Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Ընդհանուր համատեղ սեփականություն

  Մագիստրոսական | Իրավաբանություն

  Ընդհանուր համատեղ սեփականություն

  Էջերի քանակ: 75

  Կոդ: #12546

  37500 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ

   


  1. К.Маркс, Ф.Энгельс. Соч. – Т. 46 – Ч. 1
  2. Е.А.Суханов. Лекции о праве собственности. М., Юрид.лит., 1991
  3. А.В.Венедиктов. Государственная социалистическая собственность, М.-Л., 1948.,
  4. С.Н.Братусь. Предмет и система советского гражданского права, М., 1963, М.В.Колганов. Собственность в период перехода к коммунизму, М., 1963,
  5. Н.Н.Мисник, Правовая природа общей собственности // Правоведение 1993, N1,
  6. Д.М. Генкин, Право собственности в СССР, М., 1961,
  7. М.Зимелева, Общая собственность в советском гражданском праве, էջ 22, Р.О.Халфина, Право личной собственности граждан СССР, 1955, էջ
  8. Р.О.Халфина, Право личной собственности граждан СССР, Москва, 1955
  9. Советское гражданское право, под ред. В.А.Рясенцева, Т. 1, «Юрид. литератураե, Москва, 1965,
  10.Е.П.Данилов, Семейные споры: Комментарии. Адвокатская и судебная практика. Образцы документов. - 2-е иьд. перепаб. и доп. - М., ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004
  11.Сособственники в поисках порядка. Григорий Николаев, журнал "Домашный адвокат", № 2, 2004,
  12.ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք
  13.Տ.Կ.Բարսեղյան, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք, առաջին մաս, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 2000թ.,
  14.Գ.Հ.Ղարախանյան, Ընդհանուր սեփականության իրավունք, դասախոսություն, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 1971թ.,

   

   


  Ներածություն
  Գլուխ 1. Ընդհանուր սեփականության իրավունքի բնույթը
  1. Հասկացությունը, բովանդակությունը
  2. Ընդհանուր սեփականության բաժնի իրավական բնութագիրը
  Գլուխ 3. Ընդհանուր համատեղ սեփականություն
  1. Համատեղ սեփականության հասկացությունը
  2. Համատեղ սեփականության իրավունքի իրականացումը
  3. Ամուսինների և գյուղացիական ագարակային տնտեսությունների համատեղ սեփականություն
  Եզրակացություններ


   

   

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

   


  1. К.Маркс, Ф.Энгельс. Соч. – Т. 46 – Ч. 1
  2. Е.А.Суханов. Лекции о праве собственности. М., Юрид.лит., 1991
  3. А.В.Венедиктов. Государственная социалистическая собственность, М.-Л., 1948.,
  4. С.Н.Братусь. Предмет и система советского гражданского права, М., 1963, М.В.Колганов. Собственность в период перехода к коммунизму, М., 1963,
  5. Н.Н.Мисник, Правовая природа общей собственности // Правоведение 1993, N1,
  6. Д.М. Генкин, Право собственности в СССР, М., 1961,
  7. М.Зимелева, Общая собственность в советском гражданском праве, էջ 22, Р.О.Халфина, Право личной собственности граждан СССР, 1955, էջ
  8. Р.О.Халфина, Право личной собственности граждан СССР, Москва, 1955
  9. Советское гражданское право, под ред. В.А.Рясенцева, Т. 1, «Юрид. литератураե, Москва, 1965,
  10.Е.П.Данилов, Семейные споры: Комментарии. Адвокатская и судебная практика. Образцы документов. - 2-е иьд. перепаб. и доп. - М., ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004
  11.Сособственники в поисках порядка. Григорий Николаев, журнал "Домашный адвокат", № 2, 2004,
  12.ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք
  13.Տ.Կ.Բարսեղյան, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք, առաջին մաս, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 2000թ.,
  14.Գ.Հ.Ղարախանյան, Ընդհանուր սեփականության իրավունք, դասախոսություն, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 1971թ.,

   

  description_2

   


  Ներածություն
  Գլուխ 1. Ընդհանուր սեփականության իրավունքի բնույթը
  1. Հասկացությունը, բովանդակությունը
  2. Ընդհանուր սեփականության բաժնի իրավական բնութագիրը
  Գլուխ 3. Ընդհանուր համատեղ սեփականություն
  1. Համատեղ սեփականության հասկացությունը
  2. Համատեղ սեփականության իրավունքի իրականացումը
  3. Ամուսինների և գյուղացիական ագարակային տնտեսությունների համատեղ սեփականություն
  Եզրակացություններ


   

   

  title_arm Ընդհանուր համատեղ սեփականություն title_eng @ndhanur hamatex sepakanutyun convertot_1 @ndhanur hamatex sepakanutyun convertot_2 @ndhanur hamatex sepakanutyun convertot_3 @ndhanur hamatex sepakanutyun convertot_4 @ndhanur hamatex sepakanutyun convertot_5 @ndhanur hamatex sepakanutyun convertot_6 Yndhanur hamatex sepakanutyun convertot_7 @ndhanur hamatex sepakanutyun convertot_8 @ndhanur hamategh sepakanutyun convertot_9 @ndhanur hamatex sepakanutyun convertot_10 Yndhanur hamategh sepakanutyun convertot_11 @ndhanur hamatex sepakanutyun convertot_13 @ndhanur hamatex sepakanutjun convertot_14 @ndhanur hamatex sepakanutyun convertot_15 @ndhanur hamatex sepakanutyun convertot_16 @ndhanyr hamatex sepakanytyyn convertot_17 @ndhanur hamatex sepakanutyun convertot_18 @ndhanur hamatex sepakanutyun