Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  ՀՀ պետական իշխանության գործադիր իշխանություն

  Մագիստրոսական | Իրավաբանություն

  ՀՀ պետական իշխանության գործադիր իշխանություն

  Էջերի քանակ: 94

  Կոդ: #11867

  47000 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ

   

   


  1. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն, 2005թ.:
  2. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք: ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր, 17: Եր., 1998
  3. ՀՀ դատական օրենսգիրք: 7 ապրիլի 2007թ., ՀՕ- 135:
  4. ՀՀ օրենքը «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասինե: Եր., 2001,հոկտեմբերի 23-ի ՀՕ-247:
  5. ՀՀ օրենքը «Քաղաքացիական ծառայության մասինե: Եր., 2001, դեկտեմբերի 4-ի ՀՕ-272:
  6. ՀՀ օրենքը «Գնումների մասինե: Եր., 2004, դեկտեմբերի 6-ի ՀՕ-160-Ն:
  7. «Ազգային Ժողովի կանոնակարգե ՀՀ օրենք: Եր., 21 մարտի 2002թ., ՀՕ-308:
  8. ՀՀ օրենքը «Սահմանադրական դատարանի մասինե: Եր., 14 հունիսի 2006թ., ՀՕ-58:
  9. ՀՀ օրենքը «Տրանսպորտային տեսչության մասինե, Եր. 1 հուլիսի 2007:
  10. ՀՀ Նախագահի հրամանագիրը «ՀՀ Կառավարության և նրան ենթակա պետական կառավարման մարմինների գործունեության կազմակերպման կարգը սահմանելու մասինե: Եր., 18 հուլիսի 2007թ., ՆՀ- 174- Ն:
  11. ՀՀ Նախագահի հրամանագիրը «ՀՀ Կառավարության կառուցվածքը սահմանելու մասինե: Եր., 16 մարտի 2002թ.,ՆՀ-1063:
  12. ՀՀ կառավարության որոշումը «ՀՀ նախարարությունների աշխատակազմերի կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումներին ներկայացվող պահանջների մասինե: Եր., 2002, ապրիլի 30-ի N 488:
  13. ՀՀ կառավարության որոշումը «ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության աշխատակազմ պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու մասինե: Եր., 2005, մայիսի 19-ի N 633- Ն:
  14. ՀՀ կառավարության որոշումը «ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարության աշխատակազմ պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարության կանոնադրությունն ու կառուցվածքը հաստատելու մասինե: Եր., 2002, հուլիսի 11-ի N 1229 –Ն:
  15. ՀՀ կառավարության որոշումը «ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության աշխատակազմ պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության կանոնադրությունը և կառուցվածքը հաստատելու մասինե: Եր., 2002,օգոստոսի 1-ի N 1245-Ն:
  16. ՀՀ Կառավարության որոշումը «ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության աշխատակազմե պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու և նախարարության կանոնադրությունը հաստատելու մասինե: Եր., 27 նոյեմբերի 2002 թվականի N 1809-Ն:
  17. ՀՀ կառավարության որոշումը «ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության ՀՀ հեռահաղորդակցության գործակալություն ստեղծելու, ՀՀ կառավարության N 1809-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և ՀՀ կառավարության 2001թ. նոյեմբերի 28-ի N 1173 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասինե: Եր., 15 մայիuի 2003 թվականի N 786-Ն:
  18. ՀՀ կառավարության որոշումը «ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության ՀՀ տրանսպորտի տեսչության կանոնադրությունն ու կառուցվածքը հաստատելու մասինե: Եր., 27 նոյեմբերի 2002 թվականի N 1810-Ն:
  19. ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի հրամանը «ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կանոնադրությունները հաստատելու մասինե: Եր., 27 նոյեմբերի 2002թվական:
  20. Եդիգարյան Վ.Մ., Պետական և մունիցիպալ վարչաքաղաքական կառավարում, Երևան 2005:
  21. Եդիգարյան Վ.Մ., Պետական և մունիցիպալ կառավարում, Երևան 2007:
  22. Դավոյան Ս., Պետական սեփականության կառավարում.մեթոդաբանական և ինստիտուցիոնալ հիմքեր.-Եր.,2003:
  23. Бахрах Н.Д., Административная власть как вид государственной власти// Государство и право. 1992.
  24. Бельский К.С., Разделение властей и ответственность в государственном управлении.-М., 1990.
  25. Василенко И. А., Административно-государственное управление в странах запада: США, Великобритания, Франция, Германия.,2001.
  26. Глазунова Н.И. Государствоведение: учебное пособие,- М., 2000.
  27. Глазунова Н.И .Государственное управление,- М., 2004.
  28. Государственне и муниципальное управление// под.ред. Глазуновой Н.И.,Забродина Ю.М., Поршнева А.Г.,- М., 1997.
  29. Иностранное конституционное право/ под редакцией В.В. Маклакова,- М., Юристь, 1996.
  30. Козбаненко В.А. Государственное управление , том 1, том 2, М., “ Статус”, 2002.
  31. Протасов В.Н. Теория права и государства. Проблемы тео¬рии права и государства: Вопросы и ответы. — М.: Новый Юрист, 1999.
  32. Старцев Я. Ю. «Государственное и муниципальное управление в зарвбежных странахե, Курс лекций.
  33. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Ма-ТЗЗ тузова и А.В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2001.
  34. Чиркин В.Е. Государственное и муниципальное управление: Учебник.- М.: “Юристь”, 2003.
  35. Чиркин В.Е., Конституционное право зарубежных стран: Учебник.-М. "Юристъ", 1997
  36. Хропанюк В.Н. Теория государства и права/ Хрестоматия. М., 1998
  37. http://www.gov.am/armversion/reform_12/reform_home.htm
   

   

   

   


  Ներածություն
  Գլուխ 1
  1.1 ՀՀ պետական իշխանությունը
  1.2 Գործադիր իշխանությունը պետական իշխանության համակարգում
  1.3 Գործադիր իշխանության ձևավորման և գործունեության առանձնահատկությունների միջազգային փորձը
  Գլուխ 2
  1.1 Պետական կառավարչական հիմնարկների ձևավորման, կառավարման և գործունեության առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
  1.2 «ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության աշխատակազմե` պետական կառավարչական հիմնարկի կառուցվածքը և գործունեության առանձնահատկությունները.
  Եզրակացություն

  Հավելված
  Հավելված


   

   

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

   

   


  1. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն, 2005թ.:
  2. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք: ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր, 17: Եր., 1998
  3. ՀՀ դատական օրենսգիրք: 7 ապրիլի 2007թ., ՀՕ- 135:
  4. ՀՀ օրենքը «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասինե: Եր., 2001,հոկտեմբերի 23-ի ՀՕ-247:
  5. ՀՀ օրենքը «Քաղաքացիական ծառայության մասինե: Եր., 2001, դեկտեմբերի 4-ի ՀՕ-272:
  6. ՀՀ օրենքը «Գնումների մասինե: Եր., 2004, դեկտեմբերի 6-ի ՀՕ-160-Ն:
  7. «Ազգային Ժողովի կանոնակարգե ՀՀ օրենք: Եր., 21 մարտի 2002թ., ՀՕ-308:
  8. ՀՀ օրենքը «Սահմանադրական դատարանի մասինե: Եր., 14 հունիսի 2006թ., ՀՕ-58:
  9. ՀՀ օրենքը «Տրանսպորտային տեսչության մասինե, Եր. 1 հուլիսի 2007:
  10. ՀՀ Նախագահի հրամանագիրը «ՀՀ Կառավարության և նրան ենթակա պետական կառավարման մարմինների գործունեության կազմակերպման կարգը սահմանելու մասինե: Եր., 18 հուլիսի 2007թ., ՆՀ- 174- Ն:
  11. ՀՀ Նախագահի հրամանագիրը «ՀՀ Կառավարության կառուցվածքը սահմանելու մասինե: Եր., 16 մարտի 2002թ.,ՆՀ-1063:
  12. ՀՀ կառավարության որոշումը «ՀՀ նախարարությունների աշխատակազմերի կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումներին ներկայացվող պահանջների մասինե: Եր., 2002, ապրիլի 30-ի N 488:
  13. ՀՀ կառավարության որոշումը «ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության աշխատակազմ պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու մասինե: Եր., 2005, մայիսի 19-ի N 633- Ն:
  14. ՀՀ կառավարության որոշումը «ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարության աշխատակազմ պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարության կանոնադրությունն ու կառուցվածքը հաստատելու մասինե: Եր., 2002, հուլիսի 11-ի N 1229 –Ն:
  15. ՀՀ կառավարության որոշումը «ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության աշխատակազմ պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության կանոնադրությունը և կառուցվածքը հաստատելու մասինե: Եր., 2002,օգոստոսի 1-ի N 1245-Ն:
  16. ՀՀ Կառավարության որոշումը «ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության աշխատակազմե պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու և նախարարության կանոնադրությունը հաստատելու մասինե: Եր., 27 նոյեմբերի 2002 թվականի N 1809-Ն:
  17. ՀՀ կառավարության որոշումը «ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության ՀՀ հեռահաղորդակցության գործակալություն ստեղծելու, ՀՀ կառավարության N 1809-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և ՀՀ կառավարության 2001թ. նոյեմբերի 28-ի N 1173 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասինե: Եր., 15 մայիuի 2003 թվականի N 786-Ն:
  18. ՀՀ կառավարության որոշումը «ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության ՀՀ տրանսպորտի տեսչության կանոնադրությունն ու կառուցվածքը հաստատելու մասինե: Եր., 27 նոյեմբերի 2002 թվականի N 1810-Ն:
  19. ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի հրամանը «ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կանոնադրությունները հաստատելու մասինե: Եր., 27 նոյեմբերի 2002թվական:
  20. Եդիգարյան Վ.Մ., Պետական և մունիցիպալ վարչաքաղաքական կառավարում, Երևան 2005:
  21. Եդիգարյան Վ.Մ., Պետական և մունիցիպալ կառավարում, Երևան 2007:
  22. Դավոյան Ս., Պետական սեփականության կառավարում.մեթոդաբանական և ինստիտուցիոնալ հիմքեր.-Եր.,2003:
  23. Бахрах Н.Д., Административная власть как вид государственной власти// Государство и право. 1992.
  24. Бельский К.С., Разделение властей и ответственность в государственном управлении.-М., 1990.
  25. Василенко И. А., Административно-государственное управление в странах запада: США, Великобритания, Франция, Германия.,2001.
  26. Глазунова Н.И. Государствоведение: учебное пособие,- М., 2000.
  27. Глазунова Н.И .Государственное управление,- М., 2004.
  28. Государственне и муниципальное управление// под.ред. Глазуновой Н.И.,Забродина Ю.М., Поршнева А.Г.,- М., 1997.
  29. Иностранное конституционное право/ под редакцией В.В. Маклакова,- М., Юристь, 1996.
  30. Козбаненко В.А. Государственное управление , том 1, том 2, М., “ Статус”, 2002.
  31. Протасов В.Н. Теория права и государства. Проблемы тео¬рии права и государства: Вопросы и ответы. — М.: Новый Юрист, 1999.
  32. Старцев Я. Ю. «Государственное и муниципальное управление в зарвбежных странахե, Курс лекций.
  33. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Ма-ТЗЗ тузова и А.В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2001.
  34. Чиркин В.Е. Государственное и муниципальное управление: Учебник.- М.: “Юристь”, 2003.
  35. Чиркин В.Е., Конституционное право зарубежных стран: Учебник.-М. "Юристъ", 1997
  36. Хропанюк В.Н. Теория государства и права/ Хрестоматия. М., 1998
  37. http://www.gov.am/armversion/reform_12/reform_home.htm
   

   

   

  description_2

   


  Ներածություն
  Գլուխ 1
  1.1 ՀՀ պետական իշխանությունը
  1.2 Գործադիր իշխանությունը պետական իշխանության համակարգում
  1.3 Գործադիր իշխանության ձևավորման և գործունեության առանձնահատկությունների միջազգային փորձը
  Գլուխ 2
  1.1 Պետական կառավարչական հիմնարկների ձևավորման, կառավարման և գործունեության առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
  1.2 «ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության աշխատակազմե` պետական կառավարչական հիմնարկի կառուցվածքը և գործունեության առանձնահատկությունները.
  Եզրակացություն

  Հավելված
  Հավելված


   

   

  title_arm ՀՀ պետական իշխանության գործադիր իշխանություն title_eng HH PETAKAN ISHXANUTYAN GORCADIR ISHXANUTYUN convertot_1 HH petakan ishxanutyan gorcadir ishxanutyun convertot_2 HH petakan ishxanutyan gorcadir ishxanutyun convertot_3 HH petakan ishxanutyan gorcadir ishxanutyun convertot_4 HH petakan izxanutyan gorcadir izxanutyun convertot_5 HH petakan ishxanutyan gorcadir ishxanutyun convertot_6 HH petakan ishxanutyan gorcadir ishxanutyun convertot_7 HH petakan ishkhanutyan gorcadir ishkhanutyun convertot_8 HH petakan ishxanutyan gorcadir ishxanutyun convertot_9 HH petakan ishxanutyan gorcadir ishxanutyun convertot_10 HH petakan iskhanutyan gortsadir iskhanutyun convertot_11 HH petakan ishxanutyan gorcadir ishxanutyun convertot_13 HH petakan ishxanutjan gorcadir ishxanutjun convertot_14 HH petakan ishxanutyan gwrcadir ishxanutyun convertot_15 HH petakan ishxanutyan gorcadir ishxanutyun convertot_16 HH petakan ishxanytyan gorcadir ishxanytyyn convertot_17 HH petakan ishxanutyan gorcadir ishxanutyun convertot_18 HH petakan ishxanutyan gorcadir ishxanutyun