավունք ունես», տեղեկագիր N8, Հետաքննող լրագրողների ընկերակցություն, Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն, մարտ 2003թ., 40 էջ
  17.«Դու տեղյակ լինելու իրավունք ունես», տեղեկագիր N9, Հետաքննող լրագրողների ընկերակցություն, Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն, նոյոմբեր 2003թ., 40 էջ
  18.«ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ-ի ընտրությունների դիտորդական առաքելության վերջնական զեկույց», (Երևանի մամուլի ակումբ), Վարշավա 10.09.2007թ.
  19.«ԵԱՀԿ-ի մասնակից պետություններում ժողովրդավարական ընտրությունների ոլորտում առկահանձնառություններ», Վարշավա - հոկտեմբեր 2003թ©, http://www.osce.org/documents/odihr/2003/10/772
  20.Եվստա‎ֆև Վ., «Գովազդային արշավի մոդելավորում և մեդիա-պլան», Հեռուստատեսության ստեղծագործական մենեջմենթ, Եր.: Տիգրան Մեծ հրատ., 2003, 291 էջ
  21.«Եվրոպական երիտասարդական քաղաքականություն, կռույցներ և ծրագրեր», Եր.: Անտարես, 2005, 36 էջ
  22.«Եվրոպայի ուղին դեպի տեղեկատվական հասարակություն» ժողովածու, Երևան 2000, 65 էջ
  23.Զաքարյան Վ., «Մեդիագրագիտության կարևորությունը քաղաքացիական հասարակություն ձևավորելու ճանապարհին», http://www.haymamul.am
  24.«Թերթը և շուկան» ինչպես դարձնել շահութաբեր գործարարություն, Եր.: 2001, 180 էջ
  25.Իսրայելյան Ա., «ECHO»-ն արձանագրել է իշխանությանը հաճո պատկեր», «Առավոտ» օրաթերթ, Եր.: 14.02.2008,
  26.Լի Հանթ, «Հեռուստատեսային բրենդինգ», հեռուստատեսություն և ռադիո, Նյու Յորք Մոսկվա 2000-2001, http://www.internews.am
  27.«Լրագրողի տեղեկատվություն ստանալու իրավունքը Հայաստանում», Քաղաքացիական հասարակության զարգացման միություն, Հետաքնող լրագրողների ընկերակցություն, Եր.: 2003, 98 էջ
  28.Կեզա Ջ., Գլոբալացումն ու զանգվածայի լրատվամիջոցները, Կռավարում, 3. 2001թ. 17-22 էջ
  29.Կովաչ Բ., Ռոզենշթայլ Թ., «Լրագրության հիմունքներ», «Ինտերնյուս» ՀԿ էլ. գրադարան, 192 էջ, http://www.internews.am
  30.Հեռուստատեսություն և ռադիո. լրագրություն և ստեղծագործական մենեջմենթ, Եր.: Վան Արյան, 2000, 126 էջ
  31.«Մամուլը և ժողովրդավարությունը», (Երևանի Մամուլի ակումբ), Եր.: Վան Արյան, 2001, 264 էջ
  32.Մարտիրոսյան Ա.Մ., ԶԼՄ-ի մենեջմենթ (ՀՀ լրատվամիջոցների օրինակով) Երևան 2006թ., 170 էջ
  33.«Մենեջմենթ» / տ.գ.դ., պրոֆ. Յու. Մ. Սուվարյանի ընդհանուր ղեկավարությամբ և խմբագրությամբ (երկրորդ` լրացված, բարեփոխված հրատարակություն),- Եր.: Տնտեսագետ, 2002. 560 էջ
  34.Նժդեհ Գ., Հատընտիր /Գ.Նժդեհ: - Եր., Հայաստան, 2001թ., 405 էջ
  35.Չիթերյան Վ., «Մամուլի ճգնաժամը հետխորհրդային Հայաստանում» Տեսակետ #8, (Եր.: 18.04.2002թ.), 54 էջ
  36.it media, Եր., դեկտեմբեր 2005, 84 էջ
  37.Տեղեկատվության ազատությունը Հայաստանում, Քաղաքացիական հասարակության զարգացման միություն, Հետաքննող լրագրողների ընկերակցություն, խմբ. Ք. Բարսեղյան, «Գասպրինտ» ՍՊԸ, Եր.: 2003, 126 էջ
  38.Беспалова А. Г., Корнилов Е. А., Коро-Ченский А. П., Лучинский Ю. В., Станько А. И., История мировой журналистики, М.: МарТ, 2003, 432 стр.
  39.Ворошилов В. В., Журналистика, СПб.: Издательство Михайлова В.А., 2000, 108 стр.
  40.“Гармонизация законодательств стран Южного Кавказа в области СМИ с Европейскими стандартами”, Баку: изд. 'Ени Неси’’, 2004, 469 стр.
  41.Глинская И. Ю, Средства массовой коммуникации и их воздействие на массовое сознание // Массовые информационные процесы в современной России. М.: РАГС, 2002
  42.Гуревич С., Газета и рынок, М.: 1998, 264 стр.
  43.Кнорринг В. И., Основы государственного и муниципального управления- учебник, М.: изд.Экзамен, 2006, 477 стр.
  44.Корконосенко С. Г., Основы журналистики, М.: Аспект-пресс, 2007, 318 стр.
  45.Куос. У., Эффективный менеджмент на радио и телевидении, т.2, М.: Мир, 2001, 281 стр.
  46.Ленин В. И., Поли. Собп. соч., Т. 5,
  47.Медиаобразование //Российская педагагическая энциклопедия. Т.1/ Гл. ред. В.В. Давыдов. – М.: Большая российская энциклопедия 1993.
  48.Мелюхин И. С., Информационное обшество: истоки, проблемы, тенденции развитя. М.: 1999,
  49.Мрочко Л. В. Теория и практика массовой информации”, учеб. пособие / М.: Флинт: МПСИ, 2006, 240 стр.
  50.Назайкин А. Н., Эффективная продажа рекламы, практическое пособие, М.: “Дело” изд., 2000г., 296 стр.
  51.Основной закон Федеративной Республики Германия, Немецко-руссское издание текста, Штефани Золотых, Бонн: 2001,
  52.Панкрухина А. П., Маркетинг: учебник – М.: ИКФ Омега-Л, 2002, 656 стр.
  53.“Прессаа в Обшесвте (1959-2000)”, Оценки журналистов и сосиологов. Документ. - Московская Школа Политических Исследований, Москва 2000г., 616 стр.
  54.Прохоров Е. П. Введение в теори‎ю журналистики: учебное посбие – 4-е изд., испр. И дополненное. – М.: РИП-холдинг, 2002, 306 стр.
  55.Риксдаг Швеции (Шведский парламент), журнал, фирма “Эландерс Гуммессонс”, Швеция, 1999г.,
  56.Соболь И., Саморегулирование средств массовой информации: британский опыт // Organization of News Ombudsmen (2003). 124 стр.
  57.“Сравнение законодательства о средствах массовой информации в странах СНГ и Прибалтики (2007 год)”, Институт проблем информационого права: 2007.
  58.Телевизионная журналистика: 3-е издание, М.: Издательство Московского университета. Высшая кола, 2002, 236 стр.
  59.Теория государства и права, под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько, Юристь, М.: 1992, 672 стр.
  60.Терин В. П., Массовая коммуникация, М.: 2000,
  61.Ткач А., Органы саморегулирования СМИ: Зарубежный опыту/Законадательство и практика СМИ, 2000. № 12.
  62.Уткин Э. А., Кочерков А. И., Рекламное дело, М.: Тандем, ЭОМОС, 1997, 272 стр.
  63.Шкребко О. М., СМИ в структуре социальных коммуникаций // Материалы международной конференции. М.: МГУ, 2002
  64.Alexander Graham Bell, “Letter to the capitalists of the Electric Telephone Company”, Kinsington, March 25, 1878,
  65.Associated Press, report of Pope John Paul II’s Declaration of the Vatican’s Holy Year Day for Journalists, 4 June, 2000.
  66.Aufderheide P., Firestone C., Media Literacy: “A Report of the National Leadership Conference on Media Literacy. Queenstown, MD”: The Aspen Institute, 1993, 348 p.
  67.Bety Medsger, Winds of Change Whither Journalism Education, / A Freedom Forum study, July 1996.
  68.Carol Marin, speech delivered at CCJ Chicago forum, 6 November 1997
  69.“Changing Definitions of News: A Look at the Mainstream Press over 20 Years” Project for Excellence in Journalism, (6 March 1998)
  70.Dippon, Christian M., “Local Loop Unbundling: Flaws of the Cost Proxy Model”,The Journal of policy, Regulation and Strategy for Telecommunications Information and Media, April 2001, Vol.3, No. 2. 220 p.
  71.Dorr, A. Media Literacy. In: “International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences”. Vol. 14 / Eds.N.J.Smelser & P.B.Baltes. Oxford , 2001.
  72.Emery M., Emery E., The Press and America. 6th ed. Englewood Cliffs (USA), 1988
  73.Croteau D., Hoynes W., The Business of Media, corporate Media and the Public Interest, London; California: Pine Forge Press, 2006, 315 p.
  74.John C. Sommerville, The News Revolution in England: Cultural Dynamics of Daily Information (New York: Oxford University Press, 1996), 65.
  75.Harvey Molotch and Marilyn Lester, “News as Purposive Behavior: On the Strategic Use of Routine Events, Accidents and Scandal,” American Sociological Review, 39, February 1974, 326 p
  76.International Telecommunication Union, “ITU-BDT Telecommunications Regulatory Database", Geneva, 1999,
  77.Kubey, R. Obstacles to the Development of Media Education in the United States . Journal of Communication (Winter), 1998. 112 p.
  78.Leher W., Kiessling T., “TV in the United States and Europe”, TV policy research Conference, Alexandria, 1998, 184 p
  79.Mansell Robin, “Inside the Communication Revolution: Evolving Partners of Social and Technical Interaction”, Oxford University Press, Oxford, UK, 2002, 468 p.
  80.McCarthy Perreault, “Basic Marketing”, 9-th edition, Chicago 1989., p. 156
  81.Mitchell Stephens, History of News: From the Drum to the Satellite (New York: Voking Press, 1988), 274 p.
  82.Nauman A.C. News Ombudsmanship: Its History and Rationale // Organization of News Ombudsmen (June, 1994).
  83.Organization of News Ombudsmen Annual Review (2004)
  84.Project for Excellence in Journalism, “Changing Definitions of News: A Look at the Mainstream Press over 20 Years” (6 March 1998),
  85.“The Business week Journal” (no. 30.06.1997).
  86.The Public’s Right to know, Principleson Freedom of Information Legislation, ARTICLE 19, London, ISBN 1 90259810 5, june 1999, 28 p.
  87.“The Transformation of Network News: How Profitability Has Moved Networks out of Hard News”, Nieman Reports, special issue, summer 1999,
  88.Thomas Rosenstiel, “TV, VCR’s, Fan Fire of Revolution: Technology Served the Cause of Liberation inEast Europe,” Los Angeles Times, 18 January 1990.
  89.Tunyan B., “The challenges of information revolution in the Caucasus, Information technology prospects in the Caucasus”, 1st ISN Executive Conference. Tbilisi, Georgia, 13-15.06.2001 (Sponsored by the International Relations and Security Network, Switzerland), 176 p.
  90.Wallsten, Scott J. (2000), “Telecommunications Privatization in developing countries: The real effects of exclusivity Periods”, Policy paper no 99-21, Stanford University
  91.Herman Hessen, “Promation und Brending”, Hamburg, 2004, seit.35
  92.http://www.alexa.com
  93.http://www.aravot.am
  94.http://www.armtoday.info
  95.http://www.armtv.com
  96.http://www.a1plus.am
  97.http://www.bsc.org.uk
  98.http://www.circle.am
  99.http://www.express.am
  100.http://www.haymamul.am
  101.http://www.internews.am
  102.http://www.marketologi.ru
  103.http://www.medialaw.ru
  104.http://www.newspaper.ypc.am
  105.http://www.osce.org
  106.http://www.parliament.am
  107.http://www.pcc.org.uk
  108.http://www.pressinfo.am
  109.http://www.tert.am
  110.http://www.tv.radio.am
  111.http://www.wikipedia.org
   

   

   


  Ներածություն
  Գլուխ 1. Զանգվածային լրատվության միջոցները և դրանց դերը հանրային կառավարման համակարգում
  1.1 Զանգվածային լրատվության միջոցները և դրանց դասակարգումը
  1.2 Զանգվածային լրատվության միջոցների գործառույթները երկրի հանրային կառավարման համակարգում
  1.3 Տեղեկատվական հասարակության ձևավորման անհրաժեշտությունն ու դրա ազդեցությունը հասարակական կյանքի վրա
  Գլուխ 2. Զանգվածային լրատվության միջոցների գործունեության առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
  2.1 Զանգվածային լրատվության միջոցների գործունեությունը կարգավորող օրենսդրական դաշտի վերլուծություն
  2.2 ՀՀ զանգվածային լրատվության միջոցների վերլուծությունն ըստ տեսակների
  Գլուխ 3. Զանգվածային լրատվության միջոցների կարգավորումն ու կառավարումը
  3.1 Զանգվածային լրատվության միջոցների պետական կարգավորման և ինքնակարգավորման զուգորդման անհրաժեշտությունը
  3.2 Զանգվածային լրատվության միջոցների կառավարման հիմնախնդիրները
  3.3 Տեղեկատվական ծառայությունների շուկան որպես սպառող-լրատվամիջոց հարաբերությունների ուսումնասիրման ոլորտ
  Եզրակացություններ և առաջարկություններ

  Հավելվածներ

   

   

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

   


  1. ՀՀ Սահմանադրություն 2005թ.
  2. «Գովազդի մասին» ՀՀ օրենքը, (ՀՕ-55, 30.04.1996թ.)
  3. «Զանգվածային լրատվության մասին» ՀՀ օրենքը, (ՀՕ-14, 13.12.2003թ.)
  4. «Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» ՀՀ օրենքը, (ՀՕ-176, 08.07.2005թ.)
  5. «Լեզվի մասին» ՀՀ օրենքը, (ՀՕ-52, 17.04.1993թ.)
  6. «Հեղինակային իրավունքների և հարակից իրավունքների մասին», ՀՀ օրենքը, (ՀՕ-142, 15.06.2006թ.)
  7. «Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի կանոնակարգ» ՀՀ օրենքը, (ՀՕ-293, 28.12.2001թ.)
  8. «Հեռուոստատեսության և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքը, (ՀՕ-97, 09.10.2000թ.)
  9. «Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքը, (ՀՕ-137, 12.09.2008թ.)
  10.«Տեղեկատվության տարածման ազատության մասին» ՀՀ օրենք, (23.09.2003թ.)
  11.«Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը», http://www.osce.org
  12.Այվազյան Հ., FM ռադիոկայան, Եր.: Զնգակ-97, 2000, 87 էջ
  13.Անանյան Գ. Գ., Հեռուստատեսային ժուռնալիստիկա, Եր.: 2003, 140 էջ
  14.Ավետիսյան Ա., Հեռուստաընկերությունների եթերային ինքնագովազդը Հյաստանում, Երևան 2005, 7 էջ, http://www.internews.am
  15.ԳԴՀ Սահմանադրություն
  16.«Դու տեղյակ լինելու իրավունք ունես», տեղեկագիր N8, Հետաքննող լրագրողների ընկերակցություն, Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն, մարտ 2003թ., 40 էջ
  17.«Դու տեղյակ լինելու իրավունք ունես», տեղեկագիր N9, Հետաքննող լրագրողների ընկերակցություն, Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն, նոյոմբեր 2003թ., 40 էջ
  18.«ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ-ի ընտրությունների դիտորդական առաքելության վերջնական զեկույց», (Երևանի մամուլի ակումբ), Վարշավա 10.09.2007թ.
  19.«ԵԱՀԿ-ի մասնակից պետություններում ժողովրդավարական ընտրությունների ոլորտում առկահանձնառություններ», Վարշավա - հոկտեմբեր 2003թ©, http://www.osce.org/documents/odihr/2003/10/772
  20.Եվստա‎ֆև Վ., «Գովազդային արշավի մոդելավորում և մեդիա-պլան», Հեռուստատեսության ստեղծագործական մենեջմենթ, Եր.: Տիգրան Մեծ հրատ., 2003, 291 էջ
  21.«Եվրոպական երիտասարդական քաղաքականություն, կռույցներ և ծրագրեր», Եր.: Անտարես, 2005, 36 էջ
  22.«Եվրոպայի ուղին դեպի տեղեկատվական հասարակություն» ժողովածու, Երևան 2000, 65 էջ
  23.Զաքարյան Վ., «Մեդիագրագիտության կարևորությունը քաղաքացիական հասարակություն ձևավորելու ճանապարհին», http://www.haymamul.am
  24.«Թերթը և շուկան» ինչպես դարձնել շահութաբեր գործարարություն, Եր.: 2001, 180 էջ
  25.Իսրայելյան Ա., «ECHO»-ն արձանագրել է իշխանությանը հաճո պատկեր», «Առավոտ» օրաթերթ, Եր.: 14.02.2008,
  26.Լի Հանթ, «Հեռուստատեսային բրենդինգ», հեռուստատեսություն և ռադիո, Նյու Յորք Մոսկվա 2000-2001, http://www.internews.am
  27.«Լրագրողի տեղեկատվություն ստանալու իրավունքը Հայաստանում», Քաղաքացիական հասարակության զարգացման միություն, Հետաքնող լրագրողների ընկերակցություն, Եր.: 2003, 98 էջ
  28.Կեզա Ջ., Գլոբալացումն ու զանգվածայի լրատվամիջոցները, Կռավարում, 3. 2001թ. 17-22 էջ
  29.Կովաչ Բ., Ռոզենշթայլ Թ., «Լրագրության հիմունքներ», «Ինտերնյուս» ՀԿ էլ. գրադարան, 192 էջ, http://www.internews.am
  30.Հեռուստատեսություն և ռադիո. լրագրություն և ստեղծագործական մենեջմենթ, Եր.: Վան Արյան, 2000, 126 էջ
  31.«Մամուլը և ժողովրդավարությունը», (Երևանի Մամուլի ակումբ), Եր.: Վան Արյան, 2001, 264 էջ
  32.Մարտիրոսյան Ա.Մ., ԶԼՄ-ի մենեջմենթ (ՀՀ լրատվամիջոցների օրինակով) Երևան 2006թ., 170 էջ
  33.«Մենեջմենթ» / տ.գ.դ., պրոֆ. Յու. Մ. Սուվարյանի ընդհանուր ղեկավարությամբ և խմբագրությամբ (երկրորդ` լրացված, բարեփոխված հրատարակություն),- Եր.: Տնտեսագետ, 2002. 560 էջ
  34.Նժդեհ Գ., Հատընտիր /Գ.Նժդեհ: - Եր., Հայաստան, 2001թ., 405 էջ
  35.Չիթերյան Վ., «Մամուլի ճգնաժամը հետխորհրդային Հայաստանում» Տեսակետ #8, (Եր.: 18.04.2002թ.), 54 էջ
  36.it media, Եր., դեկտեմբեր 2005, 84 էջ
  37.Տեղեկատվության ազատությունը Հայաստանում, Քաղաքացիական հասարակության զարգացման միություն, Հետաքննող լրագրողների ընկերակցություն, խմբ. Ք. Բարսեղյան, «Գասպրինտ» ՍՊԸ, Եր.: 2003, 126 էջ
  38.Беспалова А. Г., Корнилов Е. А., Коро-Ченский А. П., Лучинский Ю. В., Станько А. И., История мировой журналистики, М.: МарТ, 2003, 432 стр.
  39.Ворошилов В. В., Журналистика, СПб.: Издательство Михайлова В.А., 2000, 108 стр.
  40.“Гармонизация законодательств стран Южного Кавказа в области СМИ с Европейскими стандартами”, Баку: изд. 'Ени Неси’’, 2004, 469 стр.
  41.Глинская И. Ю, Средства массовой коммуникации и их воздействие на массовое сознание // Массовые информационные процесы в современной России. М.: РАГС, 2002
  42.Гуревич С., Газета и рынок, М.: 1998, 264 стр.
  43.Кнорринг В. И., Основы государственного и муниципального управления- учебник, М.: изд.Экзамен, 2006, 477 стр.
  44.Корконосенко С. Г., Основы журналистики, М.: Аспект-пресс, 2007, 318 стр.
  45.Куос. У., Эффективный менеджмент на радио и телевидении, т.2, М.: Мир, 2001, 281 стр.
  46.Ленин В. И., Поли. Собп. соч., Т. 5,
  47.Медиаобразование //Российская педагагическая энциклопедия. Т.1/ Гл. ред. В.В. Давыдов. – М.: Большая российская энциклопедия 1993.
  48.Мелюхин И. С., Информационное обшество: истоки, проблемы, тенденции развитя. М.: 1999,
  49.Мрочко Л. В. Теория и практика массовой информации”, учеб. пособие / М.: Флинт: МПСИ, 2006, 240 стр.
  50.Назайкин А. Н., Эффективная продажа рекламы, практическое пособие, М.: “Дело” изд., 2000г., 296 стр.
  51.Основной закон Федеративной Республики Германия, Немецко-руссское издание текста, Штефани Золотых, Бонн: 2001,
  52.Панкрухина А. П., Маркетинг: учебник – М.: ИКФ Омега-Л, 2002, 656 стр.
  53.“Прессаа в Обшесвте (1959-2000)”, Оценки журналистов и сосиологов. Документ. - Московская Школа Политических Исследований, Москва 2000г., 616 стр.
  54.Прохоров Е. П. Введение в теори‎ю журналистики: учебное посбие – 4-е изд., испр. И дополненное. – М.: РИП-холдинг, 2002, 306 стр.
  55.Риксдаг Швеции (Шведский парламент), журнал, фирма “Эландерс Гуммессонс”, Швеция, 1999г.,
  56.Соболь И., Саморегулирование средств массовой информации: британский опыт // Organization of News Ombudsmen (2003). 124 стр.
  57.“Сравнение законодательства о средствах массовой информации в странах СНГ и Прибалтики (2007 год)”, Институт проблем информационого права: 2007.
  58.Телевизионная журналистика: 3-е издание, М.: Издательство Московского университета. Высшая кола, 2002, 236 стр.
  59.Теория государства и права, под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько, Юристь, М.: 1992, 672 стр.
  60.Терин В. П., Массовая коммуникация, М.: 2000,
  61.Ткач А., Органы саморегулирования СМИ: Зарубежный опыту/Законадательство и практика СМИ, 2000. № 12.
  62.Уткин Э. А., Кочерков А. И., Рекламное дело, М.: Тандем, ЭОМОС, 1997, 272 стр.
  63.Шкребко О. М., СМИ в структуре социальных коммуникаций // Материалы международной конференции. М.: МГУ, 2002
  64.Alexander Graham Bell, “Letter to the capitalists of the Electric Telephone Company”, Kinsington, March 25, 1878,
  65.Associated Press, report of Pope John Paul II’s Declaration of the Vatican’s Holy Year Day for Journalists, 4 June, 2000.
  66.Aufderheide P., Firestone C., Media Literacy: “A Report of the National Leadership Conference on Media Literacy. Queenstown, MD”: The Aspen Institute, 1993, 348 p.
  67.Bety Medsger, Winds of Change Whither Journalism Education, / A Freedom Forum study, July 1996.
  68.Carol Marin, speech delivered at CCJ Chicago forum, 6 November 1997
  69.“Changing Definitions of News: A Look at the Mainstream Press over 20 Years” Project for Excellence in Journalism, (6 March 1998)
  70.Dippon, Christian M., “Local Loop Unbundling: Flaws of the Cost Proxy Model”,The Journal of policy, Regulation and Strategy for Telecommunications Information and Media, April 2001, Vol.3, No. 2. 220 p.
  71.Dorr, A. Media Literacy. In: “International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences”. Vol. 14 / Eds.N.J.Smelser & P.B.Baltes. Oxford , 2001.
  72.Emery M., Emery E., The Press and America. 6th ed. Englewood Cliffs (USA), 1988
  73.Croteau D., Hoynes W., The Business of Media, corporate Media and the Public Interest, London; California: Pine Forge Press, 2006, 315 p.
  74.John C. Sommerville, The News Revolution in England: Cultural Dynamics of Daily Information (New York: Oxford University Press, 1996), 65.
  75.Harvey Molotch and Marilyn Lester, “News as Purposive Behavior: On the Strategic Use of Routine Events, Accidents and Scandal,” American Sociological Review, 39, February 1974, 326 p
  76.International Telecommunication Union, “ITU-BDT Telecommunications Regulatory Database", Geneva, 1999,
  77.Kubey, R. Obstacles to the Development of Media Education in the United States . Journal of Communication (Winter), 1998. 112 p.
  78.Leher W., Kiessling T., “TV in the United States and Europe”, TV policy research Conference, Alexandria, 1998, 184 p
  79.Mansell Robin, “Inside the Communication Revolution: Evolving Partners of Social and Technical Interaction”, Oxford University Press, Oxford, UK, 2002, 468 p.
  80.McCarthy Perreault, “Basic Marketing”, 9-th edition, Chicago 1989., p. 156
  81.Mitchell Stephens, History of News: From the Drum to the Satellite (New York: Voking Press, 1988), 274 p.
  82.Nauman A.C. News Ombudsmanship: Its History and Rationale // Organization of News Ombudsmen (June, 1994).
  83.Organization of News Ombudsmen Annual Review (2004)
  84.Project for Excellence in Journalism, “Changing Definitions of News: A Look at the Mainstream Press over 20 Years” (6 March 1998),
  85.“The Business week Journal” (no. 30.06.1997).
  86.The Public’s Right to know, Principleson Freedom of Information Legislation, ARTICLE 19, London, ISBN 1 90259810 5, june 1999, 28 p.
  87.“The Transformation of Network News: How Profitability Has Moved Networks out of Hard News”, Nieman Reports, special issue, summer 1999,
  88.Thomas Rosenstiel, “TV, VCR’s, Fan Fire of Revolution: Technology Served the Cause of Liberation inEast Europe,” Los Angeles Times, 18 January 1990.
  89.Tunyan B., “The challenges of information revolution in the Caucasus, Information technology prospects in the Caucasus”, 1st ISN Executive Conference. Tbilisi, Georgia, 13-15.06.2001 (Sponsored by the International Relations and Security Network, Switzerland), 176 p.
  90.Wallsten, Scott J. (2000), “Telecommunications Privatization in developing countries: The real effects of exclusivity Periods”, Policy paper no 99-21, Stanford University
  91.Herman Hessen, “Promation und Brending”, Hamburg, 2004, seit.35
  92.http://www.alexa.com
  93.http://www.aravot.am
  94.http://www.armtoday.info
  95.http://www.armtv.com
  96.http://www.a1plus.am
  97.http://www.bsc.org.uk
  98.http://www.circle.am
  99.http://www.express.am
  100.http://www.haymamul.am
  101.http://www.internews.am
  102.http://www.marketologi.ru
  103.http://www.medialaw.ru
  104.http://www.newspaper.ypc.am
  105.http://www.osce.org
  106.http://www.parliament.am
  107.http://www.pcc.org.uk
  108.http://www.pressinfo.am
  109.http://www.tert.am
  110.http://www.tv.radio.am
  111.http://www.wikipedia.org
   

   

  description_2

   


  Ներածություն
  Գլուխ 1. Զանգվածային լրատվության միջոցները և դրանց դերը հանրային կառավարման համակարգում
  1.1 Զանգվածային լրատվության միջոցները և դրանց դասակարգումը
  1.2 Զանգվածային լրատվության միջոցների գործառույթները երկրի հանրային կառավարման համակարգում
  1.3 Տեղեկատվական հասարակության ձևավորման անհրաժեշտությունն ու դրա ազդեցությունը հասարակական կյանքի վրա
  Գլուխ 2. Զանգվածային լրատվության միջոցների գործունեության առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
  2.1 Զանգվածային լրատվության միջոցների գործունեությունը կարգավորող օրենսդրական դաշտի վերլուծություն
  2.2 ՀՀ զանգվածային լրատվության միջոցների վերլուծությունն ըստ տեսակների
  Գլուխ 3. Զանգվածային լրատվության միջոցների կարգավորումն ու կառավարումը
  3.1 Զանգվածային լրատվության միջոցների պետական կարգավորման և ինքնակարգավորման զուգորդման անհրաժեշտությունը
  3.2 Զանգվածային լրատվության միջոցների կառավարման հիմնախնդիրները
  3.3 Տեղեկատվական ծառայությունների շուկան որպես սպառող-լրատվամիջոց հարաբերությունների ուսումնասիրման ոլորտ
  Եզրակացություններ և առաջարկություններ

  Հավելվածներ

   

   

  title_arm Զանգվածային լրատվության միջոցների պետական կարգավորումը title_eng zangvacayin lratvutyan mijocneri petakan kargavorum@ convertot_1 Zangvacayin lratvutyan mijocneri petakan kargavorum@ convertot_2 Zangvacayin lratvutyan mijocneri petakan kargavorum@ convertot_3 Zangvacayin lratvutyan mijocneri petakan kargavorum@ convertot_4 Zangvacayin lratvutyan mijocneri petakan kargavorum@ convertot_5 Zangvacayin lratvutyan mijocneri petakan kargavorum@ convertot_6 Zangvacayin lratvutyan mijocneri petakan kargavorumy convertot_7 Zangvacayin lratvutyan mijocneri petakan kargavorum@ convertot_8 Zangvacayin lratvutyan mijocneri petakan kargavorum@ convertot_9 Zangvacayin lratvutyan mijocneri petakan kargavorum@ convertot_10 Zangvatsayin lratvutyan mijocneri petakan kargavorumy convertot_11 Zangvacayin lratvutyan mijocneri petakan kargavorum@ convertot_13 Zangvacajin lratvutjan mijocneri petakan kargavorum@ convertot_14 Zangvacayin lratvutyan mijwcneri petakan kargavwrum@ convertot_15 Zangvacayin lratvutyan mighocneri petakan kargavorum@ convertot_16 Zangvacayin lratvytyan mijocneri petakan kargavorym@ convertot_17 Zangvacayin lratvutyan mijocneri petakan kargavorum@ convertot_18 Zangvacayin lratvutyan mijocneri petakan kargavorum@