Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Որոնման արդյունք ( - Փիլիսոփայություն գտնվել է 307 նյութ)


  Ռեֆերատ | Փիլիսոփայություն

  Կանտի իրավափիլիսոփայական հայացքները իրավունքի և բարոյականության ու քաղաքականության փոխպայմանավորվածության մասին

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Кант И. Трактаты и письма, М.: Наука, 1980.
  2. Кант И. Сочинения в шести томах, М.: 1963 - 1966 г., т.1, 2, 3, 6.
  3. Т. Б. Длугач “И. Кант: от ранних произведений к “Критике чистого разума”, М.: Наука, 1990.
  description_2

  Ներածություն
  Կանտի իրավափիլիսոփայական հայացքները իրավունքի և բարոյականության ու քաղաքականության փոխպայմանավորվածության մասին
  Եզրակացություն  title_arm Կանտի իրավափիլիսոփայական հայացքները իրավունքի և բարոյականության ու քաղաքականության փոխպայմանավորվածության մասին title_eng Kanti iravapilisopayutyun@ convertot_1 Kanti iravapilisopayakan hayacqner@ iravunqi EV baroyakanutyan u qaxaqakanutyan poxpaymanavorvacutyan masin convertot_2 Kanti iravapilisopayakan hayacqner@ iravunqi EV baroyakanutyan u qaxaqakanutyan poxpaymanavorvacutyan masin convertot_3 Kanti iravapilisopayakan hayacqner@ iravunqi EV baroyakanutyan u qaxaqakanutyan poxpaymanavorvacutyan masin convertot_4 Kanti iravapilisopayakan hayacqner@ iravunqi EV baroyakanutyan u qaxaqakanutyan poxpaymanavorvacutyan masin convertot_5 Kanti iravapilisopayakan hayacqner@ iravunqi EV baroyakanutyan u qaxaqakanutyan poxpaymanavorvacutyan masin convertot_6 Kanti iravapilisopayakan hayacqnery iravunqi EV baroyakanutyan u qaxaqakanutyan poxpaymanavorvacutyan masin convertot_7 Kanti iravapilisopayakan hayacqner@ iravunqi EV baroyakanutyan u qaxaqakanutyan pokhpaymanavorvacutyan masin convertot_8 Kanti iravapilisopayakan hayacqner@ iravunqi EV baroyakanutyan u qaghaqakanutyan poxpaymanavorvacutyan masin convertot_9 Kanti iravapilisopayakan hayacqner@ iravunqi EV baroyakanutyan u qaxaqakanutyan poxpaymanavorvacutyan masin convertot_10 Kanti iravapilisopayakan hayacqnery iravunqi EV baroyakanutyan u qaghaqakanutyan pokhpaymanavorvatsutyan masin convertot_11 Kanti iravapilisopayakan hayacqner@ iravunqi EV baroyakanutyan u qaxaqakanutyan poxpaymanavorvacutyan masin convertot_13 Kanti iravapilisopajakan hajacqner@ iravunqi EV barojakanutjan u qaxaqakanutjan poxpajmanavorvacutjan masin convertot_14 Kanti iravapiliswpayakan hayacqner@ iravunqi EV barwyakanutyan u qaxaqakanutyan pwxpaymanavwrvacutyan masin convertot_15 Kanti iravapilisopayakan hayacqner@ iravunqi EV baroyakanutyan u qaxaqakanutyan poxpaymanavorvacutyan masin convertot_16 Kanti iravapilisopayakan hayacqner@ iravynqi EV baroyakanytyan y qaxaqakanytyan poxpaymanavorvacytyan masin convertot_17 Kanti iravapilisopayakan hayackner@ iravunki EV baroyakanutyan u kaxakakanutyan poxpaymanavorvacutyan masin convertot_18 Kanti iravapilisopayakan hayacqner@ iravunqi YEV baroyakanutyan u qaxaqakanutyan poxpaymanavorvacutyan masin

  Ռեֆերատ | Փիլիսոփայություն

  Կեցության փիլիսոփայությունը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Հակոբյան Ս.Մ., Փիլիսոփայության հիմունքներ, Երևան, 1994
  2. Гуревич П.С., Мир философии, ч. 1, М., 1991
  3. Гуревич П.С., Мир философии, ч. 2, М., 1991


  description_2


  1. Կեցության կատեգորիայի փիլիսոփայական բովանդակությունը
  2. Կեցության տեսակների ընդհանուր բնութագիրը: Օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ կեցություն
  3. Մատերիան որպես օբյեկտիվ կեցություն և գոյության ձևերը
  4. Սուբյեկտիվ կեցություն, գիտակցությունը, նրա ծագումը և էությունը
  5. Լեզվի և բառի փիլիսոփայություն  title_arm Կեցության փիլիսոփայությունը title_eng Kecutyan pilisopayutyun@ convertot_1 Kecutyan pilisopayutyun@ convertot_2 Kecutyan pilisopayutyun@ convertot_3 Kecutyan pilisopayutyun@ convertot_4 Kecutyan pilisopayutyun@ convertot_5 Kecutyan pilisopayutyun@ convertot_6 Kecutyan pilisopayutyuny convertot_7 Kecutyan pilisopayutyun@ convertot_8 Kecutyan pilisopayutyun@ convertot_9 Kecutyan pilisopayutyun@ convertot_10 Kecutyan pilisopayutyuny convertot_11 Kecutyan pilisopayutyun@ convertot_13 Kecutjan pilisopajutjun@ convertot_14 Kecutyan piliswpayutyun@ convertot_15 Kecutyan pilisopayutyun@ convertot_16 Kecytyan pilisopayytyyn@ convertot_17 Kecutyan pilisopayutyun@ convertot_18 Kecutyan pilisopayutyun@

  Ռեֆերատ | Փիլիսոփայություն

  Կյանքի ցիկլի կոնցեպցիան

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Կյանքի ցիկլի կոնցեպցիան title_eng Kyanqi cikli koncepcian convertot_1 Kyanqi cikli koncepcian convertot_2 Kyanqi cikli koncepcian convertot_3 Kyanqi cikli koncepcian convertot_4 Kyanqi cikli koncepcian convertot_5 Kyanqi cikli koncepcian convertot_6 Kyanqi cikli koncepcian convertot_7 Kyanqi cikli koncepcian convertot_8 Kyanqi cikli koncepcian convertot_9 Kyanqi cikli koncepcian convertot_10 Kyanqi cikli koncepcian convertot_11 Kyanqi cikli koncepcian convertot_13 Kjanqi cikli koncepcian convertot_14 Kyanqi cikli kwncepcian convertot_15 Kyanqi cikli koncepcian convertot_16 Kyanqi cikli koncepcian convertot_17 Kyanki cikli koncepcian convertot_18 Kyanqi cikli koncepcian

  Ռեֆերատ | Փիլիսոփայություն

  Կյանքի հեռանկարները և աշխարհայացքի ձևավորումը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Կյանքի հեռանկարները և աշխարհայացքի ձևավորումը title_eng Kyanqi herankarner@ ev ashxarhayacqi dzevavorum@ convertot_1 Kyanqi herankarner@ EV ashxarhayacqi cEVavorum@ convertot_2 Kyanqi herankarner@ EV ashxarhayacqi dzEVavorum@ convertot_3 Kyanqi herankarner@ EV ashxarhayacqi cEVavorum@ convertot_4 Kyanqi herankarner@ EV azxarhayacqi cEVavorum@ convertot_5 Kyanqi herankarner@ EV ashxarhayacqi cEVavorum@ convertot_6 Kyanqi herankarnery EV ashxarhayacqi cEVavorumy convertot_7 Kyanqi herankarner@ EV ashkharhayacqi cEVavorum@ convertot_8 Kyanqi herankarner@ EV ashxarhayacqi cEVavorum@ convertot_9 Kyanqi herankarner@ EV ashxarhayacqi cEVavorum@ convertot_10 Kyanqi herankarnery EV askharhayacqi zEVavorumy convertot_11 Kyanqi herankarner@ EV ashxarhayacqi cEVavorum@ convertot_13 Kjanqi herankarner@ EV ashxarhajacqi cEVavorum@ convertot_14 Kyanqi herankarner@ EV ashxarhayacqi cEVavwrum@ convertot_15 Kyanqi herankarner@ EV ashxarhayacqi cEVavorum@ convertot_16 Kyanqi herankarner@ EV ashxarhayacqi cEVavorym@ convertot_17 Kyanki herankarner@ EV ashxarhayacki cEVavorum@ convertot_18 Kyanqi herankarner@ YEV ashxarhayacqi cYEVavorum@

  Ռեֆերատ | Փիլիսոփայություն

  Կյանքի կտակ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Կյանքի կտակ title_eng kyanqi ktak convertot_1 Kyanqi ktak convertot_2 Kyanqi ktak convertot_3 Kyanqi ktak convertot_4 Kyanqi ktak convertot_5 Kyanqi ktak convertot_6 Kyanqi ktak convertot_7 Kyanqi ktak convertot_8 Kyanqi ktak convertot_9 Kyanqi ktak convertot_10 Kyanqi ktak convertot_11 Kyanqi ktak convertot_13 Kjanqi ktak convertot_14 Kyanqi ktak convertot_15 Kyanqi ktak convertot_16 Kyanqi ktak convertot_17 Kyanki ktak convertot_18 Kyanqi ktak

  Ռեֆերատ | Փիլիսոփայություն

  Մարսիլիո Ֆիչինոյի նորպլատոնականության փիլիսոփայությունը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Փիլիսոփայության պատմության համառոտ ակնարկ, Երևան 1979թ.
  2. Սերյան Զաքարյան «Փիլիսոփայության պատմություն», 1998 թ.
  3. Гуревич П.С., Мир философии, ч. 2, М., 1991
  description_2


  Մարսիլիո Ֆիչինոյի նորպլատոնականության փիլիսոփայությունը  title_arm Մարսիլիո Ֆիչինոյի նորպլատոնականության փիլիսոփայությունը title_eng Marsilio Fichinoyi neoplatonakan pilisopayutyun@ convertot_1 Marsilio Fichinoyi norplatonakanutyan pilisopayutyun@ convertot_2 Marsilio Fichinoyi norplatonakanutyan pilisopayutyun@ convertot_3 Marsilio Fichinoyi norplatonakanutyan pilisopayutyun@ convertot_4 Marsilio Fichinoyi norplatonakanutyan pilisopayutyun@ convertot_5 Marsilio Fi4inoyi norplatonakanutyan pilisopayutyun@ convertot_6 Marsilio Fichinoyi norplatonakanutyan pilisopayutyuny convertot_7 Marsilio Fichinoyi norplatonakanutyan pilisopayutyun@ convertot_8 Marsilio Fichinoyi norplatonakanutyan pilisopayutyun@ convertot_9 Marsilio Fichinoyi norplatonakanutyan pilisopayutyun@ convertot_10 Marsilio Fi4inoyi norplatonakanutyan pilisopayutyuny convertot_11 Marsilio Fichinoyi norplatonakanutyan pilisopayutyun@ convertot_13 Marsilio Fichinoji norplatonakanutjan pilisopajutjun@ convertot_14 Marsiliw Fichinwyi nwrplatwnakanutyan piliswpayutyun@ convertot_15 Marsilio Fichinoyi norplatonakanutyan pilisopayutyun@ convertot_16 Marsilio Fichinoyi norplatonakanytyan pilisopayytyyn@ convertot_17 Marsilio Fichinoyi norplatonakanutyan pilisopayutyun@ convertot_18 Marsilio Fichinoyi norplatonakanutyan pilisopayutyun@

  Ռեֆերատ | Փիլիսոփայություն

  Մարտին Լյութերի քաղաքական և իրավական հայացքները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Керимов Д.А. Философские основания политико-правовых исследований. М. 1986.
  2. И. Гобри. Лютер. – М.: Молодая гвардия. 2000.
  3. Лютер. Избранные сочинения. - СП-Б. 1994 г.
  4. Мчедлов М.П., Политика и религия // М., 1987

  description_2


  Մարտին Լյութերի քաղաքական և իրավական հայացքները  title_arm Մարտին Լյութերի քաղաքական և իրավական հայացքները title_eng Martin Lyuteri qaxaqakan hayacqner@ convertot_1 Martin Lyuteri qaxaqakan EV iravakan hayacqner@ convertot_2 Martin Lyuteri qaxaqakan EV iravakan hayacqner@ convertot_3 Martin Lyuteri qaxaqakan EV iravakan hayacqner@ convertot_4 Martin Lyuteri qaxaqakan EV iravakan hayacqner@ convertot_5 Martin Lyuteri qaxaqakan EV iravakan hayacqner@ convertot_6 Martin Lyuteri qaxaqakan EV iravakan hayacqnery convertot_7 Martin Lyuteri qaxaqakan EV iravakan hayacqner@ convertot_8 Martin Lyuteri qaghaqakan EV iravakan hayacqner@ convertot_9 Martin Lyuteri qaxaqakan EV iravakan hayacqner@ convertot_10 Martin Lyuteri qaghaqakan EV iravakan hayacqnery convertot_11 Martin Lyuteri qaxaqakan EV iravakan hayacqner@ convertot_13 Martin Ljuteri qaxaqakan EV iravakan hajacqner@ convertot_14 Martin Lyuteri qaxaqakan EV iravakan hayacqner@ convertot_15 Martin Lyuteri qaxaqakan EV iravakan hayacqner@ convertot_16 Martin Lyyteri qaxaqakan EV iravakan hayacqner@ convertot_17 Martin Lyuteri kaxakakan EV iravakan hayackner@ convertot_18 Martin Lyuteri qaxaqakan YEV iravakan hayacqner@

  Ռեֆերատ | Փիլիսոփայություն

  Մովսես Բաղրամյանի քաղաքական հայացքները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Ավդալբեգյան Թ., Հայագիտական հետազոտություններ, Եր., 1969 թ.
  2. Գևորգյան Հ., Ազգ, ազգային պետություն, ազգային մշակույթ, Եր., 1997 թ.
  3. Մանուչարյան Գ.Հ., Դրվագներ հայ քաղաքական մտքի պատմության, Եր., 2002
  4. Հովհաննիսյան Ա., Դրվագներ հայ ազատագրական մտքի պատմության, հ.2., , Եր., 1955 թ.

  description_2


  Ներածություն
  1. Հայ քաղաքական միտքը 18-րդ դարում
  2. Մովսես Բաղրամյանի քաղաքական հայացքները
  Եզրակացություն  title_arm Մովսես Բաղրամյանի քաղաքական հայացքները title_eng Movses Baxramyani qaxaqakan hayacqner@ convertot_1 Movses Baxramyani qaxaqakan hayacqner@ convertot_2 Movses Baxramyani qaxaqakan hayacqner@ convertot_3 Movses Baxramyani qaxaqakan hayacqner@ convertot_4 Movses Baxramyani qaxaqakan hayacqner@ convertot_5 Movses Baxramyani qaxaqakan hayacqner@ convertot_6 Movses Baxramyani qaxaqakan hayacqnery convertot_7 Movses Baxramyani qaxaqakan hayacqner@ convertot_8 Movses Baghramyani qaghaqakan hayacqner@ convertot_9 Movses Baxramyani qaxaqakan hayacqner@ convertot_10 Movses Baghramyani qaghaqakan hayacqnery convertot_11 Movses Baxramyani qaxaqakan hayacqner@ convertot_13 Movses Baxramjani qaxaqakan hajacqner@ convertot_14 Mwvses Baxramyani qaxaqakan hayacqner@ convertot_15 Movses Baxramyani qaxaqakan hayacqner@ convertot_16 Movses Baxramyani qaxaqakan hayacqner@ convertot_17 Movses Baxramyani kaxakakan hayackner@ convertot_18 Movses Baxramyani qaxaqakan hayacqner@

  Ռեֆերատ | Փիլիսոփայություն

  Մշակույթի վախճանը և նրա ճգնաժամը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1  1. Иванов М. М., Культуралогия, М., 1995
  2. Кузнецов А. В., История культуры, М., 2000
  3. Հակոբյան Ս.Մ., Փիլիսոփայության հիմունքներ, Երևան, 1994թ.
  4. Մշակույթի պատմություն, Ե., 2000
  5. Փիլիսոփայության պատմության համառոտ ակնարկ, Երևան, 1979թ.


  description_2


  Մշակույթի վախճանը և նրա ճգնաժամը  title_arm Մշակույթի վախճանը և նրա ճգնաժամը title_eng Mshakuyti vaxchan@ ev nra chgnajam@ convertot_1 Mshakuyti vaxjan@ EV nra jgnajam@ convertot_2 Mshakuyti vaxjan@ EV nra jgnajam@ convertot_3 Mshakuyti vaxjan@ EV nra jgnajam@ convertot_4 Mzakuyti vaxjan@ EV nra jgnajam@ convertot_5 Mshakuyti vaxjan@ EV nra jgnajam@ convertot_6 Mshakuyti vaxjany EV nra jgnajamy convertot_7 Mshakuyti vakhjan@ EV nra jgnajam@ convertot_8 Mshakuyti vaxjan@ EV nra jgnajam@ convertot_9 Mshakuyti vaxjan@ EV nra jgnagham@ convertot_10 Msakuyti vakhjany EV nra jgnaghamy convertot_11 Mshakuyti vaxjan@ EV nra jgnajam@ convertot_13 Mshakujti vaxjan@ EV nra jgnajam@ convertot_14 Mshakuyti vaxjan@ EV nra jgnajam@ convertot_15 Mshakuyti vaxjan@ EV nra jgnajam@ convertot_16 Mshakyyti vaxjan@ EV nra jgnajam@ convertot_17 Mshakuyti vaxjan@ EV nra jgnajam@ convertot_18 Mshakuyti vaxjan@ YEV nra jgnajam@

  Ռեֆերատ | Փիլիսոփայություն

  Մուրշիդի և Մուրիդի գործառույթները Սուֆիզմում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Идрис Шах, Суфии, М.,1999.
  2. Нурбахш, Джавад, Беседы о суфийском пути, М.,1998.
  3. Тираспольский Л.М., Золотой век, М., 1995.
  4. Хазрат Инайят Хан, Суфийское Послание о Свободе Духа, М., 1914.
  5. Хисматулин А.А., Суфизм, СПБ. Петербергское Востоковедение. 1999.
  6. Шимел А., Мир исламского мистицизма, М., 1995
  7. www.sufizm.ru/prophet&murshids.
  description_2


  Մուրշիդի և Մուրիդի գործառույթները Սուֆիզմում  title_arm Մուրշիդի և Մուրիդի գործառույթները Սուֆիզմում title_eng Murshidi ev Muridi gorcaruytner@ Sufizmum convertot_1 Murshidi EV Muridi gorcaruytner@ Sufizmum convertot_2 Murshidi EV Muridi gorcaruytner@ Sufizmum convertot_3 Murshidi EV Muridi gorcaruytner@ Sufizmum convertot_4 Murzidi EV Muridi gorcaruytner@ Sufizmum convertot_5 Murshidi EV Muridi gorcaruytner@ Sufizmum convertot_6 Murshidi EV Muridi gorcaruytnery Sufizmum convertot_7 Murshidi EV Muridi gorcaruytner@ Sufizmum convertot_8 Murshidi EV Muridi gorcaruytner@ Sufizmum convertot_9 Murshidi EV Muridi gorcaruytner@ Sufizmum convertot_10 Mursidi EV Muridi gortsaruytnery Sufizmum convertot_11 Murshidi EV Muridi gorcaruytner@ Sufizmum convertot_13 Murshidi EV Muridi gorcarujtner@ Sufizmum convertot_14 Murshidi EV Muridi gwrcaruytner@ Sufizmum convertot_15 Murshidi EV Muridi gorcaruytner@ Sufizmum convertot_16 Myrshidi EV Myridi gorcaryytner@ Syfizmym convertot_17 Murshidi EV Muridi gorcaruytner@ Sufizmum convertot_18 Murshidi YEV Muridi gorcaruytner@ Sufizmum

  Ռեֆերատ | Փիլիսոփայություն

  Նիկոլայ Մաքիավելիի կյանքն ու ստեղծագործությունը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Трубецкой И.Общеевразейский национализм// Свободная мысйь. -1992,-№7.
  2. Ерасов Б. Россия в европейском пространстве // общественные науки и совеменность. -1994-№2.
  3. Люкс Л, Евразейство // Вопросы философии.-1993.- № 6.
  4. Панарин А. Западники и евразейцы //Общественные науки и современность, - 1993.- № 6.
  5. Гайденко П.П. “Вехи”: неуслышанное предостережене // Вопросы философии.- 1992.- № 2.
  6. Люкс Л. Интеллигенция и революция // Вопросы философии .-1991. - №11.
  7. Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции. – М., 1990.
  8. Интеллигенция и народ. Круглый стол // философские науки. – 1990. - № 2.

  description_2


  Նիկոլայ Մաքիավելիի կյանքն ու ստեղծագործությունը  title_arm Նիկոլայ Մաքիավելիի կյանքն ու ստեղծագործությունը title_eng Nikolay Maqiaveli convertot_1 Nikolay Maqiavelii kyanqn u stexcagorcutyun@ convertot_2 Nikolay Maqiavelii kyanqn u stexcagorcutyun@ convertot_3 Nikolay Maqiavelii kyanqn u stexcagorcutyun@ convertot_4 Nikolay Maqiavelii kyanqn u stexcagorcutyun@ convertot_5 Nikolay Maqiavelii kyanqn u stexcagorcutyun@ convertot_6 Nikolay Maqiavelii kyanqn u stexcagorcutyuny convertot_7 Nikolay Maqiavelii kyanqn u stexcagorcutyun@ convertot_8 Nikolay Maqiavelii kyanqn u steghcagorcutyun@ convertot_9 Nikolay Maqiavelii kyanqn u stexcagorcutyun@ convertot_10 Nikolay Maqiavelii kyanqn u steghtsagortsutyuny convertot_11 Nikolay Maqiavelii kyanqn u stexcagorcutyun@ convertot_13 Nikolaj Maqiavelii kjanqn u stexcagorcutjun@ convertot_14 Nikwlay Maqiavelii kyanqn u stexcagwrcutyun@ convertot_15 Nikolay Maqiavelii kyanqn u stexcagorcutyun@ convertot_16 Nikolay Maqiavelii kyanqn y stexcagorcytyyn@ convertot_17 Nikolay Makiavelii kyankn u stexcagorcutyun@ convertot_18 Nikolay Maqiavelii kyanqn u stexcagorcutyun@

  Ռեֆերատ | Փիլիսոփայություն

  Օգյուստ Կոնտ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Օգյուստ Կոնտ title_eng Ogyust Kont convertot_1 Ogyust Kont convertot_2 Ogyust Kont convertot_3 Ogyust Kont convertot_4 Ogyust Kont convertot_5 Ogyust Kont convertot_6 Ogyust Kont convertot_7 Ogyust Kont convertot_8 Ogyust Kont convertot_9 Ogyust Kont convertot_10 Ogyust Kont convertot_11 Ogyust Kont convertot_13 Ogjust Kont convertot_14 Ogyust Kwnt convertot_15 Ogyust Kont convertot_16 Ogyyst Kont convertot_17 Ogyust Kont convertot_18 Ogyust Kont

  Ռեֆերատ | Փիլիսոփայություն

  Պետության ձևերի պլատոնյան դասակարգումը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Аристотель, Политика, – М., 1911
  2. Пугачев В. П. , Соловев А. И ''Введение к политологию'' Москва 2000г.
  3. Платон. Государство. Политик. Законы. соч В. Зт. М. 1972
  4. Կ. Ռ.Պոպեր, «Բաց հասարակությունն ու դրա թշնամիները», հ.1-ին, Պլատոնը, Եր., 2001  description_2


  Պետության ձևերի պլատոնյան դասակարգումը
  գտագործված գրականության ցանկ


  title_arm Պետության ձևերի պլատոնյան դասակարգումը title_eng Petutyan dzeveri platonyan dasakargum@ convertot_1 Petutyan cEVeri platonyan dasakargum@ convertot_2 Petutyan dzEVeri platonyan dasakargum@ convertot_3 Petutyan cEVeri platonyan dasakargum@ convertot_4 Petutyan cEVeri platonyan dasakargum@ convertot_5 Petutyan cEVeri platonyan dasakargum@ convertot_6 Petutyan cEVeri platonyan dasakargumy convertot_7 Petutyan cEVeri platonyan dasakargum@ convertot_8 Petutyan cEVeri platonyan dasakargum@ convertot_9 Petutyan cEVeri platonyan dasakargum@ convertot_10 Petutyan zEVeri platonyan dasakargumy convertot_11 Petutyan cEVeri platonyan dasakargum@ convertot_13 Petutjan cEVeri platonjan dasakargum@ convertot_14 Petutyan cEVeri platwnyan dasakargum@ convertot_15 Petutyan cEVeri platonyan dasakargum@ convertot_16 Petytyan cEVeri platonyan dasakargym@ convertot_17 Petutyan cEVeri platonyan dasakargum@ convertot_18 Petutyan cYEVeri platonyan dasakargum@

  Ռեֆերատ | Փիլիսոփայություն

  Պլատոնի իրավափիլիսոփայական պատկերացումները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. R. Plato and the Beginning of Natural Law // Politikos. Vol. 1. P.
  2. История политических и правовых учений. Учебник
  3. http://www.google.ru
  description_2


  Պլատոնի իրավափիլիսոփայական պատկերացումները  title_arm Պլատոնի իրավափիլիսոփայական պատկերացումները title_eng Platoni iravapilisopayakan patkeracumner@ convertot_1 Platoni iravapilisopayakan patkeracumner@ convertot_2 Platoni iravapilisopayakan patkeracumner@ convertot_3 Platoni iravapilisopayakan patkeracumner@ convertot_4 Platoni iravapilisopayakan patkeracumner@ convertot_5 Platoni iravapilisopayakan patkeracumner@ convertot_6 Platoni iravapilisopayakan patkeracumnery convertot_7 Platoni iravapilisopayakan patkeracumner@ convertot_8 Platoni iravapilisopayakan patkeracumner@ convertot_9 Platoni iravapilisopayakan patkeracumner@ convertot_10 Platoni iravapilisopayakan patkeracumnery convertot_11 Platoni iravapilisopayakan patkeracumner@ convertot_13 Platoni iravapilisopajakan patkeracumner@ convertot_14 Platwni iravapiliswpayakan patkeracumner@ convertot_15 Platoni iravapilisopayakan patkeracumner@ convertot_16 Platoni iravapilisopayakan patkeracymner@ convertot_17 Platoni iravapilisopayakan patkeracumner@ convertot_18 Platoni iravapilisopayakan patkeracumner@

  Ռեֆերատ | Փիլիսոփայություն

  Առևտրի կառուցվածքի և տնտեսական ակտիվության աշխարհագրակա բաշխման վերլուծությունը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Առևտրի կառուցվածքի և տնտեսական ակտիվության աշխարհագրակա բաշխման վերլուծությունը title_eng Pol Kruugmani tesutyun@ convertot_1 ArEVtri karucvacqi EV tntesakan aktivutyan ashxarhagraka bashxman verlucutyun@ convertot_2 ArEVtri karucvacqi EV tntesakan aktivutyan ashxarhagraka bashxman verlucutyun@ convertot_3 ArEVtri karucvacqi EV tntesakan aktivutyan ashxarhagraka bashxman verlucutyun@ convertot_4 ArEVtri karucvacqi EV tntesakan aktivutyan azxarhagraka bazxman verlucutyun@ convertot_5 ArEVtri karucvacqi EV tntesakan aktivutyan ashxarhagraka bashxman verlucutyun@ convertot_6 ArEVtri karucvacqi EV tntesakan aktivutyan ashxarhagraka bashxman verlucutyuny convertot_7 ArEVtri karucvacqi EV tntesakan aktivutyan ashkharhagraka bashkhman verlucutyun@ convertot_8 ArEVtri karucvacqi EV tntesakan aktivutyan ashxarhagraka bashxman verlucutyun@ convertot_9 ArEVtri karucvacqi EV tntesakan aktivutyan ashxarhagraka bashxman verlucutyun@ convertot_10 ArEVtri karucvatsqi EV tntesakan aktivutyan askharhagraka baskhman verlutsutyuny convertot_11 ArEVtri karucvacqi EV tntesakan aktivutyan ashxarhagraka bashxman verlucutyun@ convertot_13 ArEVtri karucvacqi EV tntesakan aktivutjan ashxarhagraka bashxman verlucutjun@ convertot_14 ArEVtri karucvacqi EV tntesakan aktivutyan ashxarhagraka bashxman verlucutyun@ convertot_15 ArEVtri karucvacqi EV tntesakan aktivutyan ashxarhagraka bashxman verlucutyun@ convertot_16 ArEVtri karycvacqi EV tntesakan aktivytyan ashxarhagraka bashxman verlycytyyn@ convertot_17 ArEVtri karucvacki EV tntesakan aktivutyan ashxarhagraka bashxman verlucutyun@ convertot_18 ArYEVtri karucvacqi YEV tntesakan aktivutyan ashxarhagraka bashxman verlucutyun@

   

  Եթե չեք գտել նյութը դուք կարող եք պատվիրել այն Արագ, հարմար, հուսալի, մատչելի