Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Ընդհանուր բաժնային սեփականություն

  Մագիստրոսական | Իրավաբանություն

  Ընդհանուր բաժնային սեփականություն

  Էջերի քանակ: 97

  Կոդ: #12545

  48500 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ

   


  1. Аристотель, Соч., В 4 т., Том 4, М., Мысль, 1983
  2. Г.А.Меликишвили, Урартские клинообразные надписи, Изд-во АН ССР, М., 1960
  3. Чезаре Санфилиппо, Курс римского частного права. Из-во Бек, М., 2002,
  4. Д.М. Генкин, Право собственности в СССР, М., 1961,
  5. М.Зимелева, Общая собственность в советском гражданском праве, էջ 22, Р.О.Халфина, Право личной собственности граждан СССР, 1955, էջ
  6. Н.Н.Мисник, Правовая природа общей собственности // Правоведение 1993,
  7. Р.О.Халфина, Право личной собственности граждан СССР, Москва, 1955
  8. Советское гражданское право, под ред. В.А.Рясенцева, Т. 1, «Юрид. литератураե, Москва, 1965, էջ 384:
  9. Советское гражданское право, Т1, под ред. В.А.Рясенцева, Москва, Юр. Литерарура, 1965г.,
  10.П.Орловский, О праве личной собственности на жилой дом, «Советское государство и правоե, 1961,
  11.И.Брауде, П.Орловский, А.Серебряков, О праве собственности на строение, «Советская юстицияե, 1958,
  12.Е.П.Данилов, Семейные споры: Комментарии. Адвокатская и судебная практика. Образцы документов. - 2-е иьд. перепаб. и доп. - М., ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004
  13.Сособственники в поисках порядка. Григорий Николаев, журнал "Домашный адвокат", № 2, 2004,
  14.Ռ.Ավագյան, Հայ իրավական մտքի գանձարան (մ.թ.ա. IX դ. – մ.թ. XIXդ.), 2 գրքից, գ. 1, «ՄՆԻԻ ԵՄ – XXI ԴԱՐ», Եր., 2001թ. էջ
  15.Տ.Կ.Բարսեղյան, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք, առաջին մաս, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 2000թ.,
  16.Գ.Հ.Ղարախանյան, Ընդհանուր սեփականության իրավունք, դասախոսություն, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 1971թ.,
  17.20.11.2002թ. ընդունված «1988-1992 թվականներին Ադրբեջանի Հանրապետությունից բռնագաղթված փախստականների համար կառուցված բնակարանները սեփականության իրավունքով փախստականներին հատկացնելու մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդված
  18.ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք
  19.http://www.armenian-judiciary.am
  20.http://www.infoyar.ru

   

   


  Ներածություն
  Գլուխ 1. Ընդհանուր սեփականության իրավունքի բովանդակություն
  1.1 Ընդհանուր սեփականության իրավունքի հասկացությունը
  1.2 Ընդհանուր սեփականության տեսակների ընդհանրություններն ու տարբերությունները
  Գլուխ 2. Ընդհանուր բաժնային սեփականություն
  2.1 Բաժնային սեփականության հասկացությունը
  2.2 Բաժնային սեփականության իրավունքի իրականացումը
  Գլուխ 3. Բազմաբնակարան շենքի ընդհանուր օգտագործման տարածքների ու գույքի նկատմամբ բաժնային սեփականություն
  3.1 Բազմաբնակարան շենքում ընդհանուր բաժնային սեփականության իրավունքի բնութագիրը
  Եզրակացություն


   

   

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

   


  1. Аристотель, Соч., В 4 т., Том 4, М., Мысль, 1983
  2. Г.А.Меликишвили, Урартские клинообразные надписи, Изд-во АН ССР, М., 1960
  3. Чезаре Санфилиппо, Курс римского частного права. Из-во Бек, М., 2002,
  4. Д.М. Генкин, Право собственности в СССР, М., 1961,
  5. М.Зимелева, Общая собственность в советском гражданском праве, էջ 22, Р.О.Халфина, Право личной собственности граждан СССР, 1955, էջ
  6. Н.Н.Мисник, Правовая природа общей собственности // Правоведение 1993,
  7. Р.О.Халфина, Право личной собственности граждан СССР, Москва, 1955
  8. Советское гражданское право, под ред. В.А.Рясенцева, Т. 1, «Юрид. литератураե, Москва, 1965, էջ 384:
  9. Советское гражданское право, Т1, под ред. В.А.Рясенцева, Москва, Юр. Литерарура, 1965г.,
  10.П.Орловский, О праве личной собственности на жилой дом, «Советское государство и правоե, 1961,
  11.И.Брауде, П.Орловский, А.Серебряков, О праве собственности на строение, «Советская юстицияե, 1958,
  12.Е.П.Данилов, Семейные споры: Комментарии. Адвокатская и судебная практика. Образцы документов. - 2-е иьд. перепаб. и доп. - М., ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004
  13.Сособственники в поисках порядка. Григорий Николаев, журнал "Домашный адвокат", № 2, 2004,
  14.Ռ.Ավագյան, Հայ իրավական մտքի գանձարան (մ.թ.ա. IX դ. – մ.թ. XIXդ.), 2 գրքից, գ. 1, «ՄՆԻԻ ԵՄ – XXI ԴԱՐ», Եր., 2001թ. էջ
  15.Տ.Կ.Բարսեղյան, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք, առաջին մաս, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 2000թ.,
  16.Գ.Հ.Ղարախանյան, Ընդհանուր սեփականության իրավունք, դասախոսություն, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 1971թ.,
  17.20.11.2002թ. ընդունված «1988-1992 թվականներին Ադրբեջանի Հանրապետությունից բռնագաղթված փախստականների համար կառուցված բնակարանները սեփականության իրավունքով փախստականներին հատկացնելու մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդված
  18.ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք
  19.http://www.armenian-judiciary.am
  20.http://www.infoyar.ru

   

  description_2

   


  Ներածություն
  Գլուխ 1. Ընդհանուր սեփականության իրավունքի բովանդակություն
  1.1 Ընդհանուր սեփականության իրավունքի հասկացությունը
  1.2 Ընդհանուր սեփականության տեսակների ընդհանրություններն ու տարբերությունները
  Գլուխ 2. Ընդհանուր բաժնային սեփականություն
  2.1 Բաժնային սեփականության հասկացությունը
  2.2 Բաժնային սեփականության իրավունքի իրականացումը
  Գլուխ 3. Բազմաբնակարան շենքի ընդհանուր օգտագործման տարածքների ու գույքի նկատմամբ բաժնային սեփականություն
  3.1 Բազմաբնակարան շենքում ընդհանուր բաժնային սեփականության իրավունքի բնութագիրը
  Եզրակացություն


   

   

  title_arm Ընդհանուր բաժնային սեփականություն title_eng @ndhanur bajnayin sepakanutyun convertot_1 @ndhanur bajnayin sepakanutyun convertot_2 @ndhanur bajnayin sepakanutyun convertot_3 @ndhanur bajnayin sepakanutyun convertot_4 @ndhanur bajnayin sepakanutyun convertot_5 @ndhanur bajnayin sepakanutyun convertot_6 Yndhanur bajnayin sepakanutyun convertot_7 @ndhanur bajnayin sepakanutyun convertot_8 @ndhanur bajnayin sepakanutyun convertot_9 @ndhanur baghnayin sepakanutyun convertot_10 Yndhanur baghnayin sepakanutyun convertot_11 @ndhanur bajnayin sepakanutyun convertot_13 @ndhanur bajnajin sepakanutjun convertot_14 @ndhanur bajnayin sepakanutyun convertot_15 @ndhanur bajnayin sepakanutyun convertot_16 @ndhanyr bajnayin sepakanytyyn convertot_17 @ndhanur bajnayin sepakanutyun convertot_18 @ndhanur bajnayin sepakanutyun