Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Որոնման արդյունք ( - Պատմություն գտնվել է 1219 նյութ)


  Ռեֆերատ | Պատմություն

  Քաղկեդոնի ժողովը, Տիեզերական ժողովներ





  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Քաղկեդոնի ժողովը, Տիեզերական ժողովներ title_eng convertot_1 Qaxkedoni joxov@, Tiezerakan joxovner convertot_2 Qaxkedoni joxov@, Tiezerakan joxovner convertot_3 Qaxkedoni joxov@, Tiezerakan joxovner convertot_4 Qaxkedoni joxov@, Tiezerakan joxovner convertot_5 Qaxkedoni joxov@, Tiezerakan joxovner convertot_6 Qaxkedoni joxovy, Tiezerakan joxovner convertot_7 Qaxkedoni joxov@, Tiezerakan joxovner convertot_8 Qaghkedoni joghov@, Tiezerakan joghovner convertot_9 Qaxkedoni ghoxov@, Tiezerakan ghoxovner convertot_10 Qaghkedoni ghoghovy, Tiezerakan ghoghovner convertot_11 Qaxkedoni joxov@, Tiezerakan joxovner convertot_13 Qaxkedoni joxov@, Tiezerakan joxovner convertot_14 Qaxkedwni jwxwv@, Tiezerakan jwxwvner convertot_15 Qaxkedoni joxov@, Tiezerakan joxovner convertot_16 Qaxkedoni joxov@, Tiezerakan joxovner convertot_17 Kaxkedoni joxov@, Tiezerakan joxovner convertot_18 Qaxkedoni joxov@, Tiezerakan joxovner

  Մագիստրոսական | Պատմություն

  Տարածքային խնդիրները հայ-վրացական հարաբերություններում. Ջավախքի հիմնախնդրի համառոտ ակնարկ





  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  Աղբյուրներ և ուսումնասիրություններ

  1. Աբրահամ Կրետացի, Պատմություն, Ե., 1973:
  2. Ադոնց Ն., Հայաստանը Հուստինիանոսի դարաշրջանում, Ե., 1987:
  3. Ալեքսանյան Վ. Խ., Հայ-վրացական հասարակական-քաղաքական և մշակութային կապերի պատմությունից, Եր., «Գիտելիք» հրատ., 1986:
  4. Ալիշան Ղ., Նշմարք հայկականք, պր. 1, անթվական, էջ 15, հմմտ.՝ Լալայան Ե., Երկեր, հ. 1, Ե., 1983:
  5. Ասրյան  Ա.,  Հայ-վրացական  հարաբերությունների  պատմությունից, հրատ. Բանբեր Հայաստանի արխիվների, հ. 2, Եր., 2009:
  6. Ավետիսյան Հ. Ա., Հայկական հարցը1918թ, Ե., 1997:
  7. Գալոյան Գ., Ղազախեցյան Վ., Հայաստանի Հանրապետությունը 1918-1920 թթ (քաղաքական պատմություն), Փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու , Երևան, 2000:
  8. Դավթյան Ա. Խ., Ջավախք, Ե., 1994:
  9. Թովմա Մեծոփեցի, Պատմագրություն, աշխատասիրությամμ Լ. Խաչիկյանի, Ե., 1999:
  10. Լեո, Անցյալից, Եր., «Շեմ» հրատ., 2009:
  11. Խատիսյան Ալ., Հայաստանի Հանրապետության ծագումն ու զարգացումը, Բեյրութ, 1968:
  12. Կարապետյան Ս., Զինված ապստամբությունը Լոռիում 1921թ, Երևան, 1955:
  13. Կարապետյան Ս., Ջավախքի խաչքարերը, Ե., 1995:
  14. Կիրակոսյան Ա., Հայկական Հարցը և Հայերի ցեղասպանությունը, Երևան, 2006:
  15. Կիրակոսյան Ջ., Բուրժուական Դիվանագիտությունը և Հայաստանը, Երևան, 1980:
  16. Հայաստանի Հանրապետության պառլամենտի նիստերի արձանագրություններ, Եր., 2010:
  17. Հայոց պատմության ակադեմիական հրատարակություն 6-րդ հատոր, Երևան 1981:
  18. Հարությունյան Բ., Հայաստանի պատմության ատլաս, Բ մաս, Երևան, 2008:
  19. Հոկտեմբերյան Սոցիալիստական Մեծ ռևոլյուցիան և սովետական իշխանության հաղթանակը Հայաստանում. Փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու, Եր., Հայկ. ՍՍՌ ԳԱ հրատ., 1960:
  20. Հովհաննիսյան Ռ., Հայաստանի Հանրապետություն, Երևան, 2005:
  21. Ղևոնդ, Պատմություն, Ե., 1982:
  22. Մատթեոս Ուռհայեցի, Ժամանակագրություն, Ե., 1991:
  23. Մարտիրոսյան, Հ. Վ.,  Հովհաննես Քաջազնունին Տրապիզոնի հաշտության բանակցություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 2004, № 1:
  24. Մելքոնյան Ա., Նյութեր Ախալցխայի և Ախալքալաքի դպրոցների պատմությունից (19-րդ դար և 20-րդ դարի սկիզμ), Եր., ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստ. հրատ., 2005:
  25. Մելքոնյան Ա., Ջավախքը  19-րդ դարում և 20-րդ դարի առաջին քառորդին, Երևան, 2003:
  26. Մեծին Վարդանայ Բարձրբերդեցւոյ Պատմութիւն Տիեզերական, Մոսկվա, 1861:
  27. Յովհաննու կաթողիկոսի Դրասխանակերտեցւոյ Պատմութիւն հայոց, Թիֆլիս, 1912:
  28. Ջամալյան Ա., Հայ-վրացական կնճիռը, Երևան, 2011:
  29. Ջավախահայության որոշ հիմնախնդիրներ - Եր.։ «Նորավանք» ԳԿՀ, 2009:
  30. Սարդարյան Կ., Հայ–վրացական հարաբերությունները1918–1921 թթ., Երևան, 2002:
  31. Սուքիասյան  Հ.,  Հայ-վրացական  խաղարարար  կոնֆերանսի  հայկական  պատվիրակության հաշվետվությունը  (1918թ.  դեկտեմբեր-1919թ.  մարտ),  Պատմաբանասիրական  հանդես,  հ.1, Երևան, 2009:
  32. Ստամբուլցյան Ան., «Համաշխարհային պատերազմը 1914-1917 թթ.» , Երևան 1984:
  33. Վիրաբյան Վ. Հ., Հայ-վրացական ռազմաքաղաքական հարաբերությունները և Լոռու Չեզոք գոտին 1920-1921 թթ. (Տարածքային սահմանազատումը), Եր., ԵՊՀ հրատ., 2015:
  34. Վիրաբյան Վ., 1918 թ. Հայ-վրացական պատերազմը, ՀՀ կառավարության ռազմաքաղաքական գործունեությունը և կուսակցությունները, Երևան, 2003:
  35. Վրացյան Ս., Հայաստանի Հանրապետություն, Ե., 1993:
  36. Армянский вопрос: Энциклопедия,  гл. ред. К. С. Худавердян, Ереван 1991.
  37. Жизнь царицы Тамары, Памятники грузинской исторической литературы, т. V, Тб., 1985.
  38. Кадишев А. Б., Интервенция и гражданская война в Закавказье, М., Военное изд-во МО СССР, 1960.
  39. Туманян М., Дипломатическая история Республики Армения 1918-1920 гг., Ереван, 2012.

   

  Էլեկտրոնային ռեսուրսներ

  1. Ջավախք մեդիա, javakhkmedia.com,
  2. Հայ մատենագրության թվանշային գրադարան, digilib.am,
  3. ԵՊՀ Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ, http://armin.am/
  description_2

  ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

  ԳԼՈՒԽ 1.ԱՆԴՐԿՈՎԿԱՍՈՒՄ  ՍՏԵՂԾՎԱԾ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԻՐԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ՀԱՅ-ՎՐԱՑԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

  1.1.Անդրկովկասյան իրադրության լարումը

  1.2.Տարածքային խնդիրները հայ-վրացական հարաբերություններում. Ջավախքի հիմնախնդրի համառոտ ակնարկ

  ԳԼՈՒԽ 2. ՀԱՅ-ՎՐԱՑԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄՆ ՈՒ ՋԱՎԱԽՔԻ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԸ

  2.1. Հայ-վրացական պատերազմն ու Թիֆլիսի 1919 թվականի կոնֆերանսը

  2.2. Ջավախքի հիմնահարցը հայ-վրացական առճակատման համատեքստում

  ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ

  ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ.

  ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ.. 70

  title_arm Տարածքային խնդիրները հայ-վրացական հարաբերություններում. Ջավախքի հիմնախնդրի համառոտ ակնարկ title_eng convertot_1 Taracqayin xndirner@ hay-vracakan haraberutyunnerum. Javaxqi himnaxndri hamarot aknark convertot_2 Taracqayin xndirner@ hay-vracakan haraberutyunnerum. Javaxqi himnaxndri hamarot aknark convertot_3 Taracqayin xndirner@ hay-vracakan haraberutyunnerum. Javaxqi himnaxndri hamarot aknark convertot_4 Taracqayin xndirner@ hay-vracakan haraberutyunnerum. Javaxqi himnaxndri hamarot aknark convertot_5 Taracqayin xndirner@ hay-vracakan haraberutyunnerum. Javaxqi himnaxndri hamarot aknark convertot_6 Taracqayin xndirnery hay-vracakan haraberutyunnerum. Javaxqi himnaxndri hamarot aknark convertot_7 Taracqayin khndirner@ hay-vracakan haraberutyunnerum. Javakhqi himnakhndri hamarot aknark convertot_8 Taracqayin xndirner@ hay-vracakan haraberutyunnerum. Javaxqi himnaxndri hamarot aknark convertot_9 Taracqayin xndirner@ hay-vracakan haraberutyunnerum. Javaxqi himnaxndri hamarot aknark convertot_10 Taratsqayin khndirnery hay-vracakan haraberutyunnerum. Javakhqi himnakhndri hamarot aknark convertot_11 Taracqayin xndirner@ hay-vracakan haraberutyunnerum. Javaxqi himnaxndri hamarot aknark convertot_13 Taracqajin xndirner@ haj-vracakan haraberutjunnerum. Javaxqi himnaxndri hamarot aknark convertot_14 Taracqayin xndirner@ hay-vracakan haraberutyunnerum. Javaxqi himnaxndri hamarwt aknark convertot_15 Taracqayin xndirner@ hay-vracakan haraberutyunnerum. GHavaxqi himnaxndri hamarot aknark convertot_16 Taracqayin xndirner@ hay-vracakan haraberytyynnerym. Javaxqi himnaxndri hamarot aknark convertot_17 Tarackayin xndirner@ hay-vracakan haraberutyunnerum. Javaxki himnaxndri hamarot aknark convertot_18 Taracqayin xndirner@ hay-vracakan haraberutyunnerum. Javaxqi himnaxndri hamarot aknark

  Մագիստրոսական | Պատմություն

  Օտտո ֆոն Բիսմարկն ու հետհեղափոխական քաղաքական իրադրությունը





  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  Օգտագործված գրականության  ցանկ

  1. Gerhard Rempel, 1848: Revolution and reaction, http://web.archive.org/web/20051210142541/http://mars.acnet.wnec.edu/~grempel/courses/germany/lectures/081848.html, Մուտք՝ 11.09.2015
  2. German Revolution of 1848 and Historiography in the German Democratic Republic, https://www.ohio.edu/chastain/dh/germrev.htm, Մուտք՝ 04.09.2015
  3. Jonathan Richard Hill, The Revolutions of 1848 in Germany, Italy, and France, http://commons.emich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1044&context=honors, Մուտք՝ 06.09.2015
  4. Otto von Bismarck (1815-1898), http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/bismarck_otto_von.shtml, Մուտք՝ 11.09.2015
  5. Otto von Bismarck German chancellor and prime minister, http://www.britannica.com/biography/Otto-von-Bismarck, Մուտք՝ 11.09.2015
  6. Revolution of 1848–49 in Germany, http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Revolution+of+1848%E2%80%9349+in+Germany, Մուտք՝ 12.09.2015
  7. Shorter E., Middle-class anxiety in the German revolution of 1848, http://jsh.oxfordjournals.org/content/2/3/189.full.pdf, Մուտք՝ 08.09.2015
  8. The German Revolution of 1848/49, http://www.germanheritage.com/essays/1848/unity_and_justice_and_freedom.html, Մուտք՝ 04.09.2015
  9. Андреас Хилльгрубер Кельн “Отто фон Бисмарк- основатель великой европейской державы – Германской империи”, М.,1979. 
  10. Бисмарк на посту премьер-министра Пруссии (1862–1871): основание великой державы — германской империи — вопреки бремени европейского равновесия, http://militera.lib.ru/bio/hillgruber/03.html, Մուտք՝ 15.09.2015
  11. Бисмарк О, “Мысли и воспоминания”, Тт. 1-3, М., 1940-41.
  12. Водовозов В. В. Бисмарк, Отто-Эдуард-Леопольд // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907, т. IIIa, с. 924—947
  13. Водовозов В. В., Революция 1848 года // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.).- СПб., 1890-1907, т. XXVI, стр. 440-444
  14. Галкин И.С. “Создание Германской империи” М., 1986.
  15. Ерусалимский А.С. “Бисмарк. Дипломатия и милитаризм” М., 1968.
  16. История Германии: учебное пособие : в 3 тт. / Под общ. ред. Б. Бонвеча, Ю. В. Галактионова. — М.: КДУ, 2008,  Т. 1: С древнейших времен до создания Германской империи / Л. П. Белковец, С. А. Васютин, Е. П. Глушанин и др.; отв. ред. С. А. Васютин и Е. П. Глушанин, стр. 447-450
  17. История дипломатии, под ред. В.А. Зорина. М., 1959. т.1.
  18. История дипломатиипод ред. В.П. Потемкина. М., 1941. т.1.
  19. Нарочницкая Л.И. “Россия и войны Пруссии в 60-х годах Х1Х в. за объединение Германии”, М., 1960.
  20. Отто фон Бисмарк. Жизнеописание, http://vivl.ru/bismark/bismarck.php, Մուտք՝ 08.21.2015
  21. Ротштейн Ф.А. “Из истории Прусско-Германской империи”, М., 1948.
  22. Чубинский В.В. “Бисмарк. Политическая биография”, М., 1988.
  23. Բիսմարկ, http://www.armeniansgenocide.am/am/Encyclopedia_Of_armenian_genocide_Bismark, Մուտք՝ 08.21.2015
  24. Բիսմարկյան դիվանագիտությունը, http://youngdiplomacy.blogspot.am/2014/07/blog-post_5.html, մուտք 09.21.2015
  25. Գերմանիայի առաջին կանցլեր Օտտո Ֆոն Բիսմարկը, https://armenianleaders.wordpress.com/2012/04/15/bismark/#more-1314, Մուտք՝ 15.09.2015
  description_2

  Ներածություն.

  Գլուխ 11848-1849 թվականների հեղափոխությունը Պրուսիայում և միավորման ձգտումները

  1.1.1848-1849 թվականների հեղափոխական ալիքը Եվրոպայում և դրա դրսևորումները Պրուսիայում

  1.2.Գերմանիայի միավորմանն ուղղված շարժումը

  Գլուխ 2. Օտտո ֆոն Բիսմարկն ու հետհեղափոխական քաղաքական իրադրությունը

  2.1. Օտտո ֆոն Բիսմարկի վաղ տարիներն ու քաղաքական գործունեության արշալույսը

  2.2. Բիսմարկյան հաջող քաղաքականությունը 19-րդ դարի վաթսունական թվականներին

  Գլուխ 3Բիսմարկյան քաղաքականությունը 1860-ական թվականներին վերջին ու 1870-ականներին

  3.1. Գերմանական հողերի միավորման նոր փորձեր ու արտաքին քաղաքական քայլեր

  3.2. Ֆրանս-պրուսական պատերազմն ու Գերմանական կայսրության հռչակումը

  Եզրակացություն

  title_arm Օտտո ֆոն Բիսմարկն ու հետհեղափոխական քաղաքական իրադրությունը title_eng convertot_1 Otto fon Bismarkn u hethexapoxakan qaxaqakan iradrutyun@ convertot_2 Otto fon Bismarkn u hethexapoxakan qaxaqakan iradrutyun@ convertot_3 Otto fon Bismarkn u hethexapoxakan qaxaqakan iradrutyun@ convertot_4 Otto fon Bismarkn u hethexapoxakan qaxaqakan iradrutyun@ convertot_5 Otto fon Bismarkn u hethexapoxakan qaxaqakan iradrutyun@ convertot_6 Otto fon Bismarkn u hethexapoxakan qaxaqakan iradrutyuny convertot_7 Otto fon Bismarkn u hethexapokhakan qaxaqakan iradrutyun@ convertot_8 Otto fon Bismarkn u hetheghapoxakan qaghaqakan iradrutyun@ convertot_9 Otto fon Bismarkn u hethexapoxakan qaxaqakan iradrutyun@ convertot_10 Otto fon Bismarkn u hetheghapokhakan qaghaqakan iradrutyuny convertot_11 Otto fon Bismarkn u hethexapoxakan qaxaqakan iradrutyun@ convertot_13 Otto fon Bismarkn u hethexapoxakan qaxaqakan iradrutjun@ convertot_14 Ottw fwn Bismarkn u hethexapwxakan qaxaqakan iradrutyun@ convertot_15 Otto fon Bismarkn u hethexapoxakan qaxaqakan iradrutyun@ convertot_16 Otto fon Bismarkn y hethexapoxakan qaxaqakan iradrytyyn@ convertot_17 Otto fon Bismarkn u hethexapoxakan kaxakakan iradrutyun@ convertot_18 Otto fon Bismarkn u hethexapoxakan qaxaqakan iradrutyun@

  Կուրսային | Պատմություն

  ՀԱՅ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՊԱՏԿԵՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ ԱՐԵՎԵԼՔԻ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ





  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm ՀԱՅ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՊԱՏԿԵՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ ԱՐԵՎԵԼՔԻ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ title_eng convertot_1 HAY MIJNADARYAN PATKERACUMNER@ AREVELQI ERKRNERI MASIN convertot_2 HAY MIJNADARYAN PATKERACUMNER@ AREVELQI ERKRNERI MASIN convertot_3 HAY MIJNADARYAN PATKERACUMNER@ AREVELQI ERKRNERI MASIN convertot_4 HAY MIJNADARYAN PATKERACUMNER@ AREVELQI ERKRNERI MASIN convertot_5 HAY MIJNADARYAN PATKERACUMNER@ AREVELQI ERKRNERI MASIN convertot_6 HAY MIJNADARYAN PATKERACUMNERY AREVELQI ERKRNERI MASIN convertot_7 HAY MIJNADARYAN PATKERACUMNER@ AREVELQI ERKRNERI MASIN convertot_8 HAY MIJNADARYAN PATKERACUMNER@ AREVELQI ERKRNERI MASIN convertot_9 HAY MIJNADARYAN PATKERACUMNER@ AREVELQI ERKRNERI MASIN convertot_10 HAY MIJNADARYAN PATKERACUMNERY AREVELQI ERKRNERI MASIN convertot_11 HAY MIJNADARYAN PATKERACUMNER@ AREVELQI ERKRNERI MASIN convertot_13 HAJ MIJNADARJAN PATKERACUMNER@ AREVELQI ERKRNERI MASIN convertot_14 HAY MIJNADARYAN PATKERACUMNER@ AREVELQI ERKRNERI MASIN convertot_15 HAY MIGHNADARYAN PATKERACUMNER@ AREVELQI ERKRNERI MASIN convertot_16 HAY MIJNADARYAN PATKERACYMNER@ AREVELQI ERKRNERI MASIN convertot_17 HAY MIJNADARYAN PATKERACUMNER@ AREVELKI ERKRNERI MASIN convertot_18 HAY MIJNADARYAN PATKERACUMNER@ AREVELQI ERKRNERI MASIN

  Կուրսային | Պատմություն

  Բագրատունիների թագավորության անկումն ումասատումը





  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Մաթեոս Ուռհայեցի, Ժամանակագրություն, Երևան, 1973
  2. Արիստակես լաստիվերցի, Պատմություն, Երևան. 1971
  3. Հայ ժողովրդի պատմություն, ՀՍՍՀԳԱ, Հ. Երևան, 1976
  4. Պողոսյան Ս., Հայ ժողովրդի պատմություն 12 պրակով, Հայաստանը զարգացած ֆեոդալիզմի շրջանում դարեր 9-13-րդ, Պրակ 4, Երևան 1958
   

  description_2

  Ներածություն
  Գլուխ 1. Բագրատունյաց թագավորության մասնատումը
  Գլուխ 2. Բագրատունիների թագավորության անկումը
  Գլուխ 2.1 Գահակալական ընդհանրումներ Անիի թագավորությունում 
  Գլուխ 2.2 Անիի կուտակումը Բյուզանդական կայսրության 
  Գլուխ 2.3 Պայքար պետականության պահպանման համար 
  Եզրակացություն 
  Գրականության 
   

  title_arm Բագրատունիների թագավորության անկումն ումասատումը title_eng convertot_1 Bagratunineri tagavorutyan ankumn umasatum@ convertot_2 Bagratunineri tagavorutyan ankumn umasatum@ convertot_3 Bagratunineri tagavorutyan ankumn umasatum@ convertot_4 Bagratunineri tagavorutyan ankumn umasatum@ convertot_5 Bagratunineri tagavorutyan ankumn umasatum@ convertot_6 Bagratunineri tagavorutyan ankumn umasatumy convertot_7 Bagratunineri tagavorutyan ankumn umasatum@ convertot_8 Bagratunineri tagavorutyan ankumn umasatum@ convertot_9 Bagratunineri tagavorutyan ankumn umasatum@ convertot_10 Bagratunineri tagavorutyan ankumn umasatumy convertot_11 Bagratunineri tagavorutyan ankumn umasatum@ convertot_13 Bagratunineri tagavorutjan ankumn umasatum@ convertot_14 Bagratunineri tagavwrutyan ankumn umasatum@ convertot_15 Bagratunineri tagavorutyan ankumn umasatum@ convertot_16 Bagratynineri tagavorytyan ankymn ymasatym@ convertot_17 Bagratunineri tagavorutyan ankumn umasatum@ convertot_18 Bagratunineri tagavorutyan ankumn umasatum@

  Ռեֆերատ | Պատմություն

  Հին Էլամի պաշտամունքը, կրոնը, դիցարանը





  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  ՕԳՏԱԳՈՐԾԱԾ ԳՐԱԿԱՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ
  1. Encyclopedia Iranica, Elam vi. Elamite religion
  2. Hinz W, 1965, The Elamite God d. GAL, JNES 24/4, 351-54
  3. Koch H, 1995, Theology and Worship in Elam and Achaemenid Iran, in: Sasson 1995, 1959-1960
  4. Khosraci L., Koupar S. M. M., Nayestani J., Nobari A. H., 2010, Unknown Rulers of Neo-Elamite in Loristan During 1st B.C., Intl. J. Humanities (2010) Vol. 17(2): (39-54)

  description_2

  Ն Ե Ր Ա Ծ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 
  1. Հին Էլամի դիցարանը 
  2.Էլամական կրոնը 
  3.Պաշտամունքը և քրմերը Էլամում 
  Ե Զ Ր Ա Կ Ա Ց ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 
  ՕԳՏԱԳՈՐԾԱԾ ԳՐԱԿԱՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ
   

  title_arm Հին Էլամի պաշտամունքը, կրոնը, դիցարանը title_eng convertot_1 Hin Elami pashtamunq@, kron@, dicaran@ convertot_2 Hin Elami pashtamunq@, kron@, dicaran@ convertot_3 Hin Elami pashtamunq@, kron@, dicaran@ convertot_4 Hin Elami paztamunq@, kron@, dicaran@ convertot_5 Hin Elami pashtamunq@, kron@, dicaran@ convertot_6 Hin Elami pashtamunqy, krony, dicarany convertot_7 Hin Elami pashtamunq@, kron@, dicaran@ convertot_8 Hin Elami pashtamunq@, kron@, dicaran@ convertot_9 Hin Elami pashtamunq@, kron@, dicaran@ convertot_10 Hin Elami pastamunqy, krony, dicarany convertot_11 Hin Elami pashtamunq@, kron@, dicaran@ convertot_13 Hin Elami pashtamunq@, kron@, dicaran@ convertot_14 Hin Elami pashtamunq@, krwn@, dicaran@ convertot_15 Hin Elami pashtamunq@, kron@, dicaran@ convertot_16 Hin Elami pashtamynq@, kron@, dicaran@ convertot_17 Hin Elami pashtamunk@, kron@, dicaran@ convertot_18 Hin Elami pashtamunq@, kron@, dicaran@

  Դիպլոմային | Պատմություն

  Աշուր աստծո պաշտամունքը Հին Միջագետքում





  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  Օգտագործված Գրականության Ցանկ

  1. Գրեկյան Ե., Գյովելիքի ուրարտական արձանագրությունը, Պատմաբանասիրական հանդես, № 1, 224-225, 2004
  2. Ղափանցյան Գ., Ուրարտուի պատմությունը, Երևան 1940
  3. Дьяконов М.,К.вопросу о символе Халбы, Древний Восток 1983,
  4. Саггс Х., Вавилон и Ассирия, Москва, 2004
  5. Olmstead A. T. E., History of Assyria ( New York and London: Charles Scribner's Sons), 1923
  6. Deimel A., Pantheon babylonicum, Nomina deorum e textibus cuneiformibus excerpta et ordine alphabetic (SPIB; Rome: Pontificii Instituti Biblici ) 1914
  7. Benzel K., Graff S. B., Rakic Y.,. Watts E. W, Art of the Ancient Near East, United States, 2010
  8. Black J. A. and Green A.. Illustrations by Tessa Rickards, Gods, Demons and symbols of Ancient Mesopotamia:an Illusttrated dictionary, London, 1992
  9. Burney, Ch. 1993, “The God Haldi and the Urartian State”, in: Mellinket all. 1993
  10. Dally S., Stephane Dallery: Foreign chariotry and cavalary in the armies of Tiglath – Pileser III and Sargon, Iraq, Volume XLVII, 1985
  11. Cogan M., Imperialism and Religion: Assyria, Judah and Israel in the Eighth and Seventh Centuries B.C.E. (SBLMS 19; Missoula, MT: Society of Biblical Literature and Scholars Press), 1974
  12. Curtis J. E. and. Reade J. E, Art and Empire (treasures from Assyria in the British museum), London, 2008.
  13. Ebeling E. Parfiimrezepte und kultische Texte aus Assur, Sonderdruck aus Or 17-19, Roma, 1950S. Parpola, The Assyrian Tree of life: Trancing the orogins of Jewish Monotheism and Greek philosophy, University of Helsinki, 1993
  14. Grekyan Y., The Will of Menua and the Gods of Urartu, Armenian Journal of Near Eastern Studuees 1, Yerevan 2006
  15. Holloway S. W., Aššur is King! Aššur is King! Religion in the Exercize of Power in the Neo-Assyrian Empire, Boston 2002
  16. Jastrow M., '' The god Ašur,'' JAOS 24, 1903
  17. Lambert, W.G. 1983, “The God Aššur”,Iraq 45/1, 82-86.
  18. Landsberger B., Gurney, 0., Practical Vocabulary of Assur: AfO 18, pp.328-341. Saggs, H., The Nimrud Letters, Pt. IV: Iraq 20, 1958
  19. Parpola S., H. S. Versnel, Monotheism in Ancient Assyria, 2000 ( Journal of Near Eastern Studies), 2000
  20. Parpola, S. 2000, “Monotheism in Ancient Assyria”, in: Porter 2000, 165-209.
  21. Porter B. N., One God and Many ?, Concepts of Divinity in the Ancient World ( Transactions of the Casco Bay Assyriological Institute,1) 2000
  22. Porter B.N.'' Ishtar of Ninveh an her Collaborator, University of Pennsylvania, 1987
  23. Spieckermann H., Juda unter Assur in der Sargonidenzeit, 1982
  24. Tallqvist K. L., , Der assyrische Gott (StOr 4/3; Helsingfors: Societas Orientalis Fennica ) 1932
   

  description_2

  Ներծություն
  1. Պատմական ակնարկ
  2. Ասորեստանի կրոնի ուսումնասիրությունը
  գիտության մեջ. 
  Գլուխ 1. Ասորեստանի դիցարանը 
  Գլուխ 2. Աշշուր աստծո պաշտամունքը
  (կերպարը և գործառույթները) 
  2.1. Աշշուրի պաշտամունքը իբրև կայսերական գաղափարախոսություն
  2.2. Աշշուրը պատկերագրության մեջ 
  2.3. Նահանգային հարկերը Աշշուրի պաշտամունքի համար
  2.4 Ասորեստանյան Կենաց ծառը 
  2.5. Բազմաստվածությունը միաստվածության մեջ
  Գլուխ 3. Աշշուր և Խալդի աստվածների կերպարային ընդհանրությունները
  Եզրակացություն 
  Օգտագործված գրականության ցանկ 
   

  title_arm Աշուր աստծո պաշտամունքը Հին Միջագետքում title_eng convertot_1 Ashur astco pashtamunq@ Hin Mijagetqum convertot_2 Ashur astco pashtamunq@ Hin Mijagetqum convertot_3 Ashur astco pashtamunq@ Hin Mijagetqum convertot_4 Azur astco paztamunq@ Hin Mijagetqum convertot_5 Ashur astco pashtamunq@ Hin Mijagetqum convertot_6 Ashur astco pashtamunqy Hin Mijagetqum convertot_7 Ashur astco pashtamunq@ Hin Mijagetqum convertot_8 Ashur astco pashtamunq@ Hin Mijagetqum convertot_9 Ashur astco pashtamunq@ Hin Mijagetqum convertot_10 Asur asttso pastamunqy Hin Mijagetqum convertot_11 Ashur astco pashtamunq@ Hin Mijagetqum convertot_13 Ashur astco pashtamunq@ Hin Mijagetqum convertot_14 Ashur astcw pashtamunq@ Hin Mijagetqum convertot_15 Ashur astco pashtamunq@ Hin Mighagetqum convertot_16 Ashyr astco pashtamynq@ Hin Mijagetqym convertot_17 Ashur astco pashtamunk@ Hin Mijagetkum convertot_18 Ashur astco pashtamunq@ Hin Mijagetqum

  Ռեֆերատ | Պատմություն

  Հայոց մեծ եղեռնը և Ռուսաստանը





  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  Օգտագործված գրականության ցանկ

  1. Մ. Կարապետյան, Է. Գևորգյան, Է.Մելքոնյան, Ա. Աբգարյան, Հայոց մեծ եղեռնի պատմության հիմնահարցերը հայ պատմագրության մեջ, Ե. 2010:
  2. Մ. Ա. Մուրադյան, Հայկական հարցը և ռուս հասարակական-քաղաքական ու պատմագիտական միտքը, Ե. 1998:
  3. Тунян В. Г., Армянский вопрос в русской печати 1900-1917, Е. 2000.
  4. Роберт Багдасарян, Геноцид и армянская интеллигенция России, Е. 2003.
  5. Анушаван Закарян, Трагедия армянского народав в оценке русских литераторов, Е. 2003.
  6. Армен Марукян, Армянский вопрос и политика России (1915-1917), Е., 2003.
  7. М. Д. Амирханян, Россия и Армения. Очерк русско-армянских литературных отношений. Часть 1, Ереван 2003.
   

  description_2 title_arm Հայոց մեծ եղեռնը և Ռուսաստանը title_eng convertot_1 Hayoc mec exern@ EV Rusastan@ convertot_2 Hayoc mec exern@ EV Rusastan@ convertot_3 Hayoc mec exern@ EV Rusastan@ convertot_4 Hayoc mec exern@ EV Rusastan@ convertot_5 Hayoc mec exern@ EV Rusastan@ convertot_6 Hayoc mec exerny EV Rusastany convertot_7 Hayoc mec exern@ EV Rusastan@ convertot_8 Hayoc mec eghern@ EV Rusastan@ convertot_9 Hayoc mec exern@ EV Rusastan@ convertot_10 Hayoc mets egherny EV Rusastany convertot_11 Hayoc mec exern@ EV Rusastan@ convertot_13 Hajoc mec exern@ EV Rusastan@ convertot_14 Haywc mec exern@ EV Rusastan@ convertot_15 Hayoc mec exern@ EV Rusastan@ convertot_16 Hayoc mec exern@ EV Rysastan@ convertot_17 Hayoc mec exern@ EV Rusastan@ convertot_18 Hayoc mec exern@ YEV Rusastan@

  Ռեֆերատ | Պատմություն

  Բաբելոնում պաշտամունքը, կրոնը, դիցարանը





  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  ՕԳՏԱԳՈՐԾԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

  1. Էվելին Քլենգել-Բրանդտ, Ճանապարհորդություն դեպի Հին Բաբելոն, Երևան 1981
  2. Саггс Х., Вавилон и Ассирия, Москва, 2004
  3. Curtis J. E. and. Reade J. E, Art and Empire (treasures from Assyria in the British museum), London, 2008.
  4. Parpola S., H. S. Versnel, Monotheism in Ancient Assyria, 2000 ( Journal of Near Eastern Studies), 2000
  5. Benzel K., Graff S. B., Rakic Y.,. Watts E. W, Art of the Ancient Near East, United States, 2010
  6. Black J. A. and Green A.. Illustrations by Tessa Rickards, Gods, Demons and symbols of Ancient Mesopotamia:an Illusttrated dictionary, London, 1992
   

  description_2

  Ն Ե Ր Ա Ծ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 
  1.ԱՍՏՎԱԾՆԵՐԻ ԱՇԽԱՐՀԸ
  2. ԲԱԲԵԼՈՆԱԿԱՆ ԱՍՏՎԱԾՆԵՐԸ ՊԱՏԿԵՐԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 
  3. ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔԸ ԲԱԲԵԼՈՆՈՒՄ 
  4. ԲԱԲԵԼԱՑԻՆԵՐԻ ՀՈԳԵՎՈՐ ԱՇԽԱՐՀԸ 
  Ե Զ Ր Ա Կ Ա Ց ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 
  ՕԳՏԱԳՈՐԾԱԾ ԳՐԱԿԱՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

   

  title_arm Բաբելոնում պաշտամունքը, կրոնը, դիցարանը title_eng convertot_1 Babelonum pashtamunq@, kron@, dicaran@ convertot_2 Babelonum pashtamunq@, kron@, dicaran@ convertot_3 Babelonum pashtamunq@, kron@, dicaran@ convertot_4 Babelonum paztamunq@, kron@, dicaran@ convertot_5 Babelonum pashtamunq@, kron@, dicaran@ convertot_6 Babelonum pashtamunqy, krony, dicarany convertot_7 Babelonum pashtamunq@, kron@, dicaran@ convertot_8 Babelonum pashtamunq@, kron@, dicaran@ convertot_9 Babelonum pashtamunq@, kron@, dicaran@ convertot_10 Babelonum pastamunqy, krony, dicarany convertot_11 Babelonum pashtamunq@, kron@, dicaran@ convertot_13 Babelonum pashtamunq@, kron@, dicaran@ convertot_14 Babelwnum pashtamunq@, krwn@, dicaran@ convertot_15 Babelonum pashtamunq@, kron@, dicaran@ convertot_16 Babelonym pashtamynq@, kron@, dicaran@ convertot_17 Babelonum pashtamunk@, kron@, dicaran@ convertot_18 Babelonum pashtamunq@, kron@, dicaran@

  Կուրսային | Պատմություն

  Երվանդունիների թագավորությունը (Ք.ա 6-3-րդ դարեր )





  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  Գրականություն

  1. Ժամկոչյան Հ., Աբրահամյան Ա., Մելիք-Բախշյան Ս., Պողոսյան Ս., Հայ ժողովրդի պատմություն ( սկղբից մինչև 18-րդ դարի վերջը ), Երևան, 1975
  2. Հայ ժողովրդի պատմություն, հատ 1 ( Գ.Ա. հրատ. ), Երևան, 1971
  3. Հերոդոտոս, Պատմություն, Երևան, 1986
  4. Հ. Մանանդյան, Քննական տեսություն հայ ժողովրդի պատմության, հատ. 1-3, Երևան, 1945-52
  5. Մովսես Խորենացի, Հայոց պատմություն, Երևան, 1981
  6. Ստրաբոն, Երևան, 1940
  7. Քսենոֆոն, Անաբասիս, Երևան, 1970
  8. Քսենոֆոն, Կյորոպեդիա, Երևան, 2000

  description_2

  Բովանդակություն

  Ներածություն
  Գլուխ1. Հայկական հնագույն պետության առաջացումը
  Գլուխ 2. Երվանդունիների ծագումը 
  Գլուխ 3. Երվանդ Ա Սակավակյաց 
  Գլուխ 4. Հայաստանը Տիգրան Երվանդյանի և նրա հաջորդների օրոք 
  Գլուխ 5. Հայերի մ.թ.ա. 521-520 թթ. ապստամբությունը Աքեմենյան Պարսկաստանի դեմ 
  Գլուխ 5.1 Դարեհ 1-ինի ռեֆորմները և Հայաստանը 
  Գլուխ 6 Հայաստանը Քսենոֆոնի նկարագրությամբ 
  Գլուխ 7. Երվանդ Բ, Երվանդ Գ 
  Գլուխ 8. Սոցիալ-տնտեսական հարաբերությունները Երվանդունիների կառավարման տարիներին (մ.թ.ա. 6-7-րդ դդ) 
  Գլուխ 9. Երվանդ Դ Վերջին
  Գլուխ 9.1. Երվանդունիների մայրաքաղաք Արմավիր 
  Գլուխ 10. Հայաստանի անկախացումը երվանդականների իշխանության ներքո 
  Եզրակացություն 
  Գրականություն 


   

  title_arm Երվանդունիների թագավորությունը (Ք.ա 6-3-րդ դարեր ) title_eng convertot_1 Ervandunineri tagavorutyun@ (Q.a 6-3-rd darer ) convertot_2 Ervandunineri tagavorutyun@ (Q.a 6-3-rd darer ) convertot_3 Ervandunineri tagavorutyun@ (Q.a 6-3-rd darer ) convertot_4 Ervandunineri tagavorutyun@ (Q.a 6-3-rd darer ) convertot_5 Ervandunineri tagavorutyun@ (Q.a 6-3-rd darer ) convertot_6 Ervandunineri tagavorutyuny (Q.a 6-3-rd darer ) convertot_7 Ervandunineri tagavorutyun@ (Q.a 6-3-rd darer ) convertot_8 Ervandunineri tagavorutyun@ (Q.a 6-3-rd darer ) convertot_9 Ervandunineri tagavorutyun@ (Q.a 6-3-rd darer ) convertot_10 Ervandunineri tagavorutyuny (Q.a 6-3-rd darer ) convertot_11 Ervandunineri tagavorutyun@ (Q.a 6-3-rd darer ) convertot_13 Ervandunineri tagavorutjun@ (Q.a 6-3-rd darer ) convertot_14 Ervandunineri tagavwrutyun@ (Q.a 6-3-rd darer ) convertot_15 Ervandunineri tagavorutyun@ (Q.a 6-3-rd darer ) convertot_16 Ervandynineri tagavorytyyn@ (Q.a 6-3-rd darer ) convertot_17 Ervandunineri tagavorutyun@ (K.a 6-3-rd darer ) convertot_18 Ervandunineri tagavorutyun@ (Q.a 6-3-rd darer )

  Ռեֆերատ | Պատմություն

  Իսլամական քաղաքակրթությունը և Արևմուտտքը





  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Իսլամական քաղաքակրթությունը և Արևմուտտքը title_eng convertot_1 Islamakan qaxaqakrtutyun@ EV ArEVmuttq@ convertot_2 Islamakan qaxaqakrtutyun@ EV ArEVmuttq@ convertot_3 Islamakan qaxaqakrtutyun@ EV ArEVmuttq@ convertot_4 Islamakan qaxaqakrtutyun@ EV ArEVmuttq@ convertot_5 Islamakan qaxaqakrtutyun@ EV ArEVmuttq@ convertot_6 Islamakan qaxaqakrtutyuny EV ArEVmuttqy convertot_7 Islamakan qaxaqakrtutyun@ EV ArEVmuttq@ convertot_8 Islamakan qaghaqakrtutyun@ EV ArEVmuttq@ convertot_9 Islamakan qaxaqakrtutyun@ EV ArEVmuttq@ convertot_10 Islamakan qaghaqakrtutyuny EV ArEVmuttqy convertot_11 Islamakan qaxaqakrtutyun@ EV ArEVmuttq@ convertot_13 Islamakan qaxaqakrtutjun@ EV ArEVmuttq@ convertot_14 Islamakan qaxaqakrtutyun@ EV ArEVmuttq@ convertot_15 Islamakan qaxaqakrtutyun@ EV ArEVmuttq@ convertot_16 Islamakan qaxaqakrtytyyn@ EV ArEVmyttq@ convertot_17 Islamakan kaxakakrtutyun@ EV ArEVmuttk@ convertot_18 Islamakan qaxaqakrtutyun@ YEV ArYEVmuttq@

  Ռեֆերատ | Պատմություն

  Աքեմենյան տերությունը  հունական պելեպոնեսյան պատերազմի  շրջանում





  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

   

  1 Խորիկյան Հ., Աքեմենյան  Պարսկաստանի սատրապության վարչական բաժանման շուրջ:

  2. Համացանաց

  3. Հերոդոտոս. Պատմություն ինը գրքից (այսուհետև՝ Հերոդոտոս), թարգմ. Ս. Կրկյաշարյանի, Երևան, 1986:

   

  description_2 title_arm Աքեմենյան տերությունը  հունական պելեպոնեսյան պատերազմի  շրջանում title_eng convertot_1 Aqemenyan terutyun@  hunakan peleponesyan paterazmi  shrjanum convertot_2 Aqemenyan terutyun@  hunakan peleponesyan paterazmi  shrjanum convertot_3 Aqemenyan terutyun@  hunakan peleponesyan paterazmi  shrjanum convertot_4 Aqemenyan terutyun@  hunakan peleponesyan paterazmi  zrjanum convertot_5 Aqemenyan terutyun@  hunakan peleponesyan paterazmi  shrjanum convertot_6 Aqemenyan terutyuny  hunakan peleponesyan paterazmi  shrjanum convertot_7 Aqemenyan terutyun@  hunakan peleponesyan paterazmi  shrjanum convertot_8 Aqemenyan terutyun@  hunakan peleponesyan paterazmi  shrjanum convertot_9 Aqemenyan terutyun@  hunakan peleponesyan paterazmi  shrjanum convertot_10 Aqemenyan terutyuny  hunakan peleponesyan paterazmi  srjanum convertot_11 Aqemenyan terutyun@  hunakan peleponesyan paterazmi  shrjanum convertot_13 Aqemenjan terutjun@  hunakan peleponesjan paterazmi  shrjanum convertot_14 Aqemenyan terutyun@  hunakan pelepwnesyan paterazmi  shrjanum convertot_15 Aqemenyan terutyun@  hunakan peleponesyan paterazmi  shrghanum convertot_16 Aqemenyan terytyyn@  hynakan peleponesyan paterazmi  shrjanym convertot_17 Akemenyan terutyun@  hunakan peleponesyan paterazmi  shrjanum convertot_18 Aqemenyan terutyun@  hunakan peleponesyan paterazmi  shrjanum

  Ռեֆերատ | Պատմություն

  Սևրի պայմանագիր





  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1
  1. https://hayaryakanch.wordpress.com
  2. http://hy.wikipedia.org/wiki/
  3. http://www.encyclopedia.am/
  description_2
  1. Միջազային դրությունը նախքան Սևրի պայմանագիրը
  2. Առաջին համաշխարհային պատերազմ
  3. Հայերի դրությունը պատերազմի տարիներին
  4. Մայիսյան հերոսամարտեր
  5. Սևրի պայմանագիր
  6. Միջազգային դրությունը պայմանագրի կնքումից հետո
  7. Հայերի դրությունը պայմանագրի կնքումից հետո
  8. Հայ-թուրքական պատերազմը
  9. Ի՞նչ տվեց Սևրի պայմանագիրը հայերին
  10. Եզրակացություն
  title_arm Սևրի պայմանագիր title_eng convertot_1 SEVri paymanagir convertot_2 SEVri paymanagir convertot_3 SEVri paymanagir convertot_4 SEVri paymanagir convertot_5 SEVri paymanagir convertot_6 SEVri paymanagir convertot_7 SEVri paymanagir convertot_8 SEVri paymanagir convertot_9 SEVri paymanagir convertot_10 SEVri paymanagir convertot_11 SEVri paymanagir convertot_13 SEVri pajmanagir convertot_14 SEVri paymanagir convertot_15 SEVri paymanagir convertot_16 SEVri paymanagir convertot_17 SEVri paymanagir convertot_18 SYEVri paymanagir

  Ռեֆերատ | Պատմություն

  Ֆրանսիայի մասնակցությունը երկրորդ աշխարհամարտին





  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1
  1. Габриэль Городецкий «Миф Ледокола»: Накануне войны, 1995
  2. Robert Aron ‘Grands dossiers de l'histoire contemporaine’, Փարիզ, 1962-1964
  3. Marc Lévy ‘Les Enfants de la liberté’ Փարիզ 2007
  4. http://www.encyclopedia.am/
  5. http://scepsis.net/library/id_440.html
  6. https://www.wikipedia.org/
  description_2
  1. Երկրորդ համաշխարհային պատերազմ
  2. Պատերազմի պատճառները
  3. Պատերազմի ընթացը
  4. Ֆրանսիայի մասնակցությունը պատերազմին
  5. Օկուպացված Ֆրանսիա
  6. Վիշիի ռեժիմը
  7. Շառլ դը Գոլ. «Ազատ Ֆրանսիա»
  8. Ֆրանսիայի ազատագրումը
  9. Պատերազմի ավարտը
  10. Եզրակացություն
  title_arm Ֆրանսիայի մասնակցությունը երկրորդ աշխարհամարտին title_eng convertot_1 Fransiayi masnakcutyun@ erkrord ashxarhamartin convertot_2 Fransiayi masnakcutyun@ erkrord ashxarhamartin convertot_3 Fransiayi masnakcutyun@ erkrord ashxarhamartin convertot_4 Fransiayi masnakcutyun@ erkrord azxarhamartin convertot_5 Fransiayi masnakcutyun@ erkrord ashxarhamartin convertot_6 Fransiayi masnakcutyuny erkrord ashxarhamartin convertot_7 Fransiayi masnakcutyun@ erkrord ashkharhamartin convertot_8 Fransiayi masnakcutyun@ erkrord ashxarhamartin convertot_9 Fransiayi masnakcutyun@ erkrord ashxarhamartin convertot_10 Fransiayi masnakcutyuny erkrord askharhamartin convertot_11 Fransiayi masnakcutyun@ erkrord ashxarhamartin convertot_13 Fransiaji masnakcutjun@ erkrord ashxarhamartin convertot_14 Fransiayi masnakcutyun@ erkrwrd ashxarhamartin convertot_15 Fransiayi masnakcutyun@ erkrord ashxarhamartin convertot_16 Fransiayi masnakcytyyn@ erkrord ashxarhamartin convertot_17 Fransiayi masnakcutyun@ erkrord ashxarhamartin convertot_18 Fransiayi masnakcutyun@ erkrord ashxarhamartin

  Ռեֆերատ | Պատմություն

  Ներածություն





  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Ներածություն title_eng convertot_1 Neracutyun convertot_2 Neracutyun convertot_3 Neracutyun convertot_4 Neracutyun convertot_5 Neracutyun convertot_6 Neracutyun convertot_7 Neracutyun convertot_8 Neracutyun convertot_9 Neracutyun convertot_10 Neratsutyun convertot_11 Neracutyun convertot_13 Neracutjun convertot_14 Neracutyun convertot_15 Neracutyun convertot_16 Neracytyyn convertot_17 Neracutyun convertot_18 Neracutyun

   

  Եթե չեք գտել նյութը դուք կարող եք պատվիրել այն Արագ, հարմար, հուսալի, մատչելի