Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Որոնման արդյունք ( - Այլ աշխատանքներ գտնվել է 314 նյութ)


  Անհատական | Այլ աշխատանքներ

  Օլիգոպոլիայի տնտեսական արդյունավետությունը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 • Աղաջանյան Հովսեփ, Տնտեսագիտության տեսության ընդհանուր հիմունքները<br>• Տնտեսագիտության տեսություն (ուսումնական ձեռնարկ), խմբ.՝ տ.գ.դ., պրոֆ. Գ.Ե. Կիրակոսյանի և տ.գ.թ., պրոֆ. Ի.Ե. Խլղաթյանի.-Եր., Տնտեսագետ<br>• Ներսիսյան Կ․Ռ․ Մրցակցությունը և մենաշնորհը<br>• Կ.Ներսիսյան «Մրցակցություն և մենաշնորհ», Եր. 2009<br><br> description_2 Ներածություն<br>Օլիգոպոլիա ․<br>Օլիգոպոլիստական շուկայական կառույցներ <br>Մոնոպոլիա կամ մենաշնորհ <br>Օգտագործվող գրականության ցանկ <br> title_arm Օլիգոպոլիայի տնտեսական արդյունավետությունը title_eng convertot_1 Oligopoliayi tntesakan ardyunavetutyun@ convertot_2 Oligopoliayi tntesakan ardyunavetutyun@ convertot_3 Oligopoliayi tntesakan ardyunavetutyun@ convertot_4 Oligopoliayi tntesakan ardyunavetutyun@ convertot_5 Oligopoliayi tntesakan ardyunavetutyun@ convertot_6 Oligopoliayi tntesakan ardyunavetutyuny convertot_7 Oligopoliayi tntesakan ardyunavetutyun@ convertot_8 Oligopoliayi tntesakan ardyunavetutyun@ convertot_9 Oligopoliayi tntesakan ardyunavetutyun@ convertot_10 Oligopoliayi tntesakan ardyunavetutyuny convertot_11 Oligopoliayi tntesakan ardyunavetutyun@ convertot_13 Oligopoliaji tntesakan ardjunavetutjun@ convertot_14 Oligwpwliayi tntesakan ardyunavetutyun@ convertot_15 Oligopoliayi tntesakan ardyunavetutyun@ convertot_16 Oligopoliayi tntesakan ardyynavetytyyn@ convertot_17 Oligopoliayi tntesakan ardyunavetutyun@ convertot_18 Oligopoliayi tntesakan ardyunavetutyun@

  Անհատական | Այլ աշխատանքներ

  Արտաքին առևտրի մաքսային վիճակագրություն

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 1. ՀՀ օրենքը մաքսային կարգավորման մասին<br>2. Կոզլով Վ.Ս.- Վիճակագրության ընդհանուր տեսություն<br>3. Հակոբյան Կ--Սոցիալ-տնտեսական վիճակագրություն. մաս.1<br>4. Հակոբյան Կ--Սոցիալ-տնտեսական վիճակագրություն. մաս.2<br>5. Հովհաննիսյան Հ.Կ.- Սոցիալ-տնտեսական վիճակագրություն<br>6. Պետրոսյան Ա.Ն.- Վիճակագրության ընդհանուր տեսություն <br>7. Պետրոսյան Ա.Ն.- Վիճակագրության ընդհանուր տեսություն .2009<br><br> description_2 Ներածություն <br>Արտաքին առևտրի մաքսային վիճակագրություն <br>Արտաքին և փոխադարձ առևտրի մաքսային վիճակագրությունը <br>Օգտագործվող գրականության ցանկ <br> title_arm Արտաքին առևտրի մաքսային վիճակագրություն title_eng convertot_1 Artaqin arEVtri maqsayin vijakagrutyun convertot_2 Artaqin arEVtri maqsayin vijakagrutyun convertot_3 Artaqin arEVtri maqsayin vijakagrutyun convertot_4 Artaqin arEVtri maqsayin vijakagrutyun convertot_5 Artaqin arEVtri maqsayin vijakagrutyun convertot_6 Artaqin arEVtri maqsayin vijakagrutyun convertot_7 Artaqin arEVtri maqsayin vijakagrutyun convertot_8 Artaqin arEVtri maqsayin vijakagrutyun convertot_9 Artaqin arEVtri maqsayin vijakagrutyun convertot_10 Artaqin arEVtri maqsayin vijakagrutyun convertot_11 Artaqin arEVtri maqsayin vijakagrutyun convertot_13 Artaqin arEVtri maqsajin vijakagrutjun convertot_14 Artaqin arEVtri maqsayin vijakagrutyun convertot_15 Artaqin arEVtri maqsayin vijakagrutyun convertot_16 Artaqin arEVtri maqsayin vijakagrytyyn convertot_17 Artakin arEVtri maksayin vijakagrutyun convertot_18 Artaqin arYEVtri maqsayin vijakagrutyun

  Անհատական | Այլ աշխատանքներ

  Բարոյագիտության ոլորտը և կառուցվածքը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 • Բալայան Ա. «Փիլիսոփայություն, դասախոսությունների համառոտագրեր»<br>• Արման Ղարագուլյան «Փիլիսոփայության հիմունքներ» <br> description_2 Ներածություն <br>Բարոյագիտություն <br>Էթիկայի պատմությունը <br>Էթիկայի ուղղություններն ու բաժինները <br>Բարոյագիտության ոլորտը ու կառուցվածքը <br>Օգտագործվող գրականության ցանկը <br> title_arm Բարոյագիտության ոլորտը և կառուցվածքը title_eng convertot_1 Baroyagitutyan olort@ EV karucvacq@ convertot_2 Baroyagitutyan olort@ EV karucvacq@ convertot_3 Baroyagitutyan olort@ EV karucvacq@ convertot_4 Baroyagitutyan olort@ EV karucvacq@ convertot_5 Baroyagitutyan olort@ EV karucvacq@ convertot_6 Baroyagitutyan olorty EV karucvacqy convertot_7 Baroyagitutyan olort@ EV karucvacq@ convertot_8 Baroyagitutyan olort@ EV karucvacq@ convertot_9 Baroyagitutyan olort@ EV karucvacq@ convertot_10 Baroyagitutyan olorty EV karucvatsqy convertot_11 Baroyagitutyan olort@ EV karucvacq@ convertot_13 Barojagitutjan olort@ EV karucvacq@ convertot_14 Barwyagitutyan wlwrt@ EV karucvacq@ convertot_15 Baroyagitutyan olort@ EV karucvacq@ convertot_16 Baroyagitytyan olort@ EV karycvacq@ convertot_17 Baroyagitutyan olort@ EV karucvack@ convertot_18 Baroyagitutyan olort@ YEV karucvacq@

  Ռեֆերատ | Այլ աշխատանքներ

  Տարհանում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Գրականության ցանկ</strong></p> <ol> <li>Ս.Հ.Հարությունյան &lt;&lt;Արտակարգ իրավիճակների և քաղպաշտպանության հինահարցեր&gt;&gt; Երևան 2009</li> <li>Ռ.Ա. Մեժլումյան &lt;&lt;Քաղաքացիական պաշտպանություն և անվտանգությունն Արտակարգ իրավիճակներում &gt;&gt; Երևան 2008</li> <li>Ալտունին Ա.Տ.&lt;&lt;Քաղաքացիական պաշտպանություն&gt;&gt;Երևան 1984</li> <li>http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=94959</li> </ol> description_2 <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ</strong></p> <p>&nbsp;</p> <ol> <li><strong>Ներածություն&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;2</strong></li> <li><strong>Տարհանման նպատակներ և կարգ&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..3</strong></li> <li><strong>Հաշմանդամություն ունեցող անձանց տարհանման կազմակերպում&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..13</strong></li> <li><strong>Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների տարհանման պլանավորումը դպրոցից&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;. &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..14</strong></li> <li><strong>Փրկարարների հոգեբանական պատրաստավծությունը տարհանման ժամանակ&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.17</strong></li> <li><strong>Եզրակացություն&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..19</strong></li> <li><strong>Գրականության ցանկ&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..20</strong></li> </ol> <p>&nbsp;</p> title_arm Տարհանում title_eng convertot_1 Tarhanum convertot_2 Tarhanum convertot_3 Tarhanum convertot_4 Tarhanum convertot_5 Tarhanum convertot_6 Tarhanum convertot_7 Tarhanum convertot_8 Tarhanum convertot_9 Tarhanum convertot_10 Tarhanum convertot_11 Tarhanum convertot_13 Tarhanum convertot_14 Tarhanum convertot_15 Tarhanum convertot_16 Tarhanym convertot_17 Tarhanum convertot_18 Tarhanum

  Անհատական | Այլ աշխատանքներ

  Աշխատանքային պայմանագրի տեսակները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 1. Աշխատանքային իրավունք : Ուսումնականձեռնարկ / Լ.Ն. Մեհրաբյան, Երևան 2016, էջ 47-48&lt;br&gt;2. ՀՀ Աշխատանքային օրենս•իրք Հոդված 83.&lt;br&gt;3. ՀՀ կառավարության 2005 թվականի օ•ոստոսի 25-ի N 1480-Ն որոշում&lt;br&gt;4. ՀՀ Սահմանադրություն Հոդված 82&lt;br&gt;5. ЛушниковаМ.В., ЛушниковА.М. Заемныйтруд: исторический опыт и перспективы правового регулирования // Человекитруд. 2004. № 7. С. 85–89.&lt;br&gt;6. См.: ДивееваН.И. Указ. соч. С. 119&lt;br&gt;7. См.: Кашанина Т.В. Указ. соч. С. 310–312.&lt;br&gt;8. См.: Мартиросян Э.Р. Правовая природа отношений между руководителем организации и собственником имущества // Государство и право. 1996. № 10. С. 48–53..&lt;br&gt;9. &quot;Трудовой кодекс Российской Федерации&quot; от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 11.10.2018) Статья 56&lt;br&gt;10. ХайдеггерМ. Времяибытие. М., 1993. С. 195.&lt;br&gt; description_2 &lt;br&gt;1. Աշխատանքային պայմանագրի հասկացությունը &lt;br&gt;2. Աշխատանքային պայմանագրի տեսակները&lt;br&gt;Եզրակացություն &lt;br&gt;Օգտագործված գրականություն&lt;br&gt; title_arm Աշխատանքային պայմանագրի տեսակները title_eng convertot_1 Ashxatanqayin paymanagri tesakner@ convertot_2 Ashxatanqayin paymanagri tesakner@ convertot_3 Ashxatanqayin paymanagri tesakner@ convertot_4 Azxatanqayin paymanagri tesakner@ convertot_5 Ashxatanqayin paymanagri tesakner@ convertot_6 Ashxatanqayin paymanagri tesaknery convertot_7 Ashkhatanqayin paymanagri tesakner@ convertot_8 Ashxatanqayin paymanagri tesakner@ convertot_9 Ashxatanqayin paymanagri tesakner@ convertot_10 Askhatanqayin paymanagri tesaknery convertot_11 Ashxatanqayin paymanagri tesakner@ convertot_13 Ashxatanqajin pajmanagri tesakner@ convertot_14 Ashxatanqayin paymanagri tesakner@ convertot_15 Ashxatanqayin paymanagri tesakner@ convertot_16 Ashxatanqayin paymanagri tesakner@ convertot_17 Ashxatankayin paymanagri tesakner@ convertot_18 Ashxatanqayin paymanagri tesakner@

  Անհատական | Այլ աշխատանքներ

  Փոխառության ծախսումների հաշվառումը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Փոխառության ծախսումների հաշվառումը title_eng convertot_1 Poxarutyan caxsumneri hashvarum@ convertot_2 Poxarutyan caxsumneri hashvarum@ convertot_3 Poxarutyan caxsumneri hashvarum@ convertot_4 Poxarutyan caxsumneri hazvarum@ convertot_5 Poxarutyan caxsumneri hashvarum@ convertot_6 Poxarutyan caxsumneri hashvarumy convertot_7 Pokharutyan cakhsumneri hashvarum@ convertot_8 Poxarutyan caxsumneri hashvarum@ convertot_9 Poxarutyan caxsumneri hashvarum@ convertot_10 Pokharutyan tsakhsumneri hasvarumy convertot_11 Poxarutyan caxsumneri hashvarum@ convertot_13 Poxarutjan caxsumneri hashvarum@ convertot_14 Pwxarutyan caxsumneri hashvarum@ convertot_15 Poxarutyan caxsumneri hashvarum@ convertot_16 Poxarytyan caxsymneri hashvarym@ convertot_17 Poxarutyan caxsumneri hashvarum@ convertot_18 Poxarutyan caxsumneri hashvarum@

  Դիպլոմային | Այլ աշխատանքներ

  Կոնյակի ստանդարտացոմ,սերտիֆիկացում և փորձաքննություն

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 1. Դանիելյան Դ.Հ. Գինեգործության հիմունքներ, Երևան, 1973&lt;br&gt;2. Հարությունյան Կ.Վ. Շրջակա միջավայրի մոնիտորինգ: Երևան , ՀՊԱՀ: 2010: -450էջ &lt;br&gt;3. ՀՀ Հավատարմագրման մասին օրենք, Երևան, 2012&lt;br&gt;4. ՀՀ Ստանդարտացման մասին օրենք, Երևան, 2012&lt;br&gt;5. ՀՀ Տեխնիկական կանոնակարգման մասին օրենք, &lt;br&gt;6. ՀՍՏ 5.3-2004 Արտադրանքի սերտիֆիկացում, Երևան, 2012&lt;br&gt;7. Մալխասյան Ա. Ստանդարտացում, չափագիտություն, համապատասխա-նության հավաստում և որակի կառավարում, Երևան,2001&lt;br&gt;8. Տեխնիկական կանոնակարգ «Հայկական կոնյակների և հայկական կոնյակի սպիրտների» ՀՀ կառավարության 2006թ. Մայիս 26—ի N 954-Ն որոշում &lt;br&gt;9. Սահակյան Լ.Ա. , Աշխատանքի պաշտպանություն, Երևան, «Լույս», 1985,-360 էջ&lt;br&gt;10. www.arlis.am&lt;br&gt;11. www.anau.am &lt;br&gt;12. www.sarm.am&lt;br&gt; description_2 ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ&lt;br&gt;ԳԼՈՒԽ 1․ ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՎԱՍՏՄԱՆԵՎ ՈՐԱԿԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ&lt;br&gt; Ստանդարտացման բնագավառում կիրառվող հիմնական հասկացությունները&lt;br&gt; Համապատասխանության հավաստման բնագավառում օգտագործվող հիմնական հասկացություններ&lt;br&gt;ԳԼՈՒԽ 2․ ՏԵՍԱԿԱՆՈՒ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ:ՄԹԵՐՔԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ&lt;br&gt; ԿՈՆՅԱԿԻ ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐ&lt;br&gt; Կոնյակի պատրաստման տեխնոլոգիական գործընթացի նկարագիրը&lt;br&gt; Արտադրանքի տեխնոլոգիական սխեման&lt;br&gt;ԳԼՈՒԽ 3.ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՆՈՐՄԱՏԻՎ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱՆԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ&lt;br&gt;ԳԼՈՒԽ 4.ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ։ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԶԳԱՅՈՐՈՇՄԱՆ և ՖԻԶԻԿԱՔԻՄԻԱԿԱՆ , ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ և ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ&lt;br&gt; Սերտիֆիկացման մարմնի և փորձարկման լաբորատորիայի գործառույթները&lt;br&gt; Կոնյակի ցուցանիշների որոշման մեթոդիկաները&lt;br&gt; Կոնյակի փորձաքննություն՝ զգայորոշում և ֆիզիկաքիմիական&lt;br&gt; Կոնյակի անվտանգության պահանջները և ցուցանիշները &lt;br&gt;&lt;br&gt;ԳԼՈՒԽ 5.ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՈՒՄ ՍԽԵՄԱՅԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ,ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՎԱՍՏՄԱՆ ՆՇԱՁԵՎԸ ԵՎ ԴՐԱ ՄԱԿՆՇՄԱՆ ԿԱՐԳԸ&lt;br&gt;ԳԼՈՒԽ 6.ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊԸ ԵՎ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ&lt;br&gt;ԳԼՈՒԽ 7.ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ&lt;br&gt;ԳԼՈՒԽ 8.ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ&lt;br&gt;ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ&lt;br&gt;ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ title_arm Կոնյակի ստանդարտացոմ,սերտիֆիկացում և փորձաքննություն title_eng convertot_1 Konyaki standartacom,sertifikacum EV porcaqnnutyun convertot_2 Konyaki standartacom,sertifikacum EV pordzaqnnutyun convertot_3 Konyaki standartacom,sertifikacum EV porcaqnnutyun convertot_4 Konyaki standartacom,sertifikacum EV porcaqnnutyun convertot_5 Konyaki standartacom,sertifikacum EV porcaqnnutyun convertot_6 Konyaki standartacom,sertifikacum EV porcaqnnutyun convertot_7 Konyaki standartacom,sertifikacum EV porcaqnnutyun convertot_8 Konyaki standartacom,sertifikacum EV porcaqnnutyun convertot_9 Konyaki standartacom,sertifikacum EV porcaqnnutyun convertot_10 Konyaki standartacom,sertifikacum EV porzaqnnutyun convertot_11 Konyaki standartacom,sertifikacum EV porcaqnnutyun convertot_13 Konjaki standartacom,sertifikacum EV porcaqnnutjun convertot_14 Kwnyaki standartacwm,sertifikacum EV pwrcaqnnutyun convertot_15 Konyaki standartacom,sertifikacum EV porcaqnnutyun convertot_16 Konyaki standartacom,sertifikacym EV porcaqnnytyyn convertot_17 Konyaki standartacom,sertifikacum EV porcaknnutyun convertot_18 Konyaki standartacom,sertifikacum YEV porcaqnnutyun

  Դիպլոմային | Այլ աշխատանքներ

  Վերնաշեն կիսաքաղցր գինու ստանդարտացում,սերտիֆիկացում և փորձաքննություն

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 &lt;br&gt;1. ԳՕՍՏ 7208-93 Գինիներ խաղողի և գինենյութեր խաղողի մշակված. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ։ Նկարագրություն։&lt;br&gt;2. Հայաստանի Հանրապետության օրենքներ: Ստանդարտացման մասին: Համապատասխանության գնահատման մասին: Չափումների միասնականության ապահովման մասին.-Երևան,2005 &lt;br&gt;3. ՀՍՏ 5.3-2000 Համապատասխանության հավաստման համակարգ. Արտադրանքի սերտիֆիկացում &lt;br&gt;4. ՀՍՏ ԻՍՕ ԻԷԿ 17025-2001. Փորձարկման և ստուգաճշտման լաբորատորիաների իրազեկությանը ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ:&lt;br&gt;5. Մալխասյան Ա., Ստանդարտացում, չափագիտություն, համապատասխանության հավաստում և որակի կառավարում, Երևան,2001&lt;br&gt;6. Մուրադյան Զ.Ք.-«Գինու ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշների հետազոտման մեթոդական ցուցումներ»․Երևան,2017&lt;br&gt;7. www.anau.am &lt;br&gt;8. www.sarm.am&lt;br&gt;9. www.arlis.am&lt;br&gt;&lt;br&gt; description_2 ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ....................................................................................................................3&lt;br&gt;ԳԼՈՒԽ 1. ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՎԱՍՏՄԱՆԵՎ ՈՐԱԿԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ..........................................................................................................4&lt;br&gt; Ստանդարտացման բնագավառում կիրառվող հիմնական հասկացությունները&lt;br&gt; Համապատասխանության հավաստման բնագավառում օգտագործվող հիմնական հասկացություններ&lt;br&gt;ԳԼՈՒԽ 2. ՏԵՍԱԿԱՆՈՒ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ:ՄԹԵՐՔԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ……………………………………………………….…9&lt;br&gt;&lt;br&gt; Վերնաշեն կիսաքաղցր գինու պատրաստման տեխնոլոգիական գործընթացի նկարագիրը&lt;br&gt; Վերնաշեն կիսաքաղցր գինու տեխնոլոգիական սխեման&lt;br&gt;ԳԼՈՒԽ 3.ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՆՈՐՄԱՏԻՎ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱՆԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ.......................................................................14&lt;br&gt;ԳԼՈՒԽ 4.ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ։ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԶԳԱՅՈՐՈՇՄԱՆ և ՖԻԶԻԿԱՔԻՄԻԱԿԱՆ , ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ և ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ………………………………………………….…….27&lt;br&gt; Սերտիֆիկացման մարմնի և փորձարկման լաբորատորիայի գործառույթները&lt;br&gt; Վերնաշեն կիսաքաղցր գինու ցուցանիշների որոշման մեթոդիկաները&lt;br&gt; Վերնաշեն կիսաքաղցր գինու փորձաքննություն՝ զգայորոշում և ֆիզիկաքիմիական&lt;br&gt; Վերնաշեն կիսաքաղցր գինու անվտանգության պահանջները և ցուցանիշները&lt;br&gt;ԳԼՈՒԽ 5. ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՈՒՄ ՍԽԵՄԱՅԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՎԱՍՏՄԱՆ ՆՇԱՁԵՎԸ ԵՎ ԴՐԱ ՄԱԿՆՇՄԱՆ ԿԱՐԳԸ..……………………………………………………………………..………….……....39&lt;br&gt;ԳԼՈՒԽ 6.ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊԸ ԵՎ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ………................50&lt;br&gt;ԳԼՈՒԽ 7.ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ ԵՎ&lt;br&gt;ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ………………………………..…................53&lt;br&gt;ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ……………………….……..60&lt;br&gt;ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ……………………………………………….........61&lt;br&gt;&lt;br&gt; title_arm Վերնաշեն կիսաքաղցր գինու ստանդարտացում,սերտիֆիկացում և փորձաքննություն title_eng convertot_1 Vernashen kisaqaxcr ginu standartacum,sertifikacum EV porcaqnnutyun convertot_2 Vernashen kisaqaxcr ginu standartacum,sertifikacum EV pordzaqnnutyun convertot_3 Vernashen kisaqaxcr ginu standartacum,sertifikacum EV porcaqnnutyun convertot_4 Vernazen kisaqaxcr ginu standartacum,sertifikacum EV porcaqnnutyun convertot_5 Vernashen kisaqaxcr ginu standartacum,sertifikacum EV porcaqnnutyun convertot_6 Vernashen kisaqaxcr ginu standartacum,sertifikacum EV porcaqnnutyun convertot_7 Vernashen kisaqaxcr ginu standartacum,sertifikacum EV porcaqnnutyun convertot_8 Vernashen kisaqaghcr ginu standartacum,sertifikacum EV porcaqnnutyun convertot_9 Vernashen kisaqaxcr ginu standartacum,sertifikacum EV porcaqnnutyun convertot_10 Vernasen kisaqaghcr ginu standartacum,sertifikacum EV porzaqnnutyun convertot_11 Vernashen kisaqaxcr ginu standartacum,sertifikacum EV porcaqnnutyun convertot_13 Vernashen kisaqaxcr ginu standartacum,sertifikacum EV porcaqnnutjun convertot_14 Vernashen kisaqaxcr ginu standartacum,sertifikacum EV pwrcaqnnutyun convertot_15 Vernashen kisaqaxcr ginu standartacum,sertifikacum EV porcaqnnutyun convertot_16 Vernashen kisaqaxcr giny standartacym,sertifikacym EV porcaqnnytyyn convertot_17 Vernashen kisakaxcr ginu standartacum,sertifikacum EV porcaknnutyun convertot_18 Vernashen kisaqaxcr ginu standartacum,sertifikacum YEV porcaqnnutyun

  Ռեֆերատ | Այլ աշխատանքներ

  Ալյումին

  Իմանալ ավելին

  Ռեֆերատ | Այլ աշխատանքներ

  Կոնֆլիկտի էությունը

  Իմանալ ավելին

  Անհատական | Այլ աշխատանքներ

  Իմ զինվոր, իմ հպարտություն

  Իմանալ ավելին

   

  Եթե չեք գտել նյութը դուք կարող եք պատվիրել այն Արագ, հարմար, հուսալի, մատչելի