Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Որոնման արդյունք (Կուրսային - գտնվել է 9563 նյութ)


  Կուրսային | Աշխարհագրություն

  Ժառանգական հիվանդություններ.գենետիկ հիվանդություններ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Հակոբյան Ն., Ընդհանուր և բժշկական գենետիկայի հիմունքներ, Երևան, 2005թ.
  2. Ղուկասյան Վ., Աբրահամյան Թ., Բժշկական գենետիկա, Երևան, 2000թ.
  3. Սիսակյան Ս., Ընդհանուր և բժշկական գենետիկա, Երևան, 1997թ.
  4. Бочков Н., Клиническая генетика, М., 1997.
  5. Дубинин Н., Генетика человека, М., 1978.
  6. Штерн К., Основы генетики человека., ъ., 1976
  7. Фогель Ф., Матульский А., Генетика человека, М., 1990
  description_2


  Ներածություն
  1) Ժառանգական հիվանդություների դրսևորման պատճառներն ու բնույթը
  1.1 Հիվանդությունների ընտանեկան կուտակման դեպքեր.
  1.2 Հիվանդության ընթացքի խրոնիկ կամ կրկնվող բնույթը.
  1.3 Ախտահարման բազմահամակարգայնությունը.
  1.4 Դիսպլազիաների և զարգացման բնածին արատների առկայությունը
  2) Գենային հիվանդություններ
  2.1 Աուտոսոմո-դոմինանտային տիպով ժառանգվող հիվանդություններ.
  2.2 Աուտո-ռեցեսիվային տիպով ժառանգվող հիվանդություններ.
  2.3 X– շղթայակցված ժառանգում. X - շղթայակցված ռեցեսիվային տիպով ժառանգում
  2.4 X - շղթայակցված ժառանգման դոմինանտային տիպ
  Եզրակացություն  title_arm Ժառանգական հիվանդություններ.գենետիկ հիվանդություններ title_eng jarangakan hivandutyunner, genetik hivandutyunner convertot_1 jarangakan hivandutyunner.genetik hivandutyunner convertot_2 jarangakan hivandutyunner.genetik hivandutyunner convertot_3 jarangakan hivandutyunner.genetik hivandutyunner convertot_4 jarangakan hivandutyunner.genetik hivandutyunner convertot_5 jarangakan hivandutyunner.genetik hivandutyunner convertot_6 jarangakan hivandutyunner.genetik hivandutyunner convertot_7 jarangakan hivandutyunner.genetik hivandutyunner convertot_8 jarangakan hivandutyunner.genetik hivandutyunner convertot_9 GHarangakan hivandutyunner.genetik hivandutyunner convertot_10 gharangakan hivandutyunner.genetik hivandutyunner convertot_11 jarangakan hivandutyunner.genetik hivandutyunner convertot_13 jarangakan hivandutjunner.genetik hivandutjunner convertot_14 jarangakan hivandutyunner.genetik hivandutyunner convertot_15 jarangakan hivandutyunner.genetik hivandutyunner convertot_16 jarangakan hivandytyynner.genetik hivandytyynner convertot_17 jarangakan hivandutyunner.genetik hivandutyunner convertot_18 jarangakan hivandutyunner.genetik hivandutyunner

  Կուրսային | Աշխարհագրություն

  Ժառանգական նախատրամադրվածություն

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 կ

  1. Սիսակյան Ս.Հ. «Ընդհանուր և բժշկական գենետիկա», Ե. 1997.
  2. Бочков Н.П. ,,Клиническая генетика''. М. 1997.
  3. Бочков Н.П. ,Захаров А. С., Иванов В. И. ,,Медицинская генетика''. М. 1984.
  4. Генетика медицинская, в кн.: Большая медицинская энциклопедия, 2 изд., т. 6, М. 1958.
  5. Дубинин Н.П. ,,Генетика человека''. М. 1978.
  6. Зайчик А.М., Чурилов А.П. ,,Основы общей патологии’’. Ч.I.- 1999.
  7. Козлова С.И. и др. ,,Наследственные синдромы и медикогенетическое консултирование''. М. 1996.
  8. Мутович Г.Р. ,,Основы клинической генетики''.М. 1997.
  9. Орехова В. А., Лашковская Т. А., Шейбак М. П. ,,Медицинская генетика”, Минск, 1997.
  10. Патологическая физиология / Под ред. Адо А.Д. Томск.1994.
  11. Справочник по клинической генетике, под ред. Л. О. Бадаляна, М. 1971.
  12. www.dic.academic.ru


  description_2


  Ներածություն
  1. Հիվանդությունների դասակարգումը տարբեր տեսանկյուններից
  2. Ժառանգական հիվանդություններ
  3. Քրոմոսոմային հիվանդություններ
  4. Ժառանգական նախատրամադրվածությամբ հիվանդություններ
  4.1. Մոնոգենային ժառանգական հիվանդություններ
  4.2. Պոլիգենային ժառանգական հիվանդություններ
  Եզրակացություն  title_arm Ժառանգական նախատրամադրվածություն title_eng Jarangakan naxatramadrvacutyun convertot_1 jarangakan naxatramadrvacutyun convertot_2 jarangakan naxatramadrvacutyun convertot_3 jarangakan naxatramadrvacutyun convertot_4 jarangakan naxatramadrvacutyun convertot_5 jarangakan naxatramadrvacutyun convertot_6 jarangakan naxatramadrvacutyun convertot_7 jarangakan nakhatramadrvacutyun convertot_8 jarangakan naxatramadrvacutyun convertot_9 GHarangakan naxatramadrvacutyun convertot_10 gharangakan nakhatramadrvatsutyun convertot_11 jarangakan naxatramadrvacutyun convertot_13 jarangakan naxatramadrvacutjun convertot_14 jarangakan naxatramadrvacutyun convertot_15 jarangakan naxatramadrvacutyun convertot_16 jarangakan naxatramadrvacytyyn convertot_17 jarangakan naxatramadrvacutyun convertot_18 jarangakan naxatramadrvacutyun

  Կուրսային | Աշխարհագրություն

  Մարդու գանգուղեղի նյարդերը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Կենսաբանության ձեռնարկ, Եր, 1999
  2. Մարդու գլխուղեղի ընդհանուր կառուցվածքը, Եր, 1989
  description_2


  Ներածություն
  Մարդու գանգուղեղի նյարդերը
  Եզրակացություն  title_arm Մարդու գանգուղեղի նյարդերը title_eng Mardu ganguxexayin nyarder convertot_1 Mardu ganguxexi nyarder@ convertot_2 Mardu ganguxexi nyarder@ convertot_3 Mardu ganguxexi nyarder@ convertot_4 Mardu ganguxexi nyarder@ convertot_5 Mardu ganguxexi nyarder@ convertot_6 Mardu ganguxexi nyardery convertot_7 Mardu ganguxexi nyarder@ convertot_8 Mardu gangugheghi nyarder@ convertot_9 Mardu ganguxexi nyarder@ convertot_10 Mardu gangugheghi nyardery convertot_11 Mardu ganguxexi nyarder@ convertot_13 Mardu ganguxexi njarder@ convertot_14 Mardu ganguxexi nyarder@ convertot_15 Mardu ganguxexi nyarder@ convertot_16 Mardy gangyxexi nyarder@ convertot_17 Mardu ganguxexi nyarder@ convertot_18 Mardu ganguxexi nyarder@

  Կուրսային | Աշխարհագրություն

  Քրոմոսոմը որպես ժառանգական ինֆորմացիայի կրող

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Н.Гринн, Биология, Москва, 1993.
  2. Ф.Кибернштерн, Гены и генетика. Москва, 1995.
  3. М.М.Тихомирова, Генетический анализ: учебное пособие. – Л.: 1990.
  4. Наследственность и гены, «Наука и жизньե, март 1999


  description_2


  1. Ժառանգականության քրոմոսոմային տեսությունը և նրա էությունը
  2. Սեռի որոշման քրոմոսոմային մակարդակը
  3. Քրոմոսոմի վարքը միտոզում և մեյոզում
  4. Քրոմոսոմների մորֆոլոգիան
  5. Քրոմոսոմների ներկման մեթոդները
  6. Քրոմոսոմների կառուցվածքը
  7. Քրոմոսոմային մուտացիաներ  title_arm Քրոմոսոմը որպես ժառանգական ինֆորմացիայի կրող title_eng Qromosom@ vorpes jarangakanutyan informaciayi krox convertot_1 Qromosom@ orpes jarangakan informaciayi krox convertot_2 Qromosom@ orpes jarangakan informaciayi krox convertot_3 Qromosom@ orpes jarangakan informaciayi krox convertot_4 Qromosom@ orpes jarangakan informaciayi krox convertot_5 Qromosom@ orpes jarangakan informaciayi krox convertot_6 Qromosomy orpes jarangakan informaciayi krox convertot_7 Qromosom@ orpes jarangakan informaciayi krox convertot_8 Qromosom@ orpes jarangakan informaciayi krogh convertot_9 Qromosom@ orpes gharangakan informaciayi krox convertot_10 Qromosomy orpes gharangakan informaciayi krogh convertot_11 Qromosom@ orpes jarangakan informaciayi krox convertot_13 Qromosom@ orpes jarangakan informaciaji krox convertot_14 Qrwmwswm@ wrpes jarangakan infwrmaciayi krwx convertot_15 Qromosom@ orpes jarangakan informaciayi krox convertot_16 Qromosom@ orpes jarangakan informaciayi krox convertot_17 Kromosom@ orpes jarangakan informaciayi krox convertot_18 Qromosom@ orpes jarangakan informaciayi krox

  Կուրսային | Աշխարհագրություն

  Ժամանակակից պատկերացումները լեյկոզի ախտածնության, ախտորոշման և բուժման վերաբերյալ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Վալերի Բարսեղյան Ուռուցքաբանության հիմունքներ, Երևան 2010
  2. Вольченко А. А, Вольченко Н. Н, Петроченков А. В, Диагноз:Лейкоз. Москва 2010г.
  3. www.doctor.am
  description_2


  Ժամանակակից պատկերացումները լեյկոզի ախտածնության, ախտորոշման և բուժման վերաբերյալ  title_arm Ժամանակակից պատկերացումները լեյկոզի ախտածնության, ախտորոշման և բուժման վերաբերյալ title_eng Jamanakakic patkeracumner@ leykozi axtacnutyan, axtoroshman ev bujman veraberyal convertot_1 jamanakakic patkeracumner@ leykozi axtacnutyan, axtoroshman EV bujman veraberyal convertot_2 jamanakakic patkeracumner@ leykozi axtacnutyan, axtoroshman EV bujman veraberyal convertot_3 jamanakakic patkeracumner@ leykozi axtacnutyan, axtoroshman EV bujman veraberyal convertot_4 jamanakakic patkeracumner@ leykozi axtacnutyan, axtorozman EV bujman veraberyal convertot_5 jamanakakic patkeracumner@ leykozi axtacnutyan, axtoroshman EV bujman veraberyal convertot_6 jamanakakic patkeracumnery leykozi axtacnutyan, axtoroshman EV bujman veraberyal convertot_7 jamanakakic patkeracumner@ leykozi akhtacnutyan, akhtoroshman EV bujman veraberyal convertot_8 jamanakakic patkeracumner@ leykozi axtacnutyan, axtoroshman EV bujman veraberyal convertot_9 GHamanakakic patkeracumner@ leykozi axtacnutyan, axtoroshman EV bughman veraberyal convertot_10 ghamanakakic patkeracumnery leykozi akhtatsnutyan, akhtorosman EV bughman veraberyal convertot_11 jamanakakic patkeracumner@ leykozi axtacnutyan, axtoroshman EV bujman veraberyal convertot_13 jamanakakic patkeracumner@ lejkozi axtacnutjan, axtoroshman EV bujman veraberjal convertot_14 jamanakakic patkeracumner@ leykwzi axtacnutyan, axtwrwshman EV bujman veraberyal convertot_15 jamanakakic patkeracumner@ leykozi axtacnutyan, axtoroshman EV bujman veraberyal convertot_16 jamanakakic patkeracymner@ leykozi axtacnytyan, axtoroshman EV byjman veraberyal convertot_17 jamanakakic patkeracumner@ leykozi axtacnutyan, axtoroshman EV bujman veraberyal convertot_18 jamanakakic patkeracumner@ leykozi axtacnutyan, axtoroshman YEV bujman veraberyal

  Կուրսային | Աշխարհագրություն

  Անապատացումը որպես գլոբալ հիմնախնդիր

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. ՀՀ անապատացման դեմ պայքարի գործողությունների ծրագիր
  2. Գևորգյան Ս. ՙՄիջազգային բնապահպանական ռազմավարություն՚
  3. Шимова, Соколовский, "Основы экологии и экономика природы"
  4. А.С. Булатов "Мыровая экономика"  description_2


  Ներածություն

  Անապատացումը որպես գլոբալ հիմնախնդիր
  Անապատացումը ՀՀ-ում
  Անապատացման և տնտեսության կապը
  Անապատացման դեմ պայքարը Հայաստանում
  Հասարակության կրթության և գիտության դերը անապատացման դեմ պայքարում
  Վերջաբան

  title_arm Անապատացումը որպես գլոբալ հիմնախնդիր title_eng Anapatacum vorpes global himnaxndir convertot_1 Anapatacum@ orpes global himnaxndir convertot_2 Anapatacum@ orpes global himnaxndir convertot_3 Anapatacum@ orpes global himnaxndir convertot_4 Anapatacum@ orpes global himnaxndir convertot_5 Anapatacum@ orpes global himnaxndir convertot_6 Anapatacumy orpes global himnaxndir convertot_7 Anapatacum@ orpes global himnakhndir convertot_8 Anapatacum@ orpes global himnaxndir convertot_9 Anapatacum@ orpes global himnaxndir convertot_10 Anapatacumy orpes global himnakhndir convertot_11 Anapatacum@ orpes global himnaxndir convertot_13 Anapatacum@ orpes global himnaxndir convertot_14 Anapatacum@ wrpes glwbal himnaxndir convertot_15 Anapatacum@ orpes global himnaxndir convertot_16 Anapatacym@ orpes global himnaxndir convertot_17 Anapatacum@ orpes global himnaxndir convertot_18 Anapatacum@ orpes global himnaxndir

  Կուրսային | Աշխարհագրություն

  Անապատացումը որպես գլոբալ հիմնաղնդիր ՀՀ-ում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. А.С. Булатов "Мыровая экономика"Шимова, Соколовский, "Основы экологии и экономика природы"
  2. ՀՀ անապատացման դեմ պայքարիգործողությունների ծրագիր
  3. Գևորգյան Ս. ՙՄիջազգային բնապահպանական ռազմավարություն՚
  4. Internet


  description_2


  Ներածություն
  1. Անապատացումը որպեսգլոբալ հիմնախնդիր
  2. Անապատացումը ՀՀ-ում
  3. Անապատացման և տնտեսության կապը
  4. Անապատացման դեմ պայքարը Հայաստանում
  5. Հասարակության կրթության ևգիտության դերը անապատացման դեմ պայքարում
  Վերջաբան
  title_arm Անապատացումը որպես գլոբալ հիմնաղնդիր ՀՀ-ում title_eng Anapatacum@ vorpes global himnaxndir HH-um convertot_1 Anapatacum@ orpes global himnaxndir HH-um convertot_2 Anapatacum@ orpes global himnaxndir HH-um convertot_3 Anapatacum@ orpes global himnaxndir HH-um convertot_4 Anapatacum@ orpes global himnaxndir HH-um convertot_5 Anapatacum@ orpes global himnaxndir HH-um convertot_6 Anapatacumy orpes global himnaxndir HH-um convertot_7 Anapatacum@ orpes global himnaxndir HH-um convertot_8 Anapatacum@ orpes global himnaghndir HH-um convertot_9 Anapatacum@ orpes global himnaxndir HH-um convertot_10 Anapatacumy orpes global himnaghndir HH-um convertot_11 Anapatacum@ orpes global himnaxndir HH-um convertot_13 Anapatacum@ orpes global himnaxndir HH-um convertot_14 Anapatacum@ wrpes glwbal himnaxndir HH-um convertot_15 Anapatacum@ orpes global himnaxndir HH-um convertot_16 Anapatacym@ orpes global himnaxndir HH-ym convertot_17 Anapatacum@ orpes global himnaxndir HH-um convertot_18 Anapatacum@ orpes global himnaxndir HH-um

  Կուրսային | Աշխարհագրություն

  Էկոլոգիական ճգնաժամ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Սուրիկ Գևորգյան. ՙՄիջազգային ռազմավարական բնապահպանություն՚
  2. Լյուդվիգ Մելքումյան ՙԷկոլոգիայի հիմունքներ՚ Երևան 208
  3. ՙԴեպի կայուն քաղաքներ՚ 21-րդ դարի տեղական օրակարգի ուղեցույց անցումային տնտեսությամբ երկրների քաղաքների համար: Երևան -Բաքու-Թբիլիսի 2003թ.


  description_2


  1. Ներածություն
  2. Կայուն զարգացումՙ
  3. ՏՕ21-ի գլոբալ նպատակներն ու խնդիրներըԳ
  4. Գլոբալ խնդիրների առաջացման էությունը և ձևերըԳ
  5. ԷԷկոլոգիական ճգնաժամը որպես գլոբալ խնդիր
  6. Էկոլոգիական ճգնաժամի հիմնական ուղղությունները
  Եզրակացություններ  title_arm Էկոլոգիական ճգնաժամ title_eng Ekologiakan chgnajam convertot_1 Ekologiakan jgnajam convertot_2 Ekologiakan jgnajam convertot_3 Ekologiakan jgnajam convertot_4 Ekologiakan jgnajam convertot_5 Ekologiakan jgnajam convertot_6 Ekologiakan jgnajam convertot_7 Ekologiakan jgnajam convertot_8 Ekologiakan jgnajam convertot_9 Ekologiakan jgnagham convertot_10 Ekologiakan jgnagham convertot_11 Ekologiakan jgnajam convertot_13 Ekologiakan jgnajam convertot_14 Ekwlwgiakan jgnajam convertot_15 Ekologiakan jgnajam convertot_16 Ekologiakan jgnajam convertot_17 Ekologiakan jgnajam convertot_18 Ekologiakan jgnajam

  Կուրսային | Աշխարհագրություն

  Կայուն զարգացման արդի վիճակը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Կ. Դանիելյան, Դեպի կայուն զարգացում քաղաքակրթության կողմնորոշման գործընթացի ինստիտուցիոնալ հիմքերը և Հայաստանի խնդիրները: «Կայուն զարգացման սահմանադրական երաշխիքները», Երևան, 2005թ.,
  2. «Հանուն կայուն մարդկային զարգացման ասոցացիա»/UNEP ազգային կոմիտե, կայուն զարգացման գործընթացը տեղական մակարդակում` միջազգային փորձը, հիմնախնդիրները և հեռանկարները, Երևան, 2006թ.,
  3. «Հանուն կայուն մարդկային զարգացման ասոցացիա»/UNEP ազգային կոմիտե, Կայուն զարգացման համաշխարհային գործընթացը և Հայաստանը` կուտակված փորձը, մարտահրավերները ու ձեռքբերումները, Երևան, 2006թ.:

  description_2

  Ներածություն
  1. Կայուն զարգացման հասկացությունը
  2. Կայուն զարգացման համաշխարհային գործընթացը և Հայաստանը
  3. ՀՀ-ի կայուն զարգացման հայեցակարգը
  4. ՀՀ-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինները և կայուն զարգացման խնդիրները
  5. ՀՀ-ի մասնակցությունը տեղական մակարդակով կայուն զարգացման համաշխարհային գործընթացին
  Եզրակացություն  title_arm Կայուն զարգացման արդի վիճակը title_eng Kayun zargacman ardi vichak@ HH-um convertot_1 Kayun zargacman ardi vijak@ convertot_2 Kayun zargacman ardi vijak@ convertot_3 Kayun zargacman ardi vijak@ convertot_4 Kayun zargacman ardi vijak@ convertot_5 Kayun zargacman ardi vijak@ convertot_6 Kayun zargacman ardi vijaky convertot_7 Kayun zargacman ardi vijak@ convertot_8 Kayun zargacman ardi vijak@ convertot_9 Kayun zargacman ardi vijak@ convertot_10 Kayun zargacman ardi vijaky convertot_11 Kayun zargacman ardi vijak@ convertot_13 Kajun zargacman ardi vijak@ convertot_14 Kayun zargacman ardi vijak@ convertot_15 Kayun zargacman ardi vijak@ convertot_16 Kayyn zargacman ardi vijak@ convertot_17 Kayun zargacman ardi vijak@ convertot_18 Kayun zargacman ardi vijak@

  Կուրսային | Աշխարհագրություն

  Բնապահպանության կրթության առանձնահատկությունները և նրա կազմակերպումը ՀՀ-ում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Է.Մ.Հայրապետյան, Լ.Վ.Հարությունյան - «Բնության պահպանության հիմունքներ»
  2. Խ.Միրիմյան - «Բնության պահպանության հիմնական խնդիրները»
  3. Հայաստանի էկոլոգիական հիմնախնդիրների այբուբեն
  4. Ջ.Խ.Աթայան - «Հայկական բնությունը և նրա պահպանությունը»
  5. Հանրագիտարան


  description_2


  Ներածություն
  1. Բնագիտության առարկան և առանձնահատկությունները
  2. Բնություն. Նրա պահպանման առանձնահատկությունները և խնդիրները
  3. Բնապահպանության կազմակերպումը ՀՀ-ում
  Եզրակացություն


  title_arm Բնապահպանության կրթության առանձնահատկությունները և նրա կազմակերպումը ՀՀ-ում title_eng bnapahpanutyan krtutyan aranznahatkutyunner@ ev nra kazmake convertot_1 Bnapahpanutyan krtutyan arancnahatkutyunner@ EV nra kazmakerpum@ HH-um convertot_2 Bnapahpanutyan krtutyan arandznahatkutyunner@ EV nra kazmakerpum@ HH-um convertot_3 Bnapahpanutyan krtutyan arancnahatkutyunner@ EV nra kazmakerpum@ HH-um convertot_4 Bnapahpanutyan krtutyan arancnahatkutyunner@ EV nra kazmakerpum@ HH-um convertot_5 Bnapahpanutyan krtutyan arancnahatkutyunner@ EV nra kazmakerpum@ HH-um convertot_6 Bnapahpanutyan krtutyan arancnahatkutyunnery EV nra kazmakerpumy HH-um convertot_7 Bnapahpanutyan krtutyan arancnahatkutyunner@ EV nra kazmakerpum@ HH-um convertot_8 Bnapahpanutyan krtutyan arancnahatkutyunner@ EV nra kazmakerpum@ HH-um convertot_9 Bnapahpanutyan krtutyan arancnahatkutyunner@ EV nra kazmakerpum@ HH-um convertot_10 Bnapahpanutyan krtutyan aranznahatkutyunnery EV nra kazmakerpumy HH-um convertot_11 Bnapahpanutyan krtutyan arancnahatkutyunner@ EV nra kazmakerpum@ HH-um convertot_13 Bnapahpanutjan krtutjan arancnahatkutjunner@ EV nra kazmakerpum@ HH-um convertot_14 Bnapahpanutyan krtutyan arancnahatkutyunner@ EV nra kazmakerpum@ HH-um convertot_15 Bnapahpanutyan krtutyan arancnahatkutyunner@ EV nra kazmakerpum@ HH-um convertot_16 Bnapahpanytyan krtytyan arancnahatkytyynner@ EV nra kazmakerpym@ HH-ym convertot_17 Bnapahpanutyan krtutyan arancnahatkutyunner@ EV nra kazmakerpum@ HH-um convertot_18 Bnapahpanutyan krtutyan arancnahatkutyunner@ YEV nra kazmakerpum@ HH-um

  Կուրսային | Աշխարհագրություն

  Երկրորդային ռեսուրսներ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Кузьменко В, Шиптенко Т, Производственно ресурсный потенциал и эффективность его использования, Экономика, 1995
  2. Экология и экономика природопользвания, Москва, Закон и право, Москва, 1998
  3. Эквлвогия и безопостность жизнедеятельность, Москва, 2000
  4. Промышленные и бытовые отходы, Пронин


  description_2


  Ներածություն
  1. Բնական ռեսուրսները և դրանց կարևորությունը մարդու գոյության համար, բնության պահպանումը մարդու համար
  2. Հումքային, պարենային, էներգետիկական ու գոյապահպանման համամոլորակային հիմնախնդիրները
  3. Կենսոլորտի աղտոտումը որպես համամոլորակային աղետ; հողի, ջրի, օդի աղտոտումը, օզոնի հիմնախնդիրը
  4. Ջրային ռեսուրսների պահպանության և արդյունավետ օգտագործման տնտեսական մեխանիզմների զարգացման հեռանկարները Հայաստանում
  5. Հողաին ռեսուրսներ, բուսական և անտառային ռեսուրսներ
  6. Բնապահպանական խնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
  Եզրականություն  title_arm Երկրորդային ռեսուրսներ title_eng erkrordayin resursner convertot_1 Erkrordayin resursner convertot_2 Erkrordayin resursner convertot_3 Erkrordayin resursner convertot_4 Erkrordayin resursner convertot_5 Erkrordayin resursner convertot_6 Erkrordayin resursner convertot_7 Erkrordayin resursner convertot_8 Erkrordayin resursner convertot_9 Erkrordayin resursner convertot_10 Erkrordayin resursner convertot_11 Erkrordayin resursner convertot_13 Erkrordajin resursner convertot_14 Erkrwrdayin resursner convertot_15 Erkrordayin resursner convertot_16 Erkrordayin resyrsner convertot_17 Erkrordayin resursner convertot_18 Erkrordayin resursner

  Կուրսային | Աշխարհագրություն

  Բնական պայմանները և ռեսուրսներ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Բնական պայմանները և ռեսուրսներ title_eng bnakan paymanner, bnakan resursner convertot_1 Bnakan paymanner@ EV resursner convertot_2 Bnakan paymanner@ EV resursner convertot_3 Bnakan paymanner@ EV resursner convertot_4 Bnakan paymanner@ EV resursner convertot_5 Bnakan paymanner@ EV resursner convertot_6 Bnakan paymannery EV resursner convertot_7 Bnakan paymanner@ EV resursner convertot_8 Bnakan paymanner@ EV resursner convertot_9 Bnakan paymanner@ EV resursner convertot_10 Bnakan paymannery EV resursner convertot_11 Bnakan paymanner@ EV resursner convertot_13 Bnakan pajmanner@ EV resursner convertot_14 Bnakan paymanner@ EV resursner convertot_15 Bnakan paymanner@ EV resursner convertot_16 Bnakan paymanner@ EV resyrsner convertot_17 Bnakan paymanner@ EV resursner convertot_18 Bnakan paymanner@ YEV resursner

  Կուրսային | Աշխարհագրություն

  Աղստև գետ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Давыдов Л.К., Дмитриева А.А., Коннина Н.Р. <<общая гидрология>>, Гидрометеоиздат, Ленинград, 1973г,, 462с.
  2. Садовникова Л.К., Орлов Д.С., Лозановская И.Н. (2006) Экология и охрана окружающей среды при химическом загрязнении. М.: Высшая школа, 334с.
  3. Հայկական ԽՍՀՄ¬ի ֆիզիկական աշխարհագրություն ¥1971¤ Ե.: ՀՍՀՄ¬ի Գիտությունների ակադեմիա« 870էջ:
  4. Չիլինգարյան Լ.Ա« Մնացականյան Բ.Պ.« Աղաբաբյան Կ.Ա.« Թոքմաջյան Հ.Վ. 2002 Հայաստանի գետերի ու լճերի ջրագրությունը« Ե.: Ագրոպրես« 50էջ:
  5. Рукаводство по химическому анализу поверхностных вод суши (1977) Главное управление гидрометеологическои службы при совете министров СССР, Гидрохимическии институт« Гидрометеоиздат, 540с.
  6. Standard methods for the examination of water and wastewater« 20th edition ¥1998¤ USA: Edited by Lenore S. Clesceri« Arnold E. Greenberg« Andrew D. Eaton.« 3.52p.
  7. Фомин Г.С., Вода, контроль химической, бактериальной и радиационной безопастности по международным стандартам (2000) М.: Энциклопедический справочник, 370с.
  8. Наблюдательные пункты качества и количества воды в Армении: Министерство охраны природы Республики Армения (2003). Е.: Агенство гидрометеорологии и мониторинга окружаюшей среды, 20с.
  9. Шагинян Г.В. <<эколого¬гидрогеохимическая оценка пресных питьевых вод>> Тавушского марза (Республика Армения), записки Н.А.Н.Р.А Науки о земле, (2010), том. 63, №3, 30¬41с.
  description_2


  Ներածություն
  1. Գրականական ակնարկ
  2. Աղստև գետի ջրաբանական բնութագիրը
  3. Շրջակա միջավայրի քիմիական աղտոտման աղբյորները
  4. Ծանր մետաղները կենսոլորտում
  5. Շրջակա միջավայրում ծանր մետաղների հետագա տրանսֆորմացիան
  6. Փորձնական մաս
  7. Մակերևութային ջրերից փորձանմուշների վերցման կարգը
  8. Օգտագործվող նյութեր
  9. Ծանր մետաղների որոշումը մասս«սպեկտրոսկոպիկ եղանակով
  10. Արդյունքներ և քննարկում
  Եզրակացություն  title_arm Աղստև գետ title_eng Axstev get convertot_1 AxstEV get convertot_2 AxstEV get convertot_3 AxstEV get convertot_4 AxstEV get convertot_5 AxstEV get convertot_6 AxstEV get convertot_7 AxstEV get convertot_8 AghstEV get convertot_9 AxstEV get convertot_10 AghstEV get convertot_11 AxstEV get convertot_13 AxstEV get convertot_14 AxstEV get convertot_15 AxstEV get convertot_16 AxstEV get convertot_17 AxstEV get convertot_18 AxstYEV get

  Կուրսային | Աշխարհագրություն

  Բնապահպանական ծախսեր

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1
  1. Бобылев С.Н., Ходжаев А.Ш. - Экономика природопользования: Учеб. пособие. - М.: ТЕИС, 1997. - 272 с.
  2. Гирусов Э.В. - Основы социальной экологии: Учебное пособие. М., 1998.
  3. Голуб А.А., Струкова Е.Б. - Экономика природных ресурсов: Учеб. - М.: Аспект Пресс, 1998.
  4. Пигу А.С. - Экономическая теория благосостояния. М., 1985
  5. Շ. Դ. Էվինյան «Ձեռնարկությունների էկոնոմիկա», Երևան 2004թ.


  description_2


  Ներածություն
  1. Բնապահպանական միջոցառումների և բնապահպանական ծախսերի անհրաժեշտությունը
  2. Էքստերնալ ծախսերի հաշվարկման համակարգը
  3. Այլընտրանքային բնապահպանական ծախսերի հաշվարկը: Էներգոհաշվեկշիռների կազմում
  Եզրակացություն  title_arm Բնապահպանական ծախսեր title_eng Bnapahpanakan caxser convertot_1 Bnapahpanakan caxser convertot_2 Bnapahpanakan caxser convertot_3 Bnapahpanakan caxser convertot_4 Bnapahpanakan caxser convertot_5 Bnapahpanakan caxser convertot_6 Bnapahpanakan caxser convertot_7 Bnapahpanakan cakhser convertot_8 Bnapahpanakan caxser convertot_9 Bnapahpanakan caxser convertot_10 Bnapahpanakan tsakhser convertot_11 Bnapahpanakan caxser convertot_13 Bnapahpanakan caxser convertot_14 Bnapahpanakan caxser convertot_15 Bnapahpanakan caxser convertot_16 Bnapahpanakan caxser convertot_17 Bnapahpanakan caxser convertot_18 Bnapahpanakan caxser

  Կուրսային | Աշխարհագրություն

  Բնապահպանական արդի հիմնախնդիրները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. “Право природопользования в СССР”, Москва – 1990г
  2. Горшков В.Т., Кондратьев К.Я., Данилов-Данильян Б. И., Лосев К.С. “Окружающая среда: от новых технологий к новому мышлению// Зеленый мир – 1994, N 19
  3. Экологическая политика буржуазных стран: право и управление” авт. Обзор Е.И. Лисицын, Москва-1985г
  4. Е. И. Лисицын “Экологическая политика США”, Москва-1986г
  5. Шмит Кристиан “рыночное хозяйство и экологическое законодательство в ФРГ// Экологическое право и рынок”, М. 1994

  description_2 title_arm Բնապահպանական արդի հիմնախնդիրները title_eng Bnapahpanakan ardi himnaxndirner@ convertot_1 Bnapahpanakan ardi himnaxndirner@ convertot_2 Bnapahpanakan ardi himnaxndirner@ convertot_3 Bnapahpanakan ardi himnaxndirner@ convertot_4 Bnapahpanakan ardi himnaxndirner@ convertot_5 Bnapahpanakan ardi himnaxndirner@ convertot_6 Bnapahpanakan ardi himnaxndirnery convertot_7 Bnapahpanakan ardi himnakhndirner@ convertot_8 Bnapahpanakan ardi himnaxndirner@ convertot_9 Bnapahpanakan ardi himnaxndirner@ convertot_10 Bnapahpanakan ardi himnakhndirnery convertot_11 Bnapahpanakan ardi himnaxndirner@ convertot_13 Bnapahpanakan ardi himnaxndirner@ convertot_14 Bnapahpanakan ardi himnaxndirner@ convertot_15 Bnapahpanakan ardi himnaxndirner@ convertot_16 Bnapahpanakan ardi himnaxndirner@ convertot_17 Bnapahpanakan ardi himnaxndirner@ convertot_18 Bnapahpanakan ardi himnaxndirner@

   

  Եթե չեք գտել նյութը դուք կարող եք պատվիրել այն Արագ, հարմար, հուսալի, մատչելի