Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Որոնման արդյունք ( - Բնապահպանություն գտնվել է 518 նյութ)


  Ռեֆերատ | Բնապահպանություն

  Աշխարհագրական թաղանթ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Գաբրիելյան Հ. Երկիր մոլորակը և նրա աշխարհագրական թաղանթը
  2. Կալեսնիկ, Ընդհանուր երկրագիտության հիմունքները, 2-րդ մաս, 1956
  3. Պողոսյան Վ, Ընդհանուր երկրագիտություն, Ե, 1999
  4. Պողոսյան Վ, Ընդհանուր երկրագիտություն, Աշխարհագրական թաղանթը և նրա ռելիե‎ֆը, 1-իմ մաս, Ե, 1984
  5. Պողոսյան Վ, Ընդհանուր երկրագիտություն, Աշխարհագրական թաղանթի զարգացման և կառուցվածքի օրինաչափությունները, 2-րդ մաս, Ե, 1990

  description_2 title_arm Աշխարհագրական թաղանթ title_eng ashxarhagrakan taxant convertot_1 Ashxarhagrakan taxant convertot_2 Ashxarhagrakan taxant convertot_3 Ashxarhagrakan taxant convertot_4 Azxarhagrakan taxant convertot_5 Ashxarhagrakan taxant convertot_6 Ashxarhagrakan taxant convertot_7 Ashkharhagrakan taxant convertot_8 Ashxarhagrakan taghant convertot_9 Ashxarhagrakan taxant convertot_10 Askharhagrakan taghant convertot_11 Ashxarhagrakan taxant convertot_13 Ashxarhagrakan taxant convertot_14 Ashxarhagrakan taxant convertot_15 Ashxarhagrakan taxant convertot_16 Ashxarhagrakan taxant convertot_17 Ashxarhagrakan taxant convertot_18 Ashxarhagrakan taxant

  Ռեֆերատ | Բնապահպանություն

  Բաշխման ցանցեր

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. www.armstate.am
  2. www.minekonomy.am  description_2 title_arm Բաշխման ցանցեր title_eng bnakan gazi bashxman canc convertot_1 Bashxman cancer convertot_2 Bashxman cancer convertot_3 Bashxman cancer convertot_4 Bazxman cancer convertot_5 Bashxman cancer convertot_6 Bashxman cancer convertot_7 Bashkhman cancer convertot_8 Bashxman cancer convertot_9 Bashxman cancer convertot_10 Baskhman cancer convertot_11 Bashxman cancer convertot_13 Bashxman cancer convertot_14 Bashxman cancer convertot_15 Bashxman cancer convertot_16 Bashxman cancer convertot_17 Bashxman cancer convertot_18 Bashxman cancer

  Ռեֆերատ | Բնապահպանություն

  ՀՀ բնական ռեսուրսները և ընդերքի էկոլոգիան

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Սերգեյ Մելքումյան «ՀՀ-ի և ԼՂՀ-ի տնտեսական և սոցիալական աշխարահագրություն» Ե. 2005թ.
  2. Вартанян Г.С., Яроцкий Л.А.; Поиски, разведка и оценка эксплуатационных запасов месторождений минеральных вод, М., 1972
  3. Константинов В. М., Челидзе Ю. Б., Экологические основы природопользования. Учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. М. 2003

  description_2 title_arm ՀՀ բնական ռեսուրսները և ընդերքի էկոլոգիան title_eng bnakan [email protected] convertot_1 HH bnakan [email protected] EV @nderqi ekologian convertot_2 HH bnakan [email protected] EV @nderqi ekologian convertot_3 HH bnakan [email protected] EV @nderqi ekologian convertot_4 HH bnakan [email protected] EV @nderqi ekologian convertot_5 HH bnakan [email protected] EV @nderqi ekologian convertot_6 HH bnakan resursnery EV ynderqi ekologian convertot_7 HH bnakan [email protected] EV @nderqi ekologian convertot_8 HH bnakan [email protected] EV @nderqi ekologian convertot_9 HH bnakan [email protected] EV @nderqi ekologian convertot_10 HH bnakan resursnery EV ynderqi ekologian convertot_11 HH bnakan [email protected] EV @nderqi ekologian convertot_13 HH bnakan [email protected] EV @nderqi ekologian convertot_14 HH bnakan [email protected] EV @nderqi ekwlwgian convertot_15 HH bnakan [email protected] EV @nderqi ekologian convertot_16 HH bnakan [email protected] EV @nderqi ekologian convertot_17 HH bnakan [email protected] EV @nderki ekologian convertot_18 HH bnakan [email protected] YEV @nderqi ekologian

  Ռեֆերատ | Բնապահպանություն

  Բնապահպանական միջոցառումների ֆինանսավորման համակարգի փոփոխությունները, խնդիրները և հեռանկարները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Է. Մ. Հայրապետյան, Բնության պահպանության հիմունքները, Ե., 1983
  2. В. Глуков, Экономические основы ‎экологии, М., 1989
  3. Воронков Н.А. Экология общая, социальная, прикладная, М., 1999.
  4. Банников А.Г., Рустамов А.К., Вакулин А.А. Охрана природы, М.: 1995.
  5. Человек и экология : Сборник / Ред. Н. Филипповский. – М., 1990.


  description_2 title_arm Բնապահպանական միջոցառումների ֆինանսավորման համակարգի փոփոխությունները, խնդիրները և հեռանկարները title_eng Bnapahpanakan hamakargi finanasavorum convertot_1 Bnapahpanakan mijocarumneri finansavorman hamakargi [email protected], [email protected] EV [email protected] convertot_2 Bnapahpanakan mijocarumneri finansavorman hamakargi [email protected], [email protected] EV [email protected] convertot_3 Bnapahpanakan mijocarumneri finansavorman hamakargi [email protected], [email protected] EV [email protected] convertot_4 Bnapahpanakan mijocarumneri finansavorman hamakargi [email protected], [email protected] EV [email protected] convertot_5 Bnapahpanakan mijocarumneri finansavorman hamakargi [email protected], [email protected] EV [email protected] convertot_6 Bnapahpanakan mijocarumneri finansavorman hamakargi popoxutyunnery, xndirnery EV herankarnery convertot_7 Bnapahpanakan mijocarumneri finansavorman hamakargi [email protected], [email protected] EV [email protected] convertot_8 Bnapahpanakan mijocarumneri finansavorman hamakargi [email protected], [email protected] EV [email protected] convertot_9 Bnapahpanakan mijocarumneri finansavorman hamakargi [email protected], [email protected] EV [email protected] convertot_10 Bnapahpanakan mijocarumneri finansavorman hamakargi popokhutyunnery, khndirnery EV herankarnery convertot_11 Bnapahpanakan mijocarumneri finansavorman hamakargi [email protected], [email protected] EV [email protected] convertot_13 Bnapahpanakan mijocarumneri finansavorman hamakargi [email protected], [email protected] EV [email protected] convertot_14 Bnapahpanakan mijwcarumneri finansavwrman hamakargi [email protected], [email protected] EV [email protected] convertot_15 Bnapahpanakan mighocarumneri finansavorman hamakargi [email protected], [email protected] EV [email protected] convertot_16 Bnapahpanakan mijocarymneri finansavorman hamakargi [email protected], [email protected] EV [email protected] convertot_17 Bnapahpanakan mijocarumneri finansavorman hamakargi [email protected], [email protected] EV [email protected] convertot_18 Bnapahpanakan mijocarumneri finansavorman hamakargi [email protected], [email protected] YEV [email protected]

  Ռեֆերատ | Բնապահպանություն

  Բնապահպանություն

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Աբրահամյան Գ. Ս., Ալեքսանյան Գ. Ա., Ասլանյան Ա. Ա., Բաղդասարյան Ա. Բ., Զոհրաբյան Լ. Ն. «Հայկական ՍՍՀ ֆիզիկական աշխարհագրություն և հայկական ՍՍՀ գիըտությունների ակադեմիայի հրատարակչություն» Երևան 1971թ
  2. Դարբինյան Գ. «Արագացման ուղիով» Երևան. Հայաստան 1937թ
  3. Հայրապետյան Է. Մ., Շիրինյան Ա. Վ. «Օրգանական երկրագործության զարգացման հնարավորությունները և ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում» Երևան 2006թ
  4. Հայրապետյան Է. Մ. և ուրիշներ «Շրջակա միջավայրի պահպանություն» Երևան 2005թ
  5. Հայրապետյան Է. Մ., Շիրինյան Ա. Վ. «Ագրոէկոլոգիա» Երևան 2003թ
  6. Հայրապետյան Է. Մ. «Հողագիտություն» Երևան 2000թ
  7. Атлас сельскохозяйства Армяанской СССР. Москва-Ереван 1984г
  8. Атлас почв Республики Армении Ереван 1990г
  9. Анспок П. И., Спрожание А.А. « Содержание нитратов в сельскохозяйственной продукции и пути их уменшания» Пущино 1988г.
  10. Магакяан М. А. « Растительность Армяанской СССР» Москва 1941г

  description_2 title_arm Բնապահպանություն title_eng BNAPAHPANUTyUN convertot_1 Bnapahpanutyun convertot_2 Bnapahpanutyun convertot_3 Bnapahpanutyun convertot_4 Bnapahpanutyun convertot_5 Bnapahpanutyun convertot_6 Bnapahpanutyun convertot_7 Bnapahpanutyun convertot_8 Bnapahpanutyun convertot_9 Bnapahpanutyun convertot_10 Bnapahpanutyun convertot_11 Bnapahpanutyun convertot_13 Bnapahpanutjun convertot_14 Bnapahpanutyun convertot_15 Bnapahpanutyun convertot_16 Bnapahpanytyyn convertot_17 Bnapahpanutyun convertot_18 Bnapahpanutyun

  Ռեֆերատ | Բնապահպանություն

  Բնօգտագործում, շրջակա միջավայրի պահպանության հասկացությունը, տեսակներն ու սկզբունքները, զարգացման էկոլոգիական խնդիրները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Ս. Մ. Շահինյան, Ն.Կ. Թահմազյան «Էկոլոգիաե, Ե., 2003թ.
  2. Воронков Н.А. ’Экология общая, социальная, прикладная’’, М., 1999 г.
  3. Крискунов Е.А.?’Экология’’ (учебник), М.,1995г.
  4. Колбасов О. С. “Окружающая среда под охраной закона”, Москва – 1989г,
  5. В.Т., Кондратьев К.Я., Данилов-Данильян Б. И., Лосев К.С. “Окружающая среда: от новых технологий к новому мышлению// Зеленый мир – 1994,

  description_2 title_arm Բնօգտագործում, շրջակա միջավայրի պահպանության հասկացությունը, տեսակներն ու սկզբունքները, զարգացման էկոլոգիական խնդիրները title_eng Bnogtagorcman_ekologiakan_zargacum convertot_1 Bnogtagorcum, shrjaka mijavayri pahpanutyan [email protected], tesaknern u [email protected], zargacman ekologiakan [email protected] convertot_2 Bnogtagorcum, shrjaka mijavayri pahpanutyan [email protected], tesaknern u [email protected], zargacman ekologiakan [email protected] convertot_3 Bnogtagorcum, shrjaka mijavayri pahpanutyan [email protected], tesaknern u [email protected], zargacman ekologiakan [email protected] convertot_4 Bnogtagorcum, zrjaka mijavayri pahpanutyan [email protected], tesaknern u [email protected], zargacman ekologiakan [email protected] convertot_5 Bnogtagorcum, shrjaka mijavayri pahpanutyan [email protected], tesaknern u [email protected], zargacman ekologiakan [email protected] convertot_6 Bnogtagorcum, shrjaka mijavayri pahpanutyan haskacutyuny, tesaknern u skzbunqnery, zargacman ekologiakan xndirnery convertot_7 Bnogtagorcum, shrjaka mijavayri pahpanutyan [email protected], tesaknern u [email protected], zargacman ekologiakan [email protected] convertot_8 Bnogtagorcum, shrjaka mijavayri pahpanutyan [email protected], tesaknern u [email protected], zargacman ekologiakan [email protected] convertot_9 Bnogtagorcum, shrjaka mijavayri pahpanutyan [email protected], tesaknern u [email protected], zargacman ekologiakan [email protected] convertot_10 Bnogtagortsum, srjaka mijavayri pahpanutyan haskacutyuny, tesaknern u skzbunqnery, zargacman ekologiakan khndirnery convertot_11 Bnogtagorcum, shrjaka mijavayri pahpanutyan [email protected], tesaknern u [email protected], zargacman ekologiakan [email protected] convertot_13 Bnogtagorcum, shrjaka mijavajri pahpanutjan [email protected], tesaknern u [email protected], zargacman ekologiakan [email protected] convertot_14 Bnogtagwrcum, shrjaka mijavayri pahpanutyan [email protected], tesaknern u [email protected], zargacman ekwlwgiakan [email protected] convertot_15 Bnogtagorcum, shrghaka mighavayri pahpanutyan [email protected], tesaknern u [email protected], zargacman ekologiakan [email protected] convertot_16 Bnogtagorcym, shrjaka mijavayri pahpanytyan [email protected], tesaknern y [email protected], zargacman ekologiakan [email protected] convertot_17 Bnogtagorcum, shrjaka mijavayri pahpanutyan [email protected], tesaknern u [email protected], zargacman ekologiakan [email protected] convertot_18 Bnogtagorcum, shrjaka mijavayri pahpanutyan haskacut[email protected], tesaknern u [email protected], zargacman ekologiakan [email protected]

  Ռեֆերատ | Բնապահպանություն

  Բնօգտագործում և բնապահպանություն

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. С. Н. Бомбылев, А. Ш. Xоднаев «Экономика природопользованияե, 2004 г.
  2. ՀՀ հողային օրենսգիրք, 2001 թ.

  description_2 title_arm Բնօգտագործում և բնապահպանություն title_eng Bnogtagorcum ev bnapahpanutyun convertot_1 Bnogtagorcum EV bnapahpanutyun convertot_2 Bnogtagorcum EV bnapahpanutyun convertot_3 Bnogtagorcum EV bnapahpanutyun convertot_4 Bnogtagorcum EV bnapahpanutyun convertot_5 Bnogtagorcum EV bnapahpanutyun convertot_6 Bnogtagorcum EV bnapahpanutyun convertot_7 Bnogtagorcum EV bnapahpanutyun convertot_8 Bnogtagorcum EV bnapahpanutyun convertot_9 Bnogtagorcum EV bnapahpanutyun convertot_10 Bnogtagortsum EV bnapahpanutyun convertot_11 Bnogtagorcum EV bnapahpanutyun convertot_13 Bnogtagorcum EV bnapahpanutjun convertot_14 Bnogtagwrcum EV bnapahpanutyun convertot_15 Bnogtagorcum EV bnapahpanutyun convertot_16 Bnogtagorcym EV bnapahpanytyyn convertot_17 Bnogtagorcum EV bnapahpanutyun convertot_18 Bnogtagorcum YEV bnapahpanutyun

  Ռեֆերատ | Բնապահպանություն

  Արտակարգ իրավիճակներում բուսաբուծական աշխարհի կայունությանն ուղղված աշխատանքները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Արտակարգ իրավիճակներում բուսաբուծական աշխարհի կայունությանն ուղղված աշխատանքները title_eng busabucutyan ashxarhi kayunutyannn uxxvac ashxatanqner convertot_1 Artakarg iravijaknerum busabucakan ashxarhi kayunutyann uxxvac [email protected] convertot_2 Artakarg iravijaknerum busabucakan ashxarhi kayunutyann uxxvac [email protected] convertot_3 Artakarg iravijaknerum busabucakan ashxarhi kayunutyann uxxvac [email protected] convertot_4 Artakarg iravijaknerum busabucakan azxarhi kayunutyann uxxvac [email protected] convertot_5 Artakarg iravijaknerum busabucakan ashxarhi kayunutyann uxxvac [email protected] convertot_6 Artakarg iravijaknerum busabucakan ashxarhi kayunutyann uxxvac ashxatanqnery convertot_7 Artakarg iravijaknerum busabucakan ashkharhi kayunutyann uxxvac [email protected] convertot_8 Artakarg iravijaknerum busabucakan ashxarhi kayunutyann ughghvac [email protected] convertot_9 Artakarg iravijaknerum busabucakan ashxarhi kayunutyann uxxvac [email protected] convertot_10 Artakarg iravijaknerum busabutsakan askharhi kayunutyann ughghvats askhatanqnery convertot_11 Artakarg iravijaknerum busabucakan ashxarhi kayunutyann uxxvac [email protected] convertot_13 Artakarg iravijaknerum busabucakan ashxarhi kajunutjann uxxvac [email protected] convertot_14 Artakarg iravijaknerum busabucakan ashxarhi kayunutyann uxxvac [email protected] convertot_15 Artakarg iravijaknerum busabucakan ashxarhi kayunutyann uxxvac [email protected] convertot_16 Artakarg iravijaknerym bysabycakan ashxarhi kayynytyann yxxvac [email protected] convertot_17 Artakarg iravijaknerum busabucakan ashxarhi kayunutyann uxxvac [email protected] convertot_18 Artakarg iravijaknerum busabucakan ashxarhi kayunutyann uxxvac [email protected]

  Ռեֆերատ | Բնապահպանություն

  Ծովային հետազոտություններ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Ծովային հետազոտություններ title_eng covayin hetazotutyunner convertot_1 Covayin hetazotutyunner convertot_2 Covayin hetazotutyunner convertot_3 Covayin hetazotutyunner convertot_4 Covayin hetazotutyunner convertot_5 Covayin hetazotutyunner convertot_6 Covayin hetazotutyunner convertot_7 Covayin hetazotutyunner convertot_8 Covayin hetazotutyunner convertot_9 Covayin hetazotutyunner convertot_10 TSovayin hetazotutyunner convertot_11 Covayin hetazotutyunner convertot_13 Covajin hetazotutjunner convertot_14 Cwvayin hetazwtutyunner convertot_15 Covayin hetazotutyunner convertot_16 Covayin hetazotytyynner convertot_17 Covayin hetazotutyunner convertot_18 Covayin hetazotutyunner

  Ռեֆերատ | Բնապահպանություն

  Էկոլոգիական դաստիարակություն

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Մայիլյան Ռ.Ս., Եղիազարյան Ս.Ս., Դավթյան Ն. Հ. «Էկոլոգիա և բնապահպանության հիմունքներե, 2005 թ
  2. Ո. Մարուխյան, Ա. Հովսեփյան «Անձի էկոլոգիական կուլտուրանե, 2005թ.
  3. «Միտք սերմանելը նույնն է, թե ծառ տնկես «, բնապահպանական կրթության ձեռնարկ, 2007թ.
  4. Ո. Մարուխյան, Ա. Հովսեփյան «Էկոլոգիական դաստիարակությունե, 2001 թ.

  description_2 title_arm Էկոլոգիական դաստիարակություն title_eng ekologiakan dastiarakutyun convertot_1 Ekologiakan dastiarakutyun convertot_2 Ekologiakan dastiarakutyun convertot_3 Ekologiakan dastiarakutyun convertot_4 Ekologiakan dastiarakutyun convertot_5 Ekologiakan dastiarakutyun convertot_6 Ekologiakan dastiarakutyun convertot_7 Ekologiakan dastiarakutyun convertot_8 Ekologiakan dastiarakutyun convertot_9 Ekologiakan dastiarakutyun convertot_10 Ekologiakan dastiarakutyun convertot_11 Ekologiakan dastiarakutyun convertot_13 Ekologiakan dastiarakutjun convertot_14 Ekwlwgiakan dastiarakutyun convertot_15 Ekologiakan dastiarakutyun convertot_16 Ekologiakan dastiarakytyyn convertot_17 Ekologiakan dastiarakutyun convertot_18 Ekologiakan dastiarakutyun

  Ռեֆերատ | Բնապահպանություն

  Էկլոգիական գործոններ ու կենսոլորտ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Ս. Մ. Շահինյան, Ն.Կ. Թահմազյան «Էկոլոգիա», Ե., 2003թ.
  2. Воронков Н.А. Экология общая, социальная, прикладная’’, М., 1999 г.
  3. Крискунов Е.А.’Экология’’ (учебник), М.,1995г.

  description_2 title_arm Էկլոգիական գործոններ ու կենսոլորտ title_eng ekologiakan gorconner u kensolort convertot_1 Eklogiakan gorconner u kensolort convertot_2 Eklogiakan gorconner u kensolort convertot_3 Eklogiakan gorconner u kensolort convertot_4 Eklogiakan gorconner u kensolort convertot_5 Eklogiakan gorconner u kensolort convertot_6 Eklogiakan gorconner u kensolort convertot_7 Eklogiakan gorconner u kensolort convertot_8 Eklogiakan gorconner u kensolort convertot_9 Eklogiakan gorconner u kensolort convertot_10 Eklogiakan gortsonner u kensolort convertot_11 Eklogiakan gorconner u kensolort convertot_13 Eklogiakan gorconner u kensolort convertot_14 Eklwgiakan gwrcwnner u kenswlwrt convertot_15 Eklogiakan gorconner u kensolort convertot_16 Eklogiakan gorconner y kensolort convertot_17 Eklogiakan gorconner u kensolort convertot_18 Eklogiakan gorconner u kensolort

  Ռեֆերատ | Բնապահպանություն

  Էկոլոգիական կրթություն

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Էկոլոգիական կրթություն title_eng ekologiakan krtutyun convertot_1 Ekologiakan krtutyun convertot_2 Ekologiakan krtutyun convertot_3 Ekologiakan krtutyun convertot_4 Ekologiakan krtutyun convertot_5 Ekologiakan krtutyun convertot_6 Ekologiakan krtutyun convertot_7 Ekologiakan krtutyun convertot_8 Ekologiakan krtutyun convertot_9 Ekologiakan krtutyun convertot_10 Ekologiakan krtutyun convertot_11 Ekologiakan krtutyun convertot_13 Ekologiakan krtutjun convertot_14 Ekwlwgiakan krtutyun convertot_15 Ekologiakan krtutyun convertot_16 Ekologiakan krtytyyn convertot_17 Ekologiakan krtutyun convertot_18 Ekologiakan krtutyun

  Ռեֆերատ | Բնապահպանություն

  Էկոլոգիայի հիմնախնդիրը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. С. Н. Бомбылев, А. Ш. Xоднаев «Экономика природопользованияե, 2004 г.
  2. Մայիլյան Ռ.Ս., Եղիազարյան Ս.Ս., Դավթյան Ն. Հ. «Էկոլոգիա և բնապահպանության հիմունքներե, 2005 թ
  3. Ս. Մ. Շահինյան, Ն.Կ. Թահմազյան «Էկոլոգիա», Ե., 2003թ.


  description_2 title_arm Էկոլոգիայի հիմնախնդիրը title_eng ekologiayi [email protected] convertot_1 Ekologiayi [email protected] convertot_2 Ekologiayi [email protected] convertot_3 Ekologiayi [email protected] convertot_4 Ekologiayi [email protected] convertot_5 Ekologiayi [email protected] convertot_6 Ekologiayi himnaxndiry convertot_7 Ekologiayi [email protected] convertot_8 Ekologiayi [email protected] convertot_9 Ekologiayi [email protected] convertot_10 Ekologiayi himnakhndiry convertot_11 Ekologiayi [email protected] convertot_13 Ekologiaji [email protected] convertot_14 Ekwlwgiayi [email protected] convertot_15 Ekologiayi [email protected] convertot_16 Ekologiayi [email protected] convertot_17 Ekologiayi [email protected] convertot_18 Ekologiayi [email protected]

  Ռեֆերատ | Բնապահպանություն

  Արդյունաբերական որոշ ձեռնարկությունների` Երևան քաղաքի սահմաններից դուրս բերման տնտեսա-էկոլոգիական նշանակությունը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Արդյունաբերական որոշ ձեռնարկությունների` Երևան քաղաքի սահմաններից դուրս բերման տնտեսա-էկոլոգիական նշանակությունը title_eng Erevanic ardyunaberutyan dursberum convertot_1 Ardyunaberakan orosh cernarkutyunneri` ErEVan qaxaqi sahmanneric durs berman tntesa-ekologiakan [email protected] convertot_2 Ardyunaberakan orosh dzernarkutyunneri` ErEVan qaxaqi sahmanneric durs berman tntesa-ekologiakan [email protected] convertot_3 Ardyunaberakan orosh cernarkutyunneri` ErEVan qaxaqi sahmanneric durs berman tntesa-ekologiakan [email protected] convertot_4 Ardyunaberakan oroz cernarkutyunneri` ErEVan qaxaqi sahmanneric durs berman tntesa-ekologiakan [email protected] convertot_5 Ardyunaberakan orosh cernarkutyunneri` ErEVan qaxaqi sahmanneric durs berman tntesa-ekologiakan [email protected] convertot_6 Ardyunaberakan orosh cernarkutyunneri` ErEVan qaxaqi sahmanneric durs berman tntesa-ekologiakan nshanakutyuny convertot_7 Ardyunaberakan orosh cernarkutyunneri` ErEVan qaxaqi sahmanneric durs berman tntesa-ekologiakan [email protected] convertot_8 Ardyunaberakan orosh cernarkutyunneri` ErEVan qaghaqi sahmanneric durs berman tntesa-ekologiakan [email protected] convertot_9 Ardyunaberakan orosh cernarkutyunneri` ErEVan qaxaqi sahmanneric durs berman tntesa-ekologiakan [email protected] convertot_10 Ardyunaberakan oros zernarkutyunneri` ErEVan qaghaqi sahmanneric durs berman tntesa-ekologiakan nsanakutyuny convertot_11 Ardyunaberakan orosh cernarkutyunneri` ErEVan qaxaqi sahmanneric durs berman tntesa-ekologiakan [email protected] convertot_13 Ardjunaberakan orosh cernarkutjunneri` ErEVan qaxaqi sahmanneric durs berman tntesa-ekologiakan [email protected] convertot_14 Ardyunaberakan wrwsh cernarkutyunneri` ErEVan qaxaqi sahmanneric durs berman tntesa-ekwlwgiakan [email protected] convertot_15 Ardyunaberakan orosh cernarkutyunneri` ErEVan qaxaqi sahmanneric durs berman tntesa-ekologiakan [email protected] convertot_16 Ardyynaberakan orosh cernarkytyynneri` ErEVan qaxaqi sahmanneric dyrs berman tntesa-ekologiakan [email protected] convertot_17 Ardyunaberakan orosh cernarkutyunneri` ErEVan kaxaki sahmanneric durs berman tntesa-ekologiakan [email protected] convertot_18 Ardyunaberakan orosh cernarkutyunneri` ErYEVan qaxaqi sahmanneric durs berman tntesa-ekologiakan [email protected]

  Ռեֆերատ | Բնապահպանություն

  Երկրաշարժ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Երկրաշարժ title_eng erkrasharj convertot_1 Erkrasharj convertot_2 Erkrasharj convertot_3 Erkrasharj convertot_4 Erkrazarj convertot_5 Erkrasharj convertot_6 Erkrasharj convertot_7 Erkrasharj convertot_8 Erkrasharj convertot_9 Erkrashargh convertot_10 Erkrasargh convertot_11 Erkrasharj convertot_13 Erkrasharj convertot_14 Erkrasharj convertot_15 Erkrasharj convertot_16 Erkrasharj convertot_17 Erkrasharj convertot_18 Erkrasharj

   

  Եթե չեք գտել նյութը դուք կարող եք պատվիրել այն Արագ, հարմար, հուսալի, մատչելի